Gå til indhold

Undersøgelse uden samtykke, når barnets eller den unges forhold er af særlig bekymrende karakter

I særlige tilfælde kan børne- og ungeudvalget træffe afgørelse om en undersøgelse af barnet eller den unge uden for hjemmet uden samtykke

Det er muligt at træffe afgørelse om, at der skal foretages en børnefaglig undersøgelse, uden at der skal indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

I de tilfælde, hvor forholdene anses for så alvorlige, at en undersøgelse må anses nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget efter indstilling fra forvaltningen beslutte at gennemføre en undersøgelse under ophold på institution eller ved at indlægge barnet eller den unge på sygehus.

Dette kan ligeledes gøres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren eller den unge, der er fyldt 15 år.

Ambulant eller under ophold uden for hjemmet

En tvangsmæssig undersøgelse kan foretages ambulant eller under barnets eller den unges ophold uden for hjemmet, enten på en institution eller under døgnindlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling.

Ved ambulant forstår vi, at barnet eller den unge har ophold i hjemmet, mens undersøgelsen gennemføres.

Periode for undersøgelse

En tvangsmæssig undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder fra afgørelsen. Barnet eller den unge må kun have ophold uden for hjemmet, så længe selve undersøgelsen af barnet eller den unge foregår.

Når undersøgelsen er afsluttet skal kommunen tage stilling til, hvad der videre skal ske.

Afgørelser om samvær under undersøgelsen

Kommunen kan under gennemførelse af undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, træffe afgørelse om omfanget og udøvelsen af samvær og kontakt og fastsætte nærmere vilkår for samvær og kontakt. 

Børne- og ungeudvalget kan også træffe afgørelse om overvåget og/eller afbrudt samvær, og afgørelse om, at det ikke må oplyses, hvor barnet eller den unge opholder sig.

Når undersøgelsen er afsluttet

Hvis kommunen på baggrund af undersøgelsen vurderer, at der er grundlag for at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet og ikke kan opnå samtykke til anbringelse hos forældrene, skal sagen forelægges for børne- og ungeudvalget med henblik på en afgørelse. 

Betingelserne for formandsafgørelse om tvangsmæssig undersøgelse

Er behovet for at kunne iværksætte en undersøgelse så akut, at der må handles hurtigt af hensyn til barnet eller den unge, kan afgørelsen om iværksættelse af en tvangsmæssig undersøgelse træffes efter reglerne om formandsafgørelser. I dette tilfælde regnes 2 måneders fristen fra formandens afgørelse.

Betingelserne for at træffe en formandsafgørelse

Ankestyrelsens kompetence

Ankestyrelsen kan også selv træffe afgørelse om undersøgelse uden samtykke, hvis Ankestyrelsen vurderer, at der er behov for det, f.eks. i de situationer, hvor barnets eller den unges akutte situation tilsiger en hurtig afgørelse.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring