Gå til indhold

Vejledning til Tal fra Ankestyrelsen

Vejledning til Tal fra Ankestyrelsen

Det første billede "Emneoversigten" indeholder en samlet oversigt over de forskellige statistikker, du kan vælge oplysninger fra.

Vælg først det overordnede emneområde, som du vil vide mere om.

Sådan udvælger du oplysninger
Ved at klikke på de enkelte emner ændres niveauet i strukturen, og der kan vælges flere tabeller på enkelte statistikområder. Under disse hovedområder er der adgang til forskellige tabeludtræk.

Oplysningerne til tabellerne vælges via variable i valgbokse. De kan udvælges ved at markere med musen enten enkeltvis, eller der kan vælges flere værdier samtidigt. Der kan vælges værdier fra alle valgbokse eller kun fra enkelte.

Hvis værdierne i boksene ikke markeres, eksempelvis køn og alder, så vil tabellen alene indeholde den samlede sum af de pågældende oplysninger, f.eks. kvinder og mænd i alt.

Vælg selv
Oplysningerne i de enkelte valgbokse kan markeres og udvælges på forskellige måder: Markér eksempelvis flere linier i samme valgboks ved at holde venstre museknap nede og træk musen over de linier, der ønskes udvalgt. Eller markér evt. som alternativ en enkelt linie og hold derefter tasten SKIFT nede og tryk samtidigt på en piletast (op eller ned).

Oversigt over pensionstyper

Hvis du kun ønsker at vælge en bestemt linje i en valgboks, f.eks. om en bestemt kommune, kan linjen i valgboksen markeres ved at holde tasten CTRL nede og ved samtidigt at trykke med venstre museknap.
På tilsvarende måde kan der vælges flere linjer, som ikke er sammenhængende. Denne metode kan også anvendes til afmarkering af allerede valgte oplysninger. Marker de oplysninger som tabellen skal indeholde.

Oversigt over pensionstyper

I de tilfælde, hvor linjerne i en valgboks indeholder mere tekst end der umiddelbart bliver vist på skærmen, så kan boksens størrelse øges (eller formindskes) ved hjælp af de små pile på højre side af hver boks. Det kan være nødvendigt i forbindelse med diagnosekoder.

I nedenstående tabel er der som område valgt "Hele landet, pensionstyper og året 2005". Tabellen giver desuden mulighed for at udvælge køn og alder.

Når de ønskede valg er foretaget trykkes på "OK" nederst på siden, og tabellen kommer frem på skærmen:

Kommunale tilkendelser af førtidspension efter område, pensionstype og tid

Tabellernes størrelse
Der er begrænsninger for, hvor stor en tabel, der kan vælges. Der kan dannes tabeller med op til 20.000 talværdier.

Ved overførsel af tabellen til Excel kan der være begrænsninger i det antal kolonner, der kan udtrækkes. I Excel kan der maksimalt være 256 kolonner i udtrækket.

Hvis der er behov for at overføre flere kolonner i ét samlet udtræk, kan der i stedet eventuelt benyttes formatet Dbase. Hvis tabellen fortsat er for stor, kan den opdeles i flere mindre tabeller.

Overførsel af data til din egen PC
De valgte data kan overføres til egen PC til videre behandling. Der kan vælges mellem forskellige filformater: De vigtigste er følgende:

• Excel. Excel har den begrænsning, at der kun kan overføres 256 kolonner.
• Semikolonsepereret, kommasepereret og tabulatorsepereret (ASCII-tekst). Disse filer betegnes også som flade filformater.
• PC-Axis. PC-Axis er et talbehandlingsprogram, der kan downloades gratis hos Danmarks Statistik.
• Dbase. Dbase er et format, som kan åbnes via Excel og som ikke indeholder Excels begrænsning ved overførsel på 256 kolonner.
• SAS. Udtrækket gemmes som et SAS-program og ikke som et datasæt. Programmet kan gemmes på egen harddisk eller kan åbnes i SAS.

Åbn/gem som...


Redigering af tabeller

Når der udvælges mange variable i et tabeludtræk vil det i nogle tilfælde være en fordel, at redigere tabellen inden den gemmes eller udprintes.
Tabellerne kan præsenteres på flere måder. De kan eksempelvis redigeres ved hjælp af rotering (pivotering), så tabelhoved og forspalte bytter plads og dermed giver flere muligheder for præsentation af tabeludtrækket. Gør således:

• Når tabellen er fremme på skærmen
• vælg Rediger tabel
• og herefter Pivot
• Drej med uret
• Tryk på pilen til højre for boksen indtil det ønskede resultat opnås

Det er på denne måde muligt at ændre rækkefølgen af de enkelte variable.

Hvis ikke oplysninger med værdien 0 skal fremgå af tabellen på skærmen, vælg: Rediger tabel og herefter: Fjern nullinjer.

Rediger tabel

Vælg din grafiske præsentation

Det er også muligt at præsentere oplysningerne grafisk. De tabeller, der har en geografisk variabel, som fx kommuner, kan vises på kort.

Kort dannes ved at markere alle kommuner fra København til Aars ved at trække musen henover, jr. overfor. Herefter vælger du den værdi, som skal vises på kortet. På alle kort er der tegnforklaring og titel. Kort kan kopieres til andre programmer.

En anden mulighed for grafisk præsentation er diagrammer, som lagkager, søjler og kurver. De enkelte diagrammer kan imidlertid ikke vises med lige mange variable. Således kan pyramider vises med færre variable end kurve- og søjlediagrammer.

Når du har overført tabellerne til din egen PC, kan du redigere dem. Således kan tabellernes præsentationstekst eksempelvis redigeres, så den passer til forskellige formål.

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring