Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2018

Ligebehandlingsnævnet har i januar 2018 afgjort 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Møde den 17. januar 2018

Søgte stilling for at opnå godtgørelse

En mandlig studerende fik afslag på en ansøgning til en fuldtidsstilling som værtinde på en restaurant. Det fremgik af jobopslaget, at restauranten søgte efter værtinder, og manden mente derfor, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet vurderede, at betegnelsen ”værtinde” var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod kønsbestemt annoncering. Mandens ansøgning var imidlertid ikke omfattet af lovens beskyttelsesområde. Udover den aktuelle klage havde han inden for kort tid også klaget til nævnet over afslag på to stillinger hos andre virksomheder, som annoncerede efter henholdsvis en værtinde og en kvindelig medarbejder. Nævnet vurderede, at manden, som var indskrevet på et fuldtidsstudium, ikke havde søgt stillingen på restauranten for at opnå ansættelse, men alene for at indbringe sagen for nævnet med det formål at opnå en godtgørelse for kønsdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold.

Søgte stilling for at opnå godtgørelse (j. nr. 2017-6810-35707)

 

Søgte stilling for at opnå godtgørelse

En mandlig studerende fik afslag på en ansøgning til en fuldtidsstilling. Det fremgik af jobopslaget, at der blev søgt efter en kvindelig medarbejder, og manden mente derfor, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet vurderede, at jobopslaget var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod kønsbestemt annoncering. Mandens ansøgning var imidlertid ikke omfattet af lovens beskyttelsesområde. Udover den aktuelle klage havde han inden for kort tid også klaget til nævnet over afslag på to stillinger hos andre virksomheder, som annoncerede efter værtinder. Nævnet vurderede, at manden, som var indskrevet på et fuldtidsstudium, ikke havde søgt stillingen hos indklagede for at opnå ansættelse, men alene for at indbringe sagen for nævnet med det formål at opnå en godtgørelse for kønsdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold.

Søgte stilling for at opnå godtgørelse (j. nr. 2017-6810-39395)

 

Afslag henviste til alder og omstillingsparathed

En kvinde født i 1963 fik afslag på sin jobansøgning. I afslaget konstaterede virksomheden, at kvinden var én af de ældre af ansøgerne. I forlængelse heraf begrundede virksomheden afslaget med blandt andet manglende omstillingsparathed. Kvinden havde derfor påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling på grund af alder. Virksomheden havde heroverfor bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Virksomheden havde oplyst om kravene til medarbejderen og foretaget en vurdering af kvindens faglige kompetencer med videre i forhold til blandt andet den ansøger, der fik jobbet. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Afslag henviste til alder og omstillingsparathed (j. nr. 2017-6810-32848)

 

Servicemedarbejder afskediget under barselsorlov

En servicemedarbejder klagede over, at hun var blevet afskediget under sin barselsorlov. Kort forud for ansættelsesforholdets ophør var kvinden blevet virksomhedsoverdraget til den indklagede virksomhed. Den indklagede virksomhed havde flere gange forsøgt at opnå kontakt med kvinden omkring hendes arbejdsforhold efter barselsorloven. Kvinden reagerede ikke på disse henvendelser, og virksomheden betragtede hende derfor som værende ikke ansat. Som følge af disse oplysninger havde virksomheden løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i barselsorloven. Kvinden fik derfor ikke medhold.

Servicemedarbejder afskediget under barselsorlov (j. nr. 2017-6810-27583)

 

Møde den 11. januar 2018

Kun mor blev opkrævet betaling

En far klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at kommunen kun sendte opkrævning af betaling for barnets institutionsplads til hans hustru. Dette var ikke i strid med ligestillingsloven. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at kommunen havde oplyst til faren, at han havde mulighed for at tilmelde opkrævningen af betalingen for institutionspladsen til sin betalingsservice.

 

Gravid socialrådgiver afskediget

En gravid socialrådgiver blev afskediget knap 3 uger efter sin ansættelse i en kommune. Dagen inden afskedigelsen havde socialrådgiveren på en temadag udtalt sig kritisk om ledelsen. I forlængelse af temadagen blev hun indkaldt til et møde med sin leder, hvor de drøftede udtalelserne. Samtalen sluttede af med, at socialrådgiveren og hendes leder begge udtrykte tilfredshed med, at de havde fået talt om situationen. Alligevel fik socialrådgiveren dagen efter besked om, at kommunen påtænkte at afskedige hende pga. samarbejdsvanskeligheder. På dette tidspunkt havde socialrådgiveren ikke oplyst ledelsen om sin graviditet. På baggrund af oplysningerne om hendes fysiske fremtoning på tidspunktet for den påtænkte afskedigelse vurderede nævnet dog, at kommunen var bekendt med socialrådgiverens graviditet. Kommunen havde ikke løftet bevisbyrden for, at graviditeten ikke var blevet tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige socialrådgiveren. Der var derimod ikke noget, der tydede på, at graviditeten blev tillagt betydning ved kommunens efterfølgende afslag på hendes ansøgninger om andre stillinger i kommunen.

Socialrådgiveren fik derfor delvist medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 195.000 kr. svarende til 6 måneders løn.

Gravid socialrådgiver afskediget (j. nr. 2017-6810-29638)

 

Gravid lærer afskediget

En lærer blev afskediget, mens hun var gravid. Der var for nævnet tvivl om, hvorvidt skolen forinden afskedigelsen havde tilkendegivet over for læreren, at hun ikke varetog stillingen på tilfredsstillende måde. En efterfølgende SMS-korrespondance mellem parterne gav endvidere anledning til tvivl om, hvorvidt kvinden blev tilbudt ny ansættelse. Sagen blev derfor afvist fra behandling i nævnet, da mundtlige parts- og vidneforklaringer var nødvendige for sagens afgørelse.

Gravid lærer afskediget (j. nr. 2017-6810-2540)

 

Breve sendt til kæresten

En kvinde klagede over, at flere breve fra kommunen kun blev sendt til hendes kæreste. Det ene brev var en opkrævning af ejendomsskat. Det andet brev var en høring i forbindelse med, at kvindens kærestes søn flyttede sin adresse til deres bopæl. På baggrund af kommunens forklaring om begge procedurer var der ikke noget, der tydede på, at kvinden var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn. Hun fik derfor ikke medhold.

Breve sendt til kæresten (j. nr. 2017-6810-40952)

 

Medarbejder i fleksjob fik ændret placering af arbejdstid

En receptionist var ansat i et fleksjob til en ugentlig arbejdstid på 20 timer. Det var for ansættelsen et aftalt skånehensyn, at hendes arbejdstid var placeret mellem kl. 8 og 12. Receptionisten blev varslet, at hendes arbejdstid på 20 timer ugentligt kunne placeres mellem kl. 8 og 17. Receptionisten accepterede ikke ændringen i placeringen af arbejdstiden, og hun blev derfor betragtet som afskediget. Arbejdsgiveren havde ikke løftet bevisbyrden for, hvorfor det ikke var muligt at bevare receptionisten i sin stilling med en fast placeret arbejdstid mellem kl. 8 og 12. Arbejdsgiveren havde herved tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven. Receptionisten fik derfor medhold, og hun blev tilkendt en godtgørelse på 265.000 kr.

Medarbejder i fleksjob fik ændret placering af arbejdstid (j. nr. 2017-6810-34882)

 

70-årig reagerede for sent

En 70-årig bygningsingeniør mente sig forskelsbehandlet på grund af alder i forhold til lønvilkår. Modsat mange af sine kolleger modtog han ikke pension fra arbejdsgiveren.  Ingeniøren blev ansat i 2010, og ud fra ansættelseskontrakten og et tillæg hertil kunne der være tvivl om, hvorvidt han havde ret til pension.  Ingeniøren gjorde dog ikke under de følgende cirka 4 ½ års ansættelse udtryk for, at han var utilfreds med sine lønvilkår, og at han herunder fandt det uberettiget, at han ikke havde modtaget pension. Først cirka to år efter sin fratræden gjorde ingeniøren arbejdsgiveren bekendt med disse synspunkter. Ingeniøren havde udvist retsfortabende passivitet og fik derfor ikke medhold.

70-årig reagerede for sent (j. nr. 2017-6810-29821)

 

Chikane, sygemelding og afsked

Et barn med en hørenedsættelse begyndte på en stue i en daginstitution, hvor en pædagog af tyrkisk oprindelse var tilknyttet.  Forældrene til barnet skrev efter kort tid en klage til institutionen, fordi barnet var blevet placeret på en stue, hvor en pædagog ikke talte korrekt dansk. Forældreparret fortsatte med over for ledelsen at udtrykke utilfredshed med pædagogen.  Ledelsen orienterede ikke pædagogen om konflikten eller de foranstaltninger, der blev truffet for at imødegå forældrene. Hun fik kun kendskab hertil fra sine kolleger.

Pædagogen blev et halvt år inde i forløbet sygemeldt. I sygemeldingsperioden besluttede ledelsen at flytte pædagogen til en anden stue, så hun ikke dagligt skulle konfronteres med forældreparret. Pædagogen var ikke enig i beslutningen. Hun endte med at blive afskediget på grund af sit sygefravær.

Pædagogen klagede til nævnet over arbejdsvilkårene og afskedigelsen. Nævnet lagde til grund, at sygefraværet, der førte til afskedigelsen, havde sammenhæng med konflikten med forældrene og ledelsens dispositioner. Nævnet vurderede, at institutionen ikke havde gjort tilstrækkeligt for at sikre pædagogen et chikanefrit arbejdsmiljø, og at institutionen ved sine dispositioner havde medvirket til at forskelsbehandle pædagogen af grunde, der havde relation til hendes etniske oprindelse.

Pædagogen fik medhold. Nævnet fastsatte en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

Chikane, sygemelding og afsked (j. nr. 2017-6810-17599)Formandsafgørelser januar 2018

Bartender på minimum 23 år søges

En virksomhed søgte efter en bartender på minimum 23 år. Dette var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod annoncering efter personer af en bestemt alder. Da klager ikke havde søgt stillingen, var der ikke grundlag for at fastslå, at han som ansøger til en ledig stilling var blevet forskelsbehandlet på grund af sin alder. Han blev derfor ikke tilkendt en godtgørelse. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Bartender på minimum 23 år søges (j. nr. 2017-6810-62237)

 

Anmodning om genoptagelse af sag blev afvist

En kvinde anmodede Ligebehandlingsnævnet om genoptagelse af en sag. Ligebehandlingsnævnet afviste at genoptage sagen under henvisning til, at der ikke var fremlagt oplysninger, som gav anledning til at genoptage sagen.  Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Anmodning om genoptagelse af sag blev afvist (j. nr. 17-28576)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring