Gå til indhold

Undersøgelse af om et barn eller ung trænger til særlig støtte - børnefaglig undersøgelse

Kommunen skal gennemføre en børnefaglig undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, hvis det vurderes, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte

Kommunen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte.

Baggrunden for, at kommunen iværksætter en børnefaglig undersøgelse, kan være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv om hjælp eller særlig støtte. Kommunen kan endvidere gennem underretninger blive gjort opmærksom på, at hjælp eller støtte til et barn eller en ung er eller kan blive aktuel. Endelig kan kommunen selv blive opmærksom på barnet eller den unge, f.eks. gennem undersøgelse af andre søskendes forhold.

En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges: 

  • Udvikling og adfærd 
  • Familieforhold 
  • Skoleforhold 
  • Sundhedsforhold 
  • Fritidsforhold og venskaber 
  • Andre relevante forhold 

Undersøgelsen skal resultere med en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet og familien, og hvis det er tilfældet hvilke foranstaltninger, der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov.

Samtykke

Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til at gennemføre en børnefaglig undersøgelse, men undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med dem. 

Hvornår skal undersøgelsen være afsluttet

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder efter kommunen er blevet opmærksom på et barns eller ungs særlige behov for støtte.

Der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse inden en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge kan iværksættes. 

Der skal eksempelvis som udgangspunkt være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse inden kommunen iværksætter en anbringelse uden for hjemmet.  En børnefaglige undersøgelse er herefter fundamentet for den handleplan, der skal udarbejdes inden, der træffes afgørelse om anbringelse.

Hvilke oplysninger kan kommunen indhente?

Kommunen kan indhente nødvendige eksisterende oplysninger uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år. 

Begrebet eksisterende oplysninger dækker både over de oplysninger, som allerede er nedskrevet, og oplysninger i form af viden hos de personer, der har med barnet eller den unge at gøre.

Kommunen kan således godt indhente nye udtalelser fra f.eks. daginstitutionspersonale, læger, privatpersoner eller andre, der har kendskab til barnet og barnets forhold. 

Hvis det er nødvendigt kan kommunen også som led i den børnefaglige undersøgelse, lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller autoriseret psykolog, som en del af den børnefaglige undersøgelse, uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Hvis forældrene modsætter sig en børnefaglig undersøgelse

Hvis forældremyndighedsindehaver modsætter sig en børnefaglig undersøgelse, kan kommunen træffe afgørelse om adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig mod behørig legitimation og uden retskendelse.

I sådanne tilfælde skal følgende betingelser være opfyldt:

  • adgangen til hjemmet skal ske som led i den børnefaglige undersøgelse
  • undersøgelsen er nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, og
  • forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger 

Afklaring af et anbringelsesgrundlag

I de tilfælde hvor der er stor bekymring for et barns eller en ungs trivsel, men hvor der ikke foreligger tilstrækkelige mange oplysninger til at kunne anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, kan der træffes afgørelse om en undersøgelse af barnet eller den unge uden samtykke. 

Undersøgelsen kan bruges til at få afklaret barnets eller den unges forhold nærmere evt. med henblik på en anbringelse uden for hjemmet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring