Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om, at arbejde med formaldehyd skal foregå i et lukket anlæg

Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om, at arbejde med formaldehyd i forbindelse med injektion af lig skal foregå i et lukket anlæg eller tilsvarende. Virksomheden blev desuden pålagt at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse arbejdsmiljøproblemet.

Ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på en virksomhed blev det konstateret, at arbejdet med injektion af en 3% vandig formaldehydopløsning i lig sker ved laboratorieanvendelse og med en koncentration på mere end 1%. Det blev også konstateret, at arbejdet ikke foregik i et lukket anlæg eller tilsvarende.

Arbejdstilsynet afgav derefter påbud om, at virksomheden skal sikre, at arbejdet med formaldehyd i koncentration på mere end 1% foregår i lukket anlæg eller tilsvarende. Desuden afgav Arbejdstilsynet et rådgiverpåbud.

Regler

Det fremgår af § 48, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 49, i arbejdsmiljøloven, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed.

Det fremgår at § 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. 

Det fremgår af § 77a, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Det fremgår af § 1, i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, at bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder blandt andet anvendelse og håndtering af de stoffer og materialer, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, og materialer, der indeholder 0,1 % eller mere af disse stoffer, medmindre andet er angivet ud fra det enkelte stof nævnt i bilaget.

Det fremgår af § 17, i samme bekendtgørelse, at i det omfang, det fremgår af nævnte bilag, må arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes.

Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

Det fremgår af § 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen om et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i bekendtgørelsen.

Der afgives ikke påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og løsningen umiddelbart kan overføres.

Det fremgår af § 17, i samme bekendtgørelse, at arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer, hvor der er krav om lukkede anlæg, men hvor arbejdet foregår uden for sådanne anlæg, er en kompleks og alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt begge afgørelser. Nævnet lagde vægt på, at arbejdet med injektion af 3 % vandig formaldehydopløsning i lig sker ved laboratorieanvendelse og med en koncentration på mere end 1 %, og at opløsningen afgiver formaldehyddampe til rummet, hvor den ansatte opholder sig.

Nævnet fastholdt desuden påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget havde konstateret, at der i injektionsrummet arbejdes med formaldehydopløsning til laboratorieanvendelse med en koncentration på mere end 1 %, og at arbejdsprocessen ikke blev udført i et lukket anlæg eller tilsvarende (j.nr. 2014-6051-13431 og 2013-6010-45755).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring