Gå til indhold

Nyhedsbrev fra ligebehandlingsnævnet marts 2016

Ligebehandlingsnævnet har i februar truffet afgørelse i 17 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 3. februar 2016

 

Opsigelse af lejeaftale under graviditet

En fysioterapeuts aftale om leje af praksisret blev opsagt under hendes graviditet. Opsigelsen af lejeaftalen var begrundet med omstrukturering af klinikken. Der var på klinikken endnu en fysioterapeut A med en tilsvarende lejeaftale som klagers. Hans aftale blev opsagt samtidig med klagers og med samme begrundelse. Fysioterapiklinikken havde forud for opsigelsen forsøgt at sælge klinikken til klager og A, og indklagede havde i den forbindelse oplyst, at kontrakterne ville blive opsagt, hvis det ikke lykkedes at sælge klinikken. Efterfølgende indgik indklagede en lejeaftale med en tredje fysioterapeut. Denne aftale blev indgået på nye vilkår. A kontaktede selv indklagede og indgik en ny lejeaftale på de nye vilkår. Klinikken fortsatte bestræbelserne på at afhænde klinikken, hvilket også lykkedes. Opsigelsen af klagers lejekontrakt var ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af køn efter ligestillingslovens bestemmelser.

Klager fik derfor ikke medhold.

Opsigelse af lejeaftale under graviditet (J. nr. 2015-6810-14634)

Sælger opsagt under barselsorlov

En sælger blev sygemeldt kort efter, at hun blev gravid. Hun forblev sygemeldt under hele graviditeten. Kort efter, at hun overgik til barselsorlov, blev hun afskediget på grund af kundenedgang i virksomheden på det danske marked. Kvinden var udover direktøren den eneste sælger på det danske marked.  Ligebehandlingsnævnet vurderede, at indklagede havde påvist, at afskedigelsen af klager ikke var begrundet i afholdelse af barselsorlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sælger opsagt under barselsorlov (J. nr. 2015-6810-15241)

To mænd med anden etnisk oprindelse end dansk blev afvist i døren adgang til natklub

To mænd, med anden etnisk oprindelse end dansk, forsøgte at komme ind på en natklub, men blev afvist i døren. Klager opholdt sig efter afvisningen uden for natklubben og kunne se, at etniske danske mænd blev lukket ind. Da klager ikke var beruset, og i øvrigt opfyldte adgangskravene givet af natklubben, mente klager, at han var blevet afvist på grund af etnicitet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at virksomheden ikke var i stand til at påvise, at klagers påstand var ukorrekt.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse.

To mænd med anden etnisk oprindelse end dansk blev afvist i døren til natklub I (J. nr. 2015-6811-41916) & II (J. nr. 2015-6811-41921)

Kvinde afskediget da hun fyldte 70 år

En lønmodtager blev opsagt da hun fyldte 70 år, med henvisning til personalehåndbogen, hvor af det fremgik, at fratrædelsesalderen var 70 år. Klager var dog ikke blevet orienteret omkring dette vilkår i forbindelse med ansættelsen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at hvis der i personalehåndbogen måtte have været en sådan bestemmelse, var den ikke en del af det konkrete ansættelsesforhold.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse.

Kvinde afskediget da hun fyldte 70 år (J. nr. 2015-6810-08681)

Stillingsopslag krævede, at ansøgere modtog overførselsindkomst

Det fremgik at et stillingsopslag, at ansøgere for at kunne komme i betragtning til jobbet skulle modtage SU, være på efterløn eller pension. Da indklagede ikke i stillingsopslaget efterspurgte en bestemt aldersgruppe var opslaget ikke i strid med annonceringsbestemmelsen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Stillingsopslag krævede, at ansøgere modtog overførselsindkomst (J. nr. 2015-6811-32527)

Mand afskediget på grund af aftagende salg

En specialkonsulent i et rejsebureau afholdt i alt 14 ugers fædre- og forældreorlov i forbindelse med fødslen af sit første barn. Han havde aftalt med sin arbejdsgiver, at han i forbindelse med fødslen af sit andet barn ville afholde tre måneders forældreorlov. En måned før udløbet af barselsorloven blev specialkonsulenten afskediget, da rejsebureauet på grund af forholdene i Rusland og Ukraine oplevede svigtende salg. En mandlig kollega, som skulle afholde seks måneders forældreorlov, blev ikke afskediget. Specialkonsulenten var den højest lønnede medarbejder, og hans opgaver kunne varetages af de øvrige medarbejdere, som havde kompetencer, herunder i form af sprog, som specialkonsulenten ikke besad. Rejsebureaet havde derfor bevist, at afskedigelsen af specialkonsulenten ikke var begrundet i afholdelse af orlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand afskediget på grund af aftagende salg (J. nr. 2015-6810-19389)

Skibsassistent mente sig forskelsbehandlet på grund af etnisk oprindelse

En ubefaren skibsassistent mente sig forskelsbehandlet af indklagede på grund af etnisk eller national oprindelse i forbindelse med en tur til Afrika. Skibsassistenten er fra Slovakiet og har været bosat i Danmark i 7 år. Der var for nævnet tvivl om, hvad der var foregået ombord på skibet, og dette kunne kun afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Skibsassistent mente sig forskelsbehandlet på grund af etnisk oprindelse (J. nr. 2015-6810-03148)

Møde den 24. februar 2016

 

Jobcenter havde ikke forskelsbehandlet ved henvisning til beskæftigelse

Et jobcenter henviste en mand til en virksomhed med henblik på beskæftigelse. Jobcentret oplyste virksomheden om, at manden fyldte 50 år kort efter. Virksomheden afviste manden på grund af hans alder, og mandens faglige organisation indgik efterfølgende forlig med virksomheden om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.  Den faglige organisation rettede godtgørelseskrav over for jobcentret ved Ligebehandlingsnævnet, da jobcentret efter organisationens opfattelse havde accepteret virksomhedens forskelsbehandling ved at henvise en yngre kandidat til virksomheden. Jobcentret bestred, at en yngre kandidat var blevet anvist, og anførte, at der ikke var omstændigheder, der i øvrigt underbyggede mandens påstand.

Manden fik ikke medhold.

Jobcenter havde ikke forskelsbehandlet ved henvisning til beskæftigelse (J. nr. 2015-6810-01500)

Sproglærer mente sig fravalgt på grund af alder

En sproglærer, født i 1953, søgte en underviserstilling ved et sprogcenter. Sproglæreren fik afslag på sin ansøgning, hvilket hun mente skyldtes hendes alder, da hun var velkvalificeret til stillingen.  Det fremgik ikke af stillingsannoncen, at sprogcentret søgte medarbejdere af en bestemt alder, og der forelå ikke i øvrigt oplysninger, der tydede på, at sproglæreren havde fået afslag på grund af sin alder. Hun havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sproglærer mente sig fravalgt på grund af alder (J. nr. 2015-6810-11433)

Folkepensionist fik medhold i klage over forringede lønvilkår

En folkepensionist var ansat som operatørvikar på individuel kontrakt. I forbindelse med en ressortoverførsel blev alle medarbejderes kontrakter gennemgået, og pensionisten fik oplyst, at hans lønniveau ikke kunne opretholdes. Han kunne ikke acceptere en lønnedgang og blev afskediget. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at pensionisten fik tilbudt en lavere fremadrettet bruttoløn end sine ikke-pensionerede kolleger, og at reduktionen svarede til det pensionsbidrag, som arbejdsgiveren indbetalte til kollegernes pensionsordninger. Den tilbudte løn var begrundet i, at klager var pensioneret. Pensionering forudsætter opnåelse af en vis alder, og der var derfor tale om forskelsbehandling. Indklagede havde ikke i tilstrækkelig grad begrundet, hvorfor pensionisten ikke kunne optjene et beløb svarende til pension.

Pensionisten fik derfor medhold og en skønsmæssig fastsat godtgørelse.

Folkepensionist fik medhold i klage over forringede lønvilkår (J. nr. 2015-6810-05858)

Social- og sundhedshjælper mente sig chikaneret på grund af handicap

En social- og sundhedshjælper var i en måneds praktik på et plejecenter. Hun mente, at hun blev chikaneret på grund af blandt andet en medfødt fejl på højre hånd. Uanset om social- og sundhedshjælperen havde et handicap, var der ikke noget, der tydede på, at medarbejdere ved plejecentret bevidst eller ubevidst havde behandlet hende chikanøst i relation til et muligt handicap.

Social- og sundhedshjælperen fik derfor ikke medhold.

Social- og sundhedshjælper mente sig chikaneret på grund af handicap (J. nr. 2015-6810-02711)

Kvinde med kronisk hovedpine afskediget

En kvinde, der var ansat i et fleksjob på grund af kronisk hovedpine, blev afskediget. Indklagede kunne ikke tilbyde klager arbejdsopgaver, der var forenelige med hendes skånehensyn, da det projekt, hun var beskæftiget i, blev afsluttet. Virksomheden havde på dette tidspunkt været igennem en større omstrukturering. Klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, men virksomheden havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde med kronisk hovedpine afskediget (J. nr. 2015-6810-04066)

Social- og sundhedsassistent afskediget på grund af sygdom

Klager var ansat som social- og sundhedsassistent i en kommune.  Klager blev sygemeldt og fik herefter stillet diagnosen multiple sklerose. Efter at denne diagnose blev stillet, blev klager indkaldt til et møde, hvorefter hun blev afskediget på grund af hendes omfattende sygdomsforløb, samt manglen på udsigt om snarlig genoptagelse af arbejdet. Et flertal i ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager havde godtgjort at hun led at et handicap. Kommunen havde ikke nærmere redegjort for, om der var overvejet tilpasningsforanstaltninger.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse

Social- og sundhedsassistent afskediget på grund af sygdom (J. nr. 2015-6810-19427)

Lærer afskediget under graviditet

Klager, der under sin læreruddannelse havde virket som tilkaldevikar på en skole, blev umiddelbart efter endt uddannelse fastansat på skolen med tiltrædelse 1. august 2014. Klager blev efter kort tids ansættelse gravid og havde flere perioder med sygemeldinger. Undervejs i forløbet havde der været drøftelser mellem klager og skoleledelsen om arbejdsforholdene, som klager i nogen grad oplevede som stressende.  Klager blev afskediget til udgangen af oktober 2014. Ligebehandlingsnævnet lagde ved sin afgørelse til grund, at klager blev afskediget på grund af sit sygefravær. Efter de lægelige oplysninger i sagen lod den graviditetsbetingede del af sygdommen sig ikke udsondre eller adskille fra klagers sygdom på grund af andre forhold.  Herefter havde indklagede ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet.

Efter sagens forløb og en samlet afvejning af parternes interesser fandtes det åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt.

Klager fik derfor medhold + godtgørelse

Lærer afskediget under graviditet (J. nr. 2015-6810-13825)

To mænd med udenlandsk klingende navn blev afvist i døren til en natklub

Klager og hans ven ankom til en natklub, hvor de begge blev afvist. Klager, som har et udenlandsk klingende navn oplevede, at etniske danskere blev lukket ind. Indklagede afviste påstanden om, diskrimination på grund af etnicitet, og påpegede at flere af de ansatte, samt ejerne af natklubben ikke var etnisk danskere. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at indklagede ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at klager ikke var blevet forskelsbehandlet.

Klager fik derfor medhold + godtgørelse

To mænd med udenlandsk klingende navn blev afvist i døren til en natklub I (J. nr. 2015-6811-41934) & II (J. nr. 2015-6811-41931) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring