Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2016

Ligebehandlingsnævnet traf i december afgørelse i 24 sager.

Møde den 7. december 2016


Kvindelig pædagog afskediget på grund af køn

En kvinde blev afskediget fra sin stilling som pædagog på et opholdssted under henvisning til faldende børnetal på opholdsstedet. Kort efter opsigelsen modtog klager en SMS fra sin leder med en uddybning af baggrunden for opsigelsen. Det fremgik udtrykkeligt heraf, at indklagede ved beslutningen om at afskedige klager blandt andet lagde vægt på hendes køn. Klager havde herefter påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling på grund af køn. Uanset oplysningen om det faldende børnetal og to øvrige afskedigelser i afdelingen havde indklagede ikke heroverfor bevist, at klagers køn ikke blev tillagt betydning ved beslutningen om at afskedige netop hende. En efterfølgende redegørelse fra indklagede under sagen om, hvorfor klager blev udvalgt til afskedigelse, kunne ikke ændre herpå. 

Klager fik herefter medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 245.000 kr., svarende til ca. ni måneders løn.

Kvindelig pædagog afskediget på grund af køn (j. nr. 2016-6810-10770)

 

Gravid pædagog/chauffør afskediget under prøvetid

En pædagog/chauffør i en daginstitution oplyste efter cirka seks ugers ansættelse, at hun var gravid. Omkring fire uger herefter blev hun opsagt. Indklagede havde ikke med sin oplysning om besparelser på baggrund af faldende børnetal løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i kvindens graviditet.

Klager fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 160.000 kr.

Gravid pædagog/chauffør afskediget under prøvetid (j. nr. 2016-6810-16879)

 

En udbudt specialkørsel var ikke kønsdiskriminerende

Et taxiselskab havde udbudt en specialkørsel til selskabets vognmænd. Ifølge kørselsbeskrivelsen var kunden en 14-årig pige med udpræget angst, og det var blandt andet et krav, at chaufføren ikke havde skæg. En chauffør klagede herover, da han mente, at der var tale om forskelsbehandling af mænd. Nævnet vurderede, at chaufføren ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn, da kravet i specialopgaven ikke relaterede sig til køn, men til skægvækst, og da mænd uden skæg havde samme mulighed for at byde ind på opgaven som kvinder.

Chaufføren fik derfor ikke medhold.

En udbudt specialkørsel var ikke kønsdiskriminerende (j. nr. 2016-6810-32292)

 

Tøjbutik søgte en kvinde/pige til forretningens pigeafdeling

En tøjforretning på Sjælland søgte en kvinde/pige til fuldtidsansættelse i forretningens pigeafdeling. En mand søgte stillingen og fik afslag på grund af sit køn. Forretningen gjorde gældende, at manden reelt ikke var interesseret i stillingen, blandt andet fordi han var bosat i Jylland. Manden oplyste, at han søgte stillinger i store dele af Danmark. Da forretningen alene havde søgt kvinder og piger til ansættelse, var annonceringsforbuddet i ligebehandlingsloven overtrådt. Derudover havde forretningen handlet i strid med loven, da manden ikke kunne komme i betragtning til stillingen på grund af sit køn.

Manden fik medhold og godtgørelse på 12.500 kr.

Tøjbutik søgte en kvinde/pige til forretningens pigeafdeling (j. nr. 2016-6810-33090)

 

Vejledning om forældremyndighed og samvær i udlandet

En muslimsk mand af tyrkisk afstamning klagede over forskelsbehandling på grund af etnicitet og religion under et møde om samvær i Statsforvaltningen. Under mødet vejledte Statsforvaltningens mødeleder om reglerne for fælles forældremyndighed i relation til omskæring og samvær i udlandet. Spørgsmålet herom var rejst af klagers ekshustru, der udtrykte bekymring for klagers adgang til at holde ferie i udlandet med deres fælles sønner samt muligheden for omskæring af sønnerne uden hendes samtykke under et udlandsophold. Lov om etnisk ligebehandling omfatter ikke forskelsbehandling på grund af religion, og nævnet kunne derfor ikke tage stilling til denne diskriminationsgrund Nævnet vurderede, at der ikke efter oplysningerne om Statsforvaltningens vejledning af parterne under mødet var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af klagers etniske oprindelse. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Vejledning om forældremyndighed og samvær i udlandet (j. nr. 2015-6811-59244)

 

Febersygdom hos et barn var ikke et handicap

En pædagog blev i november 2014 afskediget efter en længere periode med helt eller delvist sygefravær siden december 2013 på grund af egen og barns sygdom. I december 2013 blev pædagogens søn indlagt med feber og havde efterfølgende gentagne feberepisoder. Han fik konstateret en periodisk febersygdom, PFAPA, med hyppige forekomster. Ifølge de lægelige oplysninger var sønnen en glad og fuldstændigt normalt udviklet dreng, og der var ikke i det lægelige materiale en egentlig prognose for sygdommen. Sønnen havde efter en samlet vurdering ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Pædagogen fik derfor ikke medhold.

Febersygdom hos et barn var ikke et handicap (j. nr. 2015-6810-38829)

 

36-årig havde ikke ret til uddannelsesstøtte

En 36-årig mand klagede over Styrelsen for Videregående Uddannelser. Han havde fået afslag på uddannelsesstøtte, idet han havde påbegyndt fem ungdomsuddannelser med uddannelsesstøtte. Ledige under 30 år, der får et uddannelsespålæg, kan modtage uddannelsesstøtte, selvom de allerede har modtaget uddannelsesstøtte til fem ungdomsuddannelser.

Da indklagede ikke driver vejledning- og uddannelsesvirksomhed eller anviser beskæftigelse, var klagen ikke omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

36-årig havde ikke ret til uddannelsesstøtte (j. nr. 2016-6811-21505)

 

 

Møde den 14. december 2016

 

Afskedigelse af faglærer med handicap i strid med forskelsbehandlingsloven

En faglærer med en rygskade blev afskediget fra sin stilling ved et AMU-center, da han ved flere lejligheder havde afbrudt undervisningen og ladet kursisterne gå hjem før tid uden, at der var uopsættelige grunde dertil. Faglæreren havde som følge af sine ryggener problemer med at gennemføre en fuld dags undervisning, hvilket var et krav fra AMU-centret. Nævnet vurderede, at faglærerens ryggener udgjorde et handicap, og at AMU-centret ikke i tilstrækkeligt grad havde undersøgt mulighederne for at løse faglærerens problemer gennem hensigtsmæssige foranstaltninger.

Faglæreren fik derfor medhold og godtgørelse på 310.000 kr.

Afskedigelse af faglærer med handicap i strid med forskelsbehandlingsloven (j. nr. 2016-6810-05522)

 

Mand uden retlig interesse i uddeling af kvindepris

Nævnet kunne ikke behandle en klage fra en mand over, at en kvindepris var givet til danske sygeplejersker, da han ikke havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Klagen blev derfor afvist på grund af manglende retlig interesse.

Mand uden retlig interesse i uddeling af kvindepris (j. nr. 2016-6811-48690)

 

Mand nægtet adgang til bar

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en mand blev nægtet adgang til en bar. På baggrund af en facebook-korrespondance med barchefen fra dagen efter episoden, der understøttede mandens forklaring, var der påvist faktiske omstændigheder, som tydede på, at der var sket forskelsbehandling på grund af køn. Baren kunne med sin senere begrundelse og mere generelle oplysninger om sin politik ikke løfte bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. 

Klager fik en godtgørelse på 2.500 kroner.

Mand nægtet adgang til bar (j. nr. 2016-6811-16823)

 

Jurist var afskåret fra en rejse krav som følge af forskelsbehandling på grund af alder

En jurist født i 1954 blev afskediget på grund af en virksomheds ringe resultater og behov for en personalereduktion. Virksomheden havde selskaber i flere lande, og klager var den eneste jurist i det danske selskab. Han indgik i forbindelse med afskedigelsen en aftale med det danske selskab om at levere ekstern juridisk bistand via sit eget advokatfirma, ligesom han indgik en fratrædelsesaftale, hvorefter han fik en godtgørelse på tre måneders løn. Forud for indgåelse af fratrædelsesaftalen i marts 2014 havde juristen gjort gældende, at han var blevet afskediget på grund af sin alder, og det var et spørgsmål, der indgik i de drøftelser, der førte frem til aftalen. Efterfølgende udvidende virksomheden det juridiske team med en islænding og en amerikaner, og juristen henvendte sig til virksomheden i marts 2015, da han blev opmærksom derpå. Klagen blev indgivet til Ligebehandlingsnævnet i september 2016. Under disse omstændigheder var juristen afskåret fra at rejse krav som følge af forskelsbehandling på grund af alder.

Klagen blev derfor afvist af nævnet

Jurist var afskåret fra en rejse krav som følge af forskelsbehandling på grund af alder (j. nr. 2015-6810-43305)

 

Afslag på ansøgning til stilling som piccoline var ikke begrundet i alder

En 23-årig mand søgte en piccolinestilling i et advokatfirma. Manden fik afslag blandt andet med henvisning til sin alder. De ansøgere, som advokatfirmaet havde indkaldt til samtale, var 19-21 år og dermed nogenlunde alderssvarende med manden, som modsat de indkaldte ansøgere ikke havde vedlagt CV og eksamensbeviser. Som følge af henvisningen til alder ved afslaget var der påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling, men advokatfirmaet havde godtgjort, at alder ikke var indgået i vurderingen af mandens ansøgning.

Manden fik derfor ikke medhold.

Afslag på ansøgning til stilling som piccoline var ikke begrundet i alder (j. nr. 2016-6810-25178)

 

Gravid rengøringsassistent blev afskediget

En rengøringsassistent meddelte den 10. august 2015 sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Den 22. september 2015 blev klager opsagt. Da klager blev opsagt under sin graviditet, var der omvendt bevisbyrde. Indklagede gjorde under sagen gældende, at opsigelsen var begrundet i et mistet kundegrundlag. Da indklagede ikke havde fremlagt nærmere oplysninger om det mistede kundegrundlag, og heller ikke havde godtgjort, at det var klager, der blandt medarbejderne bedst kunne undværes, vurderede Ligebehandlingsnævnet, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden. 

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 30.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Gravid rengøringsassistent blev afskediget (j. nr. 2015-6810-56877)

 

17-årig søgte stilling som promotor

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at det fremgik af en stillingsannonce, at medarbejderen til stillingen som promotor, som minimum skulle være 21 år. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at minimumsaldersgrænsen i restaurationsloven er 18 år og ikke 21 år. Det var derimod ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager på 17 år ikke blev taget i betragtning til stillingen. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at den særlige beskyttelse af unge under 18 år i særligt restaurationsloven og arbejdsmiljøloven var til hinder for ansættelse klager til arbejdet som promotor for indklagede.

Klager fik derfor ikke medhold.

17-årig søgte stilling som promotor (j. nr. 2016-6810-16561)

 

Serviceassistent afskediget efter skulderoperation

En serviceassistent på et hospital havde i en række år haft smerter i både højre og venstre arm. Hun havde 42 fraværsdage fra maj til december 2014 og blev i forbindelse med en skulderoperation i januar 2015 langtidssygemeldt.  Et journalnotat fra april 2015 beskrev, at hun stadig havde mange smerter, at hun tidligst skulle vurderes med hensyn til en prognose efter cirka tre måneder, og at der kunne gå op til et år inden fuldstændig afklaring. Klager blev afskediget i slutningen af maj 2015 på grund af sit fravær. Serviceassistenten havde et handicap i lovens forstand, men på baggrund af journalnotatet fra april 2015 var det bevist, at hun på afskedigelsestidspunktet ikke var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen, og at dette ikke ville ændre sig inden for rimelig tid. Hospitalet havde derfor ikke pligt til at afvente afklaringen af klagers helbredstilstand, inde de skred til afskedigelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Serviceassistent afskediget efter skulderoperation (j. nr. 2015-6810-55649)

  

Møde den 21. december 2016

 

Stress og belastningsreaktion på grund af røveri

Klager havde under et røveri i april 2013 på sin arbejdsplads, et apotek, fået et knivstik i hånden samt efterfølgende psykiske mén. I forbindelse med arbejdsskaden gik han til en psykoterapeut, der vurderede, at han led af belastningssymptomer. Han fik nedsat arbejdstid i mindre omfang i november 2014, og i februar 2015 blev han sygemeldt. Psykoterapeuten vurderede, at klager ville kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for 1-1½ år. Indtil sygemeldingen havde klager i ca. halvandet år et sygefravær under gennemsnittet. Nævnet vurderede, at klager ikke havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Stress og belastningsreaktion på grund af røveri (j. nr. 2015-6810-60440)

 

Ægtefællens handicap betydning for arbejdstider

Klager var ansat i fleksjob, hvor hans arbejdsplads tillod tre hjemmearbejdsdage om ugen. Det var nødvendigt for klager i et vist omfang at arbejde hjemme, da hans ægtefælle havde et handicap. Klagers ansættelsesvilkår blev imidlertid ændret, så hjemmearbejde ikke længere var muligt. Ændringen var begrundet i en ensretning af vilkårene for alle indklagedes medarbejdede. Klager accepterede ikke de ændrede vilkår, og blev derfor opsagt.

Nævnede vurderede, at klagers ægtefælle var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Ændringen af klagers arbejdsvilkår var imidlertid hverken helt eller delvist begrundet i klagers ægtefælles handicap. Klager blev dog ringere stillet end de andre medarbejdere på arbejdspladsen, hvis vilkår også var blevet ændret, fordi hjemmearbejdsdagene ifølge klager var nødvendige for, at han kunne varetage de funktioner i hjemmet, som hans ægtefælle på grund af handicappet ikke kunne klare.

Nævnet fandt at hensynet til at ensrette vilkårene for indklagedes medarbejdere var sagligt, og at midlet i form af ændring af ansættelsesvilkår var hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet har derfor ikke taget stilling til, hvorvidt klager måtte være beskyttet af forskelsbehandlingsloven ”by association”.

Klager fik derfor ikke medhold.

Ægtefællens handicap betydning for arbejdstider (j. nr. 2015-6810-54683)

 

Arbejdsgiver havde ikke tilsidesat sine tilpasningsforpligtelser

Klager arbejdede i fleksjob som bogholder med en arbejdstid på 15 timer om ugen. Indklagede imødekom en række skånebehov for klager. Under en MUS-samtale fremsatte klager ønske om et kontor/stillerum til fordybelse i opgaver. Klager blev sygemeldt i april 2015. I august 2015 oplyste kommunen, at klager havde fået nye skånebehov, bl.a. behov eget rum. Indklagede kunne ikke imødekomme disse skånehensyn og klager blev derfor opsagt. Det var ikke muligt at indrette et kontor til klager i indklagedes lejemål, og indklagede havde ikke mulighed for at leje yderligere lokaler. Indklagede havde derfor ikke tilsidesat sine tilpasningsforpligtelser.

Klager fik derfor ikke medhold.

Arbejdsgiver havde ikke tilsidesat sine tilpasningsforpligtelser (j. nr. 2015-6810-59249)

 

En kvinde født i 1971 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder

En kvinde født i 1971 fik afslag på sin jobansøgning blandt andet på grund af alder. Efterfølgende beklagede indklagede henvisningen til alder.  Indklagede havde ikke godtgjort, at fravalget af kvinden udelukkende var begrundet i, at hun ikke havde de fornødne faglige og personlige kompetencer.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

En kvinde født i 1971 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder (j. nr. 2016-6810-22965)

 

En mand født i 1957 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder

En mand født i 1957 fik afslag på sin jobansøgning blandt andet på grund af alder. En ledende medarbejder hos indklagede, som deltog i udvælgelsen af kandidater, bekræftede over for klager, at alder var afgørende. Efterfølgende beklagede indklagede henvisningen til alder. Indklagede havde ikke godtgjort, at fravalget af manden udelukkende var begrundet i, at han ikke havde de fornødne faglige og personlige kompetencer.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

En mand født i 1957 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder (j. nr. 2016-6810-23703)

 

En mand født i 1974 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder

En mand født i 1974 fik afslag på sin jobansøgning blandt andet på grund af alder. Efterfølgende beklagede indklagede henvisningen til alder. Indklagede havde ikke godtgjort, at fravalget af manden udelukkende var begrundet i, at han ikke havde de fornødne faglige og personlige kompetencer.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

En mand født i 1974 fik afslag på sin ansøgning på grund af alder (j. nr. 2016-6810-30355)

 

Kvinde fik afslag på stilling som lagerarbejder på grund af sit køn

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde fik afslag på en stilling som lagerarbejder med den begrundelse, at profilen til jobbet var rettet til en mand.

Klager fik medhold og en godtgørelse på 25.000 kroner.

Kvinde fik afslag på stilling som lagerarbejder på grund af sit køn (j. nr. 2016-6810-31671)

 

Mandlig klager havde ikke retlig interesse i en svømmehals forskellige kontingentpriser for kvinder

En mand klagede over, at en svømmeklub opkrævede 1.600 kroner i kontingent pr. sæson for voksne og 1.000 kroner i kontingent pr. sæson for etniske kvinder.  Han gjorde gældende, at svømmeklubben med sine kontingentpriser forskelsbehandlede etnisk danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Klager tilhørte som mand ikke den persongruppe, som klagen vedrørte. Klager havde således ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en retlig interesse i sagen. 

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Mandlig klager havde ikke retlig interesse i en svømmehals forskellige kontingentpriser for kvinder (j. nr. 2016-6811-54352)

 

Kvinde kunne ikke komme i betragtning til stilling som afrydder

En kvinde søgte via Facebook en stilling som afrydder på en bar. En medarbejder svarede, at baren kun søgte mandlige afryddere. Den indklagede bar havde ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser og havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.

Kvinden fik derfor medhold og godtgørelse på 5.000 kr.

Kvinde kunne ikke komme i betragtning til stilling som afrydder (j. nr. 2016-6810-31122)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring