Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli og august 2018

Ligebehandlingsnævnet har i juli 2018 afgjort 7 sager, og i august 2018 afgjort 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 30. august 2018

Indhold af telefonsamtale kunne have betydning

En kvinde, der havde fået afslag på ansættelse, oplyste i sin klage til Ligebehandlingsnævnet, at hun telefonisk havde fået afslaget med henvisning til, at arbejdsgiveren ønskede at ansætte mænd. Arbejdsgiveren oplyste, at de ikke havde lagt vægt på køn i forbindelse med ansættelsen. Spørgsmålet om, hvad der blev sagt under telefonsamtalen, kunne være afgørende for sagens udfald. Dette spørgsmål kunne kun afklares under mundtlige parts- og vidneforklaringer, som må ske ved domstolene. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Indhold af telefonsamtale kunne have betydning (j.nr. 18-27717 )

 

Afvist fra at donere blod

Inden en kvinde kunne donere blod, skulle hun oplyse om resultatet af en HIV-test af sin ægtefælle, som er født i Afrika, og som kort forinden havde opholdt sig der i en længere periode. Der var ikke tale om direkte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, idet en persons etniske oprindelse ikke kan afgøres alene på baggrund af fødeland. Kravet om helbredsmæssige oplysninger blev stillet til alle bloddonorer med partner af modsat køn fra flere områder i verden. Kravet stillede derfor heller ikke personer af en bestemt etnisk oprindelse særligt ufordelagtigt i forhold til andre personer. Der var derfor ikke sket en overtrædelse af lov om etnisk ligebehandling. Kvinden fik derfor ikke medhold i sin klage.

Afvist fra at donere blod (j.nr. 2017-6811-31866)

 

Arbejdsgiver havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at hun blev afskediget fra sin stilling som socialrådgiver. Kvinden havde en nakkelidelse, som medførte begrænsninger i hendes arbejde og sygefravær, ligesom hun ikke længere kunne arbejde fuld tid. Forud for afskedigelsen af kvinden havde indklagede tilbudt hende at ændre arbejdstiden til 20 timer om ugen, hvilket hun havde afslået. Nævnet vurderede, at indklagede, der i en årrække løbende havde foretaget en række forskellige skånehensyn, havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse ved tilbuddet om ændringen af hendes arbejdstid. Efter sagens samlede omstændigheder var indklagede ikke forpligtet til at afvente en afgørelse fra kvindens bopælskommune om muligheden for fleksjob.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage. 

Arbejdsgiver havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse (j.nr. 18-6273)

 

Afskediget under hustrus graviditet

En uge efter, at en mand havde oplyst sin arbejdsgiver om, at han i forlængelse af sin fædreorlov ønskede at afholde forældreorlov, blev han afskediget med henvisning til faldende ordretilgang.  Henset til den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem mandens meddelelse om sit ønske om forældreorlov og afskedigelsen samt det forhold, at ordretilgangen havde været faldende i en længere periode, var bevisbyrden ikke løftet for, at forældreorloven ikke helt eller delvist indgik ved beslutningen om afskedigelse. Manden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

Afskediget under hustrus graviditet (j.nr. 18-3228)

 

Mundtlig bevisførelse var nødvendig for at afklare afslag på ansættelse

En kvindelig psykolog klagede over forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med, at hun havde fået afslag på en stilling ved en skole. Hun oplyste, at hun under samtalen havde fået at vide, at arbejdsgiveren ville være nervøs for at ansætte hende på grund af en eventuel kommende barsel. Dette bestred skolen. Nævnet vurderede, at en afklaring af, om skolen havde henvist til kvindens køn og frygt for, at hun ville blive gravid, forudsatte bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Ligebehandlingsnævnet afviste derfor at behandle klagen.

Mundtlig bevisførelse var nødvendig for at afklare afslag på ansættelse (j.nr. 18-22888)

 

Ingen blev ansat i stillingen

I forbindelse med, at en virksomhed søgte en fotograf/medarbejder i alderen 25+, sendte en 24-årig mand en ansøgning til virksomheden. Manden fik ikke svar på sin ansøgning og klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder. Virksomheden oplyste, at de havde besluttet ikke at ansætte nogen i stillingen alligevel. Det var uklart for nævnet, hvorvidt virksomheden faktisk valgte at stoppe ansættelsesprocessen af grunde, der ikke har relation til alder. Det var derfor nødvendigt med mundtlige parts – og vidneforklaringer, og nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Ingen blev ansat i stillingen (j.nr. 18-27652)

 

Afskedigelse under graviditet med henvisning til nedgang i omsætningen

En kvinde, der var ansat i en stilling som Senior Art Director, blev afskediget kort tid efter, at hun havde oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Arbejdsgiveren begrundede afskedigelsen med nedgang i omsætningen. Nævnet fandt det dokumenteret, at virksomheden havde været i økonomiske vanskeligheder, og at det derfor havde været nødvendigt at opsige en eller flere medarbejdere. Nævnet lagde dog vægt på, at det først var efter opsigelsen af kvinden, at der var skriftlige oplysninger om virksomhedens økonomiske situation, og at der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at antage, at virksomheden ikke kunne have opnået den ønskede besparelse på anden vis, eller om nødvendigheden af at afskedige kvinden frem for andre medarbejdere. Når nævnet sammenholdt dette med den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem kvindens oplysning om sin graviditet og afskedigelsen, havde virksomheden ikke løftet sin bevisbyrde.   Kvinden fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse svarende til seks måneders løn.

Afskedigelse under graviditet med henvisning til nedgang i omsætningen (j.nr. 18-8249)

 

Morgenvagter udelukket på grund af handicap

En kvindes tilstand som følge af operation og behandling for brystkræft var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb. Kvinden havde i en årrække varetaget sit job med aftenvagter. Som følge af skuldersmerter sov hun dårligt om natten, og hun havde derfor problemer med at møde tidligt på arbejde. I forbindelse med ændring af vagtplan og omstrukturering i afdelingens bemandingsplan, undersøgte arbejdsgiveren ikke muligheden for at tilpasse kvindens vagtskema med de særlige behov for aftenarbejde, som var en følge af hendes handicap. Arbejdsgiveren havde derfor ikke i tilstrækkelig grad godtgjort, at de havde opfyldt deres tilpasningsforpligtelse. Kvinden fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

Morgenvagter udelukket på grund af handicap (j.nr. 18-3133)

 

Afbrudt praktik

En lærerstuderendes praktik på en folkeskole blev afbrudt. Ved en konkret episode var den studerende i færd med at foretage en bøn i et forberedelseslokale, da en medarbejder på skolen kom ind i lokalet. Det gjorde medarbejderen, da praktikanten og en yderligere praktikant ikke var kommet tilbage til en fagdag, som de skulle deltage i. Parterne holdt efterfølgende et møde om episoden, hvorefter praktikken fortsatte. En måned senere blev praktikken afbrudt med henvisning til fravær, manglende arbejdsmarkedsparathed og utilstrækkelige kompetencer. Der var ikke faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at praktikanten havde været udsat for forskelsbehandling på grund af religion eller tro. Praktikanten fik derfor ikke medhold i sin klage.

Afbrudt praktik (j.nr. 18-22814)

 

Blomsterdekoratør afskediget kort efter forældreorlov

En blomsterdekoratør blev afskediget kort tid efter, at hun vendte tilbage til sit arbejde efter afholdt barsels- og forældreorlov samt ferie. Under hendes orlov havde den indklagede forretning ansat endnu en blomsterdekoratør, der i det væsentlige havde overtaget de opgaver, som kvinden forud for sin orlov havde varetaget. Nævnet vurderede, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at der var sket forskelsbehandling på grund af køn. Forretningen havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.  

Kvinden fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr.

Blomsterdekoratør afskediget kort efter forældreorlov (j.nr. 18-3188)

 

Møde den 9. august 2018

Gravid salgsassistent afskediget

En salgsassistent blev afskediget omkring to uger efter, at hun havde orienteret sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Afskedigelsen blev begrundet i, at der ville komme en større organisationsændring. En uge efter afskedigelsen annoncerede arbejdsgiveren efter en lager- og logistikmedarbejder/salgsmedarbejder, der kunne have samme uddannelsesmæssige baggrund som klager. Ud over arbejde på lageret kunne arbejdet ifølge stillingsopslaget omfatte salg i butik og kundeudlevering. Arbejdsgiveren havde ikke løftet bevisbyrden for, at salgsassistentens graviditet ikke var blevet tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige hende. Salgsassistenten fik derfor medhold i sin klage. Hun blev tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Gravid salgsassistent afskediget (j.nr. 2017-6810-32906)

 

Cirkel til cirkeltræning forbeholdt kvinder

Opdeling af træning i en fælles cirkel og en cirkel kun for kvinder var ikke i strid med ligestillingsloven. Opdelingen var omfattet af anvendelsesområdet for § 6 i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling. Efter denne bestemmelse er det tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt. Det var heller ikke i strid med ligestillingsloven, at alle medlemmer af fitnesscentret blev opkrævet samme kontingent for medlemskab. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af køn.

Cirkel til cirkeltræning forbeholdt kvinder (j.nr. 18-8286)

 

Cirkel til cirkeltræning forbeholdt kvinder

Opdeling af træning i en fælles cirkel og en cirkel kun for kvinder var ikke i strid med ligestillingsloven. Opdelingen var omfattet af anvendelsesområdet for § 6 i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling. Efter denne bestemmelse er det tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt. Det var heller ikke i strid med ligestillingsloven, at alle medlemmer af fitnesscentret blev opkrævet samme kontingent for medlemskab. Klager fik derfor ikke medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af køn.

Cirkel til cirkeltræning forbeholdt kvinder (j.nr. 18-6910)

 

Elev med øjensygdom opfyldte ikke krav om traktorkørekort

En elev under uddannelse til ejendomsservicetekniker klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han ikke kunne bestå sin uddannelse, idet elever under uddannelsen blandt andet skal kunne betjene maskiner, hvor traktorkørekort er en forudsætning. Kompetencemålet om traktorkørekort fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til ejendomsservicetekniker, som er fastsat i medfør af erhvervsuddannelsesloven. Efter erhvervsuddannelsesloven fastsætter undervisningsministeren regler om erhvervsuddannelserne, herunder de kompetencemål, som eleven skal opfylde. Bestemmelsen om, at elever under uddannelse til ejendomsservicetekniker sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan betjene maskiner, hvor traktorkørekort er en forudsætning, er fastsat i medfør af lov. Hverken loven eller bekendtgørelsen indeholder mulighed for dispensation fra kravet om kørekort. Eleven fik derfor ikke medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af handicap.

Elev med øjensygdom opfyldte ikke krav om traktorkørekort (j.nr. 2017-6811-46623)

 

Fleksibilitet i relation til arbejdstid

En kvinde klagede til Ligebehandlingsnævnet, idet hun havde fået afslag på ansættelse med henvisning til manglende fleksibilitet i relation til arbejdstid. Kvinden, der var gift og samboende med faderen til sit barn, mente sig forskelsbehandlet på grund af køn. To nævnsmedlemmer vurderede, at parternes uenighed om, hvilke krav kvinden havde stillet med hensyn til arbejdstid, måtte afklares ved en nærmere bevisførelse, som må ske ved domstolene. Et nævnsmedlem udtalte, at fleksibilitet i henseende til arbejdstid må anses for et i sig selv kønsneutralt kriterium. Hvis en anvendelse af et kriterium om fleksibilitet kan have en kønsskæv effekt, kan der foreligge indirekte forskelsbehandling. Medlemmet vurderede, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn. Efter stemmeafgivningen blev sagen afvist.

Fleksibilitet i relation til arbejdstid (j.nr. 18-19353)


Gravid medarbejder afskediget fra minkvirksomhed

En kvinde, der havde orienteret sin arbejdsgiver om sin graviditet, blev afskediget fra sin stilling som medarbejder i en minkvirksomhed. Arbejdsgiveren havde ikke dokumenteret, at kvindens graviditet ikke var blevet tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige hende. Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

Gravid medarbejder afskediget fra minkvirksomhed (j.nr. 18-8213)

 

Afslag på en række ansøgninger skyldtes ikke alder eller national oprindelse

En 56-årig mand med spansk som modersmål klagede over forskelsbehandling på grund af køn og national oprindelse i forbindelse med, at han havde fået afslag fra et rekrutteringsbureau på en række ansøgninger.  Nævnet vurderede, at der ikke var noget i stillingsannoncerne, de skriftlige afslag eller i sagens oplysninger i øvrigt, der tydede på, at rekrutteringsbureauet havde lagt vægt på alder.

I forhold til national oprindelse var der i et af stillingsopslagene et krav om, at ansøgerne skulle kunne tale og skrive flydende dansk. Baggrunden for sprogkravet var ikke oplyst, og nævnet fandt, at rekrutteringsbureauet havde handlet i strid med forbuddet mod annoncering. Manden havde imidlertid ikke oplyst om sin nationale oprindelse eller om sine sproglige forudsætninger i forbindelse med sin ansøgning til stillingen, og der var ikke i afslaget på ansættelse henvist til mandens nationale oprindelse. Nævnet vurderede på baggrund heraf, at manden ikke var blevet udsat for forskelsbehandling, og han fik derfor ikke medhold i sagen.

Afslag på en række ansøgninger skyldtes ikke alder eller national oprindelse (j.nr. 18-22796)


Middagsinvitation i forbindelse med jobansøgning

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der var tale om sexchikane, da ejeren af en virksomhed sendte sms’er med blandt andet en middagsinvitation til en kvindelig ansøger til en stilling i virksomheden. Kvinden fik derfor medhold i sin klage over forskelsbehandling på grund af køn, og hun blev tilkendt en godtgørelse på 12.500 kr.

Middagsinvitation i forbindelse med jobansøgning (j.nr. 18-27799)


Forening var ikke beskyttet af ligestillingsloven

En forening, som varetager fædres rettigheder, klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at foreningen ikke er repræsenteret i Rådet i Institut for Menneskerettigheder. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at en forening ikke er beskyttelsessubjekt efter ligestillingsloven, og at klagen på den baggrund faldt uden for nævnets kompetence.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Forening var ikke beskyttet af ligestillingsloven (j.nr. 18-27767)

 

Forening var ikke beskyttet af ligestillingsloven

En forening, der varetager fædres rettigheder, klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at de ikke blev inviteret som talere til indklagedes arrangement på Folkemødet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at en forening ikke er beskyttelsessubjekt efter ligestillingsloven, og at klagen på den baggrund faldt uden for nævnets kompetence.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Forening var ikke beskyttet af ligestillingsloven (j.nr. 18-39387)

 

Møde den 12. juli 2018

Dispensation til pensionsordning

Som følge af en virksomhedsoverdragelse blev alle overdragede medarbejdere omfattet af overenskomstens tilhørende arbejdsmarkedspension. Virksomhedsoverdragede medarbejdere, som inden den 1. marts 2017 var fyldt 50 år, fik dispensation, så de kunne fortsætte i den hidtidige pensionsordning. Klager, der er født i 1972, var på grund af sin alder ikke omfattet af dispensationsadgangen. Klager var derfor bl.a. ikke længere omfattet af en tegnet sundhedsordning i det hidtidige pensionsselskab. Nævnet vurderede, at aldersgrænsen for dispensationen, der havde karakter af en overgangsordning, var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål om at tilgodese de medarbejdere, som ud fra en generel betragtning var tættest på at starte udbetaling af pensionen. Dispensationsordningen, der blev etableret bl.a. for at undgå tab hos medarbejdere, som havde indrettet sig i tillid til den hidtidige pensionsordnings ydelsessammensætning, var et hensigtsmæssigt middel og gik ikke videre, end hvad der måtte anses for nødvendigt for at nå dette mål. Det var derfor godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, og klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Dispensation til pensionsordning (j.nr. 2017-6810-25455)

 

Dispensation til pensionsordning

Som følge af en virksomhedsoverdragelse blev alle overdragede medarbejdere omfattet af overenskomstens tilhørende arbejdsmarkedspension. Virksomhedsoverdragede medarbejdere, som inden den 1. marts 2017 var fyldt 50 år, fik dispensation, så de kunne fortsætte i den hidtidige pensionsordning. Klager, der er født i 1982, var på grund af sin alder ikke omfattet af dispensationsadgangen. Klager var derfor bl.a. ikke længere omfattet af en tegnet sundhedsordning i det hidtidige pensionsselskab. Nævnet vurderede, at aldersgrænsen for dispensationen, der havde karakter af en overgangsordning, var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål om at tilgodese de medarbejdere, som ud fra en generel betragtning var tættest på at starte udbetaling af pensionen. Dispensationsordningen, der blev etableret bl.a. for at undgå tab hos medarbejdere, som havde indrettet sig i tillid til den hidtidige pensionsordnings ydelsessammensætning, var et hensigtsmæssigt middel og gik ikke videre, end hvad der måtte anses for nødvendigt for at nå dette mål. Det var derfor godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, og klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Dispensation til pensionsordning (j.nr. 2017-6810-26081)


Dispensation til pensionsordning

Som følge af en virksomhedsoverdragelse blev alle overdragede medarbejdere omfattet af overenskomstens tilhørende arbejdsmarkedspension. Virksomhedsoverdragede medarbejdere, som inden den 1. marts 2017 var fyldt 50 år, fik dispensation, så de kunne fortsætte i den hidtidige pensionsordning. Klager, der er født i 1971, var på grund af sin alder ikke omfattet af dispensationsadgangen. Klager var derfor bl.a. ikke længere omfattet af en tegnet sundhedsordning i det hidtidige pensionsselskab. Nævnet vurderede, at aldersgrænsen for dispensationen, der havde karakter af en overgangsordning, var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål om at tilgodese de medarbejdere, som ud fra en generel betragtning var tættest på at starte udbetaling af pensionen. Dispensationsordningen, der blev etableret bl.a. for at undgå tab hos medarbejdere, som havde indrettet sig i tillid til den hidtidige pensionsordnings ydelsessammensætning, var et hensigtsmæssigt middel og gik ikke videre, end hvad der måtte anses for nødvendigt for at nå dette mål. Det var derfor godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, og klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Dispensation til pensionsordning (j.nr. 2017-6811-17616)

 

Dispensation til pensionsordning

Som følge af en virksomhedsoverdragelse blev alle overdragede medarbejdere omfattet af overenskomstens tilhørende arbejdsmarkedspension. Virksomhedsoverdragede medarbejdere, som inden den 1. marts 2017 var fyldt 50 år, fik dispensation, så de kunne fortsætte i den hidtidige pensionsordning. Klager, der er født i 1983, var på grund af sin alder ikke omfattet af dispensationsadgangen. Klager var derfor bl.a. ikke længere omfattet af en tegnet sundhedsordning i det hidtidige pensionsselskab. Nævnet vurderede, at aldersgrænsen for dispensationen, der havde karakter af en overgangsordning, var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål om at tilgodese de medarbejdere, som ud fra en generel betragtning var tættest på at starte udbetaling af pensionen. Dispensationsordningen, der blev etableret bl.a. for at undgå tab hos medarbejdere, som havde indrettet sig i tillid til den hidtidige pensionsordnings ydelsessammensætning, var et hensigtsmæssigt middel og gik ikke videre, end hvad der måtte anses for nødvendigt for at nå dette mål. Det var derfor godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, og klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Dispensation til pensionsordning (j.nr. 2017-6811-16718)Dispensation til pensionsordning

Som følge af en virksomhedsoverdragelse blev alle overdragede medarbejdere omfattet af overenskomstens tilhørende arbejdsmarkedspension. Virksomhedsoverdragede medarbejdere, som inden den 1. marts 2017 var fyldt 50 år, fik dispensation, så de kunne fortsætte i den hidtidige pensionsordning. Klager, der er født i 1968, var på grund af sin alder ikke omfattet af dispensationsadgangen. Klager var derfor bl.a. ikke længere omfattet af en tegnet sundhedsordning i det hidtidige pensionsselskab. Nævnet vurderede, at aldersgrænsen for dispensationen, der havde karakter af en overgangsordning, var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål om at tilgodese de medarbejdere, som ud fra en generel betragtning var tættest på at starte udbetaling af pensionen. Dispensationsordningen, der blev etableret bl.a. for at undgå tab hos medarbejdere, som havde indrettet sig i tillid til den hidtidige pensionsordnings ydelsessammensætning, var et hensigtsmæssigt middel og gik ikke videre, end hvad der måtte anses for nødvendigt for at nå dette mål. Det var derfor godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, og klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Dispensation til pensionsordning (j.nr. 2017-6810-11150)


Formandsafgørelser juli 2018

 

Anmodning om genoptagelse af sag blev afvist

En kvinde anmodede om genoptagelse af sin sag, som Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelse i den 5. april 2017 i sag nr. 2016-6810-36718. Nævnet afviste at genoptage sagen under henvisning til, at der ikke var fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og der i øvrigt ikke forelå særlige grunde, der efter nævnets praksis kunne føre til, at sagen skulle genoptages. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Anmodning om genoptagelse af sag blev afvist (j.nr. 18-31946)

 

Afviste at behandle klage

Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle en klage over påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en sag om samvær og en række klagesager mv. i tilknytning hertil. Der var ikke oplysninger, der gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med sagsbehandlingen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Afviste at behandle klage (j.nr. 2017-6811-50300)Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring