Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2016

Ligebehandlingsnævnet har i december truffet afgørelse i 25 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 2. december 2015 om køn, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder og handicap

Tidligere stofmisbrug faldt ikke ind under social oprindelse i forskelsbehandlingslovens forstand

En kvinde klagede over, at hun ikke kunne starte på en uddannelse som fysiurgisk massør. Hun mente, at det skyldtes, at hun var tidligere stofmisbruger, og at hun blev forskelsbehandlet på grund af social oprindelse. Forskelsbehandling på grund af social oprindelse relaterer sig til den gængse opfattelse af sociale klasser for eksempel, hvis en person behandles anderledes end andre, fordi pågældende kommer fra en social belastet baggrund. Der var ikke oplysninger i sagen om, at klager havde en sådan baggrund, eller at hun ikke kunne påbegynde uddannelsen på baggrund af sådanne forhold.

Klager fik derfor ikke medhold.

Tidligere stofmisbrug faldt ikke ind under social oprindelse i forskelsbehandlingslovens forstand (J. nr. 2015-6810-03161)

NemIDs sprogkrav var ikke i strid med loven

Det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling, at en litauisk mand af et jobcenter blev nægtet NemID med henvisning til, at han ikke talte dansk eller engelsk. Årsagen til sprogkravet var, at brugeren skulle kunne forstå og acceptere NemIDs brugerbetingelser. Nævnet fandt, at et krav om at kunne dansk eller engelsk, som er et verdenssprog, ikke kunne anses for at udgøre forskelsbehandling af personer af en bestemt etnisk oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

NemIDs sprogkrav var ikke i strid med loven (J. nr. 2015-6811-10239)

Massagetilbud kun for kvinder

En klinik, som behandlede både mænd og kvinder, gav i en periode kvinder rabat på massagebehandling ved køb af et værdigbevis. Det var i strid med ligestillingsloven, at et massagetilbud var forbeholdt kvinder. Det var uden betydning, at klinikkens medarbejder ikke havde erfaring med behandling af mænd.

Klager fik derfor medhold.

Massagetilbud kun for kvinder (J. nr. 2015-6811-24583)

Jurastuderende blev forskelsbehandlet af fakultet

En jurastuderende, der led af ADHD og deraf følgende depressioner, klagede over, at hun ikke kunne få ekstra forberedelsestid til mundtlige eksamener, da hun arbejdede langsommere på grund af sit psykiske handicap. Hun var tidligere blev bevilliget forlænget eksamenstid til skriftlige eksamener.

I afvisningen på ansøgningen om forlænget forberedelsestid stod, at dispensation kun kunne gives til studerende med meget svær funktionsnedsættelse. Klager gjorde gældende, at hun blev forskelsbehandlet i forhold til studerende med fysiske handicaps. Nævnet fandt, at den jurastuderende havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand og lagde til grund, at universitetet har pligt til at give studerende med et handicap samme muligheder for at gennemføre eksamen som studerende uden handicap. Nævnet kom frem til, at indklagedes retningslinjer forskelsbehandler de personer, der som klager har et handicap i lovens forstand, uden samtidig  at have en meget svær funktionsnedsættelse. Indklagede havde ikke forsøgt at begrunde denne forskelsbehandling.

Klager fik derfor medhold.

Jurastuderende blev forskelsbehandlet af fakultet (J. nr. 2015-6811-08699)

Klipning på værested var ikke erhvervsmæssig drift

En mand klagede over, at han på et værested ikke kunne få klippet sit hår, fordi han var af dansk oprindelse. Nævnet fandt, at klipning mellem brugerne på et værested ikke kunne anses for at være erhvervsmæssig drift. Forholdet var derfor ikke omfattet af lov om etnisk ligebehandling.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Klipning på værested var ikke erhvervsmæssig drift (J. nr. 2015-6811-33954)

Afskedigelse af Payroll Assistenter var ikke i strid med loven

En Payroll Assistent blev afskediget som led i en omstrukturering, hvor hendes arbejdsgiver centraliserede koncernens HR-funktion i en anden landsdel og outsourcede bogholderifunktionen. Efter at klager var blevet afskediget, valgte arbejdsgiveren at insource lønadministrationen igen, da virksomhedens leverandør ikke overholdt kontrakten. Alle tre medarbejdere i klagers afdeling blev afskediget. Der var en vis aldersspredning blandt de tre opsagte medarbejdere, og der var ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til at formode, at klagers alder havde haft betydning for afskedigelsen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af Payroll Assistenter var ikke i strid med loven (J. nr. 2014-6810-67126) (I) - (J. nr. 2014-6810-67130) (II) 

Pædagog med rygsmerter blev afskediget

En pædagog med rygsmerter blev afskediget efter en længere sygeperiode. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ligebehandlingsnævnet fandt også, at der var behov for parts- og vidneforklaringer i forhold til spørgsmålet, om klagers arbejdsgiver vidste eller burde vide, at klager havde et handicap, og derefter i forhold til om arbejdsgiveren havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Pædagog med rygsmerter blev afskediget (J. nr. 2014-6810-66366)

Møde den 9. december 2015 om køn og handicap

Veterinærsygeplejerske afskediget mens hun var i fertilitetsbehandling

En veterinærsygeplejerske i fertilitetsbehandling blev afskediget, da hendes stilling ifølge indklagede blev nedlagt på grund af økonomiske problemer. Der blev afskediget to veterinærsygeplejersker. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af en nødvendig omstrukturering og nedlæggelse af en afdeling. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at klager ikke var den eneste medarbejder, der blev afskediget, og at klager var den eneste, der efterfølgende blev tilbudt et barselsvikariat.

Klager fik derfor ikke medhold.

Veterinærsygeplejerske afskediget mens hun var i fertilitetsbehandling (J. nr. 2014-6810-66373)

Fængselsbetjent måtte ikke opdele forældreorlov

En fængselsbetjent ønskede at holde forældreorlov fordelt på to perioder. Arbejdsgiveren afviste, at klager kunne dele sin orlov op. Der var tale om udskudt orlov, og det var derfor en betingelse for at dele orloven i flere perioder, at arbejdsgiveren var enig i dette. Nævnet fandt, at reglerne om afholdelse og udskydelse af forældreorlov er ens for begge forældre, og at reglerne og arbejdsgivers anvendelse af disse ikke havde stillet klager ringere på grund af hans køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Fængselsbetjent måtte ikke opdele forældreorlov (J. nr. 2015-6810-12030)

Servicemedarbejder i fleksjob klagede over manglende ligeløn

En timelønnet servicemedarbejder i fleksjob klagede over, at han ikke blev aflønnet efter en sammenlignelig overenskomst, men fik samme løn som sine kolleger. Nævnet lagde vægt på, at servicemedarbejderen fik samme løn og ansættelsesvilkår, som kollegaer, der udførte samme job som ham. Uanset om klager kunne anses for at have et handicap, havde han derfor ikke påvist faktiske omstændigheder i sagen, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Servicemedarbejder i fleksjob klagede over manglende ligeløn (J. nr. 2015-6810-17497) (I) - (J. nr. 2015-6810-17498) (II)

Butik søgte efter lagerpige

En mand søgte en stilling som ”lagerpige” i en butik. Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at butikken annoncerede efter en "lagerpige". Butikken havde ikke påvist, at mandens køn ikke indgik i vurderingen af, at han ikke var den rette til stillingen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 7.500 kr.

Butik søgte efter lagerpige (J. nr. 2015-6811-18891)

J. nr. 2015-6811-25465

Bilforhandler søgte efter mandlig sælger

En bilforhandler søgte efter en mand til et fritidsjob. En kvinde søgte jobbet, og fik ikke svar på ansøgningen. Der blev nedlagt dissens i sagen. To medlemmer fandt, at bilforhandleren havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Bilforhandler søgte efter mandlig sælger (J. nr. 2015-6811-25465)

Kvinde af anden etnisk oprindelse afvist til debatarrangement

En kvinde af anden etnisk herkomst end dansk ønskede at deltage i et debatarrangement med to folketingsmedlemmer. Arrangementet blev afholdt på en bar. I døren til baren fik klager at vide, at hun ikke måtte komme ind, hvis hun ikke tog sin overtrøje af. Hun mente, at årsagen til, at hun blev bedt om dette, var hendes køn eller etniske oprindelse. Der var for nævnet tvivl om, hvad der var den egentlige årsag til, at kvinden ikke måtte have sin overtrøje på. Denne tvivl kun kunne afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske ved nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kvinde af anden etnisk oprindelse afvist til debatarrangement (J. nr. 2015-6811-26445)

Møde den 16. december 2015 om køn, etnisk oprindelse, alder og handicap

Kvinde afskediget efter håndoperation

En rengøringsassistent blev afskediget efter længere tids fravær. Fraværet skyldtes en håndoperation, nakkegener og en senere depression. Prognosen for hendes tilbagevenden blev herefter vurderet til at være god. Det var ikke lægeligt beskrevet i sagen, hvilke funktionsbegrænsninger depressionen medførte for rengøringsassistenten. Desuden var prognosen for hendes nakkegener ukendt. Nævnet fandt herefter, at rengøringsassistenten ikke havde dokumenteret, at hun på afskedigelsestidspunktet havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde afskediget efter håndoperation (J. nr. 2014-6810-67295)

Kvindes ansøgning afvist grundet alder

En kvinde fik afslag på sin ansøgning til en stilling som promotor med henvisning til, at hun var under 18 år. Virksomheden havde ikke bevist, at afslaget på kvindens ansøgning hverken helt eller delvist var begrundet i hendes alder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 7.500 kr.

Kvindes ansøgning afvist grundet alder (J. nr. 2015-6811-17463)

Mand afskediget grundet alder

En pædagog, født i 1952, blev afskediget fra en selvejende institution. Institutionen stod over for faldende børnetal. Lederen spurgte af flere omgange til, hvornår han havde tænkt sig at gå på efterløn. At blive spurgt ind til pensionsovervejelser i forbindelse med tilrettelæggelse af virksomhedens drift er ikke udtryk for aldersdiskrimination. Der var i øvrigt ikke oplysninger i sagen, der gav anledning til formodning om, at pædagogen havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand afskediget grundet alder (J. nr. 2014-6810-67121)

Mand afskediget efter forældreorlov

En konsulent blev afskediget kort tid efter, at han vendte tilbage fra forældreorlov. Konsulenten havde inden da modtaget en skriftlig advarsel for ikke at følge ledelsesanvisninger og for manglende respekt over for ledelsen. Der var for nævnet tvivl om en række forhold i forbindelse med afholdelse af forældreorloven. Der var således tvivl om baggrunden for en aftale om, at konsulenten blev økonomisk kompenseret for at holde kortere orlov, om der efter afholdelse af orlov blev indført andre regler i relation til blandt andet muligheden for at arbejde hjemme, og om den advarsel konsulenten modtog hang sammen med den afholdte orlov. En afklaring af disse spørgsmål kunne kun ske ved domstolene.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Mand afskediget efter forældreorlov (J. nr. 2015-6810-13090)

Kvinde afvist adgang til stripklub

En kvinde blev afvist i døren til en stripklub med henvisning til sit køn. Hun var sammen med fem mænd, der allerede fik adgang til stripklubben.

Nævnet fandt, at dette var i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Kvinde afvist adgang til stripklub (J. nr. 2015-6811-04676)

Gourmetbutik søgte piger

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en gourmetbutik søgte efter piger.

Klager fik derfor medhold.

Gourmetbutik søgte piger (J. nr. 2015-6810-37136)

Et hestemarked afholdt arrangement kun for kvinder

Et hestemarked afholdt et arrangement, der var forbeholdt kvinder. Til arrangementet spillede et kendt dansk band, som klager ønskede at se. Til arrangementet kunne mændene i stedet for koncerten, se en fodboldkamp på storskærm. Der var efterfølgende mulighed for, at både mænd og kvinder kunne nyde en ekstra koncert med bandet. Nævnet fandt, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor ikke medhold.

Et hestemarked afholdt arrangement kun for kvinder (J. nr. 2015-6811-40220)

Indisk mand afskediget da han ikke kunne færdiggøre ph.d. i tide

En indisk mand, der var ansat som ph.d.-stipendiat, klagede over forskelsbehandling på grund af handicap, race, national og etnisk oprindelse. Manden klagede til universitetet over, at han ikke blev behandlet på lige vilkår med andre indiske ansatte, og over samarbejdsvanskeligheder med sin vejleder. Manden udviklede kort efter en depression. Manden mente, at han under en sygdomssamtale blev udsat for chikanøse bemærkninger, der relaterede sig til hans etniske baggrund. Stipendianten mente også, at han kunne genoptage arbejdet først på deltid og skånevilkår og efter et halvt år på fuld tid. Manden blev afskediget, da universitetet ikke mente, at han ville kunne færdiggøre sin ph.d. på grund af sygeforløbet.

På tidspunktet for afskedigelsen kunne stipendiantens funktionsbegrænsninger ikke anses for at være af lang varighed, og han havde derfor ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Der forelå i øvrigt ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at hans etniske oprindelse, race eller nationale oprindelse havde haft indflydelse på hans ansættelsesforhold eller afskedigelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Indisk mand afskediget grundet da han ikke kunne færdiggøre ph.d. i tide (J. nr. 2015-6811-00114)


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring