Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2020 – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Den anden rapport fra Børnesagsbarometret er nu tilgængelig på vores hjemmeside.

I Børnesagsbarometret ser vi på sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52, det vil sige støtte af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder, der svarer til Social- og Indenrigsministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen:

  • Faglig udredning
  • Inddragelse
  • Valg af relevant indsats
  • Opfølgning

Derudover er der hvert år fokus på et udvalgt tema. I år ser vi på kommunernes håndtering af underretninger til kommunen om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Årets Børnesagsbarometer er den anden rapport af sin art. Den er baseret på 735 sager fra 37 kommuner. Datagrundlaget er dermed langt større end ved pilotundersøgelsen, der udkom sidste år og var baseret på 228 sager fra 12 kommuner. Resultaterne fra 2020 har dog stor lighed med resultaterne fra pilotundersøgelsen.

Rapporten for Børnesagsbarometret 2020 viser blandt andet:

  • at reglerne om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse er overholdt i 71 procent af de sager, vi har gennemgået
  • at reglerne om en børnesamtalen forud for afgørelsen er overholdt i 55 procent af sagerne
  • at kommunerne i 79 procent af sagerne har udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning – eller har haft en lovlig grund til ikke at udarbejde planen
  • at kravene til opfølgning inden for de første tre måneder, efter at foranstaltningen er iværksat, er opfyldt i 51 procent af sagerne
  • at kommunerne i 93 procent af de underretninger, vi har set på, inden for 24 timer har foretaget en vurdering af, om der var behov for at iværksætte akutte foranstaltninger, sådan som loven foreskriver
  • at kommunerne har reageret i 99 procent af de tilfælde, hvor de ved 24-timers vurderingen har konkluderet, at barnet havde behov for akut hjælp

Hent rapporten

bornesagsmall.jpg

Få overblik over, hvornår hvilke kommuner indgår i Børnesagsbarometret

Om Børnesagsbarometret

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

I undersøgelsen vurderer vi den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen ved at undersøge, om kommunerne overholder udvalgte lovkrav.

Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

Børnesagsbarometret 2020 er baseret på i alt 735 sager fra 37 forskellige kommuner.

Sagerne er alene vurderet ud fra de sagsakter, som kommunerne har sendt til Ankestyrelsen. Vi har i resultaterne ikke taget højde for eventuelle handlinger fra kommunernes side, som ikke fremgår af de indsendte akter.

Kommunerne har haft vurderingerne af de sager, som de selv har bidraget med, i høring.

Hvordan vil Ankestyrelsen styrke kommunernes praksis på området?

Ankestyrelsen udbyder hvert år 20-25 Læringsteambesøg målrettet de enkelte kommuner. Her kan en kommune med udgangspunkt i konkrete, afgjorte, ikke ankede sager få sparring og undervisning.  I år vil de kommuner, der indgår i Børnesagsbarometret, få direkte tilbud om læringsteambesøg.

Derudover holder Ankestyrelsen et webinar om Børnesagsbarometret i andet halvår af 2020. Nærmere information om tidspunkt og tilmelding vil blive annonceret på vores hjemmeside samt i nyhedsbrevet om kurser og vejledning.

Endelig kan kommunerne som altid deltage i Ankestyrelsens øvrige kurser og læringsforløb samt Task Forcen på området udsatte børn og unge.

Se mere om Ankestyrelsens læringsaktiviteter 

Tilmeld dig nyhedsbrevet om kurser og vejledning  

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring