Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2017

Ligebehandlingsnævnet har i september 2017 afgjort 22 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Formandsafgørelse september 2017

Tøjbutik søgte efter ”en dreng”

En kvinde søgte en stilling i en tøjbutik. Stillingen var slået op på en medarbejders profil på Facebook, hvor det fremgik, at butikken søgte ”en dreng”. Kvinden sendte sin ansøgning til medarbejderen, som gentog indklagedes ønske om at ansætte ”en dreng” og opfordrede klager til at sende sin ansøgning til butikschefen. Klager sendte ansøgningen til butikschefen, men modtog ikke svar herpå. Butikken er som arbejdsgiver som udgangspunkt ansvarlig for medarbejderens opslag på Facebook. Der var derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Kvinden fik også medhold i klagen over, at hun ikke kom i betragtning til stillingen. Hun blev tilkendt en godtgørelse på 12.500 kr. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Tøjbutik søgte efter ”en dreng” (j. nr. 2017-6810-25513)

 

Møde den 27. september 2017

Handicappet medarbejder afskediget

En kvindelig kontorassistent og formidlingsmedarbejder havde været ansat i fleksjob hos indklagede i en årrække, da hun blev afskediget efter længere tids sygefravær. Klager led af piskesmæld og postkommotionelt syndrom og havde derfor behov for nedsat arbejdstid, vekslende arbejdsstillinger, pauser samt mulighed for hjemmearbejde. Under ansættelsen havde hun været tilknyttet skiftende afdelinger hos indklagede under hensyntagen til hendes skånebehov. På afskedigelsestidspunktet arbejdede hun i indklagedes administrationsafdeling, hvor hun ikke mente, at hendes skånebehov blev tilgodeset. Nævnet vurderede, at klager havde et handicap i lovens forstand. Da afskedigelsen skyldtes sygefravær delvist relateret til klagers handicap, havde hun påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling pga. handicap. Nævnet vurderede også, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad havde sikret, at klagers behov for bl.a. vekslende arbejdsstillinger, pauser og roligt arbejdstempo fortsat blev tilgodeset, da hun blev overført til indklagedes administrationsafdeling.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 350.000 kr., svarende til 9 måneders løn. 

Handicappet medarbejder afskediget (j. nr. 2016-6810-48682)


Afslag på ansættelse som køreprøvesagkyndig på grund af alder

En polititjenestemand søgte en stilling som køreprøvesagkyndig i en anden politikreds, end den han var ansat i. Ifølge polititjenestemanden ville han have ladet sig pensionere ved tiltrædelse af stillingen, som han som uddannet køreprøvesagkyndig var kvalificeret til at varetage. Han fik i lighed med tre andre ansøgere på hhv. 63 og 64 år afslag. Ifølge en rundskrivelse om ansættelse af pensionerede polititjenestemænd på individuel kontrakt, der var dateret kort før afslaget, kunne pensionerede alene ansættes i særlige tilfælde.

Polititjenestemanden havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling på grund af alder, da fire ansøgere i samme aldersklasse, 63-64 år, fik afslag, og da afslaget lå i tæt tidsmæssig sammenhæng med rundskrivelsen. Rigspolitiet havde ikke dokumenteret, at alder ikke var medvirkende til afslaget. Polititjenestemanden fik medhold og godtgørelse på 25.000 kr.

Afslag på ansættelse som køreprøvesagkyndig på grund af alder (j. nr. 2017-6810-04371)


Project Officer afskediget under ulønnet orlov

En Project Officer blev afskediget, mens hun afholdt ulønnet orlov for at passe sine tvillingesønner som privat dagplejemor. Den ulønnede orlov, som hun havde aftalt med sin arbejdsgiver, lå i tilknytning til hendes 14 ugers lønnede forældreorlov. Project Officeren blev afskediget, da der ikke var en stilling til hende efter orloven. Da afskedigelsen fandt sted på et tidspunkt, hvor forældreorloven var ophørt, og Project Officeren afholdt ulønnet orlov for at blive ansat som privat dagplejer, skulle hun påvise faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling på grund af graviditet/barselsorlov. Hun havde ikke påvist sådanne faktiske omstændigheder.

Project Officer afskediget under ulønnet orlov (j. nr. 2017-6810-07627)


Kvinde afskediget fire uger efter orlov

En optometrist blev afskediget fire uger efter afsluttet barsels- og forældreorlov. Afskedigelsen skyldtes økonomiske og organisatoriske forhold hos optikeren. Der var ikke grundlag for at antage, at beslutningen om at afskedige kvinden blev truffet, mens hun var fraværende efter barselsloven. Reglerne om delt bevisbyrde fandt derfor anvendelse. Optikeren var efter det oplyste nødsaget til at omorganisere og nedbemande på grund af sin økonomiske situation. Der var ikke oplysninger, der tydede på, at årsagen til opsigelsen var begrundet i andet end de økonomiske og organisatoriske forhold. Kvinden havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling, og hun fik ikke medhold i klagen. 

Kvinde afskediget fire uger efter orlov (j. nr. 2017-6810-07574)


Chikane af transkønnet under støttet samvær

En transkønnet person klagede over en kommunal familievejleders udtalelser under støttet samvær med klagers børn. Klager har fået bevilget juridisk kønsskifte og er i den forbindelse blevet tildelt et kvindeligt personnummer og har fået ændret sit navn til et kvindenavn. Klager går klædt som kvinde. Trods dette havde familievejlederen ved enkelte lejligheder under det støttede samvær omtalt klager som ”ham” og tiltalt klager ved sit tidligere mandenavn. Nævnet vurderede, at udtalelserne var udtryk for chikane på grund af køn. Selvom familievejlederen ikke havde haft til hensigt at udøve chikane, havde klager oplevet udtalelserne som nedværdigende.

Klager fik derfor medhold. 

Chikane af transkønnet under støttet samvær (j. nr. 2017-6811-21985)


Ansøger skulle aflevere kopi af sit pas

En virksomhed havde indført en praksis, hvorefter samtlige ansøgere til ledige stillinger uanset statsborgerskab skal aflevere kopi af deres pas i forbindelse med ansættelse. Formålet hermed var at have en praksis i tråd med myndighedernes retningslinjer og at sikre dokumentation for identitet og statsborgerskab samt at undgå at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

En mand af slovakisk oprindelse blev bedt om at aflevere kopi af sit pas. Han fik afslag på ansættelse, fordi han ikke efterlevede kravet om at aflevere kopi af sit pas for at opnå beskæftigelse hos virksomheden. Manden havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin nationale eller etniske oprindelse.

Ansøger skulle aflevere kopi af sit pas (j. nr. 2017-6811-29789)


Lejer var ikke blevet forskelsbehandlet

Det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling, at en lejer med et udenlandsk klingende navn fik installeret vandmålere i sin lejlighed. Nævnet lagde vægt på, at lejeren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling.

Lejer var ikke blevet forskelsbehandlet (j. nr. 2017-6811-32879)

 

Møde den 14. september 2017

Tøjbutik søgte efter "dreng"

En tøjbutik søgte på Facebook efter en ”dreng” til ansættelse som salgsassistent. En kvinde søgte stillingen og fik afslag med henvisning til sit køn. Både opslaget og behandlingen af kvindens ansøgning var en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Kvinden fik medhold i begge dele af klagen og en godtgørelse på 12.500 kr.

Tøjbutik søgte efter "dreng" (j. nr. 2017-6810-13199)


Afskediget under sygemelding pga. fødselsdepression

En kvindelig socialpædagog blev afskediget 5 måneder efter afslutningen af sin barselsorlov. Under graviditeten havde hun været delvist sygemeldt pga. en risikovurdering af arbejdet med udadreagerende borgere som gravid. Klager udviklede under sin barselsorlov en behandlingskrævende fødselsdepression, som medførte en længerevarende sygemelding i umiddelbar forlængelse af barselsorloven. Hun var fortsat sygemeldt pga. fødselsdepression, da hun blev afskediget pga. sygdom og det manglende perspektiv for tilbagevenden til arbejdspladsen inden for rimelig tid. I opsigelsen henviste indklagede til klagers samlede sygefravær og nævnte udtrykkeligt både sygefraværet under graviditeten og sygemeldingen i umiddelbar forlængelse af barselsorloven som følge af fødselsdepression opstået under orloven. Nævnet vurderede herefter, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling pga. køn i forbindelse med graviditet og barsel. Indklagede havde ikke godtgjort, at klagers graviditetsbetingede fravær under graviditeten og fraværet under barselsorloven ikke var tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige hende.

Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 215.000 kroner.

Afskediget under sygemelding pga. fødselsdepression (j. nr. 2016-6810-66100)

 

Afskedigelse af farmaceut skyldtes ikke graviditet eller barsel

En farmaceut blev afskediget omkring det tidspunkt, hvor hun afsluttede sin barselsorlov. Afskedigelsen var begrundet i nedskæringer og omstruktureringer. Tre andre medarbejdere, der som farmaceuten var beskæftiget med kvalitetssikring og kvalitetskontrol, blev ikke afskediget. Farmaceuten havde haft meget fravær på grund af sygdom, graviditet og barsel, og det forhold, at virksomheden havde henvist til farmaceutens manglende erfaring på grund af fravær, kunne give indtryk af, at fraværet på grund af graviditet og barsel var tillagt betydning for afskedigelsen. Virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, da de tre øvrige medarbejdere varetog opgaver, der var væsentlige for virksomheden, og som farmaceuten på afskedigelsestidspunktet ikke kunne varetage. Farmaceuten fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af farmaceut skyldtes ikke graviditet eller barsel (j. nr. 2017-6810-25490)


En jurist havde ikke påvist at han var blevet afskediget, fordi han var amerikansk

En amerikansk statsborger, der var ansat som jurist (Chief Legal Officer), blev afskediget og bortvist. Virksomheden begrundede ikke afskedigelsen. Juristen mente sig forskelsbehandlet på grund af sin amerikanske oprindelse med henvisning til en telefonsamtale med den saudiarabiske stifter af virksomhedens moderselskab, hvorunder stifteren oplyste, at en amerikansk mands navn som del af skabelsesprocessen ikke ville sælge et produkt om saudiarabiske kvinder. Juristen havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af det transskriberede udsnit af telefonsamtalen, at juristen og stifteren ikke drøftede årsagen til afskedigelsen, men om juristen kunne have sit navn tilknyttet virksomhedens spil. Juristen fik derfor ikke medhold.

En jurist havde ikke påvist at han var blevet afskediget, fordi han var amerikansk (j. nr. 2016-6810-59879)


Kun den ene forælder kunne stå som værge i barnets rejsekort

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en mand ikke kunne oprette sig som værge i sin datters rejsekort. I rejsekortsystemet kunne alene en af forældrene stå som værge for et umyndigt barn. Forældrene bestemte imidlertid selv, hvem af dem der skulle oprettes som værge, og indklagede anbefalede ikke særligt forældre af det ene køn at blive registreret som værge.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen. 

Kun den ene forælder kunne stå som værge i barnets rejsekort (j. nr. 2017-6811-25469)


”Vi søger primært piger, der er over 22 år”

En mand født i 1992 søgte en deltidsstilling i en ”madbutik”. Stillingen var slået op på en medarbejders profil på Facebook, hvoraf det fremgik, at butikken søgte ”piger” over 22 år. Manden fik afslag på sin ansøgning med henvisning til sit køn. Nævnet kunne ikke behandle klagen over forskelsbehandling på grund af alder, idet manden ikke havde retlig interesse i forbindelse med annonceringen efter medarbejdere over 22 år. Butikken er som arbejdsgiver som udgangspunkt ansvarlig for medarbejderens opslag på Facebook. Der var derfor handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Manden fik afslag med henvisning til sit køn, og butikken havde ikke løftet sin del af bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling. Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 12.500 kr.

”Vi søger primært piger, der er over 22 år” (j. nr. 2017-6810-13174)


Møde den 6. september 2017

Større afskedigelsesrunde gik ud over lærer på barsel

En lærer blev afskediget fra en uddannelsesinstitution som led i en større afskedigelsesrunde. Ud af en samlet lærerstab på 131 blev 15 afskediget.  Den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse, idet læreren var på barsel, da hun blev afskediget. Det fremgik hverken af opsigelsesbrevet eller af øvrige oplysninger fra forløbet op til og i forbindelse med afskedigelsen, hvilke generelle kriterier der blev lagt til grund for beslutningerne om afskedigelse, og hvorfor netop den barslende lærer blev udvalgt. Blandt andet på den baggrund havde uddannelsesinstitutionen ikke godtgjort, at lærerens barselsorlov hverken helt eller delvist indgik i beslutningsgrundlaget for afskedigelsen. Læreren fik medhold og en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

Større afskedigelsesrunde gik ud over lærer på barsel (j. nr. 2017-6810-13820)


En læge blev ikke stillet ringere på grund af graviditet, barsel eller køn under ulønnet orlov

En læge i hoveduddannelsesforløb søgte og fik ulønnet orlov på grund af sin mands udstationering. Lægen, der var gravid på tidspunktet for orloven, søgte efterfølgende regionen om at overgå til lønnet barselsorlov inden udløbet af den ulønnede orlov, hvilket hun fik afslag på. Hun fik endvidere afslag på at få afkortet den ulønnede orlov. Regionen henviste til klinikkens forhold, herunder at lægens stilling var besat til anden side i orlovsperioden. Lægen havde ikke derved været udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af graviditet, barsel og/eller køn, da hverken graviditet, barsel og/eller køn havde medført, at hun var stillet ringere end andre. Lægen fik derfor ikke medhold.

En læge blev ikke stillet ringere på grund af graviditet, barsel eller køn under ulønnet orlov (j. nr. 2017-6810-04262)


Libanesisk mand fik afslag på ansøgning til forskerstilling

En libanesisk mand fik afslag på en ansøgning om en forskerstilling ved et universitet. Det indklagede universitet begrundede afslaget i, at klager ikke var fagligt kvalificeret til at varetage stillingen. Vurderingen af klagers faglige kvalifikationer blev foretaget af et bedømmelsesudvalg, som i sin rapport om klager indledningsvist anførte hans navn, fødselsår og statsborgerskab og dermed indirekte hans oprindelsesland. Nævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling pga. national eller etnisk oprindelse. Efter sammenhængen med det øvrige indhold i bedømmelsesudvalgets rapport tjente oplysningerne om klagers oprindelsesland alene til identifikation af klager. Det fremgik desuden af udvalgets rapport, at vurderingen af klagers ansøgning blev foretaget på baggrund af oplysninger om hans uddannelse, erhvervserfaring og forslag til forskningsprojekt i stillingen. 

Klager fik derfor ikke medhold i klagen. 

Libanesisk mand fik afslag på ansøgning til forskerstilling (j. nr. 2017-6810-09935)


En gravid årsvikar fik ikke ansættelse efter udløbet af sit vikariat

En årsvikar ansat på et gymnasium og HF mente sig forskelsbehandlet på grund af sin graviditet, da hun ikke fik ansættelse på gymnasiet efter vikariatets ophør. Der var ikke noget i de foreliggende oplysninger, der tydede på, at årsvikaren og gymnasiet havde indgået aftale om en fortsat ansættelse, før vikaren havde oplyst om sin graviditet, herunder at graviditeten havde betydning for, at hun ikke fik ansættelse efter udløbet af vikariatet. Vikaren fik derfor ikke medhold.

En gravid årsvikar fik ikke ansættelse efter udløbet af sit vikariat (j. nr. 2016-6810-63486)


Kommune opfordrede til, at mor blev registreret i stedet for far

Det var i strid med ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling, at en kommune på sin hjemmeside opfordrede til, at moderen blev registreret som sagsperson på den digitale pladsanvisning. En far, der havde klaget til Ligebehandlingsnævnet, fik medhold og godtgørelse på 2.500 kr. 

Kommune opfordrede til, at mor blev registreret i stedet for far (j. nr. 2017-6811-02307)


Gravid vikar blev ikke tilbudt fastansættelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid pædagog i en tidsbegrænset stilling ikke fik tilbudt fastansættelse. Nævnet lagde vægt på, at pædagogen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. 

Gravid vikar blev ikke tilbudt fastansættelse (j. nr. 2017-6810-13258)

 

Kvinde født i 1995 blev ikke tilbudt jobgaranti

En uddannelsesinstitution markedsførte sig med en ”jobgaranti” for ledige borgere, der kunne uddanne sig til chauffør og efterfølgende få et job inden for last-, bus- eller taxibranchen. Under uddannelsen fik en kvinde født i 1995 mundtligt afslag på jobgarantien. Ifølge kvinden havde uddannelsesinstitutionen henvist til hendes køn og alder ved afslaget. Dette bestred indklagede. En afklaring heraf, herunder om indklagede som hævdet af kvinden måtte have efterlevet en instruks fra en vognmand om at besætte en stilling med en mandlig profil eller med en kvinde med en bestemt alder i stedet for klager, kunne kun ske ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kvinde født i 1995 blev ikke tilbudt jobgaranti (j. nr. 2017-6810-07635)


Timeansat gravid butiksmedarbejder fik ingen timer tildelt

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid timeansat butiksmedarbejder ikke fik tildelt timer. Kvinden havde i strid med ansættelseskontrakten ikke fået udleveret en arbejdsplan med tildelte vagter, da hun tiltrådte stillingen, og hun havde ikke arbejdet. En butikschef havde bekræftet på sms over for hende, at hun ikke fik tildelt timer, da det var for svært at planlægge på grund af graviditeten. Kvinden fik medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Timeansat gravid butiksmedarbejder fik ingen timer tildelt (j. nr. 2017-6810-11813)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring