Gå til indhold

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingnævnet september 2016

Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 21 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 7. september 2016

Afskediget under fertilitetsbehandling

En pædagog på et behandlingshjem blev afskediget efter at have været periodevist sygemeldt. På afskedigelsestidspunktet var hun fuldtidssygemeldt. Det fremgik blandt andet af begrundelsen for afskedigelsen, at pædagogen var uarbejdsdygtig i forhold til sit pædagogiske virke på behandlingshjemmet, og at hun vægtede fertilitetsbehandling højt og derfor undlod at lade sig behandle for depression. To medlemmer af nævnet lagde til grund, at en del af pædagogens sygefravær var begrundet i fertilitetsbehandling, og at behandlingshjemmet ikke havde løftet bevisbyrden for, at fertilitetsbehandlingen var uden betydning for afskedigelsen.

Pædagogen fik derfor medhold samt godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Afskediget under fertilitetsbehandling (2015-6810-45640)


Handicaphjælper blev fravalgt på grund af alder

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at der ved afvisning af en 53-årig handicaphjælper ved besættelse af en ledig stilling til en 13-årig pige med muskelsvind blev lagt vægt på ansøgerens alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Handicaphjælper blev fravalgt på grund af alder (2015-6811-43243)

 

Afskediget under barsels- og forældreorlov i forbindelse med omstruktureringer i em lufthavn

Indklagede lufthavn oplevede et  fald i antallet af passagerer, hvilket medførte, at klagers arbejdsfunktion og vilkår ville blive ændret som følge af omstruktureringer . . Det er ubestridt, at ændringerne i klagers arbejdsvilkår kunne sidestilles med en egentlig opsigelse med tilbud om en ny ansættelse i en anden funktion. Beslutningen om de ændrede arbejdsvilkår blev truffet, mens klager var på barsels- og forældreorlov. Det var således indklagede der skulle bevise, at ændringerne ikke var begrundet i klagers barsels- og forældreorlov. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der ikke var noget, som tydede på, at klager var blevet opsagt på grund af, at hun havde afholdt barsel.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskediget under barsels- og forældreorlov i forbindelse med omstruktureringer i em lufthavn (2014-6810-66371)

  

En gymnasielærer var bundet af en fratrædelsesaftale

En gymnasielærer fik flere skriftlige advarsler og blev påtænkt afskediget. Der havde været flere klager fra elever over lærerens undervisning, og der havde været en løbende dialog mellem læreren og rektor, der blandt andet havde givet udtryk for, at lærerens højreorienterede netværk var i strid med gymnasiets værdigrundlag. Der blev indgået en fratrædelsesaftale mellem gymnasiet og læreren, som var repræsenteret af sin fagforening. Nævnet lagde til grund, at den faglige organisation ved indgåelse af forliget var bekendt med lærerens synspunkter, hvorefter han blev forfulgt på grund af sin politiske anskuelse. Læreren var derfor bundet af det indgåede forlig, og klagen blev afvist.

En gymnasielærer var bundet af en fratrædelsesaftale (2015-6810-47326)

 

En social- og sundhedsassistent blev ikke indkaldt til samtale på trods af anmodning om fortrinsret efter lov om kompensation til handicappede i erhverv

En social- og sundhedsassistent søgte tre stillinger i en kommune. Han gjorde opmærksom på, at han ønskede at benytte sig af sin fortrinsret til ledige stillinger. Han blev ikke indkaldt til samtale. Uanset et eventuelt handicap fandt nævnet, at social- og sundhedsassistenten ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til en formodning om forskelsbehandling, da der ikke var noget, der tydede på, at et muligt handicap var inddraget i ansættelsesprocesserne.

Social- og sundhedsassistenten fik derfor ikke medhold.

En social- og sundhedsassistent blev ikke indkaldt til samtale på trods af anmodning om fortrinsret efter lov om kompensation til handicappede i erhverv (2015-6810-10238)

   

Drenge måtte ikke gå i en gruppe i et shopping center

En dreng blev sammen med fire andre drenge af centervagten i et shopping center bedt om at splitte gruppe op., idet drenge ikke måtte gå sammen i grupper på over tre personer. Klager oplevede samme behandling ved senere besøg i centret med sin klasse. Nævnet vurderede, at klager var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Drenge måtte ikke gå i en gruppe i et shopping center (2016-6811-10846)

 

Møde den 12. september 2016

Kvinde bortvist under graviditet

En omsorgsmedhjælper klagede over, at hun blev bortvist fra sin arbejdsplads, mens hun var gravid, da hun ikke mødte på arbejde til en planlagt nattevagt på grund af vejrforholdene. Der var en række modstridende oplysninger i sagen, herunder blandt andet hvad der blev aftalt mellem klager og indklagede den pågældende aften. Da det var nødvendigt med mundtlige parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Klagen blev derfor afvist.

Kvinde bortvist under graviditet (2015-6810-22667)

 

Afskedigelse af bibliotekar var ikke på grund af alder

11 medarbejdere, herunder en bibliotekar født i 1951, blev varslet afskediget i foråret 2015, og fire medarbejdere blev varslet afskediget i efteråret 2015. Samlet set blev fem medarbejdere varslet i aldersgruppen over 60, tre i aldersgruppen 50-59, fem i aldersgruppen 40-49 og to i aldersgruppen 30-39. Der var ikke blandt de afskedigede en sådan signifikant overvægt at ældre medarbejdere, at det tydede på, at alder indgik i vurderingen af, hvem der skulle udvælges til afskedigelse, og bibliotekaren havde derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der tydede på forskelsbehandling på grund af alder.

Bibliotekaren fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af bibliotekar var ikke på grund af alder (2015-6810-48419)

 

Særlig aflønning af SU-berettigede unge i en overenskomst kunne opretholdes

En universitetsstuderende ansat ved en servicestation blev aflønnet efter en bestemmelse i overenskomsten om unge under uddannelse mellem 18 og 25 år, der var SU berettigede. Sø- og Handelsretten afsagde dom i en tilsvarende sag den 18. juni 2015, hvor arbejdsgiveren blev frifundet, idet Sø- og Handelsretten fandt, at den ulige behandling af unge under uddannelse var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og at bestemmelsen ikke gik videre end nødvendigt for at opnå formålet med bestemmelsen. Højesteret tiltrådte den 16. juni 2016 Sø- og handelsrettens dom. Ligebehandlingsnævnet traf afgørelse i overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens og Højesterets domme.

Den studerende fik derfor ikke medhold.

Særlig aflønning af SU-berettigede unge i en overenskomst kunne opretholdes (2014-6810-64317)

 

Forlystelsespark søgte mænd til ansættelse i en ny forlystelse

En kvindelig musiker klagede over, at en forlystelsespark søgte mænd til ansættelse i en ny børneforlystelse. Det fremgik af karakterbeskrivelse og visuel inspiration til forlystelsen, at personerne, der søgtes til ansættelse, skulle optræde som en mandlig komponist i en musikkaravane.

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at det ikke var hensigten med ligebehandlingsloven at begrænse den kunstneriske frihed i forbindelse med søgning efter personer af et bestemt køn til brug for teater eller lignende.

Kvinden fik derfor ikke medhold.

Forlystelsespark søgte mænd til ansættelse i en ny forlystelse (2015-6810-54688)

 

Servicemedarbejder skulle tale og skrive flydende dansk

En mand af polsk oprindelse klagede over en uddannelsesinstitution, der søgte efter en servicemedarbejder, der kunne tale og skrive flydende dansk. En arbejdsgiver har inden for lovens rammer et skøn til at vurdere, i hvilket omfang danskkundskaber er nødvendige i forhold til at bestride en opslået stilling. Nævnet vurderede, at et sprogkrav om flydende dansk i skrift og tale ikke var nødvendigt i forhold til at varetage arbejdet som servicemedarbejder. Klager afkrydsede ved ansøgning ikke feltet om flydende dansk i skrift og tale. Afslaget til klager henviste heller ikke til sprogkravet. Uddannelsesinstitutionen havde derfor ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved behandlingen af klagers ansøgning til stillingen. 

Klager fik derfor ikke medhold.

Servicemedarbejder skulle tale og skrive flydende dansk (2015-6810-38593)

 

Diskotek annoncerede efter en garderobepige på Facebook

Et diskotek havde opslået en stillingsannonce på Facebook, hvori de annoncerede efter en garderobepige. Klager, der er mand, søgte stillingen pr. mail, og han skrev efterfølgende en besked til indklagede på Facebook. En medarbejder hos indklagede svarede klager på Facebook, at diskoteket kun søgte efter garderobepiger. Nævnet vurderede, at stillingsannoncen og det forhold, at klager ikke blev taget i betragtning til stillingen var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Diskotek annoncerede efter en garderobepige på Facebook (2016-6810-14542)

 

Squashcenters reklameplakat var ikke kønsdiskriminerende

En kvinde klagede over, at et squashcenter på en reklameplakat viste et billede af en foroverbøjet kvinde i shorts og top. Kvinden mente, at reklamen var kønsdiskriminerende. Nævnet fandt, at reklamen ikke kunne anses for at være chikane i relation til køn eller sexchikane.

Kvinden fik derfor ikke medhold.

Squashcenters reklameplakat var ikke kønsdiskriminerende (2015-6811-55702) og (2015-6811-58828)

 

Klager besvarede ikke henvendelser fra Ligebehandlingsnævnet

En 20-årig kvinde klagede over, at hun var blevet afvist i døren til en natklub på grund af sit køn og sin alder. Hun havde ikke påvist faktiske omstændigheder i øvrigt, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn eller alder, da hun ikke efter anmodning oplyste, hvornår den påståede afvisning fandt sted.

Klager fik derfor ikke medhold.

 Klager besvarede ikke henvendelser fra Ligebehandlingsnævnet (2016-6811-17765)

 

Møde den 21. september 2016

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om en rengøringsassistent blev afskediget på grund af graviditet

En gravid rengøringsassistent blev afskediget på grund af omstruktureringer. Arbejdsgiveren bestred at have haft kendskab til graviditeten, da beslutningen om afskedigelse blev truffet. Der var for nævnet fremlagt skriftlige vidneudsagn fra begge parter. Da der var tvivl om, hvorvidt arbejdsgiveren var bekendt med gravidteten, var der behov for mundtlig parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om en rengøringsassistent blev afskediget på grund af graviditet (2015-6810-56070)

 

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en mand ikke kunne opnå ægtefællepension

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af alder, da han ikke kunne opnå ægtefællepension efter sin afdøde ægtefælle i medfør af tjenestemandspensionsloven, idet ægteskabet var indgået efter ægtefællens pensionering. Nævnet vurderede, at det forhold, at manden ikke kunne opnå ægtefællepension, ikke var udtryk for forskelsbehandling på grund af alder. Der var ikke herved taget stilling til, om ægtefællepension udgjorde løn efter det EU-retlige lønbegreb.

 Manden fik derfor ikke medhold.

Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en mand ikke kunne opnå ægtefællepension (2015-6811-59327)

 

Afskedigelse af rengøringsassistent var ikke begrundet i graviditet

En rengøringsassistent, der var gravid i sjette måned, måtte forlade en kundes lokaler, da hendes datter var blevet indlagt til observation. Rengøringsvirksomheden sørgede for en afløser. Da kunden efterfølgende konstaterede, at der var begået tyveri, fordi lokalerne ikke var blevet aflåst, opsagde kunden aftalen med rengøringsvirksomheden. Rengøringsassistenten blev afskediget på baggrund af misligholdelse af ansættelseskontrakten, da hun havde forladt kunden uden af låse døren og koble alarmen til, hvilket resulterede i tyveri. Uanset uenighed mellem rengøringsassistenten og rengøringsvirksomheden om, hvorvidt rengøringsassistenten havde forladt lokalerne ulåste, havde virksomheden løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i graviditeten.

Rengøringsassistenten fik derfor ikke medhold.

Afskedigelse af rengøringsassistent var ikke begrundet i graviditet (2016-6810-01493)

 

Etnisk oprindelse havde ikke haft betydning for behandling af dødsbo

En kvinde med rødder fra Zambia havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse i forbindelse med en advokats behandling af boet efter kvindens ægtefælle. Der var ikke noget i sagens bilag, der relaterede sig til kvindens etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Etnisk oprindelse havde ikke haft betydning for behandling af dødsbo (2015-6811-55700)

 

Spørgsmål om religion stillet under jobsamtale

Under en jobsamtale til en stilling som vagtmedarbejder til kontanthåndtering blev der stillet spørgsmål til klagers religion. Dette var i strid med forskelsbehandlingsloven, og klager fik en godtgørelse på 2.500 kr.

Ansøgeren til stillingen klagede også over, at han var blevet bedt om at oplyse sin etniske oprindelse, og at der ved afslaget var blevet blev lagt vægt på hans køn. For så vidt angår disse spørgsmål var der en række modstridende oplysninger. Da det således var nødvendigt med mundtlige parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle denne del af klagen.

Spørgsmål om religion stillet under jobsamtale (2016-6810-02947)

 

En far modtog ikke digital post  om sin datter fra et regionshospital

En far modtog ikke digital post om bl.a. indkaldelser af sin datter fra et regionshospital. Klager er ikke samlevende med datterens mor. Forældrene har fælles forældremyndighed over datteren. Indklagede oplyste, at regionens systemer fungerer således, at indkaldelsesbreve og anden information bliver sendt til barnet, til den adresse, som barnets cpr.nr. er tilknyttet. Udgangspunktet er, at barnets cpr.nr. er tilknyttet den forælder, som er barnets bopælsforælder. Indkaldelsesbreve og informationer omkring barnet bliver sendt til bopælsforælderens adresse, og ikke også til samværsforælderens adresse. Indklagede har under forløbet tilbudt klager at notere i datterens journal, at begge forældre skulle modtage information om barnet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven. Klager fik derfor ikke medhold.

En far modtog ikke digital post  om sin datter fra et regionshospital (2015-6811-31383)

 

En far modtog ikke digital post om sin datter fra den kommunale tandpleje

En far modtog ikke digital post fra den kommunale tandpleje i forbindelse med, at der skulle foretages valg af tandklinik til datteren. Meddelelserne herom blev kun sendt til datterens mor. Forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed over datteren. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at den kommunale tandplejes praksis var i strid med ligestillingsloven. Klager fik derfor medhold.

En far modtog ikke digital post om sin datter fra den kommunale tandpleje (2015-6811-57330)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring