Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2016

Ligebehandlingsnævnet har i januar truffet afgørelse i seks sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 20. januar 2016 om handicap og alder

 

Eksamenssekretær afskediget på grund af alder

En 53-årig eksamenssekretær blev afskediget grundet nedskæringer. Eksamenssekretæren mente, at  hun blev afskediget grundet sin alder, da der blev afskediget en uforholdsmæssig stor andel af ældre medarbejdere. Nævnet lagde til grund, at der blandt de afskedigede ikke var en overvægt af medarbejdere i alderen 50-59 men, at der var en overvægt af medarbejdere i alderen 60-64, og at der ikke var medarbejdere i alderen 65-69, der blev afskediget. Nævnet vurderede, at eksamenssekretæren blev udvalgt til afskedigelse, da hendes opgaver blev indskrænket væsentligt. Eksamenssekretæren havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder der tydede på aldersdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold

Eksamenssekretær afskediget på grund af alder (J. nr. 2015-6810-15244)

Fakultetssekretær afskediget på grund af alder

En 54-årig fakultetssekretær blev afskediget på grund nedskæringer. Fakultetssekretæren mente, at hun blev afskediget grundet sin alder, da der blev afskediget en uforholdsmæssig stor andel af ældre medarbejdere. Nævnet lagde til grund, at der blandt de afskedigede ikke var en overvægt af medarbejdere i alderen 50-59, men at der derimod var en overvægt af medarbejdere i alderen 60-64, mens at der ikke var medarbejdere i alderen 65-69, der blev afskediget. Nævnet vurderede, at fakultetssekretæren blev udvalgt til afskedigelse, da indholdet i hendes stilling blev indskrænket væsentligt. Fakultetssekretæren havde ikke påvist faktiske omstændigheder der tydede på aldersdiskrimination.

Klager fik derfor ikke medhold

Fakultetssekretær afskediget på grund af alder (J. nr. 2015-6810-22685)

Socialpædagog afskediget efter sygdomsforløb

Socialpædagogen havde været udsat for to overfald på en tidligere arbejdsplads. På tidspunktet for afskedigelsen var hun diagnosticeret med uspecificeret belastningsreaktion og havde haft psykiske gener i mere eller mindre grad gennem mere end et år. Efterfølgende fik hun stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion, og lægeligt var det beskrevet, at hun var betydeligt præget af sygdommen og let kunne retraumatiseres . Nævnet vurderede, at der på afskedigelsestidspunktet var der tale om langvarige funktionsindskrænkninger, hvorfor socialpædagogen havde et handicap. Socialpædagogen ville vanskeligt kunne varetage sit arbejde, uanset om hun blev tilbudt nedsat arbejdstid, en § 56-aftale eller andre tilpasninger, da konfliktfyldte miljøer, som socialpædagogen ikke kunne arbejde i, ikke kunne undgås på arbejdspladsen. Hun fik derfor ikke medhold.

Nævnet fandt i øvrigt, at forhandlinger mellem socialpædagogens fagforbund og arbejdsgiveren om vilkårene i opsigelsesperioden ikke afskar socialpædagogen fra at rejse krav om godtgørelse for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold

Socialpædagog afskediget efter sygdomsforløb (J. nr. 2015-6810-02715)

Portør kunne ikke arbejde efter ulykke

En portør var udsat for en ulykke, hvor han faldt ned fra et loft og pådrog sig en ustabil fraktur i lænderyggen. Han var efterfølgende sygemeldt i ca. fem måneder, hvorefter han gradvist genoptog arbejdet. Efter at portøren var nået op på fuld tid, blev han sygemeldt igen på grund af rygsmerter. Han genoptog arbejdet med skånehensyn, men blev efterfølgende opsagt. Ligebehandlingsnævnet fandt, at portøren havde et handicap, og at han på grund af dette ikke længere kunne udføre de væsentlige funktioner i sit arbejde som portør.

Klager fik derfor ikke medhold.

Portør kunne ikke arbejde efter ulykke (J. nr. 2015-6810-06077)

Lærer afskediget efter ulykke

En lærer på en produktionsskole blev sygemeldt efter en ulykke, hvor han faldt ned fra et træ og pådrog sig en fraktur af en lændehvirvel. Han genoptog gradvist efter ca. fem måneder sit arbejde med skånehensyn. Han blev efterfølgende delvist sygemeldt, og han meddelte sin arbejdsgiver, at han fremover ønskede at arbejde på nedsat tid med omkring 30 timer om ugen. Læreren modtog en påtænkt opsigelse den 8. april 2014. Arbejdsgiveren indrykkede herefter en jobannonce i en lokalavis, hvor de søgte efter både en deltidsmedarbejder til at supplere klager og en fuldtidsmedarbejder til at erstatte ham. Ansøgningsfristen var ca. 8 dage. Da arbejdsgiveren ikke modtog brugbare ansøgninger til deltidsstillingen, opsagde de klager og ansatte i stedet en ny fuldtidsmedarbejder. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager havde et handicap.

Nævnets flertal fandt, at der var behov for parts- og vidneforklaringer for blandt andet at få afklaret, om indklagede havde opfyldt tilpasningsforpligtelsen.

Mindretallet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde gjort tilstrækkeligt for at holde læreren på arbejdspladsen.Da der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, kunne Ligebehandlingsnævnet derfor ikke behandle klagen.

Lærer afskediget efter ulykke (J. nr. 2014-6810-39590)

Fleksjobansat afskediget efter arbejdstidsnedsættelse

Klager var fleksjobansat i en kantine med 16 timer om ugen på grund af kroniske smerter efter en operation i albuen. Hun blev sygemeldt med stress og depression efter, at der var kommet ny forpagter af kantinen. Klager genoptog arbejdet med 12 timer om ugen, og fik i den forbindelse tilført nye arbejdsopgaver og frataget andre opgaver. Klager var dog stadig tilknyttet kantinen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager havde et handicap, men at årsagerne til ændringerne i klagers arbejdsopgaver og reduktionen i arbejdstimer samt forholdende omkring afskedigelsen var uden sammen med klagers handicap.

Klager fik derfor ikke medhold i sagen.

Fleksjobansat afskediget efter arbejdstidsnedsættelse (J. nr. 2015-6810-03808)Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring