Gå til indhold

Afvisning af klage over, at Arbejdstilsynet ikke accepterede en virksomheds tilbagemelding om en kedels konstruktion

Arbejdsmiljøklagenævnet har afvist en klage over, at Arbejdstilsynet i et brev ikke accepterede en virksomheds tilbagemelding om, at en kedel var konstrueret på en måde, der gjorde det muligt at sikkerhedstjekke den. Nævnet lagde vægt på, at meddelelsen i brevet ikke havde karakter af at være en afgørelse truffet efter arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynet modtog en virksomheds tilbagemelding på et påbud om, at virksomheden som leverandør straks skulle sikre, at en kedel var konstrueret, så alle nødvendige sikkerhedsundersøgelser kunne foretages.

Det skulle således være muligt at vurdere kedlens indvendige tilstand, for eksempel ved adgangsåbninger, som giver fysisk adgang til kedlens indre, og således at den nødvendige inspektion kunne foretages sikkert og ergonomisk.

Virksomheden havde  tilbagemeldt, at virksomheden, efter en beskrivelse af ændringer og procedure fandt at alle nødvendige sikkerhedsundersøgelser kan foretages gennem kedlens rense- og inspektionsåbninger, og at anvendelse af andre metoder og teknologier end undersøgelse med lommelygte og spejl også vil kunne opfylde funktionskravene i reglerne.

Arbejdstilsynet havde på den baggrund over for virksomheden meddelt, at Arbejdstilsynet ikke kunne acceptere denne tilbagemelding.

Virksomheden klagede over den manglende accept af tilbagemeldingen og anførte, at Arbejdstilsynet ikke har angivet en hjemmel i afgørelsen, at Arbejdstilsynet ikke har begrundet afgørelsen, og at Arbejdstilsynet udelukkende har truffet afgørelsen om ikke at acceptere virksomhedens tilbagemelding ”fra skrivebordet”.

Regler

Det fremgår af § 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og herunder kan påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Det fremgår af § 81, stk. 1, i samme lov, at en klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn afviste klagen, idet nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen, da Arbejdstilsynets meddelelse i et brev ikke havde et sådant indhold, at der er tale om en afgørelse truffet efter arbejdsmiljøloven.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets brev efter sin ordlyd alene konstaterer, at virksomhedens tilbagemelding ikke kan accepteres, og at brevet ikke fastsætter nogen ny retstilstand i forhold til virksomheden.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynets brev mangler en vurdering af de konkrete forhold, samt en egentlig påbudstekst, hjemmel og en stillingtagen til en ny frist.

Nævnet lagde således vægt på, at Arbejdstilsynet ikke konkret havde vurderet forholdene på stedet.

Det forhold, at Arbejdstilsynet har givet en klagevejledning og i den forbindelse har henvist til arbejdsmiljølovens § 81, fandt nævnet ikke i sig selv afgørende for, om afgørelsen er truffet efter arbejdsmiljøloven (j.nr. 2013-6040-23220).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring