Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2022 - tema om retssikkerheds-initiativerne

I dette temanummer af Nyt fra Ankestyrelsen, vil vi gerne fortælle om vores nye initiativer til at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet.

Initiativerne er en del af en samlet retssikkerhedspakke, hvor nogle initiativer ligger i Ankestyrelsen, mens andre hører under Socialstyrelsen. I det her nummer fortæller vi om de initiativer, som hører under Ankestyrelsen eller kører i fællesskab med Socialstyrelsen.
Nyt fra Ankestyrelsen indeholder også en kommentar af vicedirektør Jacob Hess, som fortæller om baggrunden for initiativerne, og hvor Ankestyrelsen vil lægge sit fokus for at styrke retssikkerheden på handicapområdet.


Faglig kommentar af vicedirektør Jacob Hess

Vi har valgt at inddele initiativerne i henholdsvis ”undersøgelser og opfølgning” og ”undervisning”. I vores fokus på undersøgelser og opfølgning, vil vi se nærmere på kommunernes sagsbehandling på handicapområdet.
Det vil være i form af undersøgelser inden for sagsområder som fx hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller ledsageordningen. I forhold til undervisning vil vi styrke retssikkerheden for børn og voksne med handicap ved blandt andet at tilbyde målrettede tilbud om praksisnær læring og kompetenceudvikling til medarbejdere og faglige ledere i kommunerne.
Læs hele kommentaren af vicedirektør Jacob Hess


Taskforcen på handicapområdet

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen og skal hjælpe kommuner med at styrke kvaliteten på voksen- og børnehandicapområdet. Fra 2023 udvides taskforcen, så endnu flere kommuner kan få hjælp. Udvidelsen omfatter blandt andet en fordobling af de lange analyse- og udviklingsforløb fra fire til otte om året.

Læs mere om taskforcen på handicapområdet

 
Tilbud om kompetenceudvikling

 Kommunerne vil få tilbud om praksisnær kompetenceudvikling målrettet de rådgivere og faglige ledere, der varetager kommunens sagsbehandling på handicapområdet. Herunder tilbud om læringsforløb i enkeltkommuner samt tjeklister og anbefalinger til sagsbehandlingen. Kompetenceudviklingen vil tage udgangspunkt i, at juridisk og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger for at styrke borgernes retssikkerhed.

Læs mere om initiativerne om kompetenceudvikling 

 

Samlet retssikkerhedsundersøgelse

Ankestyrelsen vil i perioden 2023-2025 kortlægge kommunernes udfordringer i sagsbehandlingen på både børne- og voksenhandicapområdet i en samlet retssikkerhedsundersøgelse.

Undersøgelsen skal afdække, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer, kommunerne har på handicapområdet, og indhente perspektiver på, om der er behov for regelforenklinger, der kan medvirke til at styrke borgernes retssikkerhed.

Læs mere om initiativet her

 

Lancering af handicapsagsbarometer i 2023

Ankestyrelsen udvikler et handicapsagsbarometer. Barometeret skal skabe viden om, hvor der er behov for at iværksætte læring, der kan understøtte den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. Barometeret vil løbe i perioden 2023-2025. I løbet af 2023 vil vi indkalde og gennemgå en række sager vedrørende ledsageordningen på voksenområdet, jf. servicelovens § 97, fra alle landets kommuner.

Læs mere om barometeret og om, hvilke sager der indkaldes til de efterfølgende år

 

Juridisk serviceeftersyn i udvalgte kommuner

Ankestyrelsen gennemfører i perioden 2023-2025 et juridisk serviceeftersyn på børne- og voksenhandicapområdet. Som led i eftersynet vil Ankestyrelsen hvert år indhente et antal sager fra udvalgte kommuner, der vil blive gennemgået med henblik på at vurdere sagernes rigtighed.

I 2023 vil fokus for det juridiske serviceeftersyn være sager om hjemmetræning, jf. servicelovens § 32 a.

Læs mere om initiativet ’Juridisk serviceeftersyn’  og hvilke fokus der vil være de efterfølgende år

 

Styrket opfølgning fra Tilsynet

Retssikkerhedsinitiativerne indeholder også en styrket opfølgning fra Tilsynet. Tilsynet vil blandt andet gennemgå samtlige kommuners behandling af Social- og Ældreministeriets danmarkskort over den kommunale sagsbehandling på handicapområdet.

Tilsynet vil i den forbindelse kunne pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis kommunen ikke selv iværksætter en sådan, selvom danmarkskortet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til kommunens sagsbehandling viser, at der er et behov.

Læs mere om ”Tilsynets opfølgning på danmarkskortet 

 

Overblik over retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet

Her kan du få en samlet introduktion til og overblik over samtlige retssikkerhedsinitiativer 

Sidst opdateret 31.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring