Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2019

Ligebehandlingsnævnet har i juni afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 26. juni 2019

”Vi kan derfor næppe tilbyde dig ansættelse i en fleksjobordning”

En mand, der havde en fleksjobbevilling, forespurgte sig på baggrund af et jobopslag om mulighederne for at blive ansat i fleksjob. En medarbejder svarede, at manden næppe kunne få tilbudt stillingen i en fleksjobordning. Manden havde derfor påvist faktiske omstændigheder, der gav grundlag for at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Manden fik derfor medhold i sin klage. Da han ikke havde søgt stillingen, var der ikke grundlagt for at fastslå, at han som ansøger til en ledig stilling skulle tildeles en godtgørelse.

”Vi kan derfor næppe tilbyde dig ansættelse i en fleksjobordning” (j.nr. 18-69701)

 

Ikke udnyttet klageadgang i afgørelse om afskedigelse

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af alder og handicap i forbindelse med, at hun var blevet afskediget fra sin stilling. Ifølge brevet med afskedigelsen havde kvinden mulighed for at klage over afgørelsen til vedkommende ministerium. Kvinden havde ikke udnyttet klageadgangen. Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klager, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne har truffet afgørelse i sagen. På den baggrund kunne nævnet ikke behandle klagen.

Ikke udnyttet klageadgang i afgørelse om afskedigelse (j.nr. 18-34942)


Højere tillæg til lektorer med positiv lektorbedømmelse opnået efter den 1. august 2013

En lektor på en uddannelsesinstitution klagede over forskelsbehandling pga. alder. Lektoren havde opnået positiv lektorbedømmelse før 2013 og modtog et årligt lektortillæg herfor. Med virkning fra den 1. august 2013 blev lønstrukturen efter forhandling mellem overenskomstens parter ændret, så lektorer, som havde opnået en positiv lektorbedømmelse efter denne dato, modtog et højere lektortillæg. Klager gjorde gældende, at der var tale om forskelsbehandling pga. alder, da gruppen af medarbejdere, som havde opnået positiv lektorbedømmelse før den 1. august 2013, var ældre end gruppen af medarbejdere, som havde opnået positiv lektorbedømmelse efter denne dato. Nævnet vurderede, at bedømmelsesgrundlaget for lektorer, der havde opnået positiv lektorbedømmelse henholdsvis før og efter den 1. august 2013 ikke var sammenligneligt. Da der var tale om et forskelligt bedømmelsesgrundlag, var der ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling pga. alder i forbindelse med fastsættelsen af lektortillæg. 

Højere tillæg til lektorer med positiv lektorbedømmelse opnået efter den 1. august 2013 (j.nr. 2017-6810-50320, j.nr. 2017-6810-50322, j.nr. 2017-6810-50334, j.nr. 2017-6810-50337, j.nr. 2017-6810-50341, j.nr. 2017-6810-58169)

 

Møde den 12. juni 2019

Tiltale på russisk var ikke chikane

En mand fra Letland blev tiltalt på russisk, da han blev pålagt kontrolafgift ved rejse med offentlig transport. Manden gjorde gældende, at stewarden havde udsat ham for chikane på grund af etnisk oprindelse. Uanset at manden opfattede tiltalen på russisk som krænkende, fandt nævnet ikke, at stewarden havde til hensigt at diskriminere manden eller burde have vidst, at valg af sprog kunne opfattes som krænkende. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Tiltale på russisk var ikke chikane (j.nr. 19-388)

 

Søgte efter ”relativt nyuddannet” medarbejder

En kvinde født i 1963 klagede over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at hun fik afslag på sin ansøgning til en stilling som AC-medarbejder. Det fremgik bl.a. af jobopslaget, at der til stillingen søgtes en relativt nyuddannet medarbejder, og at der ville blive lagt vægt på, at den pågældende havde erfaring inden for flere områder. Efter en samlet vurdering af annoncens indhold vurderede Ligebehandlingsnævnet, at annoncen ikke var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod annoncering efter personer med en bestemt alder. Der var ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at kvindens alder var årsag til, at hun ikke kom i betragtning til stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Søgte efter ”relativt nyuddannet” medarbejder (j.nr. 18-48639)

 

Klage over forskelsbehandling pga. køn under sagsbehandling

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. Selvom myndigheden over for Ligebehandlingsnævnet hverken konkret eller generelt havde forholdt sig nærmere til spørgsmålet om kønsdiskrimination, vurderede nævnet, at manden ikke ved det fremlagte materiale havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han var blevet stillet ringere på grund af sit køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klage over forskelsbehandling pga. køn under sagsbehandling (j.nr. 18-46725)

 

Tilbud om lektiehjælp, rådgivning og sproglig hjælp for borgere med udenlandsk baggrund

En brochure med en kommune som afsender annoncerede for tilbud om lektiehjælp, rådgivning og sproglig hjælp for kommunens borgere med udenlandsk baggrund. En mand med et dansk klingende navn og af dansk oprindelse klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, idet han på grund af sin etniske oprindelse var udelukket fra at få lektiehjælp. Lov om etnisk ligebehandling er ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til formål at opveje ulemper knyttet til etnisk oprindelse, opretholdes eller vedtages. Tilbuddet om lektiehjælp havde som formål at hjælpe borgere, der kunne have vanskeligheder ved det danske sprog. Nævnet vurderede, at kommunen havde løftet bevisbyrden for, at princippet om ligebehandling ikke var blevet tilsidesat. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Tilbud om lektiehjælp, rådgivning og sproglig hjælp for borgere med udenlandsk baggrund (j.nr. 18-52096)

 

Fællesspisning for flygtninge og indvandrere

Et værested for psykisk syge og traumatiserede med fokus på flygtninge og indvandrere tilbød en gang om ugen gratis fællesspisning for målgruppen. Der var samtidig mulighed for at modtage rådgivning om bl.a. kontakten til offentlige myndigheder. En mand med et dansk klingende navn og af dansk oprindelse klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, idet han var blevet afvist fra at deltage i fællesspisning, fordi han ikke var omfattet af målgruppen for tilbuddet. Lov om etnisk ligebehandling er ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til formål at opveje ulemper knyttet til etnisk oprindelse, opretholdes eller vedtages. Nævnet vurderede, at tilbuddet faldt inden for de foranstaltninger, der er tilladt efter loven. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Fællesspisning for flygtninge og indvandrere (j.nr. 19-13179)

 

Patient beskrevet som ”af grønlandsk oprindelse” i psykologhenvisning

En patient klagede over forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse i forbindelse med, at en læge i patientens psykologhenvisning havde anført, at patienten var af grønlandsk oprindelse. Patientens mor stammede fra Grønland, mens han selv var født og opvokset i Danmark. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at han ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin race eller etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Patient beskrevet som ”af grønlandsk oprindelse” i psykologhenvisning (j.nr. 18-72109)

 

Afslag på dækning fra rejseforsikring ved adoption

En mand klagede over forskelsbehandling pga. køn i forbindelse med, at han fik afslag på dækning fra sit rejseforsikringsselskab, da han afbestilte en planlagt rejse pga. et tilbud om adoption. Der var ikke noget, der tydede på, at manden var blevet behandlet ringere eller anderledes pga. sit køn.  Forsikringsselskabet dækkede generelt – og uanset køn – ikke udgifter til rejseomkostninger ved afbestilling pga. adoption.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afslag på dækning fra rejseforsikring ved adoption (j.nr. 18-44185)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring