Gå til indhold

Behandling af principiel sag vedrørende ulykkesforsikring, som ikke dækkede skader opstået under ”sædvanlige” fødsler

I 2021 behandlede Ligebehandlingsnævnet en række klager fra kvinder, der mente sig udsat for forskelsbehandling på grund af køn, fordi deres forsikringsselskab havde givet afslag på at dække behandlingsudgifter. Selskaberne begrundede afslagene med, at behandlingsbehovet havde relation til fødsel og/eller graviditet. Hovedparten af sagerne angik sundhedsforsikringer. På et principielt møde den 3. februar 2022 behandlede nævnet for første gang en klage om en ulykkesforsikring.

Kvinde brækkede haleben under fødsel

Klagen blev indbragt af en kvinde, der i forbindelse med en fødsel havde brækket sit haleben. Kvinden fik efterfølgende fjernet sit haleben ved en operation.

Kvinden var omfattet af en ulykkesforsikring hos det indklagede forsikringsselskab, hvor hun anmeldte skaden.

I februar 2019 afviste forsikringsselskabet at dække skaden og begrundede det med, at det af forsikringsbetingelserne fremgik, at ulykkesforsikringen ikke dækkede skader sket i forbindelse med fødsler.

Kvinden bad i november 2020 forsikringsselskabet om at få genoptaget sin sag. Forsikringsselskabet var på det tidspunkt blevet opmærksom på, at det ikke var i overensstemmelse med gældende lovgivning generelt at undtage skader, der var sket i forbindelse med fødsler. Forsikringsselskabet besluttede derfor at genoptage sagen.

Ulykkesforsikringen dækkede ikke skader opstået under ”sædvanlige” fødsler

Forsikringsselskabet gav igen kvinden afslag på at få dækket skaden. I afslaget skrev forsikringsselskabet, at det var selskabets vurdering, at der ikke var tale om et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen. Selskabet lagde vægt på, at skaden var opstået under en normal fødsel. Forsikringsselskabet skrev desuden i afslaget, at skader ved en fødsel ikke er et ulykkestilfælde. Selskabet anførte videre, at der skulle være sket en hændelse, som for eksempel fald fra stolen, eller hvis kvinden var blevet tabt.

Forsikringsselskabet oplyste for nævnet, at selskabet i forbindelse med skader opstået under fødsler, foretager en vurdering af, hvad der kan omfattes af en sædvanlig fødsel, og hvad der må betragtes som en egentlig skade sket i forbindelse med en fødsel. Hvis forsikringsselskabet kommer frem til, at en skade er en del af en sædvanlig fødsel, er skaden ikke beskyttet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

I forhold til det første afslag vurderede nævnet, at forsikringsselskabets praksis var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af køn, og at kvinden ved afslaget blev udsat for ringere behandling på grund af sit køn.

Også i forhold til det andet afslag, vurderede nævnet, at forsikringsselskabets praksis, hvorefter kun skader - opstået i forbindelse med hvad der af forsikringsselskabet vurderes at være en usædvanlig fødsel - er omfattet af ulykkesforsikringen, var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet vurderede desuden, at kvinden ved afslaget blev udsat for ringere behandling på grund af sit køn, idet forsikringsselskabet i afslaget havde skrevet, at bruddet på kvindens haleben var opstået under en normal fødsel, og at skader ved en fødsel ikke er et ulykkestilfælde.

Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at forsikringsselskabet efterfølgende havde revurderet sit afslag og havde truffet afgørelse om at dække skaden.

Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr.

Læs hele nævnets afgørelse på retsinformationen.dk under j.nr. 21-6355.

Sidst opdateret 24.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring