Gå til indhold

Bolig til handicappede og ældre

Kommunen træffer afgørelser og yder vejledning om hjælp til bolig og hjælp til ændringer af boligen.

Ankestyrelsen behandler klager over en række afgørelser truffet efter serviceloven, lov om almene boliger mv., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger. Det kan for eksempel være klager over afgørelser om botilbud, forsorgshjem eller misbrugsbehandling.

Boligindretning og boligskift

Efter servicelovens § 116 kan borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få hjælp til indretning af boligen. Det er en betingelse, at indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

I særlige tilfælde, hvor hjælp til indretning af boligen ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov.

Fritvalgsordning

Borgere, som har behov for at flytte, har i et vist omfang mulighed for selv at vælge bolig efter frit valg-ordningerne.

Sidst opdateret 10.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring