Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2016

Ligebehandlingsnævnet har i marts truffet afgørelse i 19 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 2. marts 2016

Afskedigelse af en supportkonsulent, der på afskedigelsestidspunktet ikke havde et handicap

En supportkonsulent blev sygemeldt på grund af depression og angst. Hun fik i en periode ændrede arbejdsopgaver, hvor hun kunne fritages fra direkte telefonsupport. Konsulenten blev afskediget, da der ikke fremover var opgaver til hende uden telefonsupport. To medlemmer fandt, at prognosen for kvindens sygdom og begrænsninger som følge heraf på afskedigelsestidspunktet var usikker, og at der derfor ikke var tale om et handicap. Et medlem fandt, at kvinden havde et handicap, hvilket arbejdsgiveren måtte være bekendt med, men at hun ikke var kompetent, egnet og disponibel til at varetage en stilling i virksomheden uanset tilpasninger i forhold til kvindens funktionsbegrænsninger.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af en supportkonsulent, der på afskedigelsestidspunktet ikke havde et handicap (2014-6810-30327)

Ændret arbejdssted samt manglende lønregulering og lønsamtale i forbindelse med barselsorlov

En butikschef fik ændret sit arbejdssted til en anden butik, mens hun var på barselsorlov. I klagers kontrakt stod, at arbejdsstedet, ved udløb af klagers tidsbegrænsede stilling, ville være et andet sted i Storkøbenhavn. Klager mente, at ansættelsesforholdet var ophørt grundet arbejdsgivers forhold. Klager henviste til, at forflyttelsen indebar forøget transporttid og mente, at forflyttelsen forringede hendes indtjeningsmuligheder. Nævnet fandt, at ændringen af arbejdsstedet og en mulig ændring i indtjeningen ikke kunne sidestilles med en opsigelse, samt at et muligt udsving i muligheden for at oppebære bonus ville være inden for rammerne af, hvad klager efter ansættelseskontrakten med rimelighed måtte tåle.

Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Nævnet fandt også, at hverken køn eller afholdelse af barselsorlov helt eller delvist var årsag til, at klager ikke var blevet indkaldt til lønsamtale og lønreguleret. De øvrige ansatte havde ikke været til lønsamtaler under klagers barselsorlov.

Klager fik derfor heller ikke medhold i denne del af klagen.

Ændret arbejdssted samt manglende lønregulering og lønsamtale i forbindelse med barselsorlov (2015-6810-03775)

Afskedigelse af en virksomhedskonsulent med handicap som følge af særlig psykisk sygdom

En virksomhedskonsulent i en kommune var i november 2012 involveret i et trafikuheld, der medførte knoglebrud og efterfølgende komplikationer i form af infektion, depression, angst og PTSD. Hun var sygemeldt i perioder og havde ved delvis genoptagelse af arbejdet behov for nedsat arbejdstid og ændrede arbejdsopgaver. Der var lagt en plan for delvis optrapning i arbejdstid, som hun fulgte frem til, at hun blev afskediget i maj 2014.

Konsulentens helbredsmæssige problemer, særlig i forhold til hendes psykiske sygdom, hindrede hende i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige vilkår med andre arbejdstagere, og begrænsningerne var af lang varighed. Der var derfor tale om et handicap. Det var uprøvet, om konsulenten med fast reduceret arbejdstid og mulighed for ro og løbende restitution ville være i stand til at varetage sine arbejdsopgaver, og kommunen havde derfor ikke opfyldt sin pligt til at foretage hensigtsmæssige tilpasninger efter konsulentens konkrete behov. Konsulenten fik derfor medhold og godtgørelse på 305.000 kr. svarende til cirka ni måneders løn.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse

Afskedigelse af en virksomhedskonsulent med handicap som følge af særligt psykisk sygdom (2015-6810-07899)

Person med juridisk kønsskifte måtte ikke benytte dameomklædning

En svømmehals tilbud til klager om separat omklædningsrum til person med juridisk kønsskifte havde intet med ligebehandling i ligestillingslovens forstand at gøre. Klager er juridisk en kvinde, men fremtræder fysisk som en mand. Klager kunne derfor af blufærdighedsmæssige hensyn ikke benytte kvindernes omklædningsrum i svømmehal.

Klager fik derfor ikke medhold.

Person med juridisk kønsskifte måtte ikke benytte dameomklædning (2015-6811-22682)

Klager var omfattet af bekendtgørelse, som fritager militæret for forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af handicap

En seniorsergent fik konstateret diabetes 1, og blev kort tid herefter erklæret uegnet til udsendelse. Klager overgik til andre arbejdsopgaver med særlig fokus på undervisning, hvor han ikke skulle udsendes til operationer i udlandet. Nævnet vurderede, at klager var omfattet af en bekendtgørelse, som fritager militæret for forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af handicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klager var omfattet af bekendtgørelse, som fritager militæret for forbuddet mod forskelsbehandling på baggrund af handicap (2015-6810-12031)

Bortvisning af salgskonsulent på grund af ønsket om at afholde barselsorlov

En salgskonsulent fik i april 2013 en datter. Moderen til barnet opholdt sig på et krisecenter på grund af psykiske problemer og var ikke i stand til at tage sig af barnet, som opholdt sig hos faderen. Han var fraværende på sit arbejde fra maj 2013 af denne grund. Moderen ville i starten ikke underskrive en erklæring, hvor hun anerkendte salgskonsulenten som fader til barnet. Han kunne derfor ikke indtræde i moderens ret til 14 ugers barselsorlov og han blev derfor sygemeldt, og arbejdsgiveren kunne ikke få dagpengerefusion. Arbejdsgiveren rykkede flere gange for varighedserklæringer og meddelte, at manglende opfyldelse ville føre til ophævelse af ansættelsesforholdet, og i juli 2013 blev konsulenten bortvist.

Forud for bortvisningen var arbejdsgiveren bekendt med konsulentens situation og havde modtaget oplysninger om, at der nu forelå dokumentation for faderskabet. Arbejdsgiveren havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at bortvisningen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i ønsket om afholdelse af orlov. Konsulenten fik derfor medhold og godtgørelse på 290.000 kr. svarende til cirka ni måneders løn. Det faldt uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence at tage stilling til, om bortvisningen var berettiget efter funktionærlovens regler.

Bortvisning af salgskonsulent på grund af ønsket om at afholde barselsorlov (2014-6810-42564)

Nævnets kompetence i forhold til en sømands ansættelsesforhold efter overgang til færøsk ejerskab

En polsk sømand blev i 2006 ansat ved et dansk rederi. I 2009 skrev en kaptajn på en offentlig tilgængelig computer ifølge sømanden en vittighed, som sømanden fandt stødende over for polakker. I december 2012 blev skibet, som klager sejlede med, slettet af de danske skibsregistre og overgik til færøsk ejerskab. Ifølge efterfølgende ansættelseskontrakter var klagers ansættelsesforhold underlagt færøsk lovgivning. Sømanden mente, at han i 2013 fik tilbudt en dårlige løn end en dansk kollega og mente sig i øvrigt dårligt behandlet.

Nævnet kunne ikke behandle klagen over sømandens ansættelsesforhold fra 2013 og frem, da ansættelsesforholdet var underlagt færøsk lovgivning, og da lov om Ligebehandlingsnævnet, hvori nævnets kompetence er fastlagt, ikke gælder for Færøerne og Grønland. Denne del af klagen blev derfor afvist. Et eventuelt krav på godtgørelse i anledning af vittigheden fremsat i 2009 var forældet efter forældelsesloven.

Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen,

Nævnet kompetence i forhold til en sømands ansættelsesforhold efter overgang til færøsk ejerskab (2015-6810-12035)

Møde den. 16 marts 2016

Kønsmæssig sammensætning af aktionærråd og bestyrelse

Den kønsmæssige sammensætning af et aktionærråd i en regional aktionærkreds og en bestyrelse var ikke omfattet af Ligebehandlingsnævnets kompetence.  Nævnet vurderede, at forholdet mellem en bank og (potentielle) medlemmer af bankens aktionærråd eller bestyrelse ikke er omfattet af ligebehandlingslovens anvendelsesområde.  Ligebehandlingsnævnet vurderede samtidig, at en aktionærs mulighed for at opnå valg til en banks aktionærråd eller bestyrelse ikke er omfattet af ligestillingsloven.

Nævnet kunne derfor ikke behandle sagen.

Kønsmæssig sammensætning af aktionærråd og bestyrelse (2015-6811-12032)

Mænd afvist ved døren til et diskotek

En gruppe unge mænd blev afvist i døren til en natklub. En fra gruppen optog samtalen med dørmanden med et videokamera. Det fremgik af lydoptagelsen, at gruppen var blevet lukket ind, hvis de havde været piger, men indklagede forklarede efterfølgende, at dette ikke var den rigtige begrundelse. Dørmændene havde vurderet, at gruppen havde udvist en truende adfærd, og at der ville opstå en konfrontation, hvis de gav denne forklaring til gruppen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager havde påvist faktiske omstændigheder der tydede på, at han blev afvist i døren på grund af køn, og at indklagede ikke havde løftet sin del af bevisbyrden.

Klager fik derfor medhold og godtgørelse.

Mænd afvist ved døren til et diskotek 2015-6811-20513 (I) - 2015-6811-20512 (II) -  2015-6811-22161 (III) - 2015-6811-21360  (IV)

Mand nægtet adgang til fitnesscenter

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et fitnesscenter kun tillod adgang for kvinder. Klager, der er mand, ønskede at vente på sin kollega i fitnesscentret. Nævnet fandt, at hensynene til blufærdighed og tilrettelæggelse af sportslige aktiviteter er et legitimt mål. Uagtet at klager ikke ønskede at opnå medlemskab eller adgang til at dyrke fitnesstræning, gik de midler, som indklagede anvendte for at opnå dette mål, ikke går ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

Mand nægtet adgang til fitnesscenter (2015-6811-39011)

Afslag på stilling som receptionist i swingerklub

En mand søgte en stilling som receptionist i en swingerklub. Swingerklubben søgte en medarbejder 5-15 timer om ugen. Ifølge stillingsopslaget skulle medarbejderen være over 21 år, og manden fik afslag, da han ifølge sin ansøgning var 18 år. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling. Det påhvilede derfor swingerklubben at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Swingerklubben havde imidlertid ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser.

Klager fik derfor medhold i klagen og godtgørelse på 5.000 kr.

Afslag på stilling som receptionist i swingerklub (2015-6811-29157)

Annoncering efter piger og kvinder til ansættelse i pølsevogn

En pølsevogn havde i en stillingsannonce søgt en kvinde på 35 til 40 år samt piger i alderen 16 til 18 år til ansættelse. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at pølsevognen havde handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af bestemt køn og alder.

Klager fik derfor medhold i klagen.

Da klager ikke havde søgt jobbet, fik han ikke godtgørelse.

Annoncering efter piger og kvinder til ansættelse i pølsevogn (2015-6811-34441)

Anmodning om genoptagelse af sag om en varmemesters pligtmæssig fratrædelse på grund af alder

En boligforening havde bedt om genoptagelse af en tidligere truffet afgørelse, hvorefter en varmemester havde fået medhold i, at han var blevet afskediget på grund af alder i strid med forskelsbehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet vurderede at der ikke var fremkommet nye oplysninger i sagen, som kunne begrunde en genoptagelse.

Sagen kunne derfor ikke genoptages.

Anmodning om genoptagelse af sag om en varmemesters pligtmæssig fratrædelse på grund af alder (2016-6810-11217)

Afskedigelse af handicappet social- og sundhedshjælper

En social- og sundhedshjælper fik knægener efter et trafikuheld og blev sygemeldt. Efterfølgende undersøgelse af knæet viste slidgigt. På baggrund af, at klagers gener ikke var foreneligt med hendes arbejdsopgaver, blev hun afskediget. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at social- og sundhedshjælperen havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af, at kvinden ikke ville kunne varetage den rent administrative del af den funktion, som hun bestred før sin sygemelding, og at der ikke var andre stillinger som social- og sundhedshjælper, som klager ville kunne varetage.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af handicappet social- og sundhedshjælper (2014-6810-33302)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring