Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2019

Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 27. marts 2019

Afskedigelse begrundet i tilstedeværelsespolitik

En lektor på et dansk universitet klagede over, at hun havde været udsat for forskelsbehandling som følge af etnisk og national oprindelse. Lektoren var født og bosat i Tyskland. Universitetet ændrede lektorens arbejdsvilkår, herunder en særaftale om tre ugentlige hjemmearbejdsdage. Som følge af sin bopæls placering i Tyskland accepterede lektoren ikke de ændrede vilkår for ansættelsen, og hun blev derfor opsagt. Nævnet vurderede, at kravet om tilstedeværelse på arbejdspladsen i Danmark ramte alle medarbejdere ens. Der var ikke oplysninger, der understøttede, at kravet om tilstedeværelse blev håndhævet over for lektoren på en for hende mindre gunstig måde end over for de øvrige ansatte. Nævnet vurderede også, at tilstedeværelseskravet ikke stillede personer af en bestemt etnisk eller national oprindelse ringere end andre. Lektoren havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der havde anledning til at formode, at hun havde været udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af sin etniske eller nationale oprindelse. Lektoren fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse begrundet i tilstedeværelsespolitik (j.nr. 18-21294) 


Ansættelsessamtale som følge af fortrinsadgang

En ansøger til en ledig stilling klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun blev indkaldt til en ansættelsessamtale som følge af fortrinsadgang efter Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Ansøgeren blev indkaldt til og deltog i en ansættelsessamtale som følge af, at hun havde søgt stillingen med fortrinsadgang. Der var ikke oplysninger, der tydede på, at ansøgeren blev udsat for ringere behandling på grund af handicap i forbindelse med baggrunden for at indkalde hende til en ansættelsessamtale. Hun fik derfor ikke medhold i klagen.

Ansættelsessamtale som følge af fortrinsadgang (j.nr. 18-52084) 

 

Ledig stilling inden udløb af opsigelsesperioden

En kvinde blev afskediget fra sin stilling som Project Manager. Beslutningen om at afskedige kvinden blev truffet, mens hun afholdt forældreorlov. Arbejdsgiveren skulle derfor godtgøre, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditet, barsels- og forældreorlov. Afskedigelsen af Project Manageren var begrundet i nedskæringer og omstrukturering. Den indklagede virksomhed havde afsluttet det foregående regnskabsår med et underskud. Flere medarbejdere blev afskediget, og udvælgelsen skete ifølge virksomheden på baggrund af en kompetencevurdering. Efter afskedigelsen af Project Manageren og inden udløbet af opsigelsesperioden opsagde en af de tilbageværende Project Managers sin stilling, og en anden skulle senere overgå til graviditetsorlov. Virksomheden annoncerede i opsigelsesperioden efter en projektleder. Det var uoplyst, hvorvidt virksomheden på opsigelsestidspunktet måtte forvente, at der som følge af opsigelser ville blive nye stillinger som projektleder ledige i opsigelsesperioden. Det var endvidere ikke fyldestgørende belyst, hvilke kompetencer Project Manageren havde sammenlignet med de øvrige Project Managers i virksomheden. Disse spørgsmål var af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En afklaring heraf krævede parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for Ligebehandlingsnævnet, kunne nævnet ikke behandle sagen.

Ledig stilling inden udløb af opsigelsesperioden (j.nr. 18-59636) 


Nej tak til mandlig virksomhedspraktikant

En mand søgte om at komme i virksomhedspraktik hos en virksomhed. Virksomheden afslog at tage manden i virksomhedspraktik med henvisning til, at virksomheden havde haft stor succes med at have ”hunkøn” i virksomhedspraktik. Manden fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Nej tak til mandlig virksomhedspraktikant (j.nr. 18-64913) 

 

Klage modtaget 2 ½ år efter afskedigelse

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han var blevet afskediget i august 2015. Da klagen først blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet i januar 2018, og da der ikke var oplysninger i sagen om, at manden i den mellemliggende periode havde gjort kravet gældende, vurderede nævnet, at manden havde udvist retsfortabende passivitet. Hans eventuelle krav på godtgørelse som følge af forskelsbehandling på grund af handicap var derfor bortfaldet.

Klage modtaget 2 ½ år efter afskedigelse (j.nr. 18-6342) 

 

Møde den 13. marts 2019

Ansættelse blev ikke fornyet under graviditet

En kvinde begyndte at arbejde på en minkfarm i 2013 og var i en periode herefter ansat hos minkavleren. I to senere perioder var kvinden ansat hos en entreprenør. Kvinden arbejdede og boede i hele perioden på minkfarmen, og der skete ifølge kvinden ingen ændringer i relation til instruktion i forbindelse med skift af arbejdsgiver. Efter udløb af den seneste ansættelseskontrakt var kvinden til stede på minkfarmen, hvor hun oplyste minkavleren, at hun var gravid. Der var en drøftelse bl.a. om risikoen for gravide ved at arbejde på en minkfarm. Nævnet lagde til grund, at kvindens graviditet var årsag til, at hendes ansættelse ikke blev fornyet og slog fast, at dette er udtryk for afslag på ansættelse. Kvinden fik derfor medhold i klagen. De to indklagede skulle in solidum betale en godtgørelse på 25.000 kr. til kvinden.

Ansættelse blev ikke fornyet under graviditet (j.nr. 18-8160)

 

Afvist ved indgangen til en pub

En kvinde blev afvist af dørmanden ved indgangen til en pub. Kvinden anførte, at hun blev nægtet adgang til pubben på grund af sin hudfarve. Pubben oplyste, at kvinden blev nægtet adgang, idet pubben var fyldt bl.a. som følge af store koncerter i byen. En afklaring af, om der ved afvisningen skete ulovlig forskelsbehandling, krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foregå ved nævnet. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Afvist ved indgangen til en pub (j.nr. 18-61723) 

 

Afslag på ansættelse på grund af køn

En mand søgte en stilling af 4 timers varighed som promoter af skønhedsprodukter. Han fik afslag på sin ansøgning, idet virksomheden alene ønskede at antage kvinder. Klager fik medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Afslag på ansættelse på grund af køn (j.nr. 18-71975) 

 

Tjener afskediget under graviditet

En tjener var gravid, da hun blev afskediget fra sin stilling. Den ene indehaver af restauranten var bekendt med tjenerens graviditet. Restauranten havde ikke løftet bevisbyrden for, at tjenerens graviditet ikke havde betydning for afskedigelsen. Tjeneren fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring seks måneders løn.

Tjener afskediget under graviditet (j.nr. 18-61777) Afslag på at deltage i uddannelsesprogram på grund af alder

En mand, der var født i 1968, søgte og blev optaget i et uddannelsesprogram, som blandt andet indeholdt en studietur til udlandet og virksomhedsbesøg. Da udbyderen af uddannelsesprogrammet efterfølgende bemærkede mandens alder, fik han afslag på deltagelse med henvisning til, at aldersgrænsen var 30 år.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at udbyderen af studieprogrammet var omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Klager fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 12.500 kr.


Afslag på at deltage i uddannelsesprogram på grund af alder (j.nr. 18-39051)

 

Nægtet adgang til natklub

Der var ingen formodning for, at det skyldtes forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, at en mand, der kom fra Syrien, var blevet afvist ved døren til en natklub. Natklubben oplyste, at manden var blevet afvist, fordi han havde karantæne. Der var heller ikke noget, der tydede på, at manden i forbindelse med karantænen var blevet udsat for forskelsbehandling. Manden fik derfor ikke medhold i sin klage.

Nægtet adgang til natklub (j.nr. 18-38812) 

 

Sms med teksten ”du er sexet!” var udtryk for sexchikane

En kvinde, der var ansat i virksomhed A, virkede i perioden 1. februar 2016 til 30. april 2016 og igen i perioden 1. august 2016 til 31. januar 2017 som konsulent på fuld tid med ansvar for økonomi for virksomhed B. Kvinden klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at hun var blevet udsat for sexchikane fra den daglige leder i virksomhed B.

Nævnet lagde til grund, at virksomhed B havde almindelige instruktionsbeføjelser over for kvinden, og at virksomheden derfor reelt fungerede som kvindens arbejdsgiver i ligebehandlingslovens forstand.  Virksomheden var derfor forpligtet til at sikre kvinden mod forskelsbehandling på grund af køn.

Den daglige leder af virksomhed B havde blandt andet skrevet en sms til kvinden med teksten ”Du er sexet!”. Kvinden havde efterfølgende drøftet den daglige leders adfærd med direktøren af virksomheden, hvorefter direktøren havde opsagt samarbejdet med virksomhed A.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at beskeden fra den daglige leder var udtryk for sexchikane. Nævnet vurderede desuden, at kvinden havde været udsat for ufordelagtig behandling eller følge, fordi hun havde fremsat krav om ligebehandling. Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 30.000 kr.

Sms med teksten ”du er sexet!” var udtryk for sexchikane (j.nr. 18-45596) 

 

Formandsafgørelser marts 2019 


Nævnet afviste at genoptage sag

En virksomhed anmodede om genoptagelse af en sag, hvor de af Ligebehandlingsnævnet var blevet tilpligtet at betale godtgørelse på 5.000 kr. til en mand som følge af forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelsen den 30. januar 2019 i sag nr. 18-55300.  Virksomheden gjorde blandt andet gældende, at virksomhedens kontor i Danmark ikke havde været bekendt med sagen som følge af en kommunikationsbrist. Nævnet vurderede, at hverken sagens forløb eller det anførte i genoptagelsesanmodningen kunne føre til, at særlige grunde talte for at genoptage sagen. Nævnet afviste på den baggrund at genoptage sagen. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Nævnet afviste at genoptage sag (j.nr. 19-8480) 

 

En forening og foreningens formand klagede til Ligebehandlingsnævnet

En forening, der varetager fædres rettigheder, og foreningens formand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med tildeling af tilskud til foreninger. En forening er ikke beskyttelsessubjekt efter ligestillingsloven, og klagen fra foreningen faldt derfor uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen fra foreningen. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at foreningens formand på grund af sit køn var blevet udsat for ringere behandling i ligestillingslovens forstand. Nævnet afviste derfor at behandle klagen fra foreningens formand med henvisning til, at det var åbenbart, at formanden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

En forening og foreningens formand klagede til Ligebehandlingsnævnet (j.nr. 19-3948) 

 

Nævnet afviste at genoptage sag

En mand anmodede om genoptagelse af en sag, hvor Ligebehandlingsnævnet havde fastslået, at manden havde udvist retsfortabende passivitet, og at han dermed havde fortabt et eventuelt krav som følge af ulovlig forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelsen den 28. februar 2019 i sag nr. 18-68526. Nævnet afviste at genoptage sagen under henvisning til, at der ikke var fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og der heller ikke i øvrigt forelå særlige grunde, der kunne føre til, at sagen skulle genoptages. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Nævnet afviste at genoptage sag (j.nr. 19-11463) 


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring