Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2016

Ligebehandlingsnævnet har i oktober truffet afgørelse i 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 5. oktober 2016

Job som bartender

En mand henvendte sig til en bar med ønske om at få ansættelse som bartender. Baren oplyste, at de i øjeblikket søgte en kvindelig bartender, og at de ville gøre opmærksom på, at baren var beliggende på den anden side af Storebælt i forhold til, hvor klager var bosiddende.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde fået direkte afslag på henvendelsen, og at indklagede hovedsageligt lagde vægt på klagers bopæl og ikke hans køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Job som bartender (2016-6810-09622)

 

En sygeplejerske havde ikke et handicap på opsigelsestidspunktet

En sygeplejerske i en kommune havde udslæt, respirationsbesvær og var alment skidt tilpas og træt. Sygeplejersken måtte sygemelde sig, og kommunen valgte at afskedige hende efter cirka 2 måneder. Ifølge lægens attestering til mulighedserklæring var sygeplejerskens diagnose på afskedigelsestidspunktet ukendt, og lægen kunne ikke angive varigheden af sygeplejerskens fravær eller ændrede arbejdsfunktioner.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at sygeplejersken på opsigelsestidspunktet ikke havde påvist, at hun havde et handicap i forskelslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

En sygeplejerske havde ikke et handicap på opsigelsestidspunktet (2016-6810-11716)

 

Vilkår for en delestilling mellem ægtefæller blev ændret efter meddelelse om graviditet

Administrationen på X ø søgte to håndværkere med familier til fuldtidsansættelse på øen. Ifølge stillingsannoncen kunne ægtefællerne tilbydes en mindre del af den enkelte stilling (eksempelvis 10 procent) passende med ægtefællernes kompetencer. Klagers ægtefælle fik ansættelse på øen i to år, og efter ankomsten til øen var der drøftelser mellem klager og øens administration om hendes overtagelse af en del af ægtefællens stilling. Inden en delestilling og ansættelsesbevis var kommet på plads, oplyste klager, at hun var gravid og senere ville afholde barselsorlov. Øens administration satte herefter de videre drøftelser om en delestilling i bero, og ægtefællerne fik fremlagt en oversigt over det uhensigtsmæssige i, at klager overtog en del af ægtefællens stilling i forbindelse med barselsorlov, blandt andet fordi hun ikke var berettiget til løn eller dagpenge under barsel, og ægtefællen alene ville blive aflønnet for 30 timer. Der blev herefter indgået en tidsbegrænset ansættelse for klager frem til barselsorloven. Kvinden mente sig forskelsbehandlet på grund af køn, da hendes vilkår for ansættelse blev ændret, da hun oplyste om sin graviditet.

Der var for nævnet tvivl om, hvilken aftale, der var indgået i forhold til tidspunktet og vilkårene for at dele ægtefællens stilling i to, samt hvilken aftale der blev indgået i forhold til den tidsbegrænsede ansættelse frem til barselsorlov.

En afklaring heraf krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske ved nævnet.

Vilkår for en delestilling mellem ægtefæller blev ændret efter meddelelse om graviditet (2016-6810-10772)

 

En far blev opfordret til alene at være medansøger ved pladsanvisning

En kommune opfordrede på deres hjemmeside til, at moren blev registreret som ansøger og faren som medansøger ved den digitale pladsanvisning til børn. Selvom indklagede ændrede hjemmesidens tekst under sagens behandling, havde indklagede udsat faren for forskelsbehandling på grund af køn.

Faren fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 2.500 kr.

En far blev opfordret til alene at være medansøger ved pladsanvisning (2016-6811-09692)

 

Mand i rotationsprogram afskediget efter ansøgning om barselsorlov

Klager blev ansat i et toårigt rotationsprogram, hvor han ville være udstationeret i forskellige dele af virksomheden i en periode af 8 måneder af gangen. Medarbejderne fik en årlig bedømmelse. For 2013 fik klager karakteren 4, hvor 5 var det højeste. For 2014 fik han karakteren 2, og han blev konfronteret med virksomhedens utilfredshed med hans opførsel. Klager blev afskediget efter, at hans ønske om forældreorlov var blevet registreret i virksomheden. Klager var omfattet af den omvendte bevisbyrde, da han havde varslet afholdelse af forældreorlov i forlængelse af sit barns fødsel og da barnets mor afholdt sin orlov frem til klagers orlov. Virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager ikke var begrundet i ønsket om orlov, men i utilfredshed med klagers adfærd.

Mand i rotationsprogram afskediget efter ansøgning om barselsorlov (2015-6810-53429)

 

Kvinde med handicappet barn blev afskediget

En kvinde blev ansat som praktik- og marketingkoordinator. Kvinden var som følge af lægelig udredning af sin søn, der var forsinket i sin psykomotoriske udvikling, og situationen i øvrigt omkring sønnen helt eller delvist fraværende fra arbejdet. Kvinden fik af sin kommune bevilget tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage, men ikke på fuld tid, som hun havde ønsket. Kvinden blev afskediget på grund af arbejdsmangel. Nævnet vurderede, at klagers søn på tidspunktet for opsigelsen havde et handicap, hvilket arbejdsgiveren var eller burde være bekendt med, men der var for nævnet tvivl om den egentlige årsag til opsigelsen. En afklaring heraf ville kræve parts- og vidneforklaring.

Nævnet kan derfor ikke behandle klagen.  

Kvinde med handicappet barn blev afskediget (2015-6810-48452)

 

63-årig speciallæge blev ikke tilbudt stillinger

En 63-årig speciallæge mente sig forskelsbehandlet på grund af alder, idet en hospitalsenhed ikke tilbød klager en stilling som reservelæge i en introstilling eller i en uklassificeret stilling. I jobannoncerne fremgik betegnelsen ”yngre læger”. Nævnet vurderede, at jobannoncerne ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, idet nævnet lagde vægt på den organisatoriske og bredt kendte betydning af begrebet yngre læger.

Hospitalsenheden begrundede et af afslagene til speciallægen med, at hospitalsenheden søgte yngre læger, som ønskede at videreuddanne sig inden for specialet. Speciallægen havde allerede en speciallægegodkendelse inden for et andet speciale.  Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder for, at hospitalsenheden ved beslutningen om ikke at ansætte klager helt eller delvist skulle have lagt vægt på klagers alder.

Klager fik derfor ikke medhold

63-årig speciallæge blev ikke tilbudt stillinger (2015-6810-13814)

 

Hørehæmmet kontorfunktionær afskediget

En kvinde med høretab mente sig forskelsbehandlet på grund af handicap, da hun blev afskediget fra sin stilling som kontorfunktionær. Der var for nævnet tvivl om, i hvilket omfang kvindens svære hørenedsættelse havde haft betydning for hendes omfattende fravær, der resulterede i opsigelsen af hende. Denne tvivl kunne kun afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske ved nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Hørehæmmet kontorfunktionær afskediget (2015-6810-48708)

 

Møde den 11. oktober 2016

Medievirksomhed afskedigede 101 medarbejdere

En større medievirksomhed skulle afskedige 101 medarbejdere. En medarbejder, der på afskedigelsestidspunktet var 61 år, mente, at der var en overvægt af ældre blandt de afskedigede. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han var blevet afskediget på grund af alder, da der var ældre medarbejdere, der ikke blev afskediget, og da der var en vis aldersspredning blandt de opsagte medarbejdere.

Medarbejder fik derfor ikke medhold.

Medievirksomhed afskedigede 101 medarbejdere (2015-6810-17552)

 

Honorering for deltagelse i en døgnvagtordning under barselsorlov

En kommune varslede ophør af det årlige funktionstillæg for de medarbejdere, der deltog i døgnvagtordning, da honoreringen fremover skulle foregå på anden vis. En socialrådgiver, der deltog i ordningen, fik af sin leder i en mail oplyst, at hun ikke ville modtage betaling for deltagelse i ordningen under sin barselsorlov. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at lederens mail til socialrådgiveren efter sit indhold var i strid med ligebehandlingsloven. Da kommunen imidlertid efterfølgende havde skrevet til socialrådgiveren, at hun under sin orlov ville blive honoreret på lige fod med andre deltagere i ordningen, var der ikke grundlag for at give hende medhold.

Honorering for deltagelse i en døgnvagtordning under barselsorlov (2016-6810-19014)

 

Afvist ved indgangen til en bar

En mand blev sammen med sin ven afvist af dørmanden ved indgangen til en bar. Manden oplyste, at der blev henvist til hans etniske oprindelse. Baren oplyste, at de havde afvist manden på grund af hans adfærd. En afklaring af, om der ved afvisningen blev henvist til mandens etniske oprindelse kunne ikke ske ved nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Afvist ved indgangen til en bar (2016-6811-10892)

 

Fuldmægtig i økonomiafdeling skulle fratræde, da han blev 65 år.

 En fuldmægtig i en arbejdsløshedskasse indgik den 28. juni 2013 aftale med sin arbejdsgiver om at blive overflyttet til en anden funktion til uændret løn mod at skulle fratræde efter omkring 2 ¾ år. Efter det oplyste var det på den fuldmægtiges foranledning, at aftalen ikke alene skulle være gældende i to år, men frem til den måned, hvor han fyldte 65 år. Den fuldmægtig klagede den 23. marts 2016 til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af alder. Efter en samlet vurdering af aftalens indhold og tilblivelse måtte aftalen anses for at være en rimelig og afbalanceret løsning på parternes modstående interesser, og på baggrund heraf og den tid, der var gået fra aftalens indgåelse og klagens indgivelse til Ligebehandlingsnævnet, var fuldmægtigen afskåret fra at rejse krav mod arbejdsløshedskassen som følge af forskelsbehandling på grund af alder.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Fuldmægtig i økonomiafdeling skulle fratræde, da han blev 65 år (2016-6810-16764)

 

Produktionsmedarbejder med knægener blev afskediget

En sygemeldt produktionsmedarbejder med knægener blev afskediget på grund af omstrukturering og nedgang i produktionen. Prognosen for klagers sygdom og begrænsninger som følge heraf var på afskedigelsestidspunktet usikker. Da det derfor ikke kunne lægges til grund, at klagers funktionsbegrænsninger var varige eller af lang varighed, havde han ikke godtgjort, at han havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Produktionsmedarbejder med knægener blev afskediget (2015-6810-19375)

 

Kønssammensætning ved behandling af og afgørelse i klagesag var ikke i strid med ligestillingsloven

I forbindelse med en bodelingssag klagede en kvinde over en advokat for tilsidesættelse af god advokatskik ved at repræsentere den tidligere ægtefælle under bodelingssagen. Den mandlige advokat var tidligere kvinden og kvindens tidligere ægtefælles fælles advokat. Indklagede traf afgørelse om, at advokaten ikke havde tilsidesat god advokatskik. Kvinden klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet over kønssammensætningen i indklagede, da der ikke var kvinder repræsenteret ved afgørelsen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det forhold, at der deltog tre mandlige medlemmer i klagesagens behandling og afgørelse ikke i sig selv skabte en formodning for forskelsbehandling på grund af køn. Der forelå ikke i øvrigt oplysninger, der gav grundlag for at antage, at ligestillingsloven var overtrådt.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kønssammensætning ved behandling af og afgørelse i klagesag var ikke i strid med ligestillingsloven (2016-6811-19706)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring