Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2018

Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 36 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 7. november 2018

Udmeldt af praktikcenter

En elev klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med et forløb i et praktikcenter, hvorfra han blev udmeldt. Eleven havde i en periode frem til udmeldelsen alene været til stede få gange, og hans læge kunne ikke give et tidsperspektiv for, hvornår han ville kunne genoptage sin uddannelse. På tidspunktet for udmeldelsen var eleven derfor ikke kompetent, egnet og disponibel til at deltage i sin uddannelse i tilstrækkeligt omfang. Eleven fik ikke medhold i sin klage.

Udmeldt af praktikcenter (j.nr. 18-27756)

 

Fængselsbetjent afskediget fra uddannelsesstilling

En mand, som stammer fra et land i Østeuropa, påbegyndte uddannelse som fængselsbetjent. I forbindelse med uddannelsen skulle han gennemgå 2½ måneds skoleophold, hvor han skulle tilegne sig grundlæggende viden og basale færdigheder, der var nødvendige for at starte den første praktikperiode. I forbindelse med skoleopholdet blev manden vurderet uegnet til at fortsætte på uddannelsen, da hans danskkundskaber ikke levede op til det forventede niveau. Nævnet vurderede, at sprogkravet var sagligt begrundet. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.  

Fængselsbetjent afskediget fra uddannelsesstilling (j.nr. 18-22725)

 

Gravid rengøringsassistent i vikariat blev afskediget

En gravid rengøringsassistent i et vikariat i en kommune accepterede ikke ændring af sit ugentlige timetal fra 35 til 25 timer. Hun blev derfor afskediget til fratræden omkring tre måneder før udløbet af vikariatet. Kommunens bestræbelser på at bibeholde rengøringsassistenten i sin beskæftigelse var ikke tilstrækkelige. Kommunen havde annonceret efter rengøringsteknikere.  Der var desuden tidsmæssig sammenhæng mellem rengøringsassistentens forventede overgang til graviditetsorlov og fratrædelsestidspunktet som følge af afskedigelsen. Rengøringsassistenten fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn. 

Gravid rengøringsassistent i vikariat blev afskediget (j.nr. 18-27725)

 

Arbejdsgiver ønskede ikke at forlænge aftale om fritagelse for nattevagter

En socialrådgiver, der var født i 1945, havde indgået en to-årig aftale med sin arbejdsgiver om at blive fritaget for nattevagter. Ved aftalens udløb ønskede socialrådgiveren aftalen forlænget, hvilket arbejdsgiveren ikke ville imødekomme. Socialrådgiveren gjorde gældende, at arbejdsgiverens afslag på forlængelse af aftalen var begrundet i socialrådgiverens alder og i arbejdsgiverens ønske om, at socialrådgiveren gik på pension. Nævnet vurderede, at socialrådgiveren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Socialrådgiveren fik derfor ikke medhold i sin klage.

Arbejdsgiver ønskede ikke at forlænge aftale om fritagelse for nattevagter (j.nr. 18-31036)

 

Arbejdsgiver havde ikke overholdt sin tilpasningsforpligtelse

En kvinde havde i en årrække været ansat som socialpædagog i fleksjob i en kommune. Hun havde blandt andet skånehensyn over for rygbelastende arbejde. Grundet opgavemæssige ændringer i kommunen blev kvinden flyttet til en stilling som ressourceperson for en kørestolsbruger. Arbejdsopgaverne medførte, at kvinden måtte sygemelde sig på grund af ryggener, hvorefter kommunen afskedigede hende. Kommunen havde ikke undersøgt muligheden for at iværksætte tilpasningsforanstaltninger i forbindelse med kvindens oplysninger om, at den nye stilling indebar arbejdsopgaver, der ikke var i overensstemmelse med hendes skånehensyn. Nævnet vurderede derefter, at kommunen ikke havde godtgjort, at kvinden ikke var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i stillingen. Derudover havde kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang undersøgt eller afprøvet hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger for at fastholde kvinden, inden de afskedigede hende. Kvinden fik derved medhold og godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Arbejdsgiver havde ikke overholdt sin tilpasningsforpligtelse (j.nr. 18-34788)

 

Afslag på ansættelse

En mand, der var født i 1954, klagede over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at han havde fået afslag på sin ansøgning til en stilling som jurist. Arbejdsgiveren begrundede blandt andet afslaget med, at de havde modtaget ni ansøgninger til stillingen, og at mandens ansøgning fremstod mangelfuld. Nævnet fandt, at der ikke var noget i arbejdsgiverens afslag eller i oplysningerne i sagen i øvrigt, der tydede på, at mandens alder havde indgået i beslutningen om, at han ikke kom i betragtning til stillingen. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Afslag på ansættelse (j.nr. 18-47220)


Formandsafgørelser november 2018

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-47455)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-50778)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-46726)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-57953)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-57950)

 

Klagen blev afvist

En mand klagede over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han fik afslag på ansættelse i en stilling. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at manden i forbindelse med afslaget på ansættelse havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-56384)

 

Virksomhed søgte efter personale på over 24 år

En virksomhed søgte i en stillingsannonce efter personale på over 24 år til deres butik. Den kvindelige klager fik medhold i, at dette var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod at annoncere efter personer med en bestemt alder. Da hun ikke havde søgt stillingerne, var der ikke anledning til at tilkende hende en godtgørelse for eventuel forskelsbehandling på grund af alder.

Virksomhed søgte efter personale på over 24 år (j.nr. 18-49147)

 

Klagen blev afvist

En person klagede sammen med 22 andre over forskelsbehandling på grund af religion eller tro i forbindelse med sagsbehandlingen i en offentlig styrelse. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle klagen, da nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling på grund af religion eller tro uden for arbejdsmarkedet. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen blev afvist (j.nr. 18-47934, j.nr. 18-47936, j.nr. 18-47937j.nr. 18-47962, j.nr. 18-47939, j.nr. 18-47940, j.nr. 18-47941, j.nr. 18-47942, j.nr. 18-47943, j.nr. 18-47945, j.nr. 18-47946, j.nr. 18-47947, j.nr. 18-47948, j.nr. 18-47949, j.nr. 18-47951, j.nr. 18-47952, j.nr. 18-47954, j.nr. 18-47955, j.nr. 18-47956, j.nr. 18-47957, j.nr. 18-47958, j.nr. 18-47960, j.nr. 18-47961.   

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring