Medlemmer og møder i Arbejdsmiljøklagenævnet

En arbejdsmiljøsag eller en sag om røgfrie miljøer bliver afgjort på et møde i Arbejdsmiljøklagenævnet af nævnets formand og 10 nævnsmedlemmer.

Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og en række beskikkede medlemmer samt deres stedfortrædere, som alle er udpeget af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen.

Ikke offentlige møder

Møderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter eller repræsentanter for disse ikke krav på at være til stede under mødet.

Sammensætningen til møderne

I møder i klagenævnet deltager formanden, 10 medlemmer udpeget blandt arbejdsmarkedets parter og 2 sagkyndige uden stemmeret.

Formand

Ankechef Cathrine Due Billing, Ankestyrelsen

De beskikkede medlemmer

De beskikkede medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Chefkonsulent - Arbejdsmiljø Charlotte Bredal, FOA
Stine Filtenborg, 3F
Forbundssekretær Lene Christiansen, Dansk El-Forbund
Arbejdsmiljøkonsulent Per Baunsgaard, BUPL

Stedfortrædere:
Kristina Holtoug Seehuusen; HK 
Konsulent Dorte Pedersen, Dansk Metal
Konsulent Niels Sørensen, FH 
Konsulent Nina Hedegaard, FH

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Cand. psych. Birgit Tamberg Andersen, Dansk Psykolog Forening

Stedfortræder:
Juridisk konsulent Tine Trabolt, Arkitektforbundet

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Lena Søby, DA

Stedfortræder:
Chefkonsulent, advokat Elisabeth la Cour, DA

Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab:

Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, SEGES

Stedfortræder:
Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen, DA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Arbejdsmiljøchef Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Stedfortræder:
Underdirektør og advokat Merete Preisler, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner samt Finansministeriet i fællesskab

Konsulent Nina Roth, KL

Stedfortrædere:
Chefkonsulent Birthe Oest Larsen, Moderniseringsstyrelsen
Konsulent Christian Hallenberg, Danske Regioner

Ledernes Hovedorganisation (LH)

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen, LH

Stedfortræder:
Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann, LH

De sagkyndige medlemmer uden stemmeret:

De sagkyndige medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU):
Lektor Rikke Seim, DTU

Stedfortræder: 
Emeritus Kirsten Jørgensen, DTU

Sundheds- og Ældreministeriet: 
Overlæge, ph.d  Anette Kærgaard, Arbejdsmedicin Universitetsklinik, Hospitalsenheden Vest i Herning

Stedfortræder:
Overlæge Ellen Bøtker Pedersen, Arbejds og miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital

Skriftlig høring

Klagesager, hvor nævnet har fast praksis eller sager, hvor der ikke er tvivl, kan behandles ved skriftlig høring af nævnsmedlemmerne. Formanden træffer herefter afgørelse i sagen.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 06/01 2020

Sidst opdateret 06/01 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring