Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en skole

Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en skole på grundlag af en konkret mistanke. Men nævnet ophæ-vede en frist for efterkommelse af påbuddet, fordi reglerne på området ikke næv-ner muligheden for at sætte en frist. Fristen for at melde tilbage på påbuddet blev sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet.

Ved tilsynsbesøg på en skole blev det oplyst, at der har været et øget pres på de ansatte siden sommeren 2012 på grund af nye projekter i forbindelse med, at skolen er blevet en linjefagskole, og at det arbejdspres, som de ansatte arbejder under, påvirker det psykiske arbejdsmiljø og den undervisningsmæssige kvalitet.

Det blev oplyst, at de ansatte inddrager deres ferie og har ugentligt overarbejde for at nå deres opgaver. De kan finde på at tage på arbejde, når de er syge, eller undlade at holde deres feriedage. Derudover har flere ansatte stressbelastningssymptomer, blandt andet i form af søvnbesvær, kort lunte og manglende overskud og overblik. 

De ansatte oplever en ledelsesstil som ”management by fear”, og at blive ”talt ned til” og talt ”grimt” til.

Ledelsen oplyste, at man ikke kan genkende en række af de beskrevne problemer, herunder problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres.

På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, og om at der ved undersøgelsen skal bruges en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Regler

Det fremgår af § 21, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Det fremgår af § 4, nr. 3, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene (undersøgelsespåbud) på det psykiske område efter § 27.

Det fremgår af § 27, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene, jf. § 21, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, for at afdække, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsgiveren skal sikre, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen.

Det fremgår af § 30, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgivere, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af aftalen med rådgivningsvirksomheden senest 6 uger efter, at rådgivningspåbuddet er modtaget. Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvilken rådgivningsvirksomhed der er indgået aftale med.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at tilbagemeldingen er påtegnet af arbejdsmiljøorganisationen eller af en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

Det fremgår af § 31, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgivere, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at rådgivningspåbuddet og det eller de påbud, der danner grundlag herfor, er efterkommet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at tilbagemeldingen er påtegnet af arbejdsmiljøorganisationen eller af en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation.

Stk. 3. Arbejdsgiverens tilbagemelding vedrørende rådgivningspåbud efter § 27 og § 28 skal endvidere indeholde rådgivningsvirksomhedens redegørelse, herunder resultatet af undersøgelsen.

Det fremgår af § 3, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om tilsynsbog og tilsynsrapporter, at arbejdsgiveren har pligt til at efterkomme krav om tilbagemelding vedrørende skriftlige påbud m.v., når Arbejdstilsynet har krævet det i tilsynsrapporten. Som dokumentation herfor skal tilsynsrapportens tilbagemeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand sendes til Arbejdstilsynet inden den i tilsynsrapporten fastsatte frist.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn traf følgende afgørelse:

Nævnet fastholdt, at kommunen skal undersøge det psykiske arbejdsmiljø på skolen, idet der på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg var en konkret mistanke om, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på skolen.

Nævnet lagde vægt på, at kommunen i klagen selv anførte, at man er enig i, at arbejdsmiljøet på skolen på besøgstidspunktet ikke var tilfredsstillende.

Nævnet lagde desuden vægt på, at de ansatte, som deltog i en gruppesamtale med Arbejdstilsynet oplyste, at der har været et øget pres på de ansatte siden sommeren 2012 på grund af nye projekter i forbindelse med, at skolen er blevet en linjefagskole, og at de ansatte arbejder under et arbejdspres, som giver dem arbejdsmæssige og personlige konsekvenser, der påvirker den undervisningsmæssige kvalitet og giver stressbelastningssymptomer.

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede den af Arbejdstilsynet fastsatte frist for efterkommelse vedrørende undersøgelsespåbuddet, idet arbejdsmiljølovens § 21 efter sin ordlyd alene indebærer en hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan forlange, at arbejdsgiveren skal lade foretage undersøgelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Reglen angiver ikke, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse med en fastsat efterkommelsesfrist.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste den af Arbejdstilsynet fastsatte tilbagemeldingsfrist vedrørende undersøgelsespåbuddet til Arbejdstilsynet, idet Arbejdstilsynet havde meddelt en tilbagemeldingsfrist på en uge efter fristen for efterkommelse, som nævnet har ophævet (j.nr. 2013-6024-39886).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring