Gå til indhold

Handicapsagsbarometer

Barometeret vil årligt give et aktuelt billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle landets kommuner på en udvalgt bestemmelse i serviceloven.

For at styrke retssikkerheden for borgere med handicap gennemfører Ankestyrelsen en landsdækkende måling af juridisk sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser på voksen - og børnehandicapområdet.

Den landsækkende måling kalder vi handicapsagsbarometeret, da det løbende følger kommunernes sagsbehandling på handicapområdet.

Barometeret giver årligt et aktuelt billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle landets kommuner på en udvalgt bestemmelse i serviceloven.

I løbet af tre år vil fire forskellige bestemmelser blive undersøgt. De fire konkrete bestemmelser er udvalgt ud fra Ankestyrelsens erfaring med, hvor styrelsen typisk ser udfordringer for kommuner.

Hvad det betyder for kommunen
Alle kommuner vil i god tid modtage et indkaldelsesbrev, hvor der står, at kommunen skal indsende et antal sager på en af Ankestyrelsen udvalgt bestemmelse. Når sagerne er afsendt, vil Ankestyrelsen gennemgå sagerne.

For 2023 drejer det sig om § 97 om ledsagelse. For 2024 og 2025 er valg af bestemmelse under forberedelse.

En retslig prøvelse
Ved gennemgangen af sagerne foretager Ankestyrelsen en retslig prøvelse af den udvalgte afgørelse, der er truffet i den enkelte sag i lighed med, hvad vi gør i praksisundersøgelser. Det vil sige, at vi måler på:
1. Retslige mangler, fx hjemmelsmangel, begrundelsesmangel, forkert vurdering og manglende sagsoplysning (officialprincippet).
2. Sagsbehandlingsregler, fx klagevejledning, handleplaner, helhedsvurdering og opfølgning.

Siden opdateres løbende.

Sidst opdateret 16.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring