Gå til indhold

Ergoterapeuter afskediget under barsel fik medhold i Landsretten

Østre Landsret har den 8. april 2016 afsagt dom i overensstemmelse med Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 20. juni 2012 om godtgørelse til tre ergoterapeuter, der blev afskediget under barselsorlov.

Tre kvindelige ergoterapeuter blev afskediget fra deres stilling i en kommune, mens de var på barselsorlov.  Afskedigelserne var en del af en større personalereduktion på 12-15 stillinger som led i en række økonomiske besparelser i specialterapien, ergoterapeuterne var tilknyttet.  

Der var 53 ansatte i specialterapien fordelt på ergo- og fysioterapeuter. Kommunen havde forud for afskedigelserne opstillet tre kriterier for udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse – faglige, personlige og sociale kompetencer.  Kommunen udarbejdede desuden – efter gennemførelsen af afskedigelserne – et notat med beskrivelse af en række kompetencer, som de tre afskedigede ergoterapeuter ikke var i besiddelse af.

Det er kommunen, der skal bevise, at afskedigelserne ikke helt eller delvist var begrundet i ergoterapeuternes graviditet og orlov.

Landsretten nåede frem til, at kommunen ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelserne var uden sammenhæng med de tre ergoterapeuters fravær som følge af graviditet og barsel.

Specialterapien var nyetableret og bestod af et større antal medarbejdere med både forskellige, men også overlappende kompetencer. Særligt på den baggrund havde kommunen ikke godtgjort, at kommunen forud for afskedigelserne havde sikret sig tilstrækkelige oplysninger om de tre ergoterapeuters kvalifikationer og ønsker. Det var samtidig ikke bevist, at kommunen i tilstrækkeligt omfang forud for afskedigelserne foretog en tværgående vurdering, hvori alle medarbejdere fra de tre teams i specialterapien indgik.

De tre ergoterapeuter fik derfor hver en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Landsretten nåede således frem til samme resultat som Ligebehandlingsnævnet.

Ved byrettens dom var kommunen blevet frifundet for de tre ergoterapeuters krav om godtgørelse. 

 

Link til dommen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring