Gå til indhold

Samlet retssikkerheds-undersøgelse

I perioden 2023-2025 vil Ankestyrelsen kortlægge kommunernes udfordringer i sagsbehandlingen på både børne- og voksenhandicapområdet i en samlet retssikkerhedsundersøgelse.

Undersøgelsen er én af flere retssikkerhedsinitiativer, som Ankestyrelsen har igangsat, efter at et bredt politisk flertal i slutningen af 2021 aftalte at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet med midler fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, også kaldet SSA-reserven. Undersøgelsen skal afdække, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer, kommunerne har på handicapområdet. Undersøgelsen vil også indhente perspektiver på, om der er behov for regelforenklinger, der kan medvirke til at styrke borgernes retssikkerhed. Konkret udmøntes undersøgelsen i to delundersøgelser -  én på børnehandicapområdet og én på voksenhandicapområdet.

På børnehandicapområdet vil undersøgelsen fokusere på hjemmetræning efter servicelovens § 32 a og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, mens det på voksenhandicapområdet vil handle om socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Fokusområderne er valgt på baggrund af en indledende vidensopsamling og input fra en interessentfølgegruppe, der er nedsat i forbindelse med retssikkerhedsinitiativerne.

Processen for undersøgelsen
Første led i afdækningen består af en vidensopsamling. Vidensopsamlingen samler op på eksisterende viden om de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der er i kommunernes sagsbehandling. Det drejer sig om udvalgte bestemmelser på handicapområdet, hvor Ankestyrelsen er klageinstans.

Undersøgelsens andet led består af interview med udvalgte interessenter, borgere/pårørende samt gruppeinterview med sagsbehandlere, jurister og myndighedsledere i seks kommuner. I denne del af undersøgelsen fokuserer vi på udfordringer og potentialer for regelforenklinger på udvalgte bestemmelser i serviceloven.

I undersøgelsens tredje led, vil vi på baggrund af interviewene med interessenter, borgere og kommuner udforme et spørgeskema, der bliver sendt til jurister eller myndighedsledere i samtlige kommuner. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække, i hvilket omfang de udsagn vi hører fra interviewene gør sig gældende, når vi spørger alle landets kommuner.

Undersøgelsen vil således give en bred afdækning af de områder, hvor kommunerne har udfordringer på handicapområdet.  Den vil også se mere specifikt på, hvilke udfordringer kommuner og borgere oplever med de udvalgte bestemmelser og konkrete muligheder for at forenkle reglerne.

De to delundersøgelser forventes offentliggjort i første halvår af 2024.

Samlet afrapportering på de to delundersøgelser og andre SSA-initiativer
Som en del af initiativet ’samlet retssikkerhedsundersøgelse’ vil vi i 2025 lave en samlet afrapportering på resultaterne fra de to delundersøgelser, hvor vi også inddrager viden fra øvrige SSA-initiativer, som Ankestyrelsen gennemfører, herunder bl.a. juridisk serviceeftersyn og handicapsagsbarometer.

Hvad det betyder for en kommune
Gennem undersøgelsen får både kommuner, interessenter og beslutningstagere en samlet afdækning af centrale udfordringer på henholdsvis børne– og voksenhandicapområdet. Ligesom vi formidler kommunernes og borgeres perspektiver på, hvordan disse udfordringer kan blive håndteret.


Siden opdateres løbende.

Overordnet tidsplan:

Ultimo 2022:
Igangsættelse af indledningsvis vidensopsamling

Primo 2023:
Igangsættelse af de to delundersøgelser i den samlede retssikkerhedsundersøgelse

Primo 2024:
To delundersøgelser i den samlede retssikkerhedsundersøgelse offentliggøres

2025:
Samlet afrapportering på resultaterne fra delundersøgelserne. Her inddrager Ankestyrelsen også viden fra øvrige gennemførte SSA-initiativer.

Sidst opdateret 05.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring