Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2018

Ligebehandlingsnævnet har i april 2018 afgjort 9 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Møde den 25. april 2018

Afslag til mand født i 1950

En mand født i 1950 klagede over forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at han havde fået en række afslag på at blive optaget som social- og sundhedsassistentelev. Der var ikke oplysninger, der tydede på, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sin alder. Manden fik derfor ikke medhold.

Afslag til mand født i 1950 (j. nr. 2017-6810-52928)

 

Lærer i fleksjob afskediget

En kvinde blev afskediget fra sin stilling som lærer på en skole, hvor hun pga. kroniske lændesmerter var ansat i fleksjob. Afskedigelsen var begrundet i et faldende elevtal i overskolen, hvor hun underviste. Klager blev blandt andet udvalgt til afskedigelse, fordi der i det efterfølgende skoleår ville blive behov for klasselærere i underskolen, hvilket hun pga. fleksjobhensynet ikke kunne varetage. Hun havde derfor påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling pga. handicap. Skolen havde ikke godtgjort, at elevnedgangen nødvendiggjorde, at netop klager, som ifølge sin ansættelseskontrakt var ansat til at undervise i alle skolens klasser, skulle afskediges. Det indgik ved denne vurdering, at skolen kort efter afskedigelsen af hende ansatte en ny lærer.  Klager, som havde været ansat på skolen i over 10 år, var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen.

Hun fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 320.000 kr. svarende til ca. 9 måneders løn.

Lærer i fleksjob afskediget (j. nr. 2017-6810-25558)

 

Familiebehandler med sklerose blev afskediget

En familiebehandler med sklerose blev afskediget fra sin stilling i en kommune på grund af omfanget af sit sygefravær. På afskedigelsestidspunktet var familiebehandleren sygemeldt, idet hun havde en tilpasningsreaktion udløst af et personalemøde. Familiebehandleren havde ikke sandsynliggjort, at hendes handicap var medvirkende årsag til tilpasningsreaktionen, som førte til det langvarige sygefravær. Familiebehandleren havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afskedigelsen var begrundet i hendes handicap.

Familiebehandler med sklerose blev afskediget (j. nr. 2017-6810-25579)

 

Samarbejdsvanskeligheder skyldtes arbejdsgiver

En receptionist, der var ansat som løsarbejder på et hotel, orienterede den 7. februar 2017 sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Hun bad i samme forbindelse om en kontrakt, der gav hende bedre rettigheder. Hotellet afviste i første omgang at ændre receptionistens kontrakt. Hotellet indvilgede dog efter drøftelser med den faglige organisation i at ændre stillingen til en deltidsstilling med virkning fra den 1. marts 2017. Receptionisten blev afskediget den 18. maj 2017 på grund af samarbejdsvanskeligheder. Samarbejdsvanskelighederne havde sammenhæng med graviditeten og måtte tilregnes hotellet, der blandt andet havde opfordret receptionisten til at være sygemeldt under sin graviditet uden gyldig grund. Receptionisten fik medhold og en godtgørelse, der svarede til ni måneders løn.

Samarbejdsvanskeligheder skyldtes arbejdsgiver (j. nr. 2017-6810-29798)

 

Var afslag på ansættelse begrundet i alder?

En mand født i 1962 og bosat i Polen fik afslag på ansættelse i en stilling som administrerende direktør i en virksomheds polske datterselskab. Der var ikke noget i afslaget eller i oplysningerne i sagen i øvrigt, der tydede på, at mandens alder indgik i et rekrutteringsfirmas beslutning om ikke at indkalde ham til samtale eller ved vurderingen af, at han ikke kom i betragtning til stillingen. Manden havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder.

Var afslag på ansættelse begrundet i alder? (J. nr. 2017-6810-36462)

 

Væggelus i lejemål

En kvinde af polsk oprindelse klagede over forskelsbehandling i forbindelse med et boligselskabs håndtering af væggelus i kvindens lejemål. Parternes korrespondance eller oplysningerne i sagen i øvrigt gav ikke anledning til at formode, at kvinden havde været udsat for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Kvinden fik derfor ikke medhold i sin klage.

Væggelus i lejemål (j. nr. 18-3203)

 

Ikke retlig interesse i indholdet af vikarbureaus hjemmeside

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af national og etnisk oprindelse i forbindelse med et vikarbureaus positive omtale af udenlandsk arbejdskraft på deres hjemmeside. Bureauet beskrev herunder, at mange af deres kunder fik leveret udenlandsk arbejdskraft, fordi udenlandske arbejdere er arbejdsvillige og effektive. Som dansk arbejdstager følte klager sig ringeagtet af indholdet på hjemmesiden og undlod derfor at søge en stilling hos vikarbureauet. Selvom manden var jobsøgende, vurderede nævnet, at han ikke i forbindelse med indholdet af hjemmesiden havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde retlig interesse i sagen.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Ikke retlig interesse i indholdet af vikarbureaus hjemmeside (j. nr. 2017-6810-59275)

 

Formandsafgørelser april 2018

Oplysning om køn og alder ved elektronisk ansøgning

En 58-årig mand søgte via en elektronisk ansøgningsprocedure ansættelse ved en kommune. Det var obligatorisk at oplyse sin fødselsdato og sit køn for at få adgang til næste trin i ansøgningsskemaet. Manden fik afslag på ansættelse og mente, at dette indirekte var på grund af køn og alder. Der er ikke i hverken ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven bestemmelser, der medfører, at en arbejdsgiver i forbindelse med en ansøgningsprocedure ikke må anmode om ansøgerens alder eller køn. Der var ikke andre oplysninger, der tydede på, at kommunen havde lagt vægt på mandens køn eller alder. Manden fik derfor ikke medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Oplysning om køn og alder ved elektronisk ansøgning (j. nr. 18-6217)

 

Anmodning om genoptagelse af sag blev afvist

En kvinde anmodede om genoptagelse af sin sag, som Ligebehandlingsnævnet havde truffet afgørelse i den 9. februar 2018 i sag nr. 17-29496. Nævnet afviste at genoptage sagen under henvisning til, at der ikke var fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og der i øvrigt ikke forelå særlige grunde, der efter nævnets praksis kunne føre til, at sagen skulle genoptages. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Anmodning om genoptagelse af sag blev afvist (j. nr. 17-29496)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring