Spørgsmål og svar

Koster det noget at klage til Ligebehandlingsnævnet, og skal jeg bruge en bestemt formular? Nedenfor er svaret på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Inden klagen

Spørgsmål

Skal jeg bruge et klageskema for at klage til Ligebehandlingsnævnet, og koster det noget at klage?

Svar

Nævnet har et klageskema, som man finder på hjemmesiden. Det er ikke et krav, at man bruger klageskemaet. Klagen skal dog indeholde de oplysninger, som vi beder om i klageskemaet. Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Klageskema

Spørgsmål

Kan den, der klager til Ligebehandlingsnævnet, være anonym?

Svar

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle anonyme klager. Alle oplysninger, som klager sender til nævnet, vil blive set af indklagede. De sidste cifre i et cpr-nummer vil vi anonymisere, hvis indklagede ikke har dem i forvejen.

Spørgsmål

Hvor kan man få oplysninger om Ligebehandlingsnævnets praksis?

Svar

Alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser bliver i anonymiseret form offentliggjort på retsinformation.dk. Brug nævnets hjemmeside til at søge efter afgørelser.

Afgørelsesdatabase

Spørgsmål

Hvad kan man få ud af at klage til Ligebehandlingsnævnet?

Svar

Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om, at indklagede har overtrådt reglerne om ligebehandling. Nævnet kan tilkende en godtgørelse og i særlige tilfælde underkende en afskedigelse.

Nævnet kan derimod ikke udstede bøder eller pålægge indklagede at give en undskyldning eller lignende.

Spørgsmål

Behandler Ligebehandlingsnævnet alle klager om forskelsbehandling?

Svar

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Når det gælder alder, handicap, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national og social oprindelse, kan nævnet kun behandle klager, der vedrører forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet.

Det er altid muligt at sende en klage. Hvis nævnet ikke kan behandle klagen, svarer sekretariatet som udgangspunkt herpå.

Under sagsbehandlingen

Spørgsmål

Hvor lang er sagsbehandlingstiden i Ligebehandlingsnævnet?

Svar

Sagsbehandlingstiden er meget forskellig fra sag til sag og afhænger blandt andet af sagens kompleksitet. Parternes bemærkninger og bilag sendes i høring hos modparten med en passende svarfrist. Det er oftest nødvendigt med to eller flere høringsrunder.

Ligebehandlingsnævnet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på otte til ni måneder.

Spørgsmål

Hvem skal have svaret på en høring fra Ligebehandlingsnævnet?

Svar

Høringssvarene skal sendes til sekretariatet og ikke til modparten. Svaret kan sendes pr. mail, med almindeligt brev eller via kontaktformularen på hjemmesiden. 

Spørgsmål

Får parterne at vide, om en sag er færdighørt, og om hvornår Ligebehandlingsnævnet behandler sagen på møde?

Svar

Sekretariatet underretter parterne, når sagen er færdighørt. Herefter vil sagen blive forberedt til behandling på møde i Ligebehandlingsnævnet. Vi underretter normalt ikke parterne om mødetidspunktet.

Spørgsmål

Hvad sker der, hvis man ikke svarer på en høring?

Svar

Hvis sekretariatet ikke modtager et svar på en høring, sender vi en rykker med en ny frist. Hvis der fortsat ikke bliver svaret, vil sagen blive afgjort på grundlag af de oplysninger, der ligger i sagen.

Hvis klager ikke svarer på sekretariatets indledende høringer, vil nævnet oftest ikke kunne behandle sagen.

Hvis det er indklagede, der ikke svarer, vil nævnet behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som klager har givet om sagens faktiske omstændigheder.

Spørgsmål

Kan jeg få udsat svarfristen?

Svar

Hvis klager eller indklagede ikke kan overholde svarfristen, kan man kontakte sekretariatet og få udsat svarfristen.

Efter afgørelsen

Spørgsmål

Hvordan får jeg besked om Ligebehandlingsnævnets afgørelse?

Svar

Ligebehandlingsnævnet træffer skriftlige afgørelser. Når en sag er afgjort, bliver afgørelsen sendt med digital post (e-Boks).

Hvis klager eller indklagede har en partsrepræsentant, sender vi kun afgørelsen til partsrepræsentanten.

Spørgsmål

Kan jeg få oplyst afgørelsens resultat telefonisk?

Svar

Vi oplyser ikke om afgørelsens resultat telefonisk, da begge parter skal have mulighed for at blive orienteret om afgørelsen samtidig.

Spørgsmål

Hvordan skal en godtgørelse betales?

Svar

Godtgørelse skal betales direkte til klager. Hvis du ikke har klagers betalingsoplysninger, skal du selv kontakte klager. Ud over godtgørelsen skal der betales procesrente.

Spørgsmål

Indklagede har ikke betalt godtgørelsen. Hvad skal jeg gøre?

Svar

Indklagede skal betale godtgørelsen inden 14 dage fra den dato, der står på forsiden af afgørelsen. 

Hvis indklagede ikke har betalt inden 14 dage, kan du sende et brev eller en mail til Ligebehandlingsnævnet og bede om at få sagen indbragt for retten.

Sekretariatet kan ikke svare på spørgsmål om skattemæssige forhold. Vi henviser til Skat.

Spørgsmål

Jeg har ikke fået godtgørelsen og vil derfor gerne have, at sagen bliver indbragt for retten. Bliver jeg indblandet i retssagen, og skal jeg betale for at få sagen behandlet i retten?

Svar

Du vil normalt blive kontaktet af Kammeradvokaten, som fører sagen på Ligebehandlingsnævnets vegne. Du kan også blive bedt om at afgive forklaring i retten.

Du skal ikke selv afholde udgifterne til retssagen, men Kammeradvokaten vil normal undersøge, om du kan få fri proces, eller om du er dækket af en retssagsforsikring.

Sidst opdateret 22.12.2017