Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2023

Ligebehandlingsnævnet har i oktober 2023 afgjort 25 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 9. oktober 2023

Mand med førerhund blev forskelsbehandlet, da han blev afvist fra restaurant

En mand, som er blind og har en førerhund, ønskede sammen med sin familie at spise hos en restaurant. I restauranten blev manden og hans familie mødt af restaurantens medarbejdere, som oplyste dem om, at hunde ikke var velkomne i restauranten.

Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at manden blev afvist fra restauranten, fordi han medbragte sin førerhund. Restauranten havde bestridt, at de havde kendskab til, at hunden var en førerhund. Nævnet lagde videre til grund, at medarbejdere hos restauranten blev oplyst om, at der var tale om en førerhund. Hunden var ifølge klager iført en orange førerhundebøjle med teksten ”førerhund”. Klager havde desuden sin mobility-stok med som hjælpemiddel.

Nævnet vurderede på den baggrund, at restauranten vidste eller burde vide, at klager havde et handicap i handicapdiskriminationslovens forstand. Nævnet vurderede herefter, at restaurantens praksis om ikke at tillade hunde i restauranten, der tilsyneladende er neutral, stillede manden, der på grund af sit handicap har behov for en førerhund, ringere end andre.

Restauranten havde oplyst, at man ikke tillod hunde i restauranten af sundhedsmæssige årsager og af hensyn til de andre gæster i restauranten. Nævnet vurderede derfor, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i et sagligt formål om at sikre andres sundhed, og at forskelsbehandlingen var nødvendig for at opnå formålet.

Nævnet vurderede dog, at der ikke var et rimeligt forhold mellem det ønskede mål om at sikre andres sundhed og det forhold, at alle hunde, inklusiv førerhunde, blev afvist fra restauranten uden nærmere konkret vurdering og begrundelse.

Restauranten havde derfor ikke godtgjort, at den forskelsbehandling, som manden blev udsat for i forbindelse med afslaget på at medbringe sin førerhund hos restauranten, ikke var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt 5.000 kr. i godtgørelse.

Mand med førerhund blev forskelsbehandlet, da han blev afvist fra restaurant (J.nr. 22-17304)

En medarbejder blev forskelsbehandlet, da han blev afskediget, fordi han på grund af handicap kun kunne arbejde om aftenen

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap, da han blev afskediget fra sin stilling som industrimedarbejder. Manden var diagnosticeret med parese i halvdelen af ansigtet rotator-cuff-syndrom, som medførte smerter om natten og i løbet af dagen, som gjorde, at han kun kunne arbejde i aftenvagter.

Den 27. april 2021 anmodede manden om udelukkende at have aftenarbejde. Under et møde den 9. juni 2021 fortalte han, at skaden var permanent, og at mandens læge havde anbefalet, at han kun skulle arbejde om aftenen og fire dage om ugen. Dette blev ikke imødekommet, da arbejdsgiver alene ville tilstræbe, at manden fortrinsvist fik natarbejde.

Den 18. oktober 2021 blev manden afskediget med henvisning til, at arbejdsgiver skar ned på grund af ordremangel. Arbejdsgiver afskedigede i alt tre medarbejdere, og manden var den eneste ud af 19 i sin afdeling, der blev afskediget.

Da der var en tidsmæssig sammenhæng mellem anmodningen om tilpasningsforanstaltningerne og afskedigelsen, var der påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling.

Arbejdsgiver havde ikke bevist, at der var ordrenedgang, da manden blev afskediget. Arbejdsgiver havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at mandens afskedigelse ikke var på grund af hans handicap.

Manden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

En medarbejder blev forskelsbehandlet, da han blev afskediget, fordi han på grund af handicap kun kunne arbejde om aftenen (J.nr. 22-16172)

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid executive assistant blev afskediget i en afskedigelsesrunde, hvor 8 ud af 20 blev afskediget

En kvinde, der var ansat som executive assistant, klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn, da hun blev afskediget, mens hun var gravid.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at arbejdsgiver havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i kvindens graviditet. Nævnet vurderede, at afskedigelsen skete som led i en afskedigelsesrunde på grund af covid-19, da 8 ud af 20 medarbejdere blev afskediget.

Kvinden fik derfor ikke medhold.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid executive assistant blev afskediget i en afskedigelsesrunde, hvor 8 ud af 20 blev afskediget (J.nr. 22-10146)

Afskedigelse af gravid medarbejder 7 dage efter vedkommendes sygemelding var i strid med ligebehandlingsloven

En kvinde klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn, da hun blev afskediget under sin graviditet. Arbejdsgiver gjorde gældende, at kvinden blev afskediget på grund af covid-19-situationen.

Kvinden oplyste ultimo november 2021 om, at hun var gravid, og blev sygemeldt den 8. december 2021. Kvinden blev afskediget den 15. december 2021.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at arbejdsgiver ikke havde bevist, at kvinden ikke blev afskediget på grund af sin graviditet. Nævnet lagde vægt på den tidsmæssige sammenhæng mellem kvindens sygemelding blandt andet på grund af graviditet samt, at hun var den eneste, der blev afskediget.

Kvinden fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Afskedigelse af gravid medarbejder 7 dage efter vedkommendes sygemelding var i strid med ligebehandlingsloven (J.nr. 22-10212)

Afskedigelse af autoredder 13 minutter efter, at han gjorde krav på at holde orlov, var i strid med ligebehandlingsloven

En mand klagede til ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af køn, da han blev afskediget fra sin stilling som autoredder 13 minutter efter, at han gjorde krav på at holde forældreorlov.

Da arbejdsgiver var under konkurs og ikke ønskede at udøve partsbeføjelser, og dermed ikke kom med bemærkninger til sagen, havde arbejdsgiver ikke løftet bevisbyrden for, at mandens krav om at holde orlov ikke var indgået i beslutningen om at afskedige manden.

Manden fik derfor medhold i sin klage og blev tilkendt godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Afskedigelse af autoredder 13 minutter efter, at han gjorde krav på at holde orlov, var i strid med ligebehandlingsloven (J.nr. 22-10194)

Formandsafgørelser

oktober 2023

Kvinde havde ikke påvist handicap, da hun ikke havde fremlagt lægelige oplysninger

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun blev afskediget fra sin stilling som kontrakt- og ophavsrets medarbejder hos den indklagede virksomhed.

Kvinden fik i september 2019 konstateret nethindeløsning på venstre øje. Hun blev derfor opereret og sygemeldt i forbindelse med operationen. Kvinden vendte delvist tilbage til arbejdet den 21. oktober 2019. Den 22. oktober 2019 blev hun afskediget, fordi den afdeling hun var ansat i blev nedlagt.

Kvinden havde ikke fremlagt lægelige oplysninger om nethindeløsningen på tidspunktet for afskedigelsen. Nævnet vurderede på den baggrund, at kvinden ikke havde godtgjort, at hun på afskedigelsestidspunktet havde sådanne langvarige begrænsninger, der forhindrede hende i at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre, at hun havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Kvinde havde ikke påvist handicap, da hun ikke havde fremlagt lægelige oplysninger (J.nr. 23-31746)

Et krav om dansk pas ved oprettelse af digitalt kørekort var ikke udtryk for forskelsbehandling

En mand havde klaget over, at der i forbindelse med, at han ville oprette sit kørekort i digitalt format på telefonen, blev stillet krav om at han skulle have et dansk pas.

Nævnet vurderede, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at der var sket hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af klagers etniske oprindelse.

Nævnet lagde særligt vægt på, at klager ikke kunne få sit kørekort i digitalt format udelukkende grundet indklagedes krav om dansk pas for identifikation ved oprettelse. Der var ikke fremlagt oplysninger om, at der indgik øvrige elementer i forbindelse med kravet ved oprettelsen.

Nævnet lagde i den forbindelse yderligere vægt på, at der ikke var fremlagt oplysninger om, at klagers manglende mulighed for digitalt kørekort skyldtes hans statsborgerskab eller etniske oprindelse. Kravet skyldtes, at klager ikke kunne identificeres uden dansk pas i forbindelse med oprettelsen af det digitale kørekort.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab

Et krav om dansk pas ved oprettelse af digitalt kørekort var ikke udtryk for forskelsbehandling (J.nr. 23-34524)

Nævnet afviste at behandle klage over forskelsbehandling i forbindelse med afslag på overtræk af bankkonto

En kvinde havde klaget over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun fik afslag på at overtrække sin bankkonto hos den indklagede bank.

Nævnet vurderede, at der hverken i klagen eller bilagene hertil var oplysninger, der gav anledning til at formode, at indklagede i forbindelse med afslagene havde udsat kvinden for forskelsbehandling på grund af handicap. Nævnet vurderede derfor, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for den påståede forskelsbehandling.

På baggrund af nævnets faste praksis var det herefter åbenbart, at kvinden ikke kunne få medhold i sin klage. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage over forskelsbehandling i forbindelse med afslag på overtræk af bankkonto (J.nr. 23-24974)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han søgte en stilling hos et ministerie.

Ministeriet kvitterede for modtagelsen af klagers ansøgning den 6. januar 2023, klokken 14.35. Samme dag klokken 14.48 indbragte manden klagen for Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet vurderede, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem tidspunktet for ministeriets kvitteringsbrev og tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, at det er åbenbart, at manden ikke på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet havde fået afslag på ansættelse. Manden havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han, på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Det var herefter åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sagen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-2373)

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, da klager ikke var mødt op til ansættelsessamtale 

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap, alder og etnisk oprindelse i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse hos en styrelse.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet traf den 25. april 2023 afgørelse om afvisning af klagen. Manden klagede herefter til nævnet over sekretariatets afgørelse.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af sagen med henvisning til, at det fremgik af sagens oplysninger, at manden fik afslag på ansættelse, fordi han ikke mødte om til ansættelsessamtale. Nævnet vurderede herefter, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for forskelsbehandling.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, da klager ikke var mødt op til ansættelsessamtale (j.nr. 23-45800)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap, race og etnisk oprindelse i forbindelse med, at han søgte en stilling hos en region. Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 18. december 2022, klokken 16.56. Vedlagt klagen var et kvitteringsbrev fra regionen, hvor de kvitterede for modtagelsen af klagers ansøgning. Kvitteringsbrevet var dateret til den 18. december 2022, klokken 07.43.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet traf den 24. april 2023 afgørelse om afvisning af klagen. Manden klagede herefter til nævnet over sekretariatets afgørelse.

Nævnet vurderede, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem tidspunktet for regionens kvitteringsbrev og tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, at det var åbenbart, at manden ikke på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet havde fået afslag på ansættelse.

Nævnet tiltrådte herefter sekretariatets afvisning af klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-45825)

Nævnet afviste at genoptage spørgsmålet om betaling af procesrente

En arbejdsgiver anmodede om genoptagelse af spørgsmålet om betaling af procesrente.

Arbejdsgiveren var ved nævnets afgørelse af 9. oktober 2023 blevet pålagt at betale godtgørelse på 275.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. marts 2022, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Til støtte for anmodningen om genoptagelse gjorde arbejdsgiveren gældende, at Ligebehandlingsnævnet ikke kan tilkende procesrente, når klager ikke har nedlagt påstand i sagen herom, og når klager ikke har opgjort sit krav som en beløbsmæssig påstand i sagen.

Da klager havde nedlagt påstand om en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, og da nævnets faste praksis er, at det er tilstrækkeligt for at tilkende procesrente, at klager har nedlagt påstand om en godtgørelse svarende til et bestemt antal måneders løn, forelå der ikke særlige grunde, der kunne begrunde en genoptagelse af sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at genoptage spørgsmålet om betaling af procesrente.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at genoptage spørgsmålet om betaling af procesrente (J.nr. 23-87844)

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap og alder i forbindelse med afslag på ansættelse

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over afslag på ansættelse hos en kommune. Manden mente, at kommunen havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af handicap og/eller alder i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til en stilling hos kommunen.

Nævnet vurderede, at der ikke i klagen eller i sagen i øvrigt var oplysninger, der gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og/eller alder.

Ligebehandlingsnævnet afviste herefter sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap og alder i forbindelse med afslag på ansættelse (J.nr. 23-13121)

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afslag på ansættelse

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over afslag på ansættelse hos en kommune. Manden mente, at kommunen havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han ikke blev indkaldt til ansættelsessamtale.

Nævnet vurderede, at der ikke i klagen eller i sagen i øvrigt var oplysninger, der gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet afviste herefter sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afslag på ansættelse (J.nr. 23-13109)

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afslag på ansættelse

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over afslag på ansættelse hos en myndighed. Manden mente, at myndigheden havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til en stilling hos myndigheden.

Nævnet vurderede, at der ikke i klagen eller i sagen i øvrigt var oplysninger, der gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet afviste herefter sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afslag på ansættelse  (J.nr. 23-13122)

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afslag på ansættelse

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over afslag på ansættelse hos en kirke. Manden mente, at kirken havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til en stilling hos kirke.

Nævnet vurderede, at der ikke i klagen eller i sagen i øvrigt var oplysninger, der gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet afviste herefter sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med afslag på ansættelse (J.nr. 23-13119)

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap og alder i forbindelse med afslag på ansættelse

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over afslag på ansættelse hos et universitet. Manden mente, at universitetet havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af handicap og/eller alder i forbindelse med, at han ikke kom i betragtning til en stilling hos universitetet.

Nævnet vurderede, at der ikke i klagen eller i sagen i øvrigt var oplysninger, der gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og/eller alder.

Ligebehandlingsnævnet afviste herefter sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af klage over forskelsbehandling på grund af handicap og alder i forbindelse med afslag på ansættelse (J.nr. 23-13114)

Nævnet afviste at behandle klage over afslag på ansættelse

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap og alder i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling.

Der var ikke i sagen oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og/eller alder.

Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage over afslag på ansættelse (J.nr. 22-32367)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap og race i forbindelse med, at han søgte en stilling hos en kommune.

Kommunen kvitterede for modtagelsen af mandens ansøgning den 29. januar 2023, klokken 23.49. Samme dag klokken 23.57 indbragte manden klagen for Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet vurderede, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem tidspunktet for kommunens kvitteringsbrev og tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, at det var åbenbart, at manden ikke på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet havde fået afslag på ansættelse. Nævnet vurderede på den baggrund, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han, på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og race.

Det var herefter åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sagen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-8643)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap og race i forbindelse med, at han søgte en stilling hos en kommune.

Kommunen kvitterede for modtagelsen af mandens ansøgning den 16. januar 2023, klokken 03.03. Samme dag klokken 03.07 indbragte manden klagen for Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet vurderede, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem tidspunktet for kommunens kvitteringsbrev og tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, at det var åbenbart, at manden ikke på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet havde fået afslag på ansættelse. Nævnet vurderede på den baggrund, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han, på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og race.

Det var herefter åbenbart, at klager ikke kunne få medhold i sagen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-6235)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han søgte en stilling hos en region.

Regionen kvitterede for modtagelsen af mandens ansøgning den 22. januar 2023, klokken 23.19. Manden indbragte klagen for Ligebehandlingsnævnet den 23. januar 2023, klokken 01.14.

Nævnet vurderede, at der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem tidspunktet for regionens kvitteringsbrev og tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, at det var åbenbart, at manden ikke på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet havde fået afslag på ansættelse. Nævnet vurderede på den baggrund, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han, på tidspunktet for klagens modtagelse i nævnet, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Det var herefter åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sagen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-6245)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning 

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet traf den 7. februar 2023 afgørelse om at afvise sagen. Manden klagede herefter til nævnet over sekretariatets afgørelse.

Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i klagen. Ligebehandlingsnævnet tiltrådte derfor sekretariatets afvisning af sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-17204)

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning 

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet traf den 22. februar 2023 afgørelse om at afvise sagen. Manden klagede herefter til nævnet over sekretariatets afgørelse.

Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

På baggrund af nævnets faste praksis var det åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-17207) 

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling.

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet traf den 25. januar 2023 afgørelse om at afvise sagen. Manden klagede herefter til nævnet over sekretariatets afgørelse.

Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i klagen. Ligebehandlingsnævnet tiltrådte derfor sekretariatets afvisning af sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle klage indgivet i tidsmæssig sammenhæng med kvittering for modtaget ansøgning (J.nr. 23-17210) 

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle en klage over anden lovgivning

En ordblind mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en myndigheds behandling af hans sag vedrørende retten til borgerstyret personlig assistance.

Det følger af forarbejderne til handicapdiskriminationsloven, at loven ikke vedrører det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget. Det vil sige, at Ligebehandlingsnævnet ikke kan tage stilling til anvendelse og fortolkning af regler i anden lovgivning.

Nævnet vurderede, at klagen vedrørte anvendelse og fortolkning af regler i anden lovgivning. Klagen faldt derfor uden for anvendelsesområdet for handicapdiskriminationsloven.

Nævnet afviste derfor at behandle sagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle en klage over anden lovgivning (J.nr. 23-44066)

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring