Gå til indhold

Påbud til rette modtager om straks at sikre ansatte mod at styrte ned fra et stillads

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at den rette modtager af et påbud var en virksomhed, som lod en af sine ansatte arbejde på et stillads, der ikke var opstillet forsvarligt. Påbuddet drejede sig om at sikre ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning, uanset at virksomheden ikke selv havde opsat stilladset.

Arbejdstilsynet besøgte en byggeplads på baggrund af en ulykke sket samme dag om formiddagen. En ansat fra en virksomhed A var faldet cirka 4,5 meter ned fra et hængestillads.

Ulykken skete, idet dækkene/gulvet på stilladset lå løst oven på hinanden, og da tilskadekomne trådte bagud på hjørnet af dækket/gulvet, vippede det, og tilskadekomne styrtede ned igennem stilladset, fordi gulvet/dækket var ustabilt og lå løst.

Virksomhed B var hovedentreprenør på byggepladsen og havde det overordnede ansvar på byggepladsen, ligesom det var virksomhed B, der havde opsat stilladset på byggepladsen.

Virksomhed B havde hyret virksomhed C til at levere beton til byggepladsen, men da C´s pumpe var optaget, hyrede C en pumpe, inklusive bemanding af virksomhed A.

Det var beton fra virksomhed C, der blev leveret til byggepladsen ved hjælp af virksomheds A´s pumpe og mandskab, herunder skadelidte ved ulykken.

Arbejdstilsynet traf på baggrund af ulykkesundersøgelsen afgørelse med påbud til skadelidtes arbejdsgiver virksomhed A om straks at sikre ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra stilladset på byggepladsen.

Virksomhedens advokat havde i klagen anført, at det var virksomhed B som var hovedentreprenør på byggepladsen og havde det overordnede ansvar på byggepladsen, ligesom det var virksomhed B, der havde opsat stilladset på byggepladsen.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 37, stk. 1 – 3, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at der ved arbejde og færdsel i og på stilladser, samt i øvrigt, hvor der er risiko for nedstyrtning eller gennemstyrtning, skal der, hvor det er nødvendigt af hensyn til de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. rækværk, skærme eller net, der effektivt sikrer mod nedstyrtning eller gennemstyrtning. Ved arbejde og færdsel på tage skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger som angivet i reglerne.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal vælges under hensyn til arbejdets art og karakter, højden, der arbejdes i, samt under hensyn til de forhold, hvorunder arbejdet udføres. Sikkerhedsforanstaltningerne skal desuden vælges således, at faren under deres etablering og fjernelse er mindre end den fare, de skal afværge.

Rækværk, skærme og net m.v. skal være tilstrækkeligt høje, have fornøden styrke og være forsvarligt udført.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at virksomhed A er rette modtager af afgørelsen, og fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomhed A straks skulle sikre ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra stilladset på byggepladsen.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhed A i forbindelse med levering af beton ved hjælp af virksomhedens pumpe har ladet en af virksomhedens ansatte benytte et stillads, som ikke var forsvarligt opstillet, idet stilladsets dæk/gulv lå løst ovenpå hinanden, ligesom stilladset ikke havde et rækværk med den fornødne styrke.

Nævnet bemærkede til klagen, at uanset at virksomhed A ikke selv har opsat stilladset, er det fortsat arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden var derfor rette modtager af afgørelsen.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at en af virksomhedens ansatte arbejdede på et 4,5 meter højt stillads, og på at Arbejdstilsynet konstaterede, at dækkene/gulvene på stilladset lå løst oven på hinanden med deraf følgende risiko for at falde ned.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at det etablerede rækværk ikke var forsvarligt, idet det ikke havde den fornødne styrke (2013-6033-45757).


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring