Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2018

Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 24 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 26. september 2018

Klinik tilbyder alene ansigtsbehandlinger til kvinder

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet, idet han ikke kunne få en ansigtsbehandling på en klinik. Princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser kræver ikke, at der altid skal leveres faciliteter til mænd og kvinder på et fælles grundlag, så længe de ikke leveres på gunstigere betingelser til medlemmer af det ene køn. Klinikken er specialiseret i at betjene kvinder og tilbyder alene behandlinger til kvinder. Det var således ikke i strid med ligestillingsloven, at klinikken afviste at behandle manden. Han fik derfor ikke medhold i klagen.

Klinik tilbyder alene ansigtsbehandlinger til kvinder (j.nr. 18-31768)

 

Udtalelse relateret til medarbejders tilhørsforhold til Danmark

Udtalelser fra en CEO under en samtale med en medarbejder relaterede sig til medarbejderens manglende tilhørsforhold til Danmark, og medarbejderen opfattede udtalelserne som krænkende. Nævnet fandt ikke, at virksomhedens CEO, da han fremsatte udtalelserne, vidste eller burde vide, at udtalelserne ville blive opfattet som diskriminerende i forskelsbehandlingslovens forstand. Klager fik derfor ikke medhold.

Udtalelse relateret til medarbejders tilhørsforhold til Danmark (j.nr. 1822692)

 

Tilpasningsforpligtelse var ikke iagttaget

En pædagog med kronisk betændelse i bugspytkirtlen blev afskediget fra sit arbejde i et vuggestueafsnit i en kommunal institution. Opsigelsen henviste til, at der ikke var udsigt til, at pædagogen, der var deltidssygemeldt, inden for en rimelig fremtid ville kunne raskmeldes i fuldt normalt omfang.  Kommunen havde ikke i tilstrækkeligt omfang undersøgt eller afprøvet hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger for at fastholde pædagogen i fortsat beskæftigelse, inden de afskedigede hende. Pædagogen fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

Tilpasningsforpligtelse var ikke iagttaget (j.nr. 18-4173)


Afvist ved indgang til restaurant

En kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk klagede over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i forbindelse med, at hun var blevet nægtet adgang til en restaurant. Kvinden oplyste, at dørmanden havde henvist til, at de var ”selektive” den dag. Kvindens selskab var de eneste af anden etnisk oprindelse i køen og de eneste, som ikke blev lukket ind på restauranten. Restauranten erkendte, at afvisningen af kvinden ikke var berettiget. Nævnet vurderede, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at hun var blevet afvist på grund af sin hudfarve. Baren havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Kvinden fik derfor medhold i klagen og tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr. 

Afvist ved indgang til restaurant (j.nr. 18-31749)

 

Skulle arbejdsgiver vente på afklaring af medarbejders helbredstilstand?

En gigtsyg kontorassistent blev afskediget fra sin stilling. Nævnet vurderede, at kvinden havde et handicap i forskelslovens forstand. Kvindens arbejdsgiver havde i forbindelse med afskedigelsen henvist til hendes langvarige sygefravær. På baggrund af oplysningerne om kvindens uafklarede helbredsmæssige tilstand og usikre prognose fandt nævnet, at kvinden ikke var kompetent, egnet og disponibel til at udføre arbejdet. Arbejdsgiveren havde som led i sin tilpasningsforpligtigelse ikke pligt til at afvente afklaring af kvindens helbredstilstand. Kvinden fik derfor ikke medhold i sin klage.

Skulle arbejdsgiver vente på afklaring af medarbejders helbredstilstand? (j.nr. 2017-6810-60984)

 

Fængselsbetjent var ikke længere kompetent, egnet og disponibel

En fængselsbetjent blev afskediget af helbredsbetingede årsager, da hun havde været fuldtidssygemeldt i omkring to år. Det var ikke muligt for fængselsbetjenten at varetage sit arbejde. Hun var derfor ikke længere kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i sin stilling. Fængselsbetjenten fik derfor ikke medhold i sin klage.

Fængselsbetjent var ikke længere kompetent, egnet og disponibel (j.nr. 17-29542)

 

Kvinde nægtet klippeabonnement under henvisning til sit køn

En kvinde efterspurgte efter det oplyste en ”herreklip” og blev nægtet at oprette et klippeabonnement under henvisning til, at hun er en kvinde. Kvinden blev derfor stillet ringere end mænd, for hvem det var muligt at oprette et sådant abonnement. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Kvinde nægtet klippeabonnement under henvisning til sit køn (j.nr. 18-10605)

 

Pædagog blev varslet ned i tid

En pædagog blev varslet en nedsættelse af sin ugentlige arbejdstid i forbindelse med, at hendes bopælskommune traf afgørelse om at ændre det ugentlige antal timer, hun kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven. Bevillingen om tabt arbejdsfortjeneste skulle kompensere hende for sit tidsforbrug med medicingivning og forberedelse af en særlig diæt til sin datter, som led af urinstofskiftesygdommen ASL. Pædagogen mente, at arbejdsgiverens varsling om nedsættelse af hendes arbejdstid var udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap by association. Efter de lægelige oplysninger i sagen var datteren velbehandlet og udviklede sig normalt og alderssvarende, ligesom sygdommen ikke forhindrede hende i en normal skolegang. Nævnet vurderede på den baggrund, at klagers datter ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Pædagog blev varslet ned i tid (j.nr. 2017-6810-46637)

 

Arbejdsgiver havde ikke forsøgt at omplacere gravid medarbejder

En kvinde, der var ansat i en stilling som project coordinator blev afskediget kort tid efter, at hun havde oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Arbejdsgiveren havde begrundet afskedigelsen med, at kvindens stilling ikke længere skulle bestrides i virksomheden, og at afdelingen var under afvikling, da den ikke var rentabel. Arbejdsgiveren havde bedt kvinden overdrage sine arbejdsopgaver til andre medarbejdere i virksomheden og havde søgt en medarbejder i en anden afdeling. Nævnet vurderede i forbindelse hermed, at det havde været muligt at omplacere kvinden til en anden stilling. Derved havde arbejdsgiveren ikke godtgjort, at kvindens graviditet ikke havde betydning ved afskedigelsen. Kvinden fik derfor medhold og en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Arbejdsgiver havde ikke forsøgt at omplacere gravid medarbejder (j.nr. 18-27706)


Møde den 19. september 2018

Salgsassistent afskediget under barselsorlov

En salgsassistent blev afskediget under sin barselsorlov. Butikken, som kvinden var beskæftiget i, lukkede på grund af svigtende salg, og alle medarbejdere i butikken blev afskediget. På den baggrund var det godtgjort, at afskedigelsen af kvinden ikke var begrundet i, at hun afholdt barselsorlov. Der var heller ikke grundlag for at anse undladelsen af at tilbyde kvinden en senere ledig stilling i en anden butik for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Salgsassistent afskediget under barselsorlov (j.nr. 18-19618)

 

Kriminalassistent afskediget

En kriminalassistent sygemeldt på grund af psykisk sygdom blev afskediget med henvisning til, at hendes sygefravær ikke var foreneligt med driften af politikredsen. Kriminalassistenten havde i omkring to år gradvist optrappet arbejdstiden til 20 timer ugentligt, hvorefter hun blev sygemeldt. En måned senere erklærede Helbredsnævnet kriminalassistenten tjenstudygtig, og hun blev afskediget yderligere en måned herefter. Uanset de gennem 2½ år iværksatte tilpasningsforanstaltninger, var kriminalassistenten på afskedigelsestidspunktet ikke kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i stillingen. Kriminalassistenten fik derfor ikke medhold i klagen.

Kriminalassistent afskediget (j.nr. 2017-6810-35690)

 

Virksomhed søgte efter mandlige sorteringsmedarbejdere

En virksomhed søgte i en stillingsannonce efter mænd til to ledige stillinger som sorteringsmedarbejdere. Den kvindelige klager fik medhold i, at dette var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod at annoncere efter personer med et bestemt køn. Da hun ikke havde søgt stillingerne, var der ikke anledning til at tilkende hende en godtgørelse for eventuel forskelsbehandling på grund af køn.

Virksomhed søgte efter mandlige sorteringsmedarbejdere (j.nr. 18-22789)

 

Timeløn på 125 kr. indebar ikke i sig selv en formodning for et alderskrav

I et stillingsopslag til en stilling som studentermedhjælper/deltidsansat var angivet, at timelønnen ville være på 125 kr. En 17-årig mand havde søgt stillingen uden at få svar på sin ansøgning. Manden klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder og gjorde gældende, at man på grund af den høje timeløn, måtte formode, at kun ansøgere over 18 år kom i betragtning til stillingen. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at det var mandens alder, der var årsag til, at han ikke kom i betragtning til en stilling. Manden fik derfor ikke medhold i sin klage.

Timeløn på 125 kr. indebar ikke i sig selv en formodning for et alderskrav (j.nr. 18-27691)

 

Afskedigelse af lægekonsulent på grund af besparelser

En lægekonsulent, der var født i 1945, klagede over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med at han var blevet afskediget fra sin stilling i 2017. Nævnet lagde til grund, at afskedigelsen var en følge af budgetbesparelse med nedlæggelse af afdelingens lægekonsulentstilling og fandt, at der ikke var fremlagt oplysninger, der støttede lægekonsulentens synspunkt om, at hans alder indgik i beslutningsprocessen om at afskedige ham. Han fik derfor ikke medhold i klagen.

Afskedigelse af lægekonsulent på grund af besparelser (j.nr. 18-19309)

 

Funktionsbegrænsninger som følge af hovedtraume

En økonomiassistent havde som følge af et hovedtraume bl.a. behov for hvilepauser og mindsket skærmbrug. Som følge af koncentrationsbesvær havde hun også behov for kun at fokusere på én ting ad gangen. Efter deltidssygemelding i 10 måneder blev økonomiassistenten afskediget. I perioden havde hun formået at optrappe arbejdstiden til cirka 15 timer ugentligt, og prognosen for optrapning til fuld tid var skønnet til 1½ år. Nævnet fandt ikke, at funktionsbegrænsningen havde en sådan karakter og varighed, at den udgjorde en langvarig begrænsning i handicapbegrebets forstand. Økonomiassistenten fik derfor ikke medhold i klagen.
Uopfordret ansøgning til bowlinghal

En kvinde afleverede en uopfordret ansøgning i en bowlinghal med henblik på ansættelse. Kvinden hørte efterfølgende ikke fra bowlinghallen. Nævnet fandt ikke, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Uopfordret ansøgning til bowlinghal (j.nr. 18-3193)Fravær på gymnasial uddannelse

En elev på en gymnasial uddannelse klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med uddannelsesinstitutionens håndtering af elevens fravær. Eleven havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Han fik derfor ikke medhold i klagen.

Fravær på gymnasial uddannelse (j.nr. 18-6940)Bartender afskediget under kærestens graviditet

En bartender blev afskediget under sin kærestes graviditet. Afskedigelsen fandt sted 11 dage efter, at han havde oplyst sin leder om, at han som følge af en planlagt nakkefoldsscanning havde ændrede ønsker til vagtplanen. Arbejdsgiveren gjorde under sagen gældende, at virksomhedens økonomiske forhold nødvendiggjorde afskedigelsen af bartenderen, der som følge af sin arbejdsindsats var den, der bedst kunne undværes. Nævnet vurderede, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af bartenderen ikke var begrundet i hans kærestes graviditet.  Nævnet lagde blandt andet vægt på den nære tidsmæssige sammenhæng mellem oplysningen om kærestens graviditet og afskedigelsen, og at bartenderen ikke under sin ansættelse havde modtaget skriftlige påtaler eller advarsler om, at virksomheden ikke var tilfreds med hans arbejdsindsats. Det var heller ikke dokumenteret, at beslutningen om at afskedige bartenderen var truffet forud for hans meddelelse om sin kærestes graviditet.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 140.000 kr. 

Bartender afskediget under kærestens graviditet (j.nr. 18-6920)

 

Formandsafgørelser september 2018

Klagen blev afvist

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af race/etnisk oprindelse i forbindelse med bl.a. en straffesag om ildspåsættelse og ved en sag om udsættelse fra en lejebolig. Der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at manden havde været udsat for forskelsbehandling på grund af race/etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-5902)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i form af chikane i forbindelse med anholdelse og efterfølgende sagsbehandling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med de indklagedes behandling af ham og i sagsbehandlingen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-41035)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap og alder i forbindelse med, at han fik afslag på en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap eller alder. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-46122)


Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-44479)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-37019)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-38980)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring