Medlemmer og møder i Arbejdsmiljøklagenævnet

En arbejdsmiljøsag eller en sag om røgfrie miljøer bliver afgjort på et møde i Arbejdsmiljøklagenævnet af nævnets formand og 10 nævnsmedlemmer.

Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og en række beskikkede medlemmer samt deres stedfortrædere, som alle er udpeget af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen.

Ikke offentlige møder

Møderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter eller repræsentanter for disse ikke krav på at være til stede under mødet.

Sammensætningen til møderne

I møder i klagenævnet deltager formanden, 10 medlemmer udpeget blandt arbejdsmarkedets parter og 2 sagkyndige uden stemmeret.

Formand

Ankechef Lisbet Jensen, Ankestyrelsen

De beskikkede medlemmer

De beskikkede medlemmer pr. 1. januar 2018 er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Landsorganisationen i Danmark (LO)

Arbejdsmiljøkonsulent Morten Bisgaard Andersen, FOA
Konsulent Nanna Sars Schewitsch, 3F
Forbundssekretær Lene Christiansen, Dansk El-Forbund

Stedfortrædere:
Konsulent Kristina Holtoug Seehuusen, HK 
Arbejdsmiljøkonsulent Tommy Jensen, Fødevareforbundet NNF
Konsulent Niels Sørensen, LO

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Arbejdsmiljøkonsulent Per Baunsgaard, BUPL

Stedfortræder:
Konsulent Nina Hedegaard, FTF

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Cand. psych. Birgit Tamberg Andersen, Dansk Psykolog Forening

Stedfortræder:
Juridisk konsulent Tine Trabolt, Arkitektforbundet

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Lena Søby, DA

Stedfortræder:
Chefkonsulent, advokat Elisabeth la Cour, DA

Landbrug & Fødevarer:

Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, Landbrug & Fødevarer

Stedfortræder:
Politisk konsulent Ann Marie Willemoes Jørgensen, DA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Advokat Merete Preisler, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Stedfortræder:
Konsulent Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

KL, Danske Regioner samt Finansministeriet i fællesskab

Konsulent Nina Roth, KL

Stedfortrædere:
Fuldmægtig Morten Mølgaard Vanderskrog, Moderniseringsstyrelsen
Konsulent Christian Hallenberg, Danske Regioner

Lederne

Arbejdsmiljøkonsulent Signe Tønnesen Bergmann, Lederne

Stedfortræder:
Kontorchef Lars Andersen, Lederne

Medlemmer uden stemmeret:

De sagkyndige medlemmer

De sagkyndige medlemmer pr. 1. januar 2017 er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lektor Kirsten Jørgensen, DTU

Stedfortræder:
Lektor Rikke Seim, DTU

Sundheds- og Ældreministeriet

Overlæge, Souschef Anette Kærgaard, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Stedfortræder:
Overlæge Ellen Bøtker, Arbejds og miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital

Skriftlig høring

Klagesager, hvor nævnet har fast praksis eller sager, hvor der ikke er tvivl, kan behandles ved skriftlig høring af nævnsmedlemmerne. Formanden træffer herefter afgørelse i sagen

Sidst opdateret 20.02.2018