Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2017

Ligebehandlingsnævnet har i december 2017 afgjort 7 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Møde d. 13. december 2017

Søgte stilling for at opnå godtgørelse

En mandlig studerende fik afslag på en ansøgning til en deltidsstilling som kontorassistent. Det fremgik af jobopslaget, at ansøgere skulle varetage en rolle som ”værtinde”, og klager mente derfor, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet vurderede, at betegnelsen ”værtinde” var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod kønsbestemt annoncering. Klagers ansøgning var imidlertid ikke omfattet af lovens beskyttelsesområde. Udover den aktuelle klage havde han inden for kort tid også klaget til nævnet over afslag på to fuldtidsstillinger hos andre virksomheder, som annoncerede efter henholdsvis en værtinde og en kvindelig medarbejder. Nævnet vurderede, at klager, som var indskrevet på et fuldtidsstudium, ikke havde søgt stillingen hos indklagede for at opnå ansættelse, men alene for at indbringe sagen for nævnet med det formål at opnå en godtgørelse for kønsdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold. 

Søgte stilling for at opnå godtgørelse (j. nr. 2017-6810-33485)


Afdelingsleder med muskeldystrofi kunne ikke længere udføre sit arbejde

En afdelingsleder hos en detailforhandler af autoreservedele blev afskediget, fordi han som følge af muskeldystrofi havde behov for yderligere nedsættelse af sin arbejdstid. I en længere årrække havde han arbejdet fuld tid, men i april 2016 fik han nedsat sin arbejdstid til fire timer dagligt som følge af generne fra sin sygdom. I maj 2017 fik afdelingslederen behov for at nedsætte arbejdstiden yderligere til to timer dagligt, og han blev herefter afskediget. Hans arbejde indebar ekspedition af ordrer, afhentning af varer på hylder og pakning af varer i en afdeling, hvor alle medarbejdere som udgangspunkt foretog alle funktioner. Nævnet vurderede, at afdelingslederen ikke længere var egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen. Som følge af nedsat kraft og smerter havde han således svært ved at udføre sin arbejdsfunktion, der indebar at rejse sig fra en stol og løfte varer, ligesom han alene kunne arbejde op til to timer om dagen.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage. 

Afdelingsleder med muskeldystrofi kunne ikke længere udføre sit arbejde (j. nr. 2017-6810-46611)


Medarbejder i fleksjob kunne ikke arbejde på fuld tid

En salgsassistent ansat i et fleksjob 17 timer ugentligt blev afskediget med henvisning til omstruktureringer på grund af omsætningsnedgang i butikken. Forud for opsigelsen blev salgsassistenten tilbudt sin nuværende stilling som en fuldtidsstilling. Salgsassistenten var på grund af sit handicap ikke i stand til at varetage et arbejde på fuld tid. Butikken havde ikke løftet bevisbyrden for, hvorfor det ikke var muligt at bevare salgsassistentens stilling på 17 timer ugentligt. Butikken havde herved tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven. Salgsassistenten fik derfor medhold, og han blev tilkendt en godtgørelse på 210.000 kr. 

Medarbejder i fleksjob kunne ikke arbejde på fuld tid (j. nr. 2017-6810-17941)


Kvinde af afrikansk oprindelse nægtet adgang til restauration

Det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling, at en kvinde af afrikansk oprindelse blev afvist ved døren til en restauration. Der var ikke i sagen fremlagt oplysninger, der tydede på, at afvisningen var begrundet i kvindens hudfarve eller etniske oprindelse. Kvinden fik derfor ikke medhold. 

Kvinde af afrikansk oprindelse nægtet adgang til restauration (j. nr. 2017-6811-43589)


Kvinde afskediget på grund af fertilitetsbehandling

En kvinde søgte en stilling som BPA-medhjælper hos en borger. Under ansættelsessamtalen tilkendegav borgeren, at hun gerne ville ansætte kvinden. En uge senere meddelte borgeren imidlertid kvinden, at hun alligevel ikke kunne bruge hendes arbejdskraft på grund af forventet fravær som følge af kvindens igangværende fertilitetsbehandling. Borgeren var tilknyttet en organisation, som varetog arbejdsgiveransvaret i forhold til borgerens BPA-hjælpere. Nævnet vurderede, at borgeren havde indgået en aftale om ansættelse af kvinden på vegne af organisationen. Kvinden havde forud for borgerens meddelelse deltaget i en oplæring, ligesom tidspunktet for hendes første vagter var aftalt. Selvom organisationen ikke havde modtaget en oplysningsseddel om ansættelse eller udfærdiget en ansættelseskontrakt med kvinden, var borgeren efter oplysningerne om aftaleforholdet med organisationen bemyndiget til selv at træffe beslutning om ansættelse af handicaphjælpere og indgå foreløbig aftale herom. Nævnet vurderede også, at borgerens meddelelse til kvinden havde karakter af en afskedigelse. Da afskedigelsen var begrundet i kvindens fertilitetsbehandling, var denne udtryk for forskelsbehandling på grund af køn.

Kvinden fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

Kvinde afskediget på grund af fertilitetsbehandling (j. nr. 2017-6810-13154)


Formandsafgørelser december 2017

Klage blev afvist

En kvinde mente, at Kriminalforsorgen havde lagt urigtige oplysninger til grund i en personundersøgelse af hende. Dette klagede hun over til Ligebehandlingsnævnet med henvisning til, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.  Der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at kvinden havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle klagen med henvisning til, at det var åbenbart, at hun derfor ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klage blev afvist (j. nr. 2017-6811-59310)


Klage blev afvist

En sygeplejerske mente, at en styrelse i deres sagsbehandling og trufne afgørelser om kvindens autorisation som sygeplejerske havde lagt vægt på urigtige oplysninger. Dette klagede hun over til Ligebehandlingsnævnet med henvisning til, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af social oprindelse. Der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at styrelsen i deres sagsbehandling eller i de trufne afgørelser havde forskelsbehandlet kvinden på grund af social oprindelse. Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle klagen med henvisning til, at det allerede af den grund var åbenbart, at hun ikke kunne få medhold i sin klage. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klage blev afvist (j. nr. 2017-6811-48058)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring