Gå til indhold

Magtanvendelse - voksne

Magtanvendelse er kun undtagelsesvist tilladt at anvende

For de sociale myndigheder gælder en pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt.

Magtanvendelse kan undtagelsesvist være tilladt over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt. Det er primært for at undgå personskade.

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Reglerne er i servicelovens kapitel 24.

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om reglerne for magtanvendelse.

Hvis der er tale om optagelse i særlige botilbud uden samtykke, skal Statsforvaltningen træffe afgørelse efter en indstilling fra kommunen.

Det er Statsforvaltningen, som træffer afgørelse om det er nødvendigt at flytte en person uden pågældende har givet samtykke til et særligt botilbud, en plejebolig eller lignende. En klage over en sådan afgørelse betyder, at personen ikke skal flyttes straks, idet en klage over afgørelsen udsætter flytningen, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen. Pågældende kan blive boende i sin bolig mens sagen er i gang, medmindre der er særlige forhold, der gør det påkrævet, at flytte pågældende med det samme.

Ankestyrelsen er sidste administrative klageinstans. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan du gå videre til domstolene eller ombudsmanden.

Ankestyrelsens afgørelser om tilbageholdelse i boligen efter servicelovens § 127 og afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 kan indbringes for retten efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 43a.

 

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring