Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2018

Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 12. oktober 2018

Chikanøse ord

En mand med et udenlandsk klingende navn bød på to biler. I sine svar på buddene skrev sælgeren ”Fedt så mangler du kun 19.000 perker….” og ”Det ser sort ud pt. Jeg sælger til. Hvid side du.”.  Manden havde været udsat for chikane, der må betragtes som forskelsbehandling på grund af race og/eller etnisk oprindelse. Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Chikanøse ord (j.nr. 18-42747)

 

Chikanøse ord

En mand med et udenlandsk klingende navn kontaktede en håndværker om udført arbejde. I mails til manden skrev virksomhedens direktør bl.a.: ”Jeg ved [ikke] hvor i verden man tror at det er ok ikke at betale for arbejde man har bestilt men her betaler man!!!”, ”…da det her ikke er nogen bazar eller rismarked så vil jeg forslå at du betaler den forfaldne faktura.” og ”Hør her din lille banan plukker (…). Hvis du sender mig en kopi af den "gældende" lovgivning, så kreditere jeg hele beløbet og sender et gave kort til Indiancorner.”. Manden havde været udsat for chikane, der må betragtes som forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Chikanøse ord (j.nr. 18-42445) 

 

Ejendomsfunktionær måtte fratræde sin stilling, da han fyldte 65 år

En ejendomsfunktionær klagede over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at han i henhold til en bestemmelse i Overenskomst for Ejendomsservice måtte fratræde sin stilling tre måneder efter udløbet af den måned, hvor han fyldte 65 år og dermed nåede pensionsalderen. Retten i Svendborg afsagde den 20. juni 2018 dom i en tilsvarende sag, hvor arbejdsgiveren blev frifundet. Ved dommen fastslog retten, at overenskomstens bestemmelse om pligtmæssig fratræden var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt mål, ligesom bestemmelsen under hensyn til arbejdsmarkedets parters vide skønsmargin var hensigtsmæssig og nødvendig for at opnå dette mål. Der var ikke under sagen for nævnet fremkommet oplysninger, der kunne føre til et andet resultat. Nævnet traf derfor afgørelse i overensstemmelse med Retten i Svendborgs dom. Ejendomsfunktionæren fik derfor ikke medhold i sin klage.

Ejendomsfunktionær måtte fratræde sin stilling, da han fyldte 65 år (j.nr. 2017-6810-27675)

 

Afskediget under forældreorlov

En projektleder på forældreorlov blev afskediget med henvisning til, at stillingen var nedlagt. Inden afskedigelsen af projektlederen og efterfølgende annoncerede virksomheden efter en projektleder. Ifølge opslagene havde virksomheden stor vækst. Inden afskedigelsen af projektlederen var der tiltrådt en ny projektleder, og også på dette tidspunkt befandt virksomheden sig ifølge oplysninger på sin hjemmeside i en rivende udvikling og havde stor kundetilgang. Det fandtes ikke bevist, at den afskedigede projektleder ikke ville kunne varetage de arbejdsopgaver, der var knyttet til de opslåede stillinger. Virksomheden havde herefter ikke løftet bevisbyrden for, at projektlederens fravær på grund af forældreorlov ikke blev tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige hende. Projektlederen fik derfor medhold i klagen, og hun blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.Afskedigelse af kræftramt advokatsekretær

En advokatsekretær med ovariecancer blev opsagt med henvisning til advokatfirmaets forandringer og omstruktureringer. Advokatfirmaet var under opløsning, og to ud af tre administrative medarbejdere i advokatsekretærens afdeling blev opsagt. Advokatsekretæren havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun i processen blev udsat for forskelsbehandling på grund af sin kræftsygdom. Advokatsekretæren fik derfor ikke medhold i klagen.

Afskedigelse af kræftramt advokatsekretær (j.nr. 18-19601)

 

Særlige ansættelsesvilkår for pensionister

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven at fastsætte særlige ansættelsesvilkår for pensionister, der indebar, at pensionen ville blive modregnet i lønnen. Sådanne vilkår udgjorde direkte forskelsbehandling på grund af alder, da pension uløseligt er forbundet med alder. Manden, som havde klaget til Ligebehandlingsnævnet, havde søgt og fået tilbudt en stilling. Manden, der nærmede sig pensionsudbetalingsalderen, havde valgt at afslå tilbuddet om ansættelse på grund af de særlige vilkår. Manden fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 40.000 kr.

Særlige ansættelsesvilkår for pensionister (j.nr. 18-22390)

 

Klage til Afskedigelsesnævnet afskar en kvinde fra at få en klage behandlet af Ligebehandlingsnævnet

En kvindes arbejdstider var blevet ændret og reduceret under hendes forældreorlov. Kvindens forbund havde forinden klaget til Afskedigelsesnævnet men trukket klagen tilbage. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle klagen, da forbundet ved indgivelse af klagen til Afskedigelsesnævnet endeligt og bindende havde valgt forum for tvistens løsning med den virkning, at kvinden ikke efter dette tidspunkt kunne rejse kravet ved Ligebehandlingsnævnet.

Klage til Afskedigelsesnævnet afskar en kvinde fra at få en klage behandlet af Ligebehandlingsnævnet (j.nr. 18-27812)

 

Møde den 10. oktober 2018

Afskedigelse af pædagog var ikke i strid med ligebehandlingsloven

En pædagog blev meddelt stillingsændring efter at have afsluttet sin orlov efter barselsreglerne. Hun ønskede ikke stillingsændringen og blev afskediget. Pædagogen havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hendes fravær efter barselsreglerne indgik i beslutningsgrundlaget. Pædagogen fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Efter afskedigelsen af pædagogen annoncerede arbejdsgiveren efter en medarbejder i et aktivitetscenter. Pædagogens ansøgning var én blandt 59, og der var ikke grundlag for at antage, at hendes ansøgning ikke blev vurderet på samme vilkår som de øvrige ansøgere. Der var herefter ikke påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at pædagogen havde været udsat for ufordelagtig behandling som følge af sit krav om ligebehandling. Pædagogen fik derfor heller ikke medhold i denne del af klagen.

Afskedigelse af pædagog var ikke i strid med ligebehandlingsloven (j.nr. 18-5114)

 

Familierådgiver afskediget

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun blev afskediget fra sin stilling som familierådgiver i en kommune. Nogle måneder forud for afskedigelsen havde hun fået stillet diagnosen primær progressiv sclerose. Udover gradvist indsættende problemer med gang havde hun på afskedigelsestidspunktet ikke oplevet symptomer fra sygdommen. Hun var fortsat fuldt erhvervsaktiv, og hun havde ikke som følge af sygdommen haft sygefravær eller behov for skånehensyn i arbejdet. Nævnet vurderede på den baggrund, at familierådgiveren på afskedigelsestidspunktet ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Hun fik derfor ikke medhold i sin klage.

Familierådgiver afskediget (j.nr. 18-27722)


Tumor medførte ikke langvarige begrænsninger

En socialrådgiver, der blev afskediget fra sin stilling i en kommune, var fem år forinden diagnosticeret med sygdommen neuroindoktrin tumor i tyndtarmen med levermetastaser og spredning til bughulen og bughinden. Hun modtog behandlinger hver 3. uge. Sygdommen medførte diarré, mavesmerter, træthed og nedsat immunforsvar, og der var etableret en aftale efter § 56 i sygedagpengeloven. Socialrådgiveren havde i en længere periode forud for afskedigelsestidspunktet arbejdet uden større sygefravær. Der var ikke oplysninger om, hvorvidt der i det daglige blev taget særlige hensyn til socialrådgiveren. Behandlingerne medførte en vis status quo i helbredssituationen, og der forelå ikke en prognose for sygdommen, der indebar, at socialrådgiveren ville få begrænsninger, der måtte anses at have en lang varighed. På den baggrund vurderede nævnet, at socialrådgiveren ikke havde godtgjort, at hun på afskedigelsestidspunktet havde sådanne langvarige begrænsninger i sin mulighed for at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre arbejdstagere, at hun som følge af sin sygdom og følgerne deraf havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Socialrådgiveren fik derfor ikke medhold i klagen.

Tumor medførte ikke langvarige begrænsninger (j.nr. 18-1698)

 

Døv mand fik afslag på læreplads

En mand, der er døv og kommunikerer på tegnsprog, søgte en læreplads som VVS-lærling. Ved en ansættelsessamtale fik manden afslag på ansættelse på grund af sit behov for tegnsprogstolk. Virksomheden oplyste, at de arbejder med akkordarbejde på storebyggepladser med audioalarmer. Nævnet vurderede, at karakteren og det nærmere omfang af arbejdet som led i akkorder på store byggepladser, herunder bygherrens og/eller andre entreprenørers ansvar for sikkerheden på byggepladsen og dermed muligheden for at vurdere, om manden ville være egnet til at arbejde for virksomheden, krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan ske for nævnet men ved domstolene, kunne nævnet ikke behandle sagen.  

Døv mand fik afslag på læreplads (j.nr. 18-44137)

 

Døv mand fik afslag på læreplads

En mand, der er døv og kommunikerer på tegnsprog, søgte en læreplads som VVS-lærling. Manden deltog i en samtale, og han fik efterfølgende afslag på ansættelse med henvisning til kommunikation, sikkerhed og virksomhedens kapacitet i forhold til at have en lærling med et hørehandicap. Virksomheden havde ikke redegjort for, om de undersøgte, om manden med rimelige tilpasninger i forhold til sine konkrete behov ville kunne varetage en stilling som lærling i virksomheden, herunder om byrden ved at foretage tilpasninger kunne lettes gennem offentlige foranstaltninger. Virksomheden havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at det ville have været en uforholdsmæssig stor byrde at ansætte manden, eller at manden uanset tilpasninger ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i den pågældende stilling. Manden fik medhold i klagen, og han blev tilkendt en godtgørelse på 12.500 kr.

Døv mand fik afslag på læreplads (j.nr. 18-44139)

 

Døv mand fik afslag på læreplads

En mand, der er døv og kommunikerer på tegnsprog, søgte en læreplads som VVS-lærling. Manden blev inviteret til at deltage i en ansættelsessamtale, som imidlertid blev aflyst med henvisning til, at det var for stor en udfordring at have ham ansat.  Virksomheden besvarede ikke nævnets henvendelser. Virksomheden redegjorde således ikke for, om de undersøgte, om manden med rimelige tilpasninger i forhold til sine konkrete behov, ville kunne varetage en stilling som lærling i virksomheden, herunder om byrden ved at foretage tilpasninger kunne lettes gennem offentlige foranstaltninger. Virksomheden havde derfor ikke forsøgt at løfte bevisbyrden for, at det ville have været en uforholdsmæssig stor byrde at ansætte manden, eller at manden uanset tilpasninger ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i den pågældende stilling. Manden fik medhold i klagen, og han blev tilkendt en godtgørelse på 12.500 kr.

Døv mand fik afslag på læreplads (j.nr. 18-44102)

 

En arbejdsgiver søgte bartendere på minimum 23 år

En 22-årig mand søgte en opslået stilling som ansvarshavende bartender og angav bl.a. sin alder i ansøgningen. Af stillingsopslaget fremgik det, at den ansvarshavende bartender minimum skulle være 23 år. Manden modtog ikke svar på sin ansøgning, selvom det fremgik af stillingsopslaget, at alle ansøgninger ville blive besvaret. Nævnet vurderede, at stillingsopslaget var i strid med annonceringsbestemmelsen i forskelsbehandlingsloven. Derudover var det i strid med forskelsbehandlingsloven, at manden ikke kom i betragtning til stillingen. Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 12.500 kroner.

En arbejdsgiver søgte bartendere på minimum 23 år (j.nr. 18-31772)

 

Kommune ønskede ikke at ansætte pensionister

En mand, der var nået pensionsudbetalingsalderen, fik af en kommune afslag på forlængelse af sin ansættelse som personlig assistent for en person med et handicap. Kommunen begrundede afslaget med, at pensionister kun i ganske særlige og nødvendige tilfælde skulle ansættes i kommunen, og hvis det var nødvendigt at ansætte en pensionist, måtte dette kun ske i korte, afgrænsede perioder. Nævnet fandt, at begrebet pensionist var uadskilleligt forbundet med en persons alder, og at der derfor var tale om direkte forskelsbehandling. Nævnet vurderede videre, at kommunen havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven. Klager fik derved medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 35.000 kr.

Kommune ønskede ikke at ansætte pensionister (j.nr. 18-6864)

 

Formandsafgørelser oktober 2018

Klagen blev afvist

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med sagsbehandlingen i en offentlig styrelse. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med sagsbehandlingen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-33565)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-54098)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-55333)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-54059)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-54086)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-54063)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring