Spørgsmål og svar

Koster det noget at klage til Ligebehandlingsnævnet og skal jeg bruge en bestemt formular? Nedenfor kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Inden klagen

Spørgsmål

Skal jeg bruge et klageskema for at klage til Ligebehandlingsnævnet, og koster det noget at klage?

Svar

Nævnet har et klageskema, som man finder på hjemmesiden. Det er ikke krav, at man bruger klageskemaet. Klagen skal dog indeholde de oplysninger, som vi beder om i spørgeskemaet. Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Klageskema

Spørgsmål

Kan man være anonym, når man klager til Ligebehandlingsnævnet?

Svar

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle anonyme klager. Alle oplysninger, som klager sender til nævnet, vil blive set af indklagede. 

Spørgsmål

Hvor kan man få oplysninger om Ligebehandlingsnævnets praksis?

Svar

Alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser kan i anonymiseret form læses på nævnets hjemmeside.

Afgørelsesdatabase

Spørgsmål

Hvad kan man få ud af at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Svar

Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om, at indklagede har overtrådt reglerne om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling. Nævnet kan tilkende en godtgørelse og i særlige tilfælde underkende en afskedigelse.

Nævnet kan derimod ikke give bøder eller pålægge indklagede at give forurettede en undskyldning eller lignende.

Spørgsmål

Behandler Ligebehandlingsnævnet alle klager om forskelsbehandling?

Svar

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet.

Når det gælder alder, handicap, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national og social oprindelse, kan nævnet kun behandle klager, der vedrører forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Man kan altid sende en klage, selvom man i tvivl, om spørgsmålet kan behandles af Ligebehandlingsnævnet. Hvis nævnet ikke kan behandle klagen, vil man få et svar fra sekretariatet.

Under sagsbehandlingen

Spørgsmål

Hvorfor er Ligebehandlingsnævnet ni måneder om at behandle en sag?

Svar

Ligebehandlingsnævnet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ni måneder. Det skyldes, at sekretariatet skal sende sagen til høring hos indklagede med en passende svarfrist. Indklagedes svar skal sendes til høring hos klager, og det er ofte nødvendigt med to eller flere høringsrunder. I nogle sager indhenter sekretariatet supplerende oplysninger undervejs. Disse oplysninger skal også sendes til høring.

Spørgsmål

Jeg har fået en høring fra Ligebehandlingsnævnet? Hvem skal jeg sende svaret til?

Svar

Høringssvarene skal kun sendes til sekretariatet og ikke til modparten. Det er sekretariatet, der beslutter, om et høringssvar skal sendes til høring hos modparten.

Spørgsmål

Får parterne at vide, om en sag er færdighørt, og om hvornår Ligebehandlingsnævnet behandler sagen på møde?

Svar

Sagen bliver mødebehandlet, når høringsfasen er afsluttet, men der kan på grund af sagsmængden godt gå nogle måneder. Vi underretter normalt ikke parterne om, at sagen er færdighørt eller om mødetidspunktet.

Spørgsmål

Hvad sker der, hvis man ikke svarer på en høring indenfor fristen?

Svar

Hvis man ikke svarer på en høring, vil sekretariatet normalt sende en rykker med ny frist. Hvis man stadig ikke svarer, vil sagen blive afgjort på grundlag af de oplysninger, der ligger i sagen.

Hvis klager ikke svarer på sekretariatets indledende høringer, vil nævnet ikke behandle sagen.

Hvis det er indklagede, der ikke svarer, vil nævnet behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som klager har givet om sagens faktiske omstændigheder.

Spørgsmål

Kan jeg få udsat svarfristen?

Svar

Hvis klager eller indklagede ikke kan overholde svarfristen, kan man kontakte sekretariatet og få udsat svarfristen.

Efter afgørelsen

Spørgsmål

Hvordan får jeg besked om Ligebehandlingsnævnets afgørelse?

Svar

Ligebehandlingsnævnet træffer skriftlige afgørelser. Parterne vil normalt modtage afgørelsen med posten 1-2 uger efter mødet. Hvis du er repræsenteret af en advokat, sender vi afgørelsen til din advokat.

Spørgsmål

Kan jeg få oplyst afgørelsens resultat telefonisk?

Svar

Vi oplyser normalt ikke afgørelsen telefonisk, da begge parter skal have mulighed for at blive orienteret om afgørelsen samtidig.

Spørgsmål

Jeg er blevet pålagt at betale en godtgørelse til klager. Hvad skal jeg gøre?

Svar

Godtgørelsen skal betales direkte til klager. Hvis du ikke har betalingsoplysninger på klager, må du selv kontakte pågældende. Du skal være opmærksom på, at der skal betales procesrente af beløbet.

Spørgsmål

Indklagede har ikke betalt godtgørelsen. Hvad skal jeg gøre?

Svar

Indklagede skal betale godtgørelsen inden 14 dage fra den dato, der står på forsiden af afgørelsen. Du og indklagede skal selv tage kontakt til hinanden for at få betalingsoplysninger.

Hvis indklagede ikke har betalt inden 14 dage, kan du sende et brev eller en mail til Ligebehandlingsnævnet og bede om at få sagen indbragt for retten.

Sekretariatet kan ikke svare på spørgsmål om de skattemæssige forhold omkring godtgørelsen, men må henvise til Skat.

Spørgsmål

Jeg har ikke fået godtgørelsen og vil derfor gerne have, at sagen bliver indbragt for retten. Bliver jeg indblandet i retssagen, og skal jeg betale for at få sagen behandlet i retten?

Svar

Du vil normalt blive kontaktet af Kammeradvokaten, som fører sagen på Ligebehandlingsnævnets vegne. Du kan også blive bedt om at afgive forklaring i retten.

Du skal ikke selv afholde udgifterne til retssagen, men Kammeradvokaten vil normal undersøge, om du kan få fri proces, eller om du er dækket af en retssagsforsikring.

Sidst opdateret 30.04.2014