Gå til indhold

Ét udfald

Hvis et sagsemne eller -nummer afgør ét forhold, koderegistrerer vi med afgørelsens resultat.

Det vil sige – stadfæstelse, hvis vi stadfæster underinstansens afgørelse; hjemvisning, hvis vi hjemviser sagen og så videre.

Eksempler:

Kommunen har givet afslag på bevilling af en handicapbil efter reglerne om støtte til køb af bil. Ankestyrelsen er enig med kommunen i, at betingelserne for at få bevilget en handicapbil ikke er opfyldt. Vi stadfæster derfor afgørelsen og koderegistrerer sagen som en stadfæstelse.

I en anden sag har kommunen givet en borger afslag på hjemmehjælp. Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er oplyst nok til, at vi kan se, om borgeren har et nødvendigt behov for hjemmehjælp. Vi hjemviser derfor sagen til kommunen og koderegistrerer den som en hjemvisning.

Hvis vi samler flere sagsemner og -numre i én afgørelse, registrerer vi på samme måde: med den kode, der passer til afgørelsens resultat i den enkelte sag.

Det kan for eksempel være, at underinstansen har afgjort sagen efter flere lovbestemmelser, som i Ankestyrelsens journalsystem hører under forskellige sagsemner. Den ene afgørelse fra underinstansen vil derfor i Ankestyrelsen få flere sagsnumre. Og dem koderegistrerer vi hver for sig.

Det kan ske, at vi stadfæster en afgørelse efter den ene lovbestemmelse, men ændrer efter den anden lovbestemmelse. Her skal den ene afgørelse kodes som en stadfæstelse, og den anden som en ændring. Hvis vores oprettelse af sager tillader, at vi kan differentiere, så bruger vi flere koderegistreringer.

Eksempel:

Kommunen har givet afslag på dækning af en udgift til rengøring efter reglerne om hjælp til dækning af merudgifter. I samme afgørelse har kommunen også givet afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste til en forælder til et barn med handicap. Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste er to forskellige sagsemner, og derfor opretter vi to sagsnumre, der hver især skal koderegistreres.

Ankestyrelsen er enig med kommunen i, at udgiften til rengøring ikke kan dækkes som en merudgift. Vi vurderer dog samtidig, at betingelserne for at bevilge tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt. Vi koderegistrerer derfor den ene sag som en stadfæstelse – og den anden som en ændring.

Vi ser også én samlet afgørelse til én familie, hvor underinstansen afgør sagen i forhold til flere børn. Her opretter vi typisk en sag på det enkelte barn. I de tilfælde vil én afgørelse fra underinstansen få flere sagsnumre i Ankestyrelsen.

Også her vil der, hvis vi træffer forskellige afgørelser i forhold til de forskellige børn, skulle registreres flere koder på en enkelt sag fra underinstansen.

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring