Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om at standse arbejde nedenunder et løftet betonelement

Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om straks at standse arbejde, som udsatte de ansatte for en overhængende, betydelig fare, fordi det foregik under et betonelement, der var løftet med kran. Men nævnet ophævede et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, fordi Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at virksomheden ikke tidligere havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme byggeplads.

Ved et tilsynsbesøg på en byggeplads konstaterede Arbejdstilsynet, at tre ansatte fra en virksomhed arbejdede på et terrændæk under et betonelement, der var løftet til 8 meters højde med en kran. Betonelementet vejede 6-8 ton og snurrede rundt om sin lodrette akse med cirka 6 omgange i minuttet, idet betonelementet ikke var monteret med et styrereb, der kunne have standset elementets rotation.

Virksomhedens formand på byggepladsen oplyste, at de tre ansatte var instrueret i ikke at arbejde under løftede betonelementer.

Arbejdstilsynet afgav på stedet et påbud om, at virksomheden skulle standse arbejdet, og i tilknytning hertil et påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå virksomheden med at sørge for, at overtrædelsen ikke gentager sig.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for blandt andet nedstyrtning.

Det fremgår af § 6, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, at arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen om et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i bekendtgørelsen.

Der afgives ikke påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og løsningen umiddelbart kan overføres.

Det fremgår af § 22, i samme bekendtgørelse, at montage af betonelementer, hvor der ikke er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod ulykker under anhugning, løft, afsætning af elementer, er en kompleks og alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt påbuddet om straks at standse arbejdet, men ophævede påbuddet om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens ansatte på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg var udsat for en overhængende, betydelig fare for sikkerhed og sundhed, idet

Arbejdstilsynet konstaterede, at de tre ansatte arbejdede under et betonelement, der var løftet med en kran i 8 meters højde.

Betonelementet havde en vægt på 6-8 ton og snurrede rundt om sin egen lodrette akse med ca. 6 omgange i minuttet, idet betonelementet ikke var monteret med et styrereb, der kunne have standset elementets rotation.

Nævnet ophævede påbuddet om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, idet Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at virksomheden ikke tidligere på byggepladsen havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem.

Nævnet lagde herved vægt på, at det af Arbejdstilsynets beskrivelse fremgår, at virksomhedens formand på byggepladsen oplyste, at de tre ansatte var instrueret i ikke at arbejde under løftede betonelementer.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet på stedet konstaterede, at det nævnte betonelement blev sat ned på et betondæk, og at der blev monteret et styrereb på elementet, inden det blev løftet igen (j.nr. 2013-6020-57361 og 2013-6010-53637).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring