Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2023

Ligebehandlingsnævnet har i juni afgjort 6 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 1. juni 2023

Mand med anden etnisk oprindelse end dansk nægtet adgang til natklub

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i forbindelse med, at han blev nægtet adgang til den indklagede natklub.

Klager havde blandt andet oplyst, at alle i køen foran klager blev lukket ind. Klager og hans ven, der har henholdsvis tyrkiske og kurdiske rødder, blev derimod afvist ved indgangen under henvisning til deres påklædning, selvom de ifølge klager begge var pænt klædt på.

Nævnet vurderede, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager ved afvisningen blev udsat for forskelsbehandling på grund af race og/eller etnisk oprindelse.

Nævnet vurderede herefter, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Mand med anden etnisk oprindelse end dansk nægtet adgang til natklub (J.nr. 21-54904)

Det var ikke forskelsbehandling, at en mand, som er svært ordblind, ikke kom i betragtning til flere stillinger hos en kommune

En mand havde klager over, at han flere gange havde fået afslag på ansættelse hos den indklagede kommune. Klager mente også, at han havde været udsat for chikane af indklagede.

Nævnet vurderede i sagen, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Nævnet vurderede desuden, at indklagede ikke havde udsat klager for chikane i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Det var ikke forskelsbehandling, at en mand, som er svært ordblind, ikke kom i betragtning til flere stillinger hos en kommune (J.nr. 21-5558)

En kvinde, som var diagnosticeret med scoliose, havde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand

En kvinde, der var diagnosticeret med scoliose, klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun blev afskediget fra sin stilling som pædagog ved den indklagede kommune.

Nævnet vurderede, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at kvinden som følge af sin scoliose havde sådanne funktionsbegrænsninger, der forhindrede hende i at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre, at hun havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Kvinder fik derfor ikke medhold i klagen.

En kvinde, som var diagnosticeret med scoliose, havde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand (J.nr. 22-3001)

Ligebehandlingsnævnet genoptog en klage over religion og tro, som var blevet afvist på grund af forældelse

En mand anmodede om genoptagelse af sin klage over forskelsbehandling på grund af religion og tro i forbindelse med, at han ophørte på et sprogkursus i 2004.

Ligebehandlingsnævnet havde ved afgørelse af 10. august 2022, afvist at behandle klagen, fordi klagers eventuelle krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven var forældet.

Ligebehandlingsnævnet ændrede ved de principielle afgørelser i sagsnr. 22-12828, 21-21811 og 22-12827 praksis angående forældelse. Nævnet fastslog ved afgørelserne, at forældelsesreglerne ikke afskærer en klager fra at få behandlet sin klage ved nævnet.

Nævnet vurderede på den baggrund, at særlige grunde talte for at genoptage klagen over forskelsbehandling på grund af religion og tro. Nævnet genoptog derfor sagen.

Nævnet vurderede, at den indklagede politiklagemyndighed ikke drev vejlednings- eller uddannelsesvirksomhed eller anviste beskæftigelse i relation til sprogkurset. Indklagede var derfor ikke pligtsubjekt efter forskelsbehandlingsloven i forhold til den konkrete klage.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Ligebehandlingsnævnet genoptog en klage over religion og tro, som var blevet afvist på grund af forældelse (J.nr. 22-58442)

Formandsafgørelser juni 2023

Nævnet afviste at behandle en klage over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse, en stillingsannonce og repressalier

En mand, der blev født i 1968, blev afskediget fra sin stilling som servicemedarbejder hos et rengøringsselskab den 4. oktober 2022. Manden påstod sig udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelsen. Manden gjorde også gældende, at det indklagede rengøringsselskab havde handlet i strid med forskelsbehandlingslovens annonceringsforbud. Manden gjorde endeligt gældende, at rengøringsselskabet havde udsat ham for repressalier i forbindelse med, at manden klagede til Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet vurderede, at der ikke var fremlagt oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelsen, hvorfor det på baggrund af nævnets faste praksis var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i denne del af klagen. Nævnet afviste derfor at behandle denne del af klagen.

Nævnet vurderede også, at det ikke fremgik af rengøringsselskabets stillingsopslag, at rengøringsselskabet søgte efter medarbejdere med en bestemt alder. Nævnet vurderede herefter, at der ikke stillingsopslaget ikke var i strid med annonceringsforbuddet i forskelsbehandlingsloven.

Nævnet vurderede endeligt, at manden ikke havde godtgjort, at indklagede have udsat ham for repressalier i forbindelse med, at han klagede til Ligebehandlingsnævnet, hvorfor det på baggrund af nævnets faste praksis var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i denne del af klagen. Nævnet afviste derfor at behandle denne del af klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle en klage over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse, en stillingsannonce og repressalier (J.nr. 22-48776)

Nævnet afviste at behandle en klage over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse, en stillingsannonce og repressalier

En kvinde, der blev født i 1973, blev afskediget fra sin stilling som servicemedarbejder hos et rengøringsselskab den 4. oktober 2022. Kvinden påstod sig udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelsen. Kvinden gjorde også gældende, at det indklagede rengøringsselskab havde handlet i strid med forskelsbehandlingslovens annonceringsforbud. Kvinden gjorde endeligt gældende, at rengøringsselskabet havde udsat hende for repressalier i forbindelse med, at kvinden klagede til Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet vurderede, at der ikke var fremlagt oplysninger, der gav anledning til at formode, at kvinden blev udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelsen, hvorfor det på baggrund af nævnets faste praksis var åbenbart, at kvinden ikke kunne få medhold i denne del af klagen. Nævnet afviste derfor at behandle denne del af klagen.

Nævnet vurderede også, at det ikke fremgik af rengøringsselskabets stillingsopslag, at rengøringsselskabet søgte efter medarbejdere med en bestemt alder. Nævnet vurderede herefter, at der ikke stillingsopslaget ikke var i strid med annonceringsforbuddet i forskelsbehandlingsloven.

Nævnet vurderede endeligt, at kvinden ikke havde godtgjort, at indklagede have udsat hende for repressalier i forbindelse med, at hun klagede til Ligebehandlingsnævnet, hvorfor det på baggrund af nævnets faste praksis var åbenbart, at kvinden ikke kunne få medhold i denne del af klagen. Nævnet afviste derfor at behandle denne del af klagen.

Afgørelsen blev truffet af et medlem af nævnets formandskab.

Nævnet afviste at behandle en klage over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse, en stillingsannonce og repressalier (J.nr. 22-48773)

Sidst opdateret 20.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring