Gå til indhold

Mundtlig partshøring fundet tilstrækkelig, og påbud om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisations medlemmer fastholdt

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at en virksomhed havde været tilstrækkeligt partshørt, inden Arbejdstilsynet traf afgørelse med påbud om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Nævnet fastholdt påbuddet og lagde vægt på, at mundtlig høring var tilstrækkelig, fordi sagen vedrørte enkle og forholdsvis overskuelige oplysninger om de faktiske forhold.

Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed talte Arbejdstilsynet med virksomhedens arbejdsmiljøleder og to arbejdsmiljørepræsentanter og nogle ansatte, som oplyste at flere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, ikke havde gennemført en arbejdsmiljøuddannelse, selv om de havde været medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i mere end 6 måneder.

Arbejdstilsynet foretog ved afslutningen af besøget en mundtlig høring om de forhold, som tilsynet ville give påbud om, og arbejdsmiljølederen underskrev den besøgsrapport, som Arbejdstilsynet afleverer ved afslutningen af et besøg.

Arbejdstilsynet afgav herefter påbud til virksomheden om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer uden at foretage yderligere skriftlig høring.

I klagen over påbuddet blev det anført, at virksomhedens ikke var blevet hørt skriftligt, inden påbuddet blev afgivet.

Regler

Det fremgår af § 9, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende.

Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Det fremgår af § 34, stk. 1, i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at virksomheden har været tilstrækkeligt partshørt, inden Arbejdstilsynet traf afgørelse i sagen. Nævnet fastholdt, at virksomheden skal sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Nævnet fandt det tilstrækkeligt, at Arbejdstilsynet havde hørt virksomheden mundtligt ved tilsynsbesøget, idet sagen vedrører enkle og forholdsvis overskuelige oplysninger om de faktiske forhold.

Nævnet lægger herved vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget talte med virksomhedens arbejdsmiljøleder og bad ham om bemærkninger til sagen, ligesom arbejdsmiljølederen underskrev besøgsrapporten, hvor forholdet om manglende uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer var beskrevet.

Hertil kommer, at det i klagen ikke er anfægtet, at medlemmerne af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation ikke har gennemgået en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Nævnet lagde således vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at flere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, ikke har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af det pågældende medlem.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at de pågældende medlemmer har været medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i mere end 6 måneder uden at have gennemgået uddannelsen (2013-6011-51497 og 2013-6193-06801).


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring