Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2018

Ligebehandlingsnævnet har i marts 2018 afgjort 21 sager. Samtidig offentliggøres et sagskompleks på 74 sager fra november 2017. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde d. 21. marts 2018

Klage over forening afvist

En kvinde indbragte en klage over henvendelser, artikler og anmeldelser fra en forening, hvor kvindens eksmand var betalende medlem. Nævnet vurderede, at der ikke var tale om aktiviteter, som ligestillingsloven har til hensigt at beskytte, men derimod angik den interessevaretagelse, som foreningen udøvede på vegne af deres medlemmer. Det henhørte derfor ikke under Ligebehandlingsnævnet at tage stilling til, om foreningen i den forbindelse havde handlet retsstridigt. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Klage over forening afvist (j. nr. 2017-6811-48029)

 

Mand afvist ved indgangen til restauration

En mand klagede over forskelsbehandling pga. køn i forbindelse med, at han blev nægtet adgang til en restauration. Ifølge manden oplyste dørmanden på stedet, at der ikke ville blive lukket flere gæster ind, medmindre de pågældende havde bestilt bord, var på gæstelisten eller var piger. Restaurationen bestred dette hændelsesforløb. En afgørelse af, om manden havde været udsat for forskelsbehandling pga. køn, krævede derfor bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet.

Klagen blev derfor afvist. 

Mand afvist ved indgangen til restauration (j. nr. 2017-6811-58156)

 

Afvist ved indgangen til en bar

En mand blev afvist af dørmanden ved indgangen til en bar. Manden anførte, at han blev nægtet adgang til baren på grund af sin etniske oprindelse og sin hudfarve. Baren oplyste, at manden blev nægtet adgang til baren som følge af sin adfærd. En afklaring af, om der ved afvisningen blev henvist til mandens race eller etniske oprindelse eller til hans adfærd, kunne kun ske ved bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke foregå ved nævnet. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Afvist ved indgangen til en bar (j. nr. 2017-6811-11549)

 

Jobsamtale blev aflyst

En kvinde søgte en stilling som lager- og reservedelsekspedient i en virksomhed og blev indkaldt til jobsamtale af det rekrutteringsfirma, som varetog rekrutteringen for virksomheden. Dagen før jobsamtalen aflyste rekrutteringsfirmaet imidlertid samtalen. Ifølge kvinden begrundede rekrutteringsfirmaet dette med, at virksomheden ikke ønskede at ansætte en kvinde i stillingen. Både virksomheden og rekrutteringsfirmaet bestred dette. De oplyste begge, at samtalen blev aflyst, fordi klager ikke havde tilstrækkelig erfaring og fagligt kendskab til området. En afklaring af, om kvinden var blevet udsat for forskelsbehandling pga. køn, krævede herefter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet.

Sagen blev derfor afvist.

Jobsamtale blev aflyst (j. nr. 2017-6810-45487)

 

Nedsat tid årsagen til afsked

En skole afskedigede otte lærere på grund af ”lønsumsmangel”. En af de afskedigede var en vejleder, der havde et handicap som følge af bl.a. en skulderlidelse. Hun var ansat i et fleksjob med 18 arbejdstimer om ugen. Hun var den eneste af skolens fire vejledere, der blev udvalgt til afskedigelse. De tre andre vejledere var fuldtidsansatte. Den fleksjobansatte blev efter det oplyste udvalg til afskedigelse, fordi hun arbejdede på nedsat tid.  Kriteriet ”fuld tid” optrådte neutralt og var ikke uadskilleligt forbundet med den fleksjobansattes handicap.  Der var derfor ikke tale om direkte forskelsbehandling. Kriteriet stillede imidlertid den fleksjobansatte, der på grund af sit handicap arbejdede på nedsat tid, særlig ufordelagtigt. Der var derfor tale om indirekte forskelsbehandling. Skolen redegjorde ikke nærmere for, hvorfor kriteriet ”fuld tid” var driftsmæssigt begrundet. Skolen løftede dermed ikke bevisbyrden for, at den indirekte ulige behandling var lovlig. Den fleksjobansatte fik medhold og en godtgørelse, der svarede til ni måneders løn.

Nedsat tid årsagen til afsked (j. nr. 2017-6810-34074)

 

Jobafslag og chikane

En tandlæge med et arabisk klingende navn blev inviteret til en jobsamtale på en klinik. Tandlægen kom for sent til samtalen og gav ikke besked om, at han var forsinket. Klinikejeren var taget hjem, da tandlægen ankom til klinikken. Dagen efter skrev klinikejerens hustru en mail til tandlægen, der bl.a. satte spørgsmålstegn ved tandlægens danskhed. Nævnet vurderede - uanset indholdet af mailen - at det ikke var tandlægens etniske oprindelse, der var årsag til, at han ikke blev ansat. Nævnet vurderede endvidere, at klinikkens mail, når den blev læst samlet og blev set i lyset af forløbet i øvrigt, ikke havde en sådan grovhed, at der var tale om chikane. Tandlægen fik derfor ikke medhold.

Jobafslag og chikane (j. nr. 2017-6810-61013)

 

Møde d. 7. marts 2018

Frivillig i hjemmeværnet fik frataget sin løjtnantsgrad

En frivillig i marinehjemmeværnet fik ved sit fyldte 65. år frataget sin løjtnantsgrad og blev menig. Han klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder. Sagen blev behandlet principielt i nævnet, hvor der var dissens i forhold til spørgsmålet om forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde. Fire medlemmer vurderede, at klager som frivillig i hjemmeværnet efter sagens omstændigheder var omfattet af forskelsbehandlingsloven. Et medlem vurderede, at hvervet som frivillig i marinehjemmeværnet ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i forskelsbehandlingslovens eller direktivets forstand. Et enigt nævn vurderede, at klager som frivillig løjtnant i marinehjemmeværnet var omfattet af personkredsen i bekendtgørelsen om undtagelse af forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Frivillig i hjemmeværnet fik frataget sin løjtnantsgrad (j. nr. 2017-6810-22935)

 

Opsagt med henvisning til 7/7-ordning

En kvinde blev afskediget fra sin stilling som Communication Manager, fordi virksomheden på grund af kvindens familiemæssige situation med en 7/7-ordning for sine tre børn vurderede, at hun ikke var den rette kandidat til en ændret stilling, der indebar mere rejsetid end tidligere. Et sådant krav til fleksibilitet i forhold til familiemæssig situation vil i højere grad ramme kvinder end mænd. Virksomheden havde ikke nærmere begrundet sagligheden i relation til kravet om fleksibilitet eller godtgjort, at midlerne til at opfylde kravet var hensigtsmæssige og nødvendige. Kvinden havde ikke haft mulighed for at vise, om hun kunne efterleve kravet om fleksibilitet. Kvinden fik derfor medhold og en godtgørelse svarende til cirka ni måneders løn.

Opsagt med henvisning til 7/7-ordning (j. nr. 2017-6810-34888)

 

Vilkår ændret dagen før fødsel

Som følge af en generel nedskæring på grund af virksomhedens økonomiske situation blev flere medarbejdere afskediget eller fik varslet lønnedgange. En logistikchef på graviditetsorlov blev telefonisk oplyst om ændring af sin stilling og lønnedgang som alternativ til afskedigelse. Dagen efter nedkom kvinden.  Ændringen var så væsentlig, at den blev sidestillet med afskedigelse. Logistikafdelingen blev nedlagt og funktionerne flyttet til to andre afdelinger.  Kvindens stilling som logistikchef blev ikke videreført i en anden afdeling, og der var ikke en anden passende og ledig stilling til kvinden. Nævnet vurderede, at virksomheden havde løftet sin bevisbyrde for, at kvindens graviditet og orlov hverken helt eller delvist indgik i beslutningen om at nedlægge logistikafdelingen og tilbyde kvinden en anden stilling til en lavere løn og uden eksisterende bonusaftaler. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Vilkår ændret dagen før fødsel (j. nr. 2017-6810-37988)

 

Stilling nedlagt under graviditet

En Retail Projekt Manager blev afskediget under sin graviditet. Arbejdsgiveren var vidende om graviditeten, da beslutningen om afskedigelse blev truffet. Afskedigelsen blev begrundet med, at kvindens stilling blev nedlagt som led i en omstrukturering. Arbejdsopgaverne inden for ”retail” var løbende blevet reduceret, og kvinden var den eneste medarbejder, der fortsat havde opgaver inden for dette område. Indklagede oplyste, at der ikke var andre relevante arbejdsopgaver eller stillinger, kvinden kunne varetage. Seks andre medarbejdere blev afskediget som led i omstruktureringen. Indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i kvindens graviditet.

Stilling nedlagt under graviditet (j. nr. 2017-6810-36457)

 

HPV-vaccine

En mand født i 1974 havde ikke retlig interesse i en sag om forskelsbehandling på grund af køn ved HPV-vaccination. Personer med livmoder eller æggestoksvæv bliver tilbudt gratis HPV-vaccination fra det fyldte 12. år og inden det fyldte 18. år. Vaccinen bliver midlertidigt tilbudt gratis til mænd, der er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 15 år, men ikke 20 år ved påbegyndelse af en vaccinationsserie. Klagen blev afvist, da manden ikke var direkte berørt af den påståede forskelsbehandling.

HPV-vaccine (j. nr. 2017-6811-29664)

 

Afskediget og bortvist under fertilitetsbehandling

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at hun blev afskediget under fertilitetsbehandling. Arbejdsgiveren kendte til fertilitetsbehandlingen. Kvinden oplyste umiddelbart forud for afskedigelsen, at hun ville sygemelde sig, da hendes stresssymptomer kunne mindske hendes chancer for en graviditet. Der var skabt en formodning for, at fertilitetsbehandlingen indgik i beslutningen om afskedigelse.  Arbejdsgiverens oplysninger om samarbejdsvanskeligheder og påtaler/advarsler, der ikke var nærmere underbygget, kunne ikke modbevise dette. Kvinden fik derfor medhold i denne del af klagen. Godtgørelsen blev fastsat, så den svarede til ni måneders løn.

Kvinden klagede også over ufordelagtige følger, da hun blev bortvist efter at have fremsat krav om ligebehandling. Oplysningerne tydede dog ikke på, at det var kravet om ligebehandling, der var årsag til bortvisningen. Kvinden fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.  

Afskediget og bortvist under fertilitetsbehandling (j. nr. 2017-6810-38015)

 

Afslag på nedsat arbejdstid

En lærer med whiplash-følger i form af bl.a. hovedpine og smerter i nakken havde et handicap. Hun blev afskediget på grund af for højt sygefravær, der delvist skyldtes handicappet. Op til afskedigelsen ytrede læreren til flere møder ønske om at arbejde på nedsat tid, men det afslog arbejdsgiveren for det igangværende skoleår.  Kort tid herefter blev læreren vedvarende sygemeldt.  Arbejdsgiveren havde ikke gjort nok for at tilpasse arbejdsforholdene i overensstemmelse med lærerens skånebehov og fastholde hende i arbejdet. Det var ikke bevist, at ændringen af arbejdstiden i det igangværende skoleår var uforholdsmæssig byrdefuld, eller at læreren uanset rimelige tilpasninger ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage stillingen. Læreren fik medhold og en godtgørelse, der svarede til ni måneders løn.

Afslag på nedsat arbejdstid (j. nr. 2017-6810-22019)

 

Møde d. 1. marts 2018

Tredje ansættelsessamtale blev aflyst ved oplysning om graviditet

En kvinde søgte en stilling og deltog i to ansættelsessamtaler. Da kvinden telefonisk blev indkaldt til tredje og sidste samtale, oplyste hun, at hun var gravid. Samtalen blev herefter aflyst, og kvinden fik afslag på ansættelse i stillingen på grund af sin graviditet. Kvinden fik medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af køn, og hun fik en godtgørelse på 40.000 kr. Ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse lagde nævnet særligt vægt på, at kvinden var indkaldt til tredje og sidste samtale bl.a. med henblik på gennemgang af ansættelseskontrakten, og at hun fik afslag på ansættelse med direkte henvisning til sin graviditet.

Tredje ansættelsessamtale blev aflyst ved oplysning om graviditet (j. nr. 2017-6810-58153)

 

Afskedigelse af gravid kvinde begrundet i besparelser

En gravid pædagogisk medarbejder blev afskediget fra sin stilling på en selvejende institution. Institutionen havde bevist, at afskedigelsen af to medarbejdere, hvoraf den gravide kvinde var den ene, var begrundet i nødvendige besparelser som følge af faldende antal indskrivninger og at beslutningen om at afskedige kvinden frem for en af de andre medarbejdere, hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Afskedigelse af gravid kvinde begrundet i besparelser (j. nr. 2017-6810-32829)

 

”Nej tak” til kvindelige medlemmer af forening

Det var i strid med ligestillingsloven, at en kvinde ikke kunne blive optaget i en forening, hvis vedtægter alene gav mulighed for at optage mænd. Foreningen drev en havn, hvorfra der blev udlejet bådpladser. Foreningens medlemmer havde som medejere af havnen ret til at benytte bådpladser, mens resten blev udlejet.  Foreningen optog alene sønner eller svigersønner af et medlem. Klager fik derfor medhold i, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, og hun blev tilkendt en godtgørelse.

”Nej tak” til kvindelige medlemmer af forening (j. nr. 2017-6811-36966)

 

Kørestolsbruger fik afslag på stilling

En mand søgte en stilling som kommunikationskonsulent i en kommune. Manden oplyste i sin ansøgning, at han er kørestolsbruger, og at han ønskede at gøre brug af fortrinsadgangen for handicappede til ledige stillinger ved offentlige arbejdsgivere. Efter en ansættelsessamtale fik manden afslag med henvisning til sine erfaringer og kompetencer sammenholdt med løsningen af en stillet opgave og den efterspurgte profil. I kommunens vurdering af, hvem der var bedst egnet til stillingen, indgik uddannelsesmæssig baggrund, faglige kvalifikationer, erfaring, eventuelle referencer, kemi og måden den stillede opgave blev løst på. Den kandidat, der blev ansat, havde en uddannelse i virksomhedskommunikation og erfaring som kommunikationsmedarbejder. Der var på den baggrund ikke noget, der tydede på, at mandens handicap blev tillagt betydning i ansættelsesprocessen og ved kommunens beslutning om ikke at tilbyde ham ansættelse. Manden fik derfor ikke medhold i klagen.

Kørestolsbruger fik afslag på stilling (j. nr. 2017-6810-56205)

 

Afskediget under forældreorlov

En kvinde blev afskediget under forældreorlov. Som følge af virksomhedens økonomiske situation blev der afskediget syv medarbejdere svarende til omkring en tredjedel af det samlede antal medarbejdere. Kvinden var på afskedigelsestidspunktet den medarbejder, som fik den næsthøjeste timeløn, hvis man så bort fra vicedirektør og direktør. Virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af kvinden hverken helt eller delvist skete på grund af hendes afholdelse af forældreorlov. Virksomheden havde foretaget en konkret vurdering af de enkelte medarbejdere som grundlag for udvælgelsen af, hvem der skulle afskediges. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen af, at kvinden var en af de medarbejdere, der bedst kunne undværes. Hun fik derfor ikke medhold.

Afskediget under forældreorlov (j. nr. 2017-6810-21982)

 

Kronisk betændelsestilstand i tyktarmen

En kvinde med tarmsygdommen colitis ulcerosa blev afskediget fra sin stilling som kok i en kantine. Kvinden havde været sygemeldt som følge af udredning og bivirkninger af medicin. Hun havde siden genoptaget sit arbejde uden medicinsk behandling for tarmsygdommen. Ved kontrol for tarmsygdommen omkring seks uger før kvinden blev afskediget var hun velbefindende og skulle fortsætte uden medicinsk behandling. Kvinden var på dette tidspunkt på ny fuldtidssygemeldt, men der var ikke for nævnet fremlagt lægelige oplysninger om årsagen til sygemeldingen. Nævnet vurderede, at kvinden ikke havde dokumenteret, at hun på tidspunktet for afskedigelsen havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Hun fik derfor ikke medhold.

Kronisk betændelsestilstand i tyktarmen (j. nr. 2017-6810-43029)

 

Illoyal adfærd årsag til afsked

En sygeplejerske, der havde kroniske smerter, personlig hjælper og en § 56-aftale, havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Sygeplejersken anmodede i februar 2016 arbejdsgiveren om yderligere skåneforanstaltninger, og arbejdsgiveren fulgte op ved at indkalde til relevante møder. I forløbet rettede sygeplejersken en ganske voldsom kritik mod sin overordnede, og på et møde den 8. april 2016 svarede sygeplejersken undvigende på spørgsmålet, om hun havde tillid til sin overordnede. Sygeplejersken blev afskediget den 26. april 2016 på grund af illoyal adfærd.  Nævnet vurderede, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at sygeplejersken ved afskedigelsen blev udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Sygeplejersken fik derfor ikke medhold.

Illoyal adfærd årsag til afsked (j. nr. 2017-6810-29598)

 

Formandsafgørelse marts 2018

Ikke kompetence

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en klage over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en myndigheds behandling af en sag om støtte til køb af bil efter reglerne i serviceloven. Nævnet har ikke kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

Ikke kompetence (j. nr. 18-9517)

 

Møde 23. november 2017

Sagskompleks om alder krævede parts- og vidneforklaringer

74 piloter klagede over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med overgangen fra en tilsagnspensionsordning til en præmiebaseret pensionsordning. Ved overgangen skulle der beregnes et individuelt pensionstillæg. Piloterne mente, at piloter, der var under 30 år på ansættelsestidspunktet, ved beregningen blev stillet ringere end piloter, der var fyldt 30 år, da de blev ansat. Der var under sagen uenighed mellem piloterne og det indklagede flyselskab om, hvordan flyselskabet havde opfyldt sine forpligtelser efter den tidligere tilsagnspensionsordning. Der var også uenighed om indholdet af aftalerne mellem piloternes faglige organisation og flyselskabet ved overgangen til den præmiebaserede ordning samt formålet med og indholdet af aftalen om indbetaling af det individuelle pensionstillæg og beregningen heraf. Nævnet vurderede, at en afklaring af disse forhold var nødvendig for at kunne vurdere, om der var sket forskelsbehandlings på grund af alder. En sådan afklaring ville kræve mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet, og sagerne blev derfor afvist.  

Sagskompleks om alder krævede parts- og vidneforklaringer (j.nr. 2014-6810-62178, j.nr. 2014-6810-62188, j.nr. 2016-6810-14792, j.nr. 2016-6810-14738, j.nr. 2016-6810-14723,  j.nr. 2016-6810-14764, j.nr. 2016-6810-14728, j.nr. 2016-6810-14717, j.nr. 2016-6810-14690, j.nr. 2016-6810-14784, j.nr. 2016-6810-14746, j.nr. 2016-6810-14701, j.nr. 2017-6810-03860, j.nr. 2016-6810-14769, j.nr.  2017-6810-03855, j.nr. 2017-6810-03841, j.nr. 2017-6810-03874, j.nr. 2016-6810-14726, j.nr. 2016-6810-14768, j.nr. 2016-6810-14715, j.nr. 2016-6810-14730, j.nr. 2017-6810-03883, j.nr. 2017-6810-03862, j.nr. 2017-6810-03852, j.nr. 2016-6810-14713, j.nr. 2017-6810-03836, j. nr. 2016-6810-14705, j.nr. 2016-6810-14703, j.nr. 2016-6810-14739, j.nr. 2016-6810-14725, j.nr. 2017-6810-03854, j.nr. 2017-6810-03886, j.nr. 2016-6810-14758, j.nr. 2016-6810-14775, j.nr. 2016-6810-14740, j.nr. 2016-6810-14766, j.nr. 2017-6810-03876, j.nr. 2016-6810-14695, j.nr. 2016-6810-14754, j.nr. 2016-6810-14718, j.nr. 2016-6810-14699, j.nr. 2017-6810-03865, j.nr. 2017-6810-03850, j.nr. 2016-6810-14706, j.nr. 2017-6810-03868, j.nr. 2016-6810-14710, j.nr. 2016-6810-14750, j.nr. 2016-6810-14756, j.nr. 2016-6810-14789, j.nr. 2016-6810-14786, j.nr. 2016-6810-14727, j.nr. 2016-6810-14709, j.nr. 2016-6810-14793, j.nr. 2017-6810-03844, j.nr. 2017-6810-03857, j.nr. 2016-6810-14791, j.nr. 2016-6810-14779, j.nr. 2016-6810-14781, j.nr. 2016-6810-14788, j.nr. 2017-6810-03888, j.nr. 2016-6810-14698, j.nr. 2016-6810-14721, j.nr. 2016-6810-14751, j.nr. 2016-6810-14691, j.nr. 2016-6810-14759, j.nr. 2016-6810-14742, j.nr. 2016-6810-14712, j.nr. 2016-6810-14772, j.nr. 2016-6810-14777, j.nr. 2016-6810-14741, j.nr. 2017-6810-03840, j.nr. 2017-6810-03839, j.nr. 2016-6810-14692, j.nr. 2016-6810-14720)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring