Gå til indhold

Spørgsmål og svar

Nedenfor er svaret på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Inden klagen

 

Skal jeg bruge et klageskema for at klage til Ligebehandlingsnævnet?
Nævnet har et klageskema, som ligger på hjemmesiden. Det er ikke et krav, at man bruger klageskemaet. Klagen skal dog indeholde de oplysninger, som vi beder om i klageskemaet. 

Klageskema

Koster det noget at klage til Ligebehandlingsnævnet?
Nej. Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.

Kan den, der klager til Ligebehandlingsnævnet, være anonym?
Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle anonyme klager. Alle oplysninger, som klager sender til nævnet, vil blive set af indklagede. De sidste cifre i et cpr-nummer vil vi anonymisere, hvis indklagede ikke har dem i forvejen.

Hvor kan man få oplysninger om Ligebehandlingsnævnets praksis?
Alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser bliver i anonymiseret form offentliggjort på retsinformation.dk. Brug nævnets hjemmeside til at søge efter afgørelser.

Afgørelsesdatabase

Hvad kan man få ud af at klage til Ligebehandlingsnævnet?
Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om, at indklagede har overtrådt reglerne om ligebehandling. Nævnet kan tilkende en godtgørelse og i særlige tilfælde underkende en afgørelse. Nævnet kan derimod ikke udstede bøder eller pålægge indklagede at give en undskyldning eller lignende.

Behandler Ligebehandlingsnævnet alle klager om forskelsbehandling?
Nej. Ligebehandlingsnævnet behandler kun klager over forskelsbehandling på baggrund af de diskriminationsgrunde, der fremgår af ligebehandlingslovene.

Inden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Uden for arbejdsmarkedet behandler nævnet klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, etnisk oprindelse og handicap.

Under sagsbehandlingen


Hvor lang er sagsbehandlingstiden i Ligebehandlingsnævnet? 

Sagsbehandlingstiden er meget forskellig fra sag til sag og afhænger blandt andet af sagens kompleksitet. Parternes bemærkninger og bilag sendes i høring hos modparten med en passende svarfrist. Det er oftest nødvendigt med to eller flere høringsrunder.

Ligebehandlingsnævnet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på seks til ni måneder.

Hvem skal have svaret på en høring fra Ligebehandlingsnævnet?
Høringssvarene skal sendes til sekretariatet og ikke til modparten. Svaret kan sendes pr. mail, med almindeligt brev eller via kontaktformularen på hjemmesiden. 

Får parterne at vide, når en sag er færdighørt, og hvornår nævnet behandler sagen på møder?
Sekretariatet underretter parterne, når sagen er færdighørt. Herefter vil sagen blive forberedt til behandling på møde i Ligebehandlingsnævnet. Vi underretter normalt ikke parterne om mødetidspunktet.

Hvad sker der, hvis man ikke svarer på en høring?
Hvis sekretariatet ikke modtager et svar på en høring, sender vi en rykker med en ny frist. Hvis der fortsat ikke bliver svaret, vil sagen blive afgjort på grundlag af de oplysninger, der ligger i sagen.

Hvis klager ikke svarer på sekretariatets indledende høringer, vil nævnet oftest ikke kunne behandle sagen.

Hvis det er indklagede, der ikke svarer, vil nævnet behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som klager har givet om sagens faktiske omstændigheder. 

Kan jeg få udsat svarfristen?
Hvis klager eller indklagede ikke kan overholde svarfristen, kan man kontakte sekretariatet og få udsat svarfristen.

Efter afgørelsen


Hvordan får jeg besked om Ligebehandlingsnævnets afgørelse?

Ligebehandlingsnævnet træffer skriftlige afgørelser. Når en sag er afgjort, bliver afgørelsen sendt med Digital Post. Hvis klager eller indklagede har en partsrepræsentant, sender vi kun afgørelsen til partsrepræsentanten.

Kan jeg få afgørelsens resultat oplyst telefonisk?
Vi oplyser ikke om afgørelsens resultat telefonisk, da begge parter skal have mulighed for at blive orienteret om afgørelsen samtidig.

Hvordan skal en godtgørelse betales?
Godtgørelse skal betales direkte til klager. Indklagede skal selv kontakte klager får at få betalingsoplysninger. Ud over godtgørelsen skal der betales procesrente.

Indklagede har ikke betalt godtgørelsen. Hvad skal jeg gøre?
Indklagede skal betale godtgørelsen inden 14 dage fra den dato, der står på forsiden af afgørelsen. Hvis indklagede ikke har betalt inden 14 dage, kan du bede Ligebehandlingsnævnet om at få sagen indbragt for retten.

Sekretariatet kan ikke svare på spørgsmål om skattemæssige forhold. Vi henviser til SKAT.

Jeg har ikke fået godtgørelsen og vil derfor gerne have, at sagen bliver indbragt for retten. Bliver jeg indblandet i retssagen, og skal jeg betale for at få sagen behandlet i retten?
Du vil normalt blive kontaktet af Kammeradvokaten, som fører sagen på Ligebehandlingsnævnets vegne. Du kan også blive bedt om at afgive forklaring i retten.

Du skal ikke selv afholde udgifterne til retssagen, men Kammeradvokaten vil normal undersøge, om du kan få fri proces, eller om du er dækket af en retssagsforsikring.

Sidst opdateret 22.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring