Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2017

Ligebehandlingsnævnet har i februar 2017 afgjort 17 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 8. februar 2017

Tillidsmand sygemeldt pga. diskusprolaps

Klager, der var ansat som hjemmevejleder i en kommune og var tillidsmand, kom i 2012 ud for en arbejdsulykke. Arbejdsulykken medførte en diskusprolaps, og klager blev sygemeldt af denne grund. Hun blev opereret flere gange, men uden at dette medførte forbedringer, som gjorde hende i stand til at genoptage arbejdet. Klager blev opsagt, men ville gerne tilbage til arbejdspladsen. Hendes læge vurderede dog, at hun højst kunne arbejde 3 timer ad gangen, to gange om ugen, som ikke var foreneligt med driften på arbejdspladsen. Klager blev derfor afskediget. De lægelige oplysninger om klagers muligheder for tilbagevenden var meget vage og usikre. Arbejdspladsen havde derfor opfyldt tilpasningsforpligtelsen.

Tillidsmanden fik derfor ikke medhold.

Tillidsmand sygemeldt pga. diskusprolaps (J.nr. 2015-6810-03771)

 

Social- og sundhedshjælper afskediget efter kræftsygdom

En social- og sundhedshjælper blev sygemeldt som følge af en cancersygdom i tarmen. Hun kom til at undergå flere operationer og skulle have 12 kemoterapibehandlinger. Ca. tre måneder senere var hun som udgangspunkt rask af sin kræftsygdom, men hun skulle fortsat få kemoterapi. De følgende to måneder blev der afholdt samtaler med henblik på social- og sundhedshjælperens tilbagevenden til arbejdet, da hendes fravær påvirkede driften meget. Omkring 6 måneder efter sygemeldingen blev hun afskediget pga. 153 sygedage inden for et år og fordi hun ikke kunne genoptage arbejdet helt eller delvist på dette tidspunkt. Nævnet fandt, at klagers kræftsygdom og følgerne deraf ikke kunne anses for at have medført eller at ville medføre funktionsbegrænsninger af lang varighed. Hun havde derfor ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Social- og sundhedshjælperen fik derfor ikke medhold.

Social- og sundhedshjælper afskediget efter kræftsygdom (j.nr. 2015-6810-44715)

 

Specialarbejder ansat i fleksjob blev afskediget under sygeperiode

En mand, der var diagnosticeret med meningitis og periodisk depression, blev ansat i fleksjob som specialarbejder i en entreprenørenhed i kommunen. Skånehensyn var bl.a., at arbejdet skulle være meget struktureret og blottet for enhver form for stress. Arbejdsopgaverne bestod i rengøring af kapel og mandskabsrum, samt vedligeholdelse af kirkegården. Efter flere års ansættelse blev klager sygemeldt på grund af stress afledt af arbejdsforholdende. Arbejdsgiveren mente, at sygemeldingen skyldtes klagers privatliv. Efter tre måneders sygemelding blev klager afskediget. Der således var uenighed mellem parterne om, hvorvidt arbejdsgiveren i tilstrækkelig grad havde tilgodeset skånehensynene. Denne uenighed om sagens faktum vedrørende tilpasningsforpligtelsen kunne kun afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet ikke kunne derfor ikke behandle sagen.

Specialarbejder ansat i fleksjob blev afskediget under sygeperiode (j.nr. 2016-6810-21047)

 

70-årig psykologilærer fik nedsat sin arbejdstid

En psykologilærer fik nedsat sin arbejdstid som fuldtidsansat med 30 %. Det skete kort tid efter, at han var fyldt 70 år. Læreren anså denne ændring for så væsentlig, at den kunne sidestilles med en opsigelse. Skolen begrundede den nedsatte arbejdstid med nedgang af elevtal samt, at læreren alene havde kompetence til at undervise i psykologi. De tre øvrige lærere, der var betydeligt yngre end klageren, fik også nedsat arbejdstid, dog efter ønske. De underviste også kun i psykologi, men varetog imidlertid også en række andre funktioner, som var vigtige for skolen. Nævnet fandt derfor, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder til at formode forskelsbehandling.

Psykologilæreren fik derfor ikke medhold.

70-årig psykologilærer fik nedsat arbejdstiden væsentligt (j.nr. 2016-6810-16553)

 

Far kunne ikke udmelde børn fra institution

Et samlevende forældrepar skulle i forbindelse med flytning foretage digital udmelding af sine børn fra deres institution. Faren kunne dog ikke godkende denne ændring via sit Nem-Id, idet han kun havde ”se-rettigheder”. Moren havde ”handle-rettigheder” og kunne derfor godkende udmeldingen. Kommunens pladsanvisningssystem er tilrettelagt således, at den sikrer handleretten til den forælder, der har bopælsretten. Hvis forældrene bor sammen, beslutter de selv hvem der skal være ansøger og hvem skal være medansøger. Kommunen havde anbefalet, at moren stod som ansøger. Efter ligestillingsloven har kommunen pligt til at arbejde for ligestilling i al planlægning og forvaltning. Kommunen har således overtrådt loven, og har efterfølgende ændret denne praksis.

Klager fik derfor medhold. Der fandtes ikke grundlag for at tilkende ham nogen godtgørelse.

Far kunne ikke udmelde barn af institution (j. nr. 2016-6811-17045)

 

Lærer på barselsorlov blev afskediget

En lærerinde havde gjort sin arbejdsgiver opmærksom på hendes ønsker om orlov. Kort efter kun var taget på barselsorlov, blev hun afskediget. Afskedigelsen var begrundet i skolens aktivitetssituation, herunder faldende elevtal og underskud. Der var lagt vægt på hendes undervisningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer og anciennitet. Kort efter sagde en anden lærer inden for samme fagområde op, og skolen trak derfor afskedigelsen af lærerinden tilbage og tilbød genansættelse. Skolens tilbud om genansættelse stemte ikke overens med det, der var anført i opsigelsen. Skolen havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at lærerindens barselsorlov hverken helt eller delvist var grund i afskedigelsen af lærerinden.

Lærerinden fik derfor medhold.

Lærerinde afskediget efter ønske om orlov (j. nr. 2016-6810-09659)

 

Leder i kommune udtalte sig om muslimer og islam på sociale medier

En leder i en kommune, havde fremsat udtalelser om muslimer og islam på de sociale medier. Hun havde blandt andet havde sammenlignet islam med nazismen. Lederen blev sygemeldt, da hun følte sig mobbet og chikaneret af medarbejderne på grund af sin politiske anskuelse. Kort efter blev der holdt tjenstlig samtale, da klager havde udtrykt sig på en måde, som var strafbar ifølge straffeloven. Kommunen mente heller ikke, at lederens udtalelser var forenelige med hendes stilling som leder over medarbejdere med mange nationaliteter og religioner. Lederen blev bl.a. derfor afskediget.

Nævnet fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at lederens meningstilkendegivelser var et udtryk for en politisk anskuelse i forskelsbehandlingslovens forstand.

Lederen fik derfor ikke medhold.

Leder i kommune udtalte sig om muslimer og islam på sociale medier (j.nr. 2016-6810-22347)

 

En mand født i 1977 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder

En mand født i 1977 fik afslag på sin jobansøgning blandt andet på grund af alder. Efterfølgende beklagede indklagede henvisningen til alder. Indklagede oplyste, at klager ikke besad de fornødne kompetencer til at bestride stillingerne, men det var ikke af indklagede uddybet nærmere i form af en vurdering af klagers kvalifikationer i forhold til de personer, der blev ansat i stillingerne. Dette sammenholdt med den udtrykkelige henvisning til alder i afslaget førte til, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at alder ikke indgik i vurderingen af mandens ansøgning.

Manden fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 25.000 kr.

En mand født i 1977 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder (j. nr. 2016-6810-23035)

 

En mand født i 1958 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder

En mand født i 1958 fik afslag på sin jobansøgning blandt andet på grund af alder. Efterfølgende beklagede indklagede henvisningen til alder. Indklagede oplyste, at klager ikke besad de fornødne kompetencer til at bestride stillingerne, men det var ikke af indklagede uddybet nærmere i form af en vurdering af klagers kvalifikationer i forhold til de personer, der blev ansat i stillingerne. Dette sammenholdt med den udtrykkelige henvisning til alder i afslaget førte til, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at alder ikke indgik i vurderingen af mandens ansøgning.

Manden fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 25.000 kr.

En mand født i 1958 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder(j. nr. 2016-6810-22973)

 

Billigere drinks til alle i ”tøsetøj”

En bar tilbød en times gratis drinks og billigere fri bar tilbud på udvalgte drinks og øl til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Barren henviste til, at både mænd og kvinder kunne benytte tilbuddet, såfremt de var iklædt ”tøsetøj”. Nævnet fandt, at barren havde overtrådt loven, idet tilbuddet primært var rettet mod kvinder.

Klager fik derfor medhold.

Billigere drinks til alle i ”tøsetøj” (j. nr. 2016-6811-33995)

 

Møde den 28. februar 2017

Afskedigelse af den ældste medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

En pædagogisk medarbejder i et børnehus ved en friskole blev afskediget på grund af faldende børnetal. Udvælgelsen af hende til afskedigelse var baseret på en kompetenceplan, hvori der indgik en række kriterier. Den pædagogiske medarbejder var bedømt lavere end fire øvrige ansatte, og hun havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hendes alder indgik i friskolens vurdering af, hvem der skulle afskediges. Det forhold, at den pædagogiske medarbejder var den ældste medarbejder i børnehuset, gav ikke i sig selv anledning til en formodning om forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af den ældste medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven (j. nr. 2016-6810-23102)

 

Afslag på uopfordret ansøgning med henvisning til alder

Klager, der er 23 år, sendte en uopfordret ansøgning til et vikarbureau. På vikarbureauets hjemmeside var det beskrevet, at de altid var på udkig efter nye kandidater, og at de bl.a. stillede krav om 1-5 års relevant erhvervserfaring. Klager fik afslag med henvisning til, at vikarbureauet kun ansatte medarbejdere over 25 år, da opgaverne var komplekse og krævede livserfaring.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kroner.

Afslag på uopfordret ansøgning med henvisning til alder (j. nr. 2016-6810-47780)

 

Kontorassistent følte sig chikaneret pga. planer om pension

En kontorassistent meddelte til sin overordnede, at hun planlagde at gå på pension året efter. Hun følte sig efterfølgende chikaneret og presset til at på pension. Hun blev i forløbet sygemeldt og senere afskediget på grund af sit sygefravær. Nævnet lagde til grund, at der havde været konflikter mellem kontorassistenten og den overordnede, blandt andet i forhold til hendes pensionering. Der var uenighed om de faktiske omstændigheder, og det var uklart, om konflikterne var af en sådan karakter, at der var tale om chikane. Det var derfor også uklart, om klagers sygefravær, der var årsag til den senere afskedigelse, var en følge af chikane.

Nævnet fandt det nødvendigt med parts- og vidneforklaringer. Klagen blev derfor afvist.

Kontorassistent følte sig chikaneret pga. planer om pension (j. nr. 2016-6810-31757)

 

En vognmand havde ikke dokumenteret et handicap

En selvstændig vognmand og andelshaver i det indklagede taxiselskab følte sig chikaneret under et medlemsmøde på grund af nogle udtalelser, der var fremkommet under mødet i forhold til flextrafikkørsel, som vognmanden mente var rettet mod hendes handicap. Vognmanden havde diskusprolaps og behov for skånehensyn for at kunne køre taxi. Nævnet vurderede, at det forhold, som vognmanden klagede over, var omfattet af forskelsbehandlingsloven, da ledelsen i taxiselskabet fastlagde regler for flextrafikkørsel. På baggrund af de fremlagte lægelige oplysninger havde vognmanden imidlertid ikke dokumenteret, at hun havde sådanne begrænsninger i sine muligheder for at arbejde på lige vilkår med andre arbejdstagere, at hun havde et handicap i lovens forstand.

Hun fik derfor ikke medhold.

En vognmand havde ikke dokumenteret et handicap (j. nr. 2016-6810-22976)

 

Afdelingsleder afskediget under kærestes graviditet  

Kort efter at en afdelingsleder havde oplyst sin leder, at hans kæreste var gravid, blev han varslet om en ændring af ansættelsesvilkår, herunder ville der ske en ændring af hans titel, arbejdsindhold og lønvilkår. Dette skete som led i en større organisationsændring. Klager valgte ikke at acceptere ændringen og blev derefter afskediget. Da afskedigelsen skete under mandens kærestes graviditet, fandt reglerne om omvendt bevisbyrde anvendelse. Nævnet vurderede, at indklagede havde godtgjort, at varslingen af de ændrede ansættelses- og lønvilkår og den efterfølgende afskedigelse af afdelingslederen ikke helt eller delvist var begrundet i hans kærestes graviditet.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Afdelingsleder afskediget under kærestes graviditet (j. nr. 2016-6810-39406)

 

Søgte kvindelig lejer til kontorplads

Det var en overtrædelse af ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling at annoncere efter en kvindelig lejer til en kontorplads. Den mandlige klager var på tidspunktet for opslaget aktivt søgende efter en kontorplads, og på grund af indholdet af opslaget undlod han at søge kontorpladsen. Han fik ingen godtgørelse, når han ikke havde søgt kontorpladsen, og heller ikke kontaktet indklagede med henblik herpå.

Klager fik derfor ikke medhold.

Søgte kvindelig lejer til kontorplads (j. nr. 2016-6811-43365)

 

Gravid kvinde blev ikke tilbudt fastansættelse

Efter at have været ansat i en jobrotationsordning i en institution, blev en kvinde tilbudt ordinær ansættelse. I forbindelse med drøftelser om den fortsatte ansættelse, oplyste kvinden, at hun var gravid.  Først i forbindelse med udlevering af ansættelseskontrakten blev kvinden gjort opmærksom på, at der var tale om en tidsbegrænset stilling. Der var sammenfald mellem det tidspunkt, hvor hun forventede at skulle starte sin barselsorlov, og udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse. Indklagede havde ikke godtgjort, at kvindens graviditet hverken helt eller delvist indgik i beslutningen om ikke at tilbyde hende fastansættelse.

Den gravide kvinde fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 25.000 kr., idet der ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Gravid kvinde blev ikke tilbudt fastansættelse (j. nr. 2015-6810-46790)

 

Gratis pissoir for mænd

En kvinde klagede over, at en banegård stillede et gratis udendørs pissoir til rådighed for mænd, mens kvinder måtte benytte et indendørs betalingstoilet med adgang for begge køn. Betalingstoiletterne var betjent og blev hyppigt gjort rent. Det udendørs pissoir var ubemandet og havde en ringere rengøringsstandard end betalingstoiletterne. Klager havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, da det gratis pissoir efter sin indretning alene blev benyttet af mænd, og da banegården ikke stillede en tilsvarende gratis ydelse til rådighed for kvinder.  Ligestillingsprincippet var dog ikke blevet krænket, fordi banegården stillede toiletter til rådighed for begge køn mod betaling, og fordi betalingstoiletterne og det udendørs pissoir var forskellige ydelser, der adskilte sig fra hinanden i både indretning og rengøringsstandard.

Klager fik derfor ikke medhold.

Gratis pissoir for mænd (j. nr. 2016-6811-19540)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring