Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2023

Ligebehandlingsnævnet har i august afgjort 3 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 30. august 2023

Studerende med synshandicap fik ikke medhold i sin klage over et universitetets afslag på forlængelse af eksamenstid

En kvindelig studerende med et synshandicap klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at et universitet gav hende afslag på hendes anmodninger om 50 % ekstra tid til skriftlige eksamener. Kvinden blev tildelt 25 % ekstra tid, og kunne ikke blive tildelt yderligere, da dette ville forringe prøvernes faglige niveau.

Nævnet vurderede, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at hun var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af handicap. Universitetet skulle herefter bevise, at de havde udfoldet rimelige bestræbelser på at sikre ligebehandling.

Universitetet havde skønnet, at kvinden, med en række hjælpemidler og 25 % forlængelse af eksamenstiden, var ligestillet med andre studerende uden en funktionsnedsættelse, og at hun ved en tildeling af 50 % forlængelse af eksamenstiden ville opnå en fortrinsstilling i forhold til andre studerende. Universitetet skønnede også, at forlængelse af eksamenstiden med 50 % ville indebære, at der skete en ændring af prøvernes faglige niveau.

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte universitetets skøn. Nævnet fandt herefter, at universitetet havde udfoldet rimelige bestræbelser på at sikre kvinden ligebehandling henset til hendes handicap.

Kvinden fik ikke medhold i sin klage.

Studerende med synshandicap fik ikke medhold i sin klage over et universitetets afslag på forlængelse af eksamenstid (J.nr. 21-35472)

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en intern ansøger ikke blev indkaldt til jobsamtale hos indklagede

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at han, som intern ansøger, ikke blev indkaldt til jobsamtale hos indklagede.

Ifølge indklagedes interne retningslinjer blev interne ansøgere som udgangspunkt indkaldt til jobsamtale, med mindre der var et procentvist stort antal interne ansøgere, eller den interne ansøger ikke havde de relevante faglige kvalifikationer. Klager havde henvist til sit navn, og til at indklagede havde fraveget sine interne retningslinjer ved ikke at indkalde ham til samtale, idet der ifølge klager ikke var mange ansøgere til stillingen, og at han var fuldt kvalificeret til stillingen.

Nævnet vurderede, at der ikke i de fremlagte oplysninger var omstændigheder, der tydede på, at klagers etniske oprindelse havde betydning for, at indklagede ikke havde indkaldt klager til jobsamtale.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en intern ansøger ikke blev indkaldt til jobsamtale hos indklagede (J.nr. 22-7082) 

Mand blev ikke chikaneret på grund af køn i forbindelse med en skoles behandling af ham

En mand anmodede om genoptagelse af sin klage over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med sønnens skoles behandling af ham.

Et medlem af Ligebehandlingsnævnets formandskab havde ved afgørelse af 6. marts 2023 afvist at behandle klagen. I forbindelse med høringsprocessen var der kommet yderligere bemærkninger fra parterne, som ikke var indgået afgørelsen af 6. marts 2023. Ligebehandlingsnævnet vurderede derfor, at sagen skulle genoptages.

Ligebehandlingsnævnet vurderede derefter, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at manden på grund af sit køn var blevet udsat for forskelsbehandling, herunder udsat for chikane, i forbindelse med skolens behandling af ham.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Mand blev ikke chikaneret på grund af køn i forbindelse med en skoles behandling af ham (J.nr. 22-36962

Sidst opdateret 12.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring