Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2017

Ligebehandlingsnævnet har i august 2017 afgjort 17 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Møde den 15. august 2017

Civilingeniør afskediget efter 32 års ansættelse

En civilingeniør født i 1952 blev afskediget efter 32 års ansættelse som led i en afskedigelsesrunde, hvor der blev afskediget 131 medarbejdere. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der ikke var en signifikant overvægt af ældre medarbejdere blandt de afskedigede, og at de øvrige oplysninger i sagen ikke tydede på, at alder indgik i virksomhedens vurdering af, hvem der skulle udvælges til afskedigelse, herunder i beslutningen om at afskedige klager.

Civilingeniøren fik derfor ikke medhold.

Civilingeniør afskediget efter 32 års ansættelse (J. nr. 2016-6810-42325)

 

Fratrædelsesaftale afskar krav efter forskelsbehandlingsloven

En handelslærer ansat i fleksjob blev afskediget som led i en personalenedskæring. Handelslæreren gjorde i forbindelse med afskedigelsen gældende, at der var tale om forskelsbehandling på grund af handicap, og at hun ønskede at drøfte vilkår i forbindelse med fratrædelsen. Uddannelsesinstitutionen afviste, at der var tale om forskelsbehandling. Efterfølgende imødekom undervisningsinstitutionen lærerens krav under forudsætning af, at sagen blev afsluttet, og at fratrædelsesaftalen opgjorde ethvert krav mellem parterne. Læreren og uddannelsesinstitutionen indgik herefter en fratrædelsesaftale. Syv måneder senere klagede hun til Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet fandt, at omstændighederne omkring fratrædelsesaftalen afskar læreren fra at rejse krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Fratrædelsesaftale afskar krav efter forskelsbehandlingsloven (J. nr. 2016-6810-45148)


Afslag på praktikplads på grund af handicap

En mand med cerebral parese søgte en praktikplads som IT-Supporterelev ved en undervisningsinstitution. Han søgte stillingen med fortrinsadgang. Han blev indkaldt til samtale, men fik afslag med henvisning til sin funktionsnedsættelse, og der var derfor skabt en formodning for forskelsbehandling. Undervisningsinstitutionen havde ikke i begrundelsen for afslaget foretaget en konkret vurdering af, om det med relevante tilpasningsforanstaltninger - for eksempel i form af personlig assistance eller ved ændring af arbejdsmønstre eller opgavefordeling – havde været muligt at ansætte klager. Undervisningsinstitutionen havde heller ikke indgået i en forhandling med jobcenteret med henblik på at afklare mulighederne for kompenserende ordninger. Indklagede havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at det ville have været en uforholdsmæssig stor byrde at ansætte klager, eller at klager uanset tilpasninger ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage de væsentligste funktioner i den pågældende stilling.

Klager fik medhold og en godtgørelse på 25.000 kroner.

Afslag på praktikplads på grund af handicap (J. nr. 2017-6810-02304)Gravid tjener afskediget 

En gravid tjener blev varslet en væsentlig stillingsændring og senere samme dag afskediget og bortvist. Dagen før havde tjeneren holdt et møde med sin restaurantchef på en café, hvor hun angiveligt fortalte om sin graviditet. Restauranten bestred at have kendskab til hendes graviditet. Mødets formål og indhold var dog understøttet af en sms-korrespondance forinden mødet, hvor tjeneren over for restaurantchefen gav udtryk for, at hun gerne ville mødes, da hun havde ”a bit of a situation”. Forløbet var allerede med den væsentlige stillingsændring at sidestille med en afskedigelse. På grund af den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem mødet og stillingsændringen, og idet restauranten havde givet forskellige forklaringer om baggrunden for det ansættelsesretlige forløb, havde restauranten ikke løftet bevisbyrden for, at de hverken helt eller delvist havde lagt vægt på hendes graviditet. Tjeneren fik medhold og en godtgørelse, der svarede til 6 måneders løn.

Gravid tjener afskediget (J. nr. 2016-6810-52811)

 

Afskedigelse efter barselsorlov var ikke forskelsbehandling

En pædagog blev afskediget fra sin stilling i en børnehave ca. 4½ måned efter, at hendes barselsorlov var afsluttet. Ifølge børnehaven havde det ingen betydning for afskedigelsen, at pædagogen i en begrænset periode ikke havde åbne- og lukkevagter og ikke havde kontaktbørn. Pædagogen havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hendes fravær pga. barselsorlov havde haft betydning for, at hun blev udvalgt til afskedigelse. 

Afskedigelse efter barselsorlov var ikke forskelsbehandling (J. nr. 2016-6810-43331)

 

Lukningstruet skole afskedigede mand under hustruens graviditet

En mand blev afskediget fra en lille skole under sin hustrus graviditet. Skolen havde kendskab til graviditeten. Afskedigelsen var begrundet i et faldende elevtal. Skolen var lukningstruet, da normeringen var faldet til 8 elever, hvilket var under lovens mindstekrav. Manden varetog undervisningen på skolen sammen med ejeren, der ud fra økonomiske og ressourcemæssige hensyn havde vurderet, at det som følge af det faldende elevtal ville være tilstrækkeligt med én underviser. Skolen havde i tilstrækkelig grad løftet bevisbyrden for, at de ved beslutningen om at afskedige manden hverken helt eller delvist lagde vægt på graviditet eller forventet orlov. Manden fik derfor ikke medhold. 

Lukningstruet skole afskedigede mand under hustruens graviditet (J. nr. 2016-6810-55565)


Deltagelse i et kommunalt beskæftigelsestilbud

En mand klagede over, at han som deltager i et kommunalt beskæftigelsestilbud hovedsageligt fik tildelt andre arbejdsopgaver end arbejdsopgaver i projektets cafe. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kommunen ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven eller ligestillingsloven. Manden havde ikke dokumenteret eller på anden vis fremlagt oplysninger, som tydede på, at der var sket forskelsbehandling på grund af køn.

Han fik derfor ikke medhold. 

Deltagelse i et kommunalt beskæftigelsestilbud (J. nr. 2016-6810-62007)

 

Afslag på arbejde som telefonsælger på grund af accent

Et stillingsopslag som telefonsælger angav, at ansøgere skulle tale og skrive flydende dansk. En kvinde af russisk oprindelse søgte stillingen. Kvinden fik via mail afslag på sin ansøgning med henvisning til hendes oplysning om, at hun har en smule accent. Et sprogkrav ved arbejde med salg over telefonen kan i visse situationer være inden for forskelsbehandlingslovens rammer. Indklagede foretog imidlertid ikke en nærmere vurdering af, om kvindens danskkundskaber konkret var tilstrækkelige til at besidde stillingen. En sådan nærmere vurdering kunne have været foretaget ud fra en telefonsamtale med kvinden.

Kvinden fik medhold og en godtgørelse på 25.000 kr. 

Afslag på arbejde som telefonsælger på grund af accent (J. nr. 2017-6810-18776)

 

Møde den 8. august 2017

Psykisk sygdom var ikke et handicap

En pædagog på et værested for udviklingshæmmede fik psykiske gener efter at have været tilknyttet en bestemt bruger frem til 2012. Hun blev fritaget fra arbejdet med brugeren og blev også i en periode blandt andet fritaget fra deltagelse i personalemøder Pædagogen kunne arbejde uden nævneværdigt fravær frem til august 2015, hvor hun blev sygemeldt pga. stress. Der havde forud for sygemeldingen været en omstrukturering på arbejdspladsen. Nævnet vurderede, at pædagogen ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da der på tidspunktet for afskedigelsen ikke forelå en egentlig prognose for varigheden af sygdommen og begrænsningerne som følge heraf.

Klager fik derfor ikke medhold.

Psykisk sygdom var ikke et handicap (J. nr. 2016-6810-36342)

 

Barns tarmsygdom var ikke et handicap

En psykolog blev afskediget som følge af langvarigt helt/delvist sygefravær og manglende udsigt til, at hun kunne genoptage arbejdet. Fraværet var til dels knyttet til hendes søns sygdomsforløb. Sønnen havde været under udredning for en tarmsygdom og havde fået konstateret sygdommen Colitis Ulcerosa.

Psykologens indgåelse af en fratrædelsesaftale medførte ikke, at hun havde fortabt retten til at gøre krav gældende efter forskelsbehandlingsloven.

To medlemmer af nævnet vurderede, at sønnens sygdom ikke udgjorde et handicap, da smerterne som følge af tarmsygdommen ikke på fratrædelsestidspunktet kunne skelnes fra hans funktionelle smerter, og da det ikke var godtgjort, at hans funktionsbegrænsninger havde været tilstrækkeligt varige eller langvarige. Et medlem mente, at sønnen havde et handicap.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet, og psykologen fik derfor ikke medhold i klagen.

Barns tarmsygdom var ikke et handicap (J. nr. 2016-6810-19001)

 

Manglende anciennitetstillæg i fleksjob var ikke forskelsbehandling

En hjemmevejleder klagede over sit fagforbund, da hun ifølge forbundet ikke kunne få anciennitetstillæg under sin fleksjobansættelse. Nævnet vurderede, at hjemmevejlederen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at de omtvistede bestemmelser i overenskomsten, og således som de blev fortolket af forbundet, var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Hjemmevejlederen fik allerede af denne grund ikke medhold i klagen.

Manglende anciennitetstillæg i fleksjob var ikke forskelsbehandling (J. nr. 2016-6810-23721)Afskedigelse var ikke forskelsbehandling på grund af alder

En faglærer på en teknisk skole blev afskediget som led i personalenedskæringer. Det forhold, at faglæreren var den ældste medarbejder i afdelingen, var ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at han havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling på grund af alder. En udtalelse om, at skolen forsøgte at få en efterløn igennem som første prioritet, og om, at der var mere fremtid i en anden medarbejder, sammenholdt med faglærerens alder gjorde dog, at der var påvist faktiske omstændigheder. Skolen havde imidlertid bevist, at de tilbageværende medarbejdere havde bedre IT- og AutoCAD kompetencer end faglæreren, og at faglæreren derfor var den medarbejder, der bedst kunne undværes.

Afskedigelse var ikke forskelsbehandling på grund af alder (J. nr. 2016-6810-31155)

 

En kommune sendte ikke besked til en far

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en far ikke modtog opkrævning af betaling for sit barns daginstitutionsplads fra kommunen. Forældrene var samlevende, og opkrævningssystemet kunne kun have en forælder registreret med cpr.nr. som betaler. Nævnet lagde vægt på, at forældrene

ved opskrivning af parrets første barn til daginstitution selv bestemte, hvilken forælder der blev registreret som 1. betaler.

Det var derimod i strid med ligestillingsloven, at faderen ikke modtog meddelelser fra kommunens sundhedspleje om barnet, idet meddelelserne automatisk kun blev sendt til barnets mor, selvom forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed.

En kommune sendte ikke besked til en far (J. nr. 2016-6811-52735)

 

Læges ansættelse i uddannelsesstilling afbrudt på grund af barsel

En mandlig læge havde indgået en aftale med en lægepraksis om ansættelse i en uddannelsesstilling med henblik på at blive speciallæge i almen medicin. Regler for tildeling af uddannelsespraksis fastsætter antallet af samtidige uddannelsessøgende læger i praksis. På grund af lægens ønske om at holde fædre- og forældreorlov kunne han ikke begynde det aftalte forløb i den indklagede lægepraksis, da antallet af uddannelsessøgende læger hos indklagede dermed ville overstige det tilladte.  Den indklagede lægepraksis fik afslag på dispensation fra reglerne. Nævnet vurderede, at klager ikke havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit ønske om at holde orlov.

Lægen fik derfor ikke medhold.

Læges ansættelse i uddannelsesstilling afbrudt på grund af barsel (J. nr. 2016-6810-59926)

 

Svømmehal søgte kvindelig livreddervikar

En mand klagede over, at en svømmehal søgte en kvindelig livreddervikar. Han mente, at dette var udtryk for forskelsbehandling pga. køn. Annoncen, som var delt på Facebook af en medarbejder i svømmehallen, var i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

Klager henvendte sig til indklagede om stillingen, men undlod at søge den. Det fremgik imidlertid ikke af den fremlagte korrespondance mellem klager og indklagede, at klager skulle være blevet oplyst om, at hans køn var en hindring for at komme i betragtning til stillingen. Nævnet vurderede herefter, at klager uanset annoncens ordlyd ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af køn i forbindelse med sin henvendelse om stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen. 

Svømmehal søgte kvindelig livreddervikar (J. nr. 2017-6810-11155)

 

Jurist fik ikke afslag på ansættelse på grund af sin alder

En jurist født i 1950 søgte i november 2016 en stilling som jurist i Grønland. Juristen blev ikke indkaldt til samtale og fik ikke tilbudt stillingen. Stillingen blev opslået to gange. Parternes korrespondance gav ikke anledning til at formode, at juristen havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder. Der var heller ikke i øvrigt påvist faktiske omstændigheder, der kunne tyde på, at juristens alder var indgået i beslutningen om ikke at indkalde ham til samtale eller ved vurderingen af, at han ikke kunne komme i betragtning til stillingen.

Juristen fik derfor ikke medhold i klagen.

Jurist fik ikke afslag på ansættelse på grund af sin alder (J. nr. 2017-6810-12636)

 

Formandsafgørelse august 2017

Mandlig TV-seer havde ikke retlig interesse i TV-kanals ansættelse af kvindelig fodboldekspert

En mand klagede over, at Danmarks Radio havde ansat en kvinde som fodboldekspert til dækningen af en større fodboldturnering. Han mente, at der var mange bedre kvalificerede mandlige kandidater til stillingen med spiller- og trænererfaring fra professionel herrefodbold, og at der derfor var tale om forskelsbehandling pga. køn. Han anførte også, at han som licensbetaler havde retlig interesse i spørgsmålet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke som bruger af DR havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde retlig interesse i sagen. Nævnet afviste derfor at behandle sagen.

Mandlig TV-seer havde ikke retlig interesse i TV-kanals ansættelse af kvindelig fodboldekspert (J. nr. 2017-6811-44441)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring