Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2019

Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 30. januar 2019 

Mand afskediget under sin kærestes graviditet

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at han blev afskediget under sin kærestes graviditet. Virksomheden begrundede afskedigelsen med, at manden ikke i tilstrækkeligt omfang havde forbedret sin indsats, efter at han et halvt år forinden var blevet gjort opmærksom på, at han ikke levede op til ledelsens forventninger til hans indsats og attitude. Manden havde ikke forud for opsigelsen fremsat ønske om afholdelse af fædre- eller forældreorlov. Efter en samlet vurdering af forløbet vurderede nævnet, at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i hans kærestes graviditet.

Klageren fik derfor ikke medhold.

Mand afskediget under sin kærestes graviditet (j.nr. 18-30992) 


Afviste at sælge billetter til mand med tyrkisk klingende navn

En mand med tyrkisk klingende navn ønskede at købe billetter til en fodboldkamp. En virksomhed, der havde udbudt en fodboldrejse, afviste at sælge billetter til manden, fordi de ikke måtte sælge billetter til folk med tyrkisk klingende navne. Nævnet vurderede, at manden var blevet udsat for direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Afviste at sælge billetter til mand med tyrkisk klingende navn (j.nr. 18-55300) 


Afskediget under graviditet

En kvinde, der var ansat som kok ved et hotel, blev afskediget under sin graviditet. I brevet med afskedigelsen havde virksomheden henvist til økonomiske årsager. Oplysninger om virksomhedens økonomiske situation var ikke tilstrækkelig til, at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten. Kvinden fik derfor medhold og en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

Afskediget under graviditet (j.nr. 18-42936) 


Kvinder skulle ikke betale kontingent

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at kvinder kunne træne gratis i en forening, mens mænd blev opkrævet et kontingent. Foreningen løftede ikke bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Manden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Kvinder skulle ikke betale kontingent (j.nr. 18-50717)


Afskediget efter ufrivillig abort

En kvindelig butiksbestyrer orienterede i september 2017 sin arbejdsgiver om, at hun var gravid.  I oktober 2017 blev hun sygemeldt på grund af en ufrivillig abort. Da hun genoptog arbejdet efter sygemeldingen blev hun varslet en stillingsændring samt en lønnedgang. Begrundelsen var, at hendes kompetencer som bestyrer ikke levede op til arbejdsgiverens forventninger. Nævnet fandt, at stillingsændringen var væsentlig og måtte betragtes som en afskedigelse. Da afskedigelsen ikke fandt sted under kvindens graviditet, skulle kvinden påvise faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at graviditeten og den senere ufrivillige abort var årsag til, at hun blev opsagt. Nævnet vurderede, at kvinden ikke havde påvist sådanne faktiske omstændigheder, og hun fik derfor ikke fik medhold i sin klage.

Afskediget efter ufrivillig abort (j.nr. 18-44483)


Klage over folkeskole

En kvinde klagede til Ligebehandlingsnævnet over sin søns folkeskole. Kvinden gjorde gældende, at medarbejdere på skolen havde forskelsbehandlet sønnen på grund af race og/eller etnisk oprindelse og køn. Nævnet vurderede, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at sønnen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af hverken race og/eller etnisk oprindelse eller køn. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Klage over folkeskole (j.nr. 18-40224)


Formandsafgørelser januar 2019 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af alder og handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder eller handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-44861) 


Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-54076) 


Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-72441) 


En forening og foreningens formand klagede til Ligebehandlingsnævnet

En forening, der varetager fædres rettigheder, og foreningens formand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med indstilling til Børnerådet og Børnerådets sammensætning. En forening er ikke beskyttelsessubjekt efter ligestillingsloven, og klagen fra foreningen faldt derfor uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen fra foreningen. Der var ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at foreningens formand på grund af sit køn var blevet udsat for ringere behandling i ligestillingslovens forstand. Nævnet afviste derfor at behandle klagen fra foreningens formand med henvisning til, at det var åbenbart, at foreningens formand ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

En forening og foreningens formand klagede til Ligebehandlingsnævnet (j.nr. 19-392) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring