Gå til indhold

Undersøgelse af om et barn eller ung trænger til særlig støtte - børnefaglig undersøgelse

Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges behov.

Hvis kommunen har viden om eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter denne lov, skal kommune screene for, om der er tale om følgende:

  • En problemstilling, der ikke kræver yderligere afdækning af barnets eller den unges støttebehov.
  • En problemstilling, der kræver yderligere afdækning af et eller flere forhold af betydning for barnets eller den unges støttebehov,
  • En problemstilling, der kræver en børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges støttebehov

Kommunen skal i vurderingen lægge vægt på sagens forhold og kompleksitet, herunder om det må antages, at støttebehovet er helt eller delvis begrundet i nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om en børnefaglig undersøgelse i følgende situationer:

  • Når der er grund til at antage, at det er en alvorlig eller kompleks sag, herunder hvor der er overvejelser om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom.
  • Når et barn eller en ung har haft ophold i en boform efter §§ 109 eller 110 i lov om social service med en forælder på grund af vold i hjemmet og den pågældende forælder afbryder opholdet for at vende tilbage til et voldeligt miljø med barnet eller den unge.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere iværksætte en børnefaglig undersøgelse, når kommunalbestyrelsen i øvrigt vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges støttebehov.

En børnefaglig undersøgelse skal tilrettelægges ud fra en helhedsbetragtning og skal afdække udfordringer og ressourcer hos barnet eller den unge, familien og netværket. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, der allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold.

Samtykke

Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til at gennemføre en børnefaglig undersøgelse, men undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med dem.

Hvornår skal undersøgelsen være afsluttet?

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder efter kommunen er blevet opmærksom på et barns eller ungs særlige behov for støtte.

Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Hvilke oplysninger kan kommunen indhente?

Kommunen kan indhente nødvendige eksisterende oplysninger uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Begrebet eksisterende oplysninger dækker både over de oplysninger, som allerede er nedskrevet, og oplysninger i form af viden hos de personer, der har med barnet eller den unge at gøre.

Kommunen kan således godt indhente nye udtalelser fra f.eks. daginstitutionspersonale, læger, privatpersoner eller andre, der har kendskab til barnet og barnets forhold.

Hvis det er nødvendigt kan kommunen også som led i den børnefaglige undersøgelse, lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller autoriseret psykolog, som en del af den børnefaglige undersøgelse, uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Hvis forældrene modsætter sig en børnefaglig undersøgelse

Hvis forældremyndighedsindehaver modsætter sig en børnefaglig undersøgelse, kan kommunen træffe afgørelse om adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig mod behørig legitimation og uden retskendelse.

I sådanne tilfælde skal følgende betingelser være opfyldt:

  • adgangen til hjemmet skal ske som led i den børnefaglige undersøgelse
  • undersøgelsen er nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, og
  • forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger

Sidst opdateret 29.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring