Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet for april, maj og juni 2016

Ligebehandlingsnævnet har i april, maj og juni truffet nedenstående afgørelser. Fremover vil der som hidtil blive udsendt et nyhedsbrev med nævnets afgørelser én gang om måneden.

Møde den 6. april 2016

Afskedigelse af lagermedarbejder med hørehandicap

En hørehæmmet blev fastansat som lagermedarbejder efter endt praktikforløb. Hun var i perioder sygemeldt på grund af depression og angst, som var en følge af hendes hørenedsættelse. Hun blev afskediget som følge af virksomhedens behov for en personalemæssig tilpasning. Hendes hørenedsættelse med en risiko eller tilbøjelighed til at udvikle angstsymptomer var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Hun havde imidlertid ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap, navnligt da virksomheden beskæftigede flere hørehæmmede medarbejdere, som ikke blev afskediget.

Klager fik ikke medhold.

Afskedigelse af lagermedarbejder med hørehandicap (2015-6810-02337)

En kommunal sagsbehandler brugte ordet ”neger” i en klients journal

En kommunal sagsbehandler havde i en kvindes journal anvendt ordet ”neger” om faderen til kvindens søn samt beskrevet kvinden som amerikansk i sine udsagn og tanker. Anvendelse af ordet ”neger” kunne efter en subjektiv vurdering anses for at være krænkende for kvinden, hvorfor hun havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling. Da socialrådgiverens journalførelse ikke kunne anses for at have til formål at krænke kvinden, og da journalførelsen ikke kunne anses for at have haft indflydelse på sagsbehandlingen, var kvinden ikke blevet stillet ringere end andre personer i samme situation.

Klager fik derfor ikke medhold.

En kommunal sagsbehandler brugte ordet ”neger” i en klients journal (2015-6811-21369)

Designer opsagt under barsel

En designer blev opsagt under sin barselsorlov med henvisning til, at hendes stilling blev nedlagt. Det blev ved afgørelsen lagt til grund, at indklagede havde outsourcet deres designfunktion. De havde udover klager opsagt klagers barselsvikar og en designassistent, således at hele designafdelingen blev nedlagt. Det blev også lagt til grund, at der ikke var nogen ledige stillinger til nogen af de opsagte medarbejdere fra designafdelingen. Indklagede var ikke i den beskrevne situation forpligtet til at omplacere klager til en anden stilling i virksomheden.  Nævnet fandt på denne baggrund, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Designer opsagt under barsel (2015-6810-21580)

Kvinde blev afvist ved døren til stripklub

En kvinde ønskede at komme ind på en natklub. Ifølge klager blev hun afvist af dørmanden, da hun ikke fulgtes med en mand. Indklagede var ikke enig i klagers beskrivelse af hændelsesforløbet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det ikke var muligt at behandle klagen på baggrund af klager og indklagedes oplysninger.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kvinde blev afvist ved døren til stripklub (2015-6811-38602)

Ordet ”yngre” indgik i stillingsannonce

Ordet ”yngre” blev brugt i en stillingsannonce til en direktionssekretær. Indklagede blev opmærksom på stillingsannoncens ordlyd, og slettede efterfølgende ordet ”yngre”. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at brugen af ordet ”yngre” svarer til at søge en medarbejder med en bestemt alder.

Klager fik derfor medhold i, at annonceforbuddet var overtrådt.

Med udgangspunkt i arbejdsopgavernes indhold, som fremgik af stillingsopslaget, vurderede nævnet, at indklagede ikke søgte en kandidat, der var væsentligt yngre end klager. Derfor kunne det ikke lægges til grund, at klagers alder var årsagen til, at klager ikke kom betragtning til jobbet.

Klager fik ikke medhold i denne del af klagen.

Ordet ”yngre” indgik i stillingsannonce (2015-6811-41083)

Opsigelse af controller under barselsorlov

En gravid controller på barsel var, ved ændring i personalehåndbogen af retningslinjerne for afholdelse af orlov med løn, berettiget til at anse sig for afskediget, da hun ikke kunne acceptere ændringen. Nævnet fandt, at en generelt gennemført ændring af ansættelsesvilkår som udgangspunkt, hverken helt eller delvist, er begrundet i en enkelt medarbejders barsel.  Indklagede havde imidlertid ikke løftet bevisbyrden for, at gennemførelsen af de nye retningslinjer for afholdelse af orlov med løn, som specifikt og aktuelt ramte klager, ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet og efterfølgende graviditets- og barselsorlov.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse

Opsigelse af controller under barselsorlov (2015-6810-22751)

Organist fik afslag på jobansøgning på grund af danskkundskaber

En organist, som var født og opvokset i Taiwan og havde en dansk præliminær organistuddannelse, fik af et menighedsråd afslag på sin ansøgning til en organiststilling. Menighedsrådet begrundede afslaget med kvindens danskkundskaber. Menighedsrådet havde ikke bevist, at sprogbarrierer var til hinder for, at kvinden kunne varetage arbejdet som organist, hvor der blandt andet indgik arbejde med børn og unge.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse på 25.000 kr.

Organist fik afslag på jobansøgning på grund af danskkundskaber (2015-6810-14038)

Møde den 20. april 2016

En far modtog ikke besked om hospitalsbehandling af datter på e-Boks

Klagers datter kom til skade med sin arm. Klager tog med sin datter på hospitalet, hvor lægerne var i tvivl om, hvor vidt der burde opereres eller ej. Klager fik beskeden om, at den aftalte dato til yderligere undersøgelse ville blive bekræftet på e-Boks. Klager bor ikke sammen med datterens mor, og han modtog ikke bekræftelsen i e-Boksen, da meddelelser fra hospitalet automatisk bliver sendt til moderen, når der er fælles forældremyndighed. Nævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Principiel afgørelse. En far modtog ikke besked om hospitalsbehandling af datter på e-Boks (2015-6811-31977)

Isbar søgte efter kvinder mellem 15 og 17 år til sæsonarbejde

En 26-årig mand bosiddende i København klagede over et jobopslag fra en isbar i Nordjylland, som søgte efter kvinder mellem 15 og 17 år til sæsonarbejde. Klager var uforstående overfor, at kvindelige ekspedienter skulle være bedre egnede end mandlige til at sælge sko. Klager ønsker, at der annonceres ud fra idéen om, at mænd og kvinder har samme muligheder for at kvalificere sig til jobbet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke i forbindelse med annonceringen havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen (retlig interesse).

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Isbar søgte efter kvinder mellem 15 og 17 år til sæsonarbejde (2016-6810-05107)

Rejse forbeholdt for kvinder

En mand havde søgt på ”pigetur” på internettet og var faldet over en tur til Marokko, som kun var forbeholdt kvinder. Manden følte sig stødt over, at han ikke kunne deltage og klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og manden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Manden havde ikke forespurgt om han kunne deltage i rejsen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at han ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Mand fandt en rejse forbeholdt kvinder for diskriminerende (2016-6811-09797)

Reklame fremstillede mænd som salgbare sexobjekter

En mand klagede over en tv-reklame for en spillevirksomhed, som efter klagers opfattelse fremstillede mænd som salgbare sexobjekter. Klager fandt, at tv-reklamen var krænkende for det mandlige køn. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke i forbindelse med reklamefilmen havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse (retlig interesse) i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame fremstillede mænd som salgbare sexobjekter (2016-6811-02951)

Reklame for tøjfirma

En kvinde fandt en reklame for et dametøjsmærke diskriminerende, da den fremstillede en nøgen kvinde kun iført trusser og sko. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for tøjfirma (2016-6811-05444)

Reklame for pelsfirma

En kvinde fandt en reklame for et pelsfirma diskriminerende, da den havde teksten ”HAPPY WIFE. HAPPY LIFE” samt et billede af en kvinde i pels liggende på en sportsvogn. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for pelsfirma (2016-6811-05461)

Reklame for natklub

En kvinde fandt en reklame for en natklub diskriminerende, da den havde et billede af en kvinde i en udfordrende posering med en tilhørende tekst ”RIGTIGEMÆNDMØDESP[indklagede]”. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for natklub (2016-6811-05466)

Reklame for butterflies

En kvinde fandt en reklame for butterflies diskriminerende, da den havde et billede af kvinder i en udfordrende påklædning. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for butterflies (2016-6811-10773)

Reklame for glasløsninger

En kvinde fandt en reklame for glasløsninger diskriminerende, da den havde et billede af en kvinde kun dækket af et badeforhæng som motiv. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for glasløsninger (2016-6811-10774)

Reklame for toiletsæde

En kvinde fandt en reklame for toiletsæde diskriminerende, da den havde benyttet teksten ”DER ER SÅ MEGET KUN KVINDER FORSTÅR”, som klager mente reproducerede forældede kønsstereotyper. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for toiletsæde (2016-6811-10777)

Reklame for renseri

En kvinde fandt en reklame for et renseri diskriminerende. På reklamen var der et billede af en kvinde i bar overkrop foran en høstak med den tilhørende tekst: ” Overrask din kone… Kom hjem med nystrøgede skjorter…”. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for renseri (2016-6811-12002)

Reklame for byggemesse

En kvinde fandt en reklame for en byggemesse diskriminerende, da der var et billede af en letpåklædt kvinde med håndværkerbælte. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for byggemesse (2016-6811-12000)

Reklame for et privathospital

En kvinde fandt en reklame for et privathospital diskriminerende, da hospitalet anvendte et billede af en kvinde med en slank og sund krop samt teksten ”FEDT” og ”20-25 % MINDRE UDEN KNIV”. Et krav om retlig interesse blev indsat i Lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra 1. januar 2016, og kvinden havde indgivet klagen efter dette tidspunkt. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at kvinden ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Principiel afgørelse. Reklame for et privathospital (2016-6811-14196)

Afskedigelsessag skulle ikke genoptages

Sagen drejede sig om, der var grundlag for, at en afgørelse, som Ligebehandlingsnævnet havde truffet, skulle genoptages. Klager havde ikke fået medhold i sin tidligere klage over påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse. Samlet var det nævnets vurdering, at der ikke var grundlag for at genoptage sagen.

Ligebehandlingsnævnet imødekom ikke klagers anmodning.

Arbejdsskadesag skulle ikke genoptages (2012-6810-54526)

Møde den 27. april 2016

Afskedigelse af automekaniker i fleksjob

En automekaniker blev ansat i fleksjob på sin tidligere arbejdsplads i en selvstyrehavn på grund af følgerne af blodpropper i 2000 og 2005, hvorefter han havde blandt andet påvirket hukommelse og koncentration samt øget træthed og tendens til stress. I 2012 fik han ændrede arbejdsopgaver, da autoværkstedet blev lukket. Efterfølgende fik han nakkesmerter og blev sygemeldt. Automekanikeren blev afskediget i 2014 på grund af sygefravær. Ligebehandlingsnævnet fandt, at mekanikeren ikke fik ændrede arbejdsopgaver på grund af følgerne af blodpropperne, eller at der havde været tale om forskelsbehandling i den anledning. Afskedigelsen kunne heller ikke anses for at være begrundet i følger af blodpropperne. På tidpunktet for afskedigelsen havde mekanikeren haft nakkegener i cirka et halvt år, og der forelå ikke en prognose for varigheden. Han havde derfor ikke på grund af nakkesmerterne et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold klagen.

Afskedigelse af automekaniker i fleksjob (2014-6810-61977)

En kommune kunne ikke give aktindsigt i en sag om deltagelse i et lægedanskkursus

En mand deltog i et lægedanskkursus i 2004 og følte sig forskelsbehandlet på baggrund af religion og etnisk oprindelse af kommunen i anledning af, at forløbet blev stoppet, fordi han af religiøse årsager ikke ville give hånd til kvinder. Da manden søgte kommunen om aktindsigt i sagen vedrørende deltagelse i kurset, oplyste kommunen, at sagsakterne var kasserede. Kommunen gav manden aktindsigt i de dokumenter, der var i behold. Manden mente, at kommunen ikke havde givet ham aktindsigt inden for de lovbestemte frister, og at dette var udtryk for forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle klagen om eventuel forskelsbehandling i anledning af kurset i 2004, da eventuelle krav på godtgørelse var forældede. Der var ikke noget, der for nævnet tydede på, at mandens etniske oprindelse havde betydning for kommunens behandling af hans anmodning om aktindsigt. Han fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

En kommune kunne ikke give aktindsigt i en sag om deltagelse i lægedanskkursus – sagen var forældet (2015-6811-18887)

Sagsbehandling i kommune

En mand klagede over en kommunes sagsbehandling. Han klagede over, at et forløb i kommunen var blevet afbrudt over en henvisning til en praktik, som han ikke mente, var foreneligt med hans religion, og en sagsbehandlers kommentar til hans skæg og en anden sagsbehandlers reaktion på, at han på grund af sin religion ikke ville give hende hånden. Han klagede også over, at kommunen havde givet ham afslag på deltagelse i et danskkursus for læger.

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke tage stilling til afslaget på deltagelse i kurset, da de administrative klagemuligheder efter det oplyste ikke var udtømte. Derudover havde manden ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at kommunen havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af hans religion og tro. Der var i øvrigt ikke oplysninger, der underbyggede hans påstand om forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sagsbehandling i kommune –religion og tro (2015-6810-23689)

Klager ønskede adgang til sin hest under sejlads med færge

Klager, der er svensker, ønskede at transportere sin hest på en færgerute, og han havde henvendt sig telefonisk på svensk og i korrespondancen pr. mail på engelsk til færgeselskabet. Klager havde et ønske om adgang til hesten under overfarten. Færgeselskabet oplyste, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke var muligt at få adgang til det lukkede skibsdæk under overfarten. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling. Der var ikke noget i klagers og indklagedes korrespondance, der relaterer sig til klagers etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klager ønskede adgang til sin hest under sejlads med færge (2015-6811-28104)

Mand afvist ved døren til natklub

Klager, der er af anden etnisk oprindelse end dansk, og hans ven blev afvist ved indgangen til en natklub. Klager oplevede, at fire andre gæster bag ham i køen blev lukket ind, fordi de kendte én fra natklubben.  Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet afvist ved indgangen til natklubben på grund af sin etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand afvist ved døren til natklub (2015-6811-43309)

Afslag på deltagelse i vinarrangement pga. køn

Klager fik afslag på at deltage i et vinarrangement, der såvel ved vinklubbens navn som ved arrangementets nærmere indhold angav kun at være for kvinder. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn. Indklagede havde ikke ved henvisning til sin generelle procedure for mandlige deltagere ved arrangementer målrettet kvinder ved oplysning om mandlig deltagelse ved et tidligere arrangement løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse

Afslag på deltagelse i vinarrangement pga. køn (2015-6811-47334)

Møde den 4. maj 2016

Hørehandicappet økonom blev fravalgt til en stilling på grund af behov for tegnsprogstolk

En økonom med behov for tegnsprogstolk søgte en deltidsstilling som finans- og administrationsmanager i en lille organisation og blev indkaldt til samtale. Da økonomen i en mail bekræftede datoen for samtalen, oplyste han, at han ville medbringe en tegnsprogstolk. Organisationen aflyste herefter samtalen og anførte, at det på grund af hørehandicappet ikke var muligt med en ansættelse.

Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at økonomen havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Da organisationen ikke forud for afvisningen havde foretaget en konkret vurdering af økonomens behov og muligheder for at varetage stillingen med relevante tilpasninger, herunder ved hjælp af offentlig støtte, havde organisationen ikke dokumenteret, at det ville have været en uforholdsmæssig stor byrde at ansætte klager, eller at klager ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage stillingen.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse på 25.000 kr.

Hørehandicappet økonom blev fravalgt til en stilling på grund af behov for tegnsprogstolk (2015-6811-30838)

Kvinde med handicap fik nyt fleksjob og blev efterfølgende afskediget

En hjerneskadet kvinde var ansat i fleksjob hos indklagede kommune. Efter fire års ansættelse overgik klager til et nyt fleksjob, idet hun såvel efter indklagedes som efter sin egen vurdering ikke længere kunne klare de mere komplekse opgaver, der lå i den første fleksjobansættelse. Overgangen til det nye fleksjob medførte en lønnedgang på grund af nye fleksjobregler. Klagers timetal blev desuden nedsat til 20 timer om ugen med yderligere lønnedgang til følge. Klagers overgang til nyt fleksjob og en væsentlig lønnedgang var et spørgsmål om anvendelse af de regler, der var gældende for ansættelse i fleksjob på dette tidspunkt. Klager blev opsagt på grund af arbejdsmangel. Der var ikke tilstrækkelige opgaver af den type, som klager kunne varetage med sit handicap, til at udfylde en fleksjobstilling. Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at der skete ændringer i klagers fleksjobansættelse og løn, og at hun efterfølgende blev afskediget.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde med handicap fik nyt fleksjob og blev efterfølgende afskediget (2014-6810-59390)

Ansøger mente sig diskrimineret ved jobansøgningsskema

Ansøgere blev i et elektronisk ansøgningsskema bedt om at oplyse blandt andet alder. En ansøger mente, at hendes alder var årsagen til, at hun ikke kom i betragtning til stillingen, selvom hun havde oplyst, at hun var født den 1. januar 2000. Klager var efter indklagedes oplysninger blev frasorteret i udvælgelsesprocessen på grund af kvalifikationer. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode forskelsbehandling på grund alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Ansøger mente sig diskrimineret ved jobansøgningsskema (2015-6811-37423)

Kvinde søgte uopfordret en stilling som afrydder på en bar

En kvinde søgte uopfordret på Facebook en stilling som afrydder på indklagede bar. Indklagede svarede, at de ikke ansatte piger som afrydder, da det var en fysisk krævende stilling, men at hun altid kunne søge et job hos dem, da de altid var på udgik efter nyt personale. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at besvarelse af en uopfordret henvendelse ikke kan sidestilles med en jobannonce. Indklagede bar havde derfor ikke overtrådt ligebehandlingslovens forbud mod annoncering ved besvarelsen af klagers henvendelse. Da klager ikke henvendte sig til indklagede på baggrund af et konkret opslag, og der ikke forelå oplysninger om, at klager efterfølgende fremsendte en egentlig ansøgning, som hun blev opfordret til, var besvarelsen alene ikke tilstrækkelig til at skabe en formodning for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde søgte uopfordret en stilling som afrydder på en bar (2015-6811-41374)

Butik søgte ung pige over 18 år til assistance

En butik søgte efter en pige til et fritidsjob. En mand søgte jobbet, og fik ikke svar på ansøgningen. Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at butikken annoncerede efter en pige. Butikken havde ikke løftet bevisbyrden for, at klagers køn ikke indgik i vurderingen af, at han på baggrund af sin ansøgning ikke kom i betragtning til jobbet. Butikken havde derfor handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Butik søgte ung pige over 18 år til assistance (2015-6811-29130)

Tøjbutik søgte ”en moden kvinde”

En tøjbutik søgte ifølge en stillingsannonce ”en moden kvinde, som kan hjælpe med at klæde vores kunder fint på (…).” Klager, der var mand, indgav sin klage til Ligebehandlingsnævnet den 5. oktober 2015, og sagen var derfor ikke omfattet af de nye regler om retlig interesse i Lov om Ligebehandlingsnævnet pr. 1. januar 2016. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at annoncen var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold i sin klage.

Klager havde efter det oplyste ikke søgt stillingen. Herefter, og da bestemmelsen om godtgørelse i ligebehandlingsloven ikke omfatter overtrædelse af annonceringsforbuddet, blev klager ikke tilkendt nogen godtgørelse.

Tøjbutik søgte ”en moden kvinde” (2015-6810-46269)

Tøjbutik søgte ”en modebevidst unge pige”

En tøjbutik søgte ifølge en stillingsannonce ”en modebevidst ung pige med lyst til at arbejde med smart tøj (…).” Klager, der var mand, indgav sin klage til Ligebehandlingsnævnet den 5. oktober 2015, og sagen var derfor ikke omfattet af de nye regler om retlig interesse i Lov om Ligebehandlingsnævnet pr. 1. januar 2016. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at annoncen var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold i sin klage.

Klager havde efter det oplyste ikke søgt stillingen. Herefter, og da bestemmelsen om godtgørelse i ligebehandlingsloven om ikke omfatter overtrædelse af annonceringsforbuddet, blev klager ikke tilkendt nogen godtgørelse.

Tøjbutik søgte ”en modebevidst unge pige” (2015-6810-46273)

Restaurant søgte efter erfarne tjenere på minimum 20 år til sæsonarbejde

En restaurant søgte efter erfarne tjenere på minimum 20 år til sæsonarbejde. En mand på 18 år søgte jobbet og fik afslag. Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i forskelsbehandlingsloven, at restauranten annoncerede efter medarbejdere på minimum 20 år. Det var afgørende for indklagede, at klager ikke havde den erfaring, som efter indklagedes opfattelse var nødvendig i den pågældende restaurant. Restauranten havde derfor løftet bevisbyrden for, at det ikke var begrundet i klagers alder, at han ikke kom i betragtning til jobbet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Restaurant søgte efter erfarne tjenere på minimum 20 år til sæsonarbejde (2015-6810-17040)

Påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med koncert

Klager gjorde gældende, at hendes to drenge på 8 og 11 år blev udsat for forskelsbehandling under en festivalkoncert med et populært dansk drengeband, da de blev bedt om at forlade koncertteltet med besked om, at ingen af hankøn måtte være inde i teltet under koncerten af hensyn til sikkerheden. Der var efter sagens oplysninger uenighed om, hvorvidt klagers sønner blev nægtet adgang til koncerten, og hvad baggrunden herfor i så fald var. Da dette alene kunne afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, kunne Ligebehandlingsnævnet ikke behandle sagen.

Påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med koncert (2015-6811-33128)

Møde den 18. maj 2016

Afskedigelse af turistbuschauffør i fleksjob

En turistbuschauffør ansat i fleksjob blev i 2013 afskediget på grund af nedgang i arbejdsopgaver. Chaufføren blev valgt til afskedigelse, da hun var mindre fleksibel til at varetage de tilbageværende arbejdsopgaver. Hun havde på tidspunktet for afskedigelsen ryg- og nakkegener, som udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.  Arbejdsgiveren havde inden afskedigelsen haft mulighed for at imødekomme chaufførens skånebehov, og der var ingen oplysninger om, at arbejdsgiveren havde været utilfreds med hendes udførelse af arbejdet, eller at hendes behov som følge af handicappet medførte særlige vanskeligheder i forbindelse med kørselsplanlægning. Derudover så arbejdsgiveren mulighed for genansættelse ved øget ordretilgang. Nævnet vurderede på denne baggrund, at arbejdsgiveren ikke havde dokumenteret, hvorfor chaufføren var en af de medarbejdere, der bedst kunne undværes, eller at fortsat ansættelse ville være uforholdsmæssigt byrdefuld.

Klager fik derfor medhold samt godtgørelse svarende til ni måneders lån.

Afskedigelse af turistbuschauffør i fleksjob (2014-6810-67111)

Afskedigelse af en debitorbogholder under afholdelse af barselsorlov

En debitorbogholder afholdt fra slutningen af 2014 barselsorlov og blev efterfølgende afskediget. Virksomheden begrundede afskedigelsen med virksomhedens dårlige resultater over en årrække og nødvendigheden af nedskæringer og tilpasninger. Foruden bogholderen blev en salgsdirektør afskediget. Bogholderen og salgsdirektøren blev afskediget, da de bedst kunne undværes. Der var ikke længere behov for en selvstændig bogholderifunktion, og en stor IT-opgave, som bogholderen varetog inden sin barsel, var afsluttet. På baggrund af bogholderens arbejdsopgaver på tidspunktet for afskedigelsen og hendes kompetencer sammenholdt med de øvrige medarbejderes kompetencer, havde virksomheden bevist, at afskedigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i afholdelse af barselsorlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af en debitorbogholder under afholdelse af barselsorlov (2015-6810-26897)

Fratrædelsesaftale indgået med kvinde, der holdte forældreorlov

En assistent hos et revisionsfirma blev afskediget, mens hun holdt forældreorlov.  Firmaet stod overfor en stor nedskæringsrunde.  Efter forhandlinger, hvori klagers faglige organisation deltog, underskrev klager en fratrædelsesaftale. Det fremgik blandt andet af fratrædelsesaftalen, at aftalen var indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav. Klager blev desuden tillagt goder, som hun ellers ikke ville have været berettiget til i forbindelse med afskedigelsen. Det fremgik tillige af aftalen, at indklagede var opmærksom på, at klager på daværende tidspunkt holdt forældreorlov, idet opsigelsesvarslet trådte i kraft, når klager var tilbage fra forældreorlov. Ligebehandlingsnævnet fandt, at aftalen afskar klager fra at rejse krav mod indklagede på grund af forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Fratrædelsesaftale indgået med kvinde, der holdte forældreorlov (2015-6810-13801)

Kvinder afvist i døren til stripklub

Klager mente, at hun blev udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn i forbindelse med, at hun sammen med tre veninder blev afvist i døren til en stripklub. Klager havde inden sit besøg fået oplyst af indklagede, at kvinder også var velkomne. Der var tale om en mindre natklub. Klager blev afvist ved indgangen med den begrundelse, at der ikke var plads. En gruppe mænd i følgeskab med en kvinde blev efterfølgende lukket ind. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Kvinder afvist i døren til stripklub (2015-6811-44015)

Gratis cocktails til piger

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød kvindelige gæster gratis cocktails, mens mænd skulle betale for cocktails.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Gratis cocktails til piger (2015-6811-19446)

Pensionsarrangement i en bank forbeholdt kvinder

En lokalafdeling af en bank afholdt et arrangement for kvinder. Ved arrangementet ville der blandt andet blive givet gode råd til, hvordan kvinder kunne få overblik over deres pension. En mand klagede herover, da han fandt arrangementet kønsdiskriminerende. Da han kontaktede banken, fik han at vide, at han var velkommen til at deltage. To nævnsmedlemmer af Ligebehandlingsnævnet fandt, at arrangementet ikke var i strid med ligestillingsloven, da deltagerne, der i udgangspunktet var kvinder, ikke i kraft af arrangementet havde en gunstigere adgang til bankens produkter, ligesom alle uanset køn og uafhængigt af arrangementet havde mulighed for at drøfte pension med banken. Et nævnsmedlem fandt, at bankens henvisning til, at kvinder havde et særligt behov for information om pensionsforhold, ikke i tilstrækkelig grad dokumenterede, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Nævnet traf afgørelse efter stemmeflerhed.

Klager fik derfor ikke medhold.

Pensionsarrangement i en bank forbeholdt kvinder (2015-6811-53899)

Lettisk statsborger blev afvist i døren til natklub

En lettisk statsborger blev afvist i døren til en natklub. Klager kommunikerede på engelsk i køen og foreviste på forlangende sit lettiske identitetskort, der imidlertid blev afvist som gyldig identifikation.  Klager havde oplyst, at dørmanden direkte adspurgt sagde, at klubben ikke tillod folk fra udlandet at komme ind. Klager blev som den eneste i selskabet bedt om at vise sit gule sygesikringsbevis (sundhedskort), der udstedes til alle med bopæl i Danmark, for at opnå adgang til stedet.  Klager havde på den baggrund påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at princippet om ligebehandling ikke var blevet tilsidesat.

Klager fik derfor medhold i klagen og godtgørelse på 5.000 kr.

Lettisk statsborger blev afvist i døren til natklub (2016-6811-05543)

Muslimsk kvinde fik afslag på praktikplads i en SFO

En kvindelig pædagogstuderende skulle deltage i et obligatorisk praktikforløb, og mødtes i den forbindelse med indklagede. Klager og indklagede er uenige om væsentlige dele af mødet. Indklagede afviser, at klager ikke fik mulighed for at oplyse om sine faglige kompetencer ved mødet. Der var uklart for nævnet, i hvilket omfang klager ville kunne reagere i de situationer, hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn kunne blive nødvendigt at komme i fysisk kontakt med pubertetsdrenge.

En afgørelse af, om klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af religion krævede efter nævnet vurdering bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Klager fik ikke medhold i klagen.

Muslimsk kvinde fik afslag på praktikplads i en SFO (2015-6810-01519)

Møde den 25. maj 2016

Daginstitution søgte efter en køkkendame

En mand fik afslag på ansøgning til en stilling som køkkendame i en daginstitution. I stillingsopslaget stod tillige, at den indklagede kommune ønskede at afspejle samfundet. De opfordrede derfor kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.  Ligebehandlingsnævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at der ved annonceringen lå en tilkendegivelse af, at der blev foretrukket kvindelige ansøgere. Indklagede havde derfor ikke handlet i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at det var på grund af klagers køn, at han ikke blev indkaldt til samtale eller tilbudt stillingen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Daginstitution søgte efter en køkkendame (2015-6810-44343)

Mand på 62 år fik afslag på jobansøgning som Invest Manager

En mand på 62 år søgte tre gange et job som Invest Manager gennem indklagede rekrutteringsbureau. Han fik hver gang afslag uden forudgående samtale. Klager oplyste selv sin alder i forbindelse med angivelse af stamdata ved ansøgningens indgivelse og i selve ansøgningen, herunder med angivelse af forventet tilbageværende tid på arbejdsmarkedet. Der var ikke noget i de skriftlige afslag, der tydede på, at alder var indgået i indklagedes vurdering af klager. Klager havde herefter ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Mand på 62 år fik afslag på jobansøgning som Invest Manager (2015-6811-43678)

Ældre kvinde blev afskediget fra sin stilling som telefonist

En telefonist/centralvagt født i 1947 blev afskediget i 2014 som følge af taxaselskabets faldende omsætning og behov for at reducere lønudgifterne. I alt 11 medarbejdere fra bestillingskontoret blev afskediget over en periode på 1½ år, heriblandt en medarbejder, der blev bortvist. Telefonisten og en jævnaldrende kollega, der begge havde en betydelig anciennitet, var de sidste, der blev afskediget. De øvrige opsagte medarbejdere  var født i årene 1960-1986. Der forelå ikke på tidspunktet for afskedigelsen yderligere oplysninger om baggrunden for at udvælge telefonisten til afskedigelse. Nævnet fandt efter en samlet vurdering, at telefonisten ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Ældre kvinde blev afskediget fra sin stilling som telefonist (2015-6810-29137)

Mand med nyresygdom afskediget fra stilling som Executive Advisor

En Executive Advisor, som var i hjemmedialyse på grund af en nyresygdom, blev afskediget fra sin stilling i en forsikringsmæglervirksomhed. På tidspunktet for afskedigelsen var han på venteliste til en nyretransplantation, hvilket virksomheden var bekendt med. Nævnet vurderede, at Advisoren havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Der var for nævnet tvivl, om virksomheden havde forsøgt at opfylde sin forpligtelse til at foretage tilpasninger, herunder navnlig i form af nedsat arbejdstid, ligesom der var tvivl, om Advisoren var indstillet på at gå ned i tid. En afklaring af disse spørgsmål og om opsigelsen var begrundet i andre forhold end handicap kunne kun afklares ved mundlig bevisførelse, der ikke kunne finde sted for nævnet.

Klagen blev derfor afvist.

Mand med nyresygdom afskediget fra stilling som Executive Advisor (2014-6810-64312)

Tandlæge opsagt under graviditet

En kvindelig tandlæge oplyste indklagede om sin graviditet den 21. oktober 2014 med terminsdato den 1. februar 2015. Klagers klinikassistent opsagde sin stilling den 30. oktober 2014. Den 31. oktober 2014 varslede indklagede en nedsættelse af klagers arbejdstimer, således at klagers arbejdstimer fremover ville blive reduceret til 10,5 timer om ugen med virkning fra den 1. februar 2015. Nævnet vurderede, at der var tale om en væsentlig ændring af klagers ansættelsesforhold, der måtte sidestilles med en opsigelse.  Nævnet lagde vægt på, at der ikke var noget, der med den fornødne sikkerhed tyder på, at indklagede ikke blot havde ansat en anden klinikassistent, hvis klager ikke havde været gravid, samt at der ikke var oplysninger, der tydede på, at indklagede forud for sin viden om klagers graviditet havde planer om at nedbringe antallet af medarbejdere og arbejdstimer i klinikken.

Klager fik derfor medhold i klagen samt godtgørelse.

Tandlæge opsagt under graviditet (2015-6810-22736)

21-årig kvinde søgte job som bartender

Indklagede bar angav ved annoncering på Facebook, at de søgte efter bartendere, der gerne måtte være over 25 år med samtidig angivelse af, at det ikke var et krav. Ved indklagedes første svar til klager angav han, at klager var lidt ung til stedet, men stillede samtidig klager en række opfølgende spørgsmål til ansøgningen. Ved sin anden henvendelse bad indklagede klager ringe til ham med angivelse af, at det drejede sig om bartenderjobbet.  To medlemmer af Ligebehandlingsnævnet lagde efter sagens oplysninger til grund, at klager hverken vendte tilbage med svar på de opfølgende spørgsmål eller, trods opfordring, ringede til indklagede og herunder fik afslag på ansættelse med henvisning til sin alder. Herefter havde klager ikke skabt en formodning for, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder. Et medlem fandt, at klager ud fra de foreliggende oplysninger havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder – og at indklagede efter sagens omstændigheder ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet tilsidesat. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.

Klager fik derfor ikke medhold.  

21-årig kvinde søgte job som bartender (2016-6810-16668)

En mand fik afslag på sin jobansøgning på grund af sit køn

En mand søgte en deltidsstilling i en lingeri- og modeforretning. Stillingen var slået op på en medarbejders facebookprofil, og det fremgik, at forretningen søgte en ”smilende og selvstændig pige”. Manden fik afslag på sin ansøgning med henvisning til sit køn. I det omfang forretningen måtte være ansvarlig for stillingsopslaget, havde forretningen handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Da klager havde fået afslag på grund af køn, havde han påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling, og forretningen havde ikke løftet bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling. Forretningens oplysning om, at der ikke på baggrund af opslaget var ansat en medarbejder, kunne ikke føre til et ændret resultat.

Klager fik derfor medhold samt godtgørelse på 5.000 kr.

En mand fik afslag på sin jobansøgning på grund af sit køn (2015-6811-35784)

Møde den 1. juni 2016

Musiklærer opsagt på grund af astma og duft- og kemikalieoverfølsomhed

En musiklæreres allergi-gener forværredes kraftigt i 2012 i forbindelse med, at han underviste på en skole med kendte indeklimaproblemer. Klager kunne kun opholde sig i få undervisningslokaler. Indklagede havde gennem flere sæsoner måtte tage hensyn til klagers gener ved placeringen af undervisningen. Klager blev afskediget i forbindelse med, at indklagede fremover havde et ønske om, at al undervisning skulle foregå på én skole. Klager havde problemener med at opholde sig i flere lokaler på denne skole.  Nævnet vurderede, at indklagede i rimeligt omfang havde tilbudt klager hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at kunne arbejde som underviser.   Indklagede havde blandt andet tilbudt klager, at han kunne undervise i en midlertidig stilling med reduceret timetal. Nævnet vurderede også, at indklagedes beslutning om den ændrede struktur var saglig, og at det efter de foreliggende omstændigheder ville have været en uforholdsmæssig stor byrde for indklagede, såfremt der skulle foranstaltes gennemgribende fysiske tiltag alene til brug for klagers undervisningstimer.

Klager fik ikke medhold i klagen.

Musiklærer opsagt på grund af astma og duft- og kemikalieoverfølsomhed (2014-6810-44783)

Social- og sundhedshjælper med sukkersyge bortvist fra arbejdspladsen

En social- og sundhedshjælper, som havde diabetes 2, var ansat som handicaphjælper. Hans arbejdsopgaver var bistand og pleje af en bruger i dennes bolig. Social- og sundhedshjælperen blev bortvist fra arbejdspladsen, da han havde forladt et personalemøde og ikke efterfølgende var mødt på sin vagt hos brugeren. Social- og sundhedshjælperen havde ikke trods opfordringer fremlagt lægelig dokumentation for, at han som følge af sukkersygen skulle have begrænsninger, der hindrede ham i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Han havde heller ikke fremlagt dokumentation for, at der forud for bortvisningen havde været drøftelser med arbejdsgiveren om, at der skulle tages højde for hans gener, eller at arbejdsgiveren i øvrigt skulle være bekendt med, at han havde begrænsninger i forhold til arbejdet.

Det var derfor ikke godtgjort, at social- og sundhedshjælperen havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og han fik derfor ikke medhold i klagen.

Social- og sundhedshjælper med sukkersyge bortvist fra arbejdspladsen (2014-6810-55391)

Skolesekretær med knæhandicap blev opsagt fra sit fleksjob

En skolesekretær, som var ansat i et fleksjob, blev afskediget efter, at skolen et par uger forinden havde foretaget ændringer i kontorets arbejdsopgaver. Skolesekretæren havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, da hun siden 2005 havde haft dobbeltsidige knægener, som medførte behov for nedsat arbejdstid og skånende arbejdsopgaver. Da der var uenighed mellem skolesekretæren og arbejdsgiveren om omfanget af skolesekretærens arbejdsopgaver før og efter ændringen af kontorets opgaver, samt uenighed om, i hvilket omfang, der var mulighed for at foretaget yderligere tilpasninger i forhold til knægenerne, var der behov for mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan foregå ved nævnet.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Skolesekretær med knæhandicap blev opsagt fra sit fleksjob (2015-6810-30947)

En kontorassistent blev ikke afskediget på grund af alder

Den indklagede virksomhed fusionerede med en virksomhed, hvor klager var ansat. Et år efter overtagelsen imødekom indklagede klagers ønskede om at gå ned i arbejdstid. Klager gik fra 37 timer til 20 timer om ugen. Klager havde under ansættelsen modtaget en skriftlig advarsel på grund af ukollegial adfærd. I oktober 2014 blev fire medarbejdere på henholdsvis 41 år og 49 år afskediget. Klager og klagers kollega blev afskediget i november 2014. Klager var 67 år og klagers kollega 59 år. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der ikke var en signifikant overvægt af ældre medarbejdere blandt de afskedigede, og at der var fem medarbejdere i alderen 59 til 63 år, der ikke blev afskediget. Der var efter nævnets vurdering i øvrigt ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at indklagede havde inddraget klagers alder ved beslutningen om at afskedige hende.

Klager fik derfor ej medhold

En kontorassistent blev ikke afskediget på grund af alder (2015-6810-22755)

Møde den 15. juni 2016

Eventuelt krav fortabt ved passivitet

En lagerarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af handicap knap fire år efter, at han blev afskediget. Nævnet fandt, at lagerarbejderen havde udvist retsfortabende passivitet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Eventuelt krav fortabt ved passivitet (2014-6810-66379)

Mand med diagnosen ADHD fik afslag på ansøgning til fysioterapeutstilling

Klager søgte i 2013 en stilling som fysioterapeut hos indklagede kommune. Klager oplyste i en blanket i forbindelse med samtale, at han havde diagnosen ADHD, som var uden betydning i dagligdagen. I samme blanket var det noteret fra ansættelsesudvalget, at psykiske lidelser, neurologiske lidelser mm., herunder § 56 var uforenelige med ansættelsen. Klager fik afslag med henvisning til, at valget var faldet på en person med mere erfaring. Klager var på tidspunktet for ansættelsessamtalen, og da han indgav klagen, ansat som fysioterapeut på almindelige vilkår. Nævnet vurderede, at klager ikke havde godtgjort, at hans ADHD- lidelse medførte sådanne begrænsninger i forhold til deltagelse i arbejdslivet, at han var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Klagers tilstand var stabil fra sommeren 2013, og han var i stand til at varetage sit arbejde og fungere i hverdagen og i forhold til familien.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Mand med diagnosen ADHD fik afslag på ansøgning til fysioterapeutstilling (2015-6810-07013)

Virksomhed søgte unge talenter til ansættelse

En mand klagede over, at en virksomhed i en stillingsannonce havde angivet, at de søgte unge talenter til ansættelse. Nævnet vurderede, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at virksomheden havde søgt efter ansøgere med en bestemt alder.

Klager fik derfor medhold i at annonceringsbestemmelser var overtrådt.

Virksomhed søgte unge talenter til ansættelse (2015-6811-35882)

Tøjbutik søgte efter en kvindelig medarbejder på minimum 22 år

En tøjbutik søgte efter en kvindelig medarbejder på minimum 22 år til en deltidsstilling. En 18-årig mand søgte stillingen og fik afslag med henvisning til, at der var stor konkurrence og mange ansøgere. I stedet blev to kvinder på henholdsvis 21 og 24 år ansat.  Nævnet vurderede, at stillingsopslaget var i strid med forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven. Klager fik derfor medhold i denne del af klagen. Klager fik ingen godtgørelse, da nævnet også vurderede, at det var afgørende for indklagede, at klager ikke havde den erfaring og engagement, som efter indklagedes opfattelse var nødvendig i den pågældende tøjbutik.

Tøjbutik søgte efter en kvindelig medarbejder på minimum 22 år (2016-6810-00312)

Mand klagede over festival kun for piger

En organisation afholdt en festival for piger i alderen 14-24, hvilket en mand klagede over. Organisationen have oplyst, at festivalen var forbeholdt piger af hensyn til, at en gruppe af piger kunne være udelukket fra at deltage, hvis der var adgang for drenge, ligesom der var mulighed for, at piger kunne mødes på tværs af etnicitet og lokalområde. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at organisationen ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven, da de beskrevne hensyn bag festivalen udgjorde et legitimt formål, og da midlerne ikke gik ud over, hvad der var hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Mand klagede over festival kun for piger (2015-6811-39801)

Kvinde afskediget under graviditet

En gravid kvinde blev i prøvetiden opsagt fra sin stilling som centermedarbejder i et specialbørnecenter.

Centermedarbejderen og arbejdsgiveren var uenige om, hvorvidt arbejdsgiveren var bekendt med graviditeten på afskedigelsestidspunktet, og hvordan prøvetiden var forløbet. Det var derfor nødvendigt med mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan foregå ved nævnet.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Kvinde afskediget under graviditet (2015-6810-46788)

Mand nægtet adgang til en bar

En mand klagede over, at han sammen med tre venner blev nægtet adgang til en bar. De var alle af anden etnisk oprindelse end dansk. Manden mente, at de blev nægtet adgang på grund at deres etniske oprindelse, da gæster af dansk oprindelse blev lukket ind. Der fandtes ikke materiale fra videoovervågning, der kunne belyse, om manden havde været ved baren, og dørmændene kunne ikke genkende manden efter at have fået forevist et foto. En afklaring af, om manden blev nægtet adgang den pågældende aften og årsagen hertil, måtte afklares ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan foregå ved nævnet.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Mand nægtet adgang til en bar (2015-6811-38576)

Møde den 22. juni 2016

Folkeskolelærer ikke forskelsbehandlet på grund af alder eller køn

En 57-årig mandlig folkeskolelærer mente sig forskelsbehandlet på grund af alder og køn under ansættelsen og i forbindelse med, at han fratrådte sin stilling. Afskedigelsen af klager var begrundet i et omfattende sygefravær, der var uforeneligt med skolens drift. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn eller alder.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Folkeskolelærer ikke forskelsbehandlet på grund af alder eller køn (2014-6810-56771)

Global Rewards Assistent følte sig forskelsbehandlet på grund af køn og alder i forhold til ansættelsesforhold, løn og afskedigelse

En Global Rewards Assistent sendte i december 2011 en mail til sin afdelingsleder om, at han gerne ville tale om sit ansættelsesforhold, forskelsbehandling og mobning. I januar 2012 fik han en skriftlig advarsel for manglende fraværsregistrering og frihed i arbejdstiden, hjemmearbejdsdage, sygemelding, opgaveløsning og arbejdets kvalitet, indstilling og tilgang til arbejdet samt misbrug af personfølsomme oplysninger. Der skulle følges op på advarslen på et efterfølgende møde, hvilket Global Rewards Assistenten meldte afbud til på grund af sygdom. Han blev herefter afskediget.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at han ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at virksomheden havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af køn eller alder under ansættelsen eller i forbindelse med afskedigelsen.  Der var heller ikke noget, der tydede på, at han blev udsat for ufordelagtig behandling som følge af et fremsat krav om ligebehandling og ligeløn.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Global Rewards Assistent følte sig forskelsbehandlet på grund af køn og alder i forhold til ansættelsesforhold, løn og afskedigelse (2014-6810-62162)

En faglærer med piskesmæld havde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand

En faglærer blev sygemeldt efter en nakkeskade i september 2014. Han fik stillet diagnosen piskesmældslæsion og hjernerystelse af egen læge. Faglæreren genoptog arbejdet i januar 2015 to timer om dagen. Han udarbejdede sammen med et rehabiliteringscenter en plan for optrapning i arbejdstid for perioden uge 9 til og med uge 22. I april 2015 blev han afskediget som følge af det langvarige sygefravær.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at faglæreren havde en sygdom, som hindrede ham i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. På tidspunktet for afskedigelsen havde begrænsningerne ikke været af lang varighed. Der forelå ikke på opsigelsestidspunktet lægelige oplysninger om den forventede varighed af faglærerens begrænsninger. Der var derfor ikke dokumenteret et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Faglæreren fik derfor ikke medhold i klagen.

En faglærer med piskesmæld havde ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand (2015-6810-46904)

En far mente sig forskelsbehandlet af kommunen i forbindelse med behandling af sag om forældremyndighed og bopæl

En far til to sønner havde siden 2009 haft fuld forældremyndighed over den ældste af de to drenge, og havde haft dem begge boende siden 2007. Kommunen iværksatte på grundlag af bekymringsbreve fra skolen en undersøgelse af klagers forældreevne. Børnenes mor forsøgte i 2014 gennem statsforvaltningen, at få en ny samværsordning med sønnerne, og indgav for retten en sag om fuld forældremyndighed og bopæl for sønnerne. Børnenes far mente, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunen. Ligebehandlingsnævnet vurderede imidlertid, at klager ikke var kommet med oplysninger, som tydede på, at han var blevet forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

En far mente sig forskelsbehandlet af kommunen i forbindelse med behandling af sag om forældremyndighed og bopæl (2015-6811-42816)

Mand følte sig forskelsbehandlet af dagligvarebutik, da han returnerede kakaomælk

En mand med et udenlandskklingende navn havde efter det oplyste købt og betalt for 36 liter kakaomælk i en butik. Han blev efterfølgende opmærksom på, at han kun havde fået 30 liter. Manden henvendte sig i butikken to uger senere, da han ønskede at returnerede de 30 liter kakaomælk. Han ønskede også at få udbetalt et beløb svarende til prisen på seks liter kakaomælk. Butikken tog de 30 liter kakaomælk retur og afviste mandens krav om udbetaling af et beløb svarende til prisen på seks liter kakaomælk. Dette førte til en diskussion, og butikken udleverede seks liter kakaomælk til manden. Medarbejderne i butikken opfattede manden som truende i sin adfærd.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der ikke var omstændigheder, der underbyggede, at butikkens vurdering af, at manden fremover ikke måtte komme i butikken, havde tilknytning til mandens etniske oprindelse.

Manden fik derfor ikke medhold.

Mand følte sig forskelsbehandlet af dagligvarebutik, da han returnerede kakaomælk (2015-6811-57161)

Mand af dansk oprindelse bortvist fra værested

Klager, der er af dansk oprindelse, blev efter en ordveksling bortvist fra et værested. Klager gjorde gældende, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at allerede fordi der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling, fik klager ikke medhold.

Mand af dansk oprindelse bortvist fra værested (2016-6811-14455)

Genoptagelse af sag om afvisning i døren til en natklub

Forvaltningsretlig genoptagelse af 2015-6811-37255.

Klager havde i en tidligere truffet afgørelse fået medhold i, at han var blevet afvist ved indgangen til en bar på grund af sin etniske oprindelse og blev tilkendt en godtgørelse. Klager henvendte sig efterfølgende med nye oplysninger. Sagen blev genoptaget, og Ligebehandlingsnævnet vurderede herefter, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han blev afvist ved indgangen på grund af sin etniske oprindelse. 

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Genoptagelse af sag om afvisning i døren til en natklub (2016-6811-20540)

Klager, som var ældre end 60 år, var afskåret fra at opstille som sektorformand i en fagforening.

Klager var sektorformand, og var ved kongres afskåret fra at lade sig opstille på ny til posten som sektorformand, da forbundets dagældende love bestemte, at kadidater til posten ikke måtte være fyldt 60 år. Et flertal i nævnet var af den opfattelse, at posten som sektorformand reelt er en erhvervsmæssig beskæftigelse i beskæftigelsesdirektivets forstand og dermed omfattet af loven, uanset at posten indeholder elementer, der er karakteristiske for både lønmodtagere og selvstændige. Der var dissens i afgørelsen.

Principiel afgørelse. Klager fik medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Klager, som var ældre end 60 år, var afskåret fra at opstille som sektorformand i en fagforening (2014-6810-43207)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring