Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2018

Ligebehandlingsnævnet har i maj 2018 afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde d. 23. maj 2018

Indkaldt til afskedssamtale på sidste barselsdag

En multimediedesigner blev på sin sidste barselsdag indkaldt til et møde. Mødet blev holdt to dage senere, og her fik hun at vide, at hun blev påtænkt afskediget. Beslutningen om at afskedige kvinden måtte derfor være truffet under orloven, og den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse. Arbejdsgiveren løftede denne bevisbyrde. En stor del af arbejdsgiverens opgaver inden for multimediedesign var faldet bort, og det var driftsmæssigt nødvendigt at afskedige en af de to ansatte multimediedesignere. Valget af kvinden skete på baggrund af en vurdering af medarbejdernes kompetencer og behov. Hun fik derfor ikke medhold.

Indkaldt til afskedssamtale på sidste barselsdag (j.nr. 2017-6810-39376)

 

Kompetent, egnet og disponibel

En lager- og transportarbejder ansat i fleksjob var udsat for en rygskade. Rygskaden medførte hyppige sygemeldinger, og det var ikke muligt for lager- og transportarbejderen at varetage sit arbejde med en ugentlig arbejdstid på 15 timer. På afskedigelsestidspunktet deltog han i begrænset omfang. Han skulle undgå tunge løft, kunne ikke gå på trapper, og han foretrak at påsætte labels og foretage opmærkning. Der var ifølge arbejdsgiveren ikke tilstrækkelige opgaver i stillingen, som lager- og transportarbejderen kunne varetage med sit handicap. Han var på den baggrund ikke længere kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i sin stilling og fik derfor ikke medhold i klagen.

Kompetent, egnet og disponibel (j.nr. 2017-6810-51387)

 

60-årig kontorassistent afskediget

En kontorassistent født i 1955 mente sig forskelsbehandlet på grund af alder i forbindelse med, at hun blev afskediget fra sin stilling i en revisionsvirksomhed. Kontorassistenten blev afskediget som følge af økonomiske og organisatoriske forhold i virksomheden. En kunde, hvortil kontorassistenten var tilknyttet i en væsentlig del af sin arbejdstid, havde opsagt samarbejdet med virksomheden.  Kontorassistenten havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at virksomheden, cirka syv måneder inden kunden opsagde samarbejdet, ansatte en medarbejder født i 1987, der efter det oplyste befandt sig på et andet uddannelsesniveau end kontorassistenten. Kontorassistenten fik derfor ikke medhold i sin klage.

60-årig kontorassistent afskediget (j. nr. 2017-6810-45809)

 

Undlod at oplyse om gigtlidelse inden ansættelse

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at en kommune annullerede hendes ansættelse som socialpædagog inden hendes tiltræden i stillingen. Kommunen begrundede dette med, at kvinden havde tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsoplysningsloven, idet hun først efter ansættelsen havde oplyst, at hun havde en gigtlidelse i hoften, som medførte sygefravær i et sådant omfang, at hun havde fået bevilget en § 56-aftale. Spørgsmålet om eventuel forskelsbehandling på grund af handicap forudsatte en indledningsvis prøvelse af, om klager havde tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsoplysningsloven. Da dette spørgsmål ligger uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence, afviste nævnet at behandle klagen.

Undlod at oplyse om gigtlidelse inden ansættelse (j.nr. 2017-6810-07622)

 

Blev arbejdsopgaverne udflyttet?

Nævnet afviste at behandle en sag om en barslende Online Graphic Assistant, der blev afskediget som led i, at flere afdelinger skulle flyttes til et andet land. Der var tvivl om en række oplysninger i sagen. Der var blandt andet tvivl om, hvor stor en del af den barslendes arbejdsopgaver, der blev udflyttet. Der var også tvivl om, hvorvidt hun var kvalificeret til en stilling, der blev slået op på hovedkontoret i Danmark. En afklaring krævede bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer.

Blev arbejdsopgaverne udflyttet? (J.nr. 2017-6810-34891)

 

Enlig mor klagede over forskelsbehandling på grund af køn

En enlig mor gjorde gældende, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af køn i forbindelse med korrespondance med en kommune om sønnens skole. Kvinden mente, at hun ville være blevet behandlet anderledes, hvis hun havde været en mand eller i et parforhold. Der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at kvinden havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hun fik derfor ikke medhold i sin klage.

Enlig mor klagede over forskelsbehandling på grund af køn (j.nr. 2017-6811-43038)

 

Fastholdt forventning om fuld tid

En lærer i en specialklasse havde efter en arbejdsskade i slutningen af 2014 blandt andet hovedpine, nakkegener og koncentrations- og hukommelsesbesvær. Efter barselsorlov vendte læreren tilbage til arbejdet i august 2016. Før læreren genoptog arbejdet, gjorde hun skolen bekendt med en vurdering fra en speciallæge. Speciallægen havde vurderet, at det var usandsynligt, at læreren ville kunne varetage et fuldtidsjob på ordinære vilkår, og et fleksjob var efter speciallægens opfattelse en mulighed. Læreren blev afskediget i januar 2017, da det var usikkert, om/hvornår hun kunne genoptage arbejdet på ordinære vilkår. Læreren havde et handicap, og skolen – der fastholdt en forventning om, at læreren skulle optrappe sit timetal og vende tilbage til fuld tid/normale vilkår – havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. Læreren fik medhold og en godtgørelse, der svarede til ni måneders løn.

Fastholdt forventning om fuld tid (j.nr. 2017-6810-42946)

 

Formandsafgørelse maj 2018

Kompetence

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en klage over påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med en sag om tildeling af støtte i medfør af den sociale lovgivning. Nævnet har ikke kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Kompetence (j.nr. 2017-6811-40671)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring