Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2021

Ligebehandlingsnævnet har i juli afgjort syv sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 2. juli 2021

Ikke ulovlig forskelsbehandling at afskedige kvinde i fleksjob

En kvinde havde været ansat hos en organisation siden 1992. Siden 2004 havde hun været ansat i fleksjob med skånehensyn som følge af sit handicap. I 2019 blev der foretaget en organisationsændring, og kvinden blev i den forbindelse afskediget.

Den indklagede organisation havde for nævnet oplyst, at inden organisationsændringen arbejdede tre medarbejdere med kursusadministration, herunder kvinden. Alle tre medarbejdere var beskæftiget i fleksjob. Organisationen havde forklaret, at kvindens to kolleger havde mere erfaring med kursusadministration end kvinden. Disse to medarbejdere blev derfor omplaceret til en nyoprettet afdeling.

Nævnet vurderede på den baggrund, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af handicap.

Kvinden fik herefter ikke medhold i klagen.

Ikke ulovlig forskelsbehandling at afskedige kvinde i fleksjob (j.nr. 20-11505)

Mand kunne ikke tilmelde sig ”pige wellness”

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at han ikke kunne tilmelde sig ”pige wellness” hos den indklagede feriepark. Den indklagede feriepark oplyste, at der var stor efterspørgsel efter disse arrangementer.

Nævnet lagde til grund, at udelukkelse af det ene køn til wellness arrangementer, hvor kvinder typisk er iført bikini/badedragt og mænd badebukser, også er begrundet i hensynet til deltagernes blufærdighed. Det fremgår af betragtning 16 i Rådets direktiv 2004/113, der ligger til grund for ligestillingsloven, at et legitimt formål eksempelvis kan være hensyn til blufærdighed. Nævnet fandt derfor, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at manden fik afslag på at deltage i arrangementet.

Indklagede havde oplyst, at de havde forsøgt at afholde ”mande wellness” med whisky smagning, men at der ikke kom tilmeldinger til arrangementet. Nævnet lagde til grund, at priserne for identiske ydelser ville have været de samme for mænd og kvinder, selvom der ikke forelå prisoplysninger for det påtænkte, men ikke gennemførte arrangement.

Manden fik derfor ikke medhold i sin klage.

Mand kunne ikke tilmelde sig ”pige wellness” (j.nr. 20-46920)

En kommune sendte alene indkaldelser mv. til tandlægen via e-Boks til børnenes mor

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at tandplejen i den indklagede kommune alene sendte indkaldelser mv. til tandlægen vedrørende mandens børn via e-Boks til børnenes mor.

Efter de foreliggende oplysninger var der ikke grundlag for at fastslå, at tandplejen generelt havde haft en form for administrativ praksis, hvor meddelelser alene blev sendt til moren. En sådan praksis ville være i strid med ligestillingsloven.

Manden fik derfor ikke medhold i sin klage.

En kommune sendte alene indkaldelser mv. til tandlægen via e-Boks til børnenes mor (j.nr. 20-6511)

Forsikringsselskab meddelte afslag på dækning med henvisning til kvindes graviditet

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at det indklagede forsikringsselskab havde meddelt hende afslag på udgifter til fysioterapibehandling med den begrundelse, at behandlingsbehovet var opstået i forbindelse med graviditet.

Det fremgik af forsikringsbetingelserne, at den omhandlede sundhedsforsikring ikke dækkede udgifter til behandling som følge af graviditet.

Nævnet vurderede, at forsikringsbetingelserne var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af køn, og at klager ved afslaget var blevet udsat for ringere behandling på grund af sit køn.

Endelig vurderede nævnet, at forsikringsselskabet ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Forsikringsselskab meddelte afslag på dækning med henvisning til kvindes graviditet (j.nr. 20-46932)

Forsikringsselskab meddelte afslag på dækning med henvisning til kvindes graviditet

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at det indklagede forsikringsselskab havde meddelt hende afslag på dækning af udgifter til fysioterapibehandling med den begrundelse, at kvindens behandlingsbehov var opstået i forbindelse med graviditet.

Det fremgik af forsikringsbetingelserne, at den omhandlede sundhedsforsikring ikke dækkede udgifter til behandling som følge af graviditet.

Nævnet vurderede, at forsikringsbetingelserne var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af køn, og at klager ved afslaget var blevet udsat for ringere behandling på grund af sit køn.

Endelig vurderede nævnet, at forsikringsselskabet ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Forsikringsselskab meddelte afslag på dækning med henvisning til kvindes graviditet (j.nr. 20-54436)

Afslag på at medbringe servicehund i lægeklinik

En kvinde fik afslag på at medbringe sin servicehund i en lægeklinik med henvisning til, at lægeklinikken ikke ønskede, at der kom hunde i klinikken. Nævnet vurderede, at det var godtgjort, at kvinden havde et handicap omfattet af handicapdiskriminationsloven.

Kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun ved afslaget på at medbringe sin servicehund i lægeklinikken blev udsat for indirekte forskelsbehandling i strid med handicapdiskriminationsloven.

Lægeklinikken havde beklaget hændelsen, og havde ikke givet oplysninger, der talte imod en ulovlig forskelsbehandling af kvinden. Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Afslag på at medbringe servicehund i lægeklinik (j.nr. 20-31726) 

Formandsafgørelser juli 2021

Afslag på genoptagelse af klage over forskelsbehandling på grund af alder

En mand anmodede om genoptagelse af en om forskelsbehandling på grund af alder. Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelse den 23. februar 2021. Nævnet vurderede, at der efter oplysningerne i sagen ikke var påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Nævnet gav derfor ikke klager medhold i klagen.

Nævnet genoptog ikke sagen. Nævnet vurderede, at der ikke var fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Da der heller ikke i øvrigt forelå særlige grunde, der talte for, at sagen skulle genoptages, var der efter nævnets faste praksis ikke grundlag for at genoptage sagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Afslag på genoptagelse af klage over forskelsbehandling på grund af alder (j.nr. 21-25342)

Sidst opdateret 23.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring