Gå til indhold
Sådan søger du efter principafgørelser
Med Ankestyrelsens søgeløsning for principafgørelser kan du finde de principafgørelser, som du har brug for.
At skrive en afgørelse
"At skrive en afgørelse" er en opskrift til sagsbehandlere på, hvordan man skriver en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.
Ankestyrelsens principmeddelelser
Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser.
Vi har fundet 59 resultater med emnet Afgørelser. Viser 11 - 20
Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet offentliggør principielle afgørelser og afgørelser af almen interesse.
Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre
Arbejdsmiljøklagenævnet har ophævet et påbud om at sikre, at forflytning af en borger bliver planlagt, tilrettelagt og udført på en måde, der sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. Nævnet lagde vægt på, at arbejdet blev udført med glidelagen/glidebræt, og at det ikke klart fremgik af sagen, om arbejdet faktisk blev udført med så stor kraftanstrengelse, at arbejdet ikke foregik fuldt forsvarligt.
Fastholdelse af afgørelse om, at arbejde med en stor arbejdsmængde og tidspres ikke var forsvarligt, men ophævelse af, at afgørelsen skulle være et strakspåbud
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt, at en kommune ikke havde planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forbindelse med den psykiske belastning, der fulgte af en stor arbejdsmængde og tidspres. Men nævnet ophævede den del af Arbejdstilsynets afgørelse, som var et påbud, der skulle efterkommes straks.
Påbud om straks at sikre, at en teleskoplæsser anvendes forsvarligt, og at der gives instruktion i dens anvendelse
Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at den rette modtager af to påbud var den virksomhed, som havde ladet arbejde udføre i en teleskoplæsser. Påbuddene drejede sig om teleskoplæsserens anvendelse og om, at de beskæftigede skal modtage instruktion i anvendelsen, herunder brug af sele i liften.
Påbud til rette modtager om straks at sikre ansatte mod at styrte ned fra et stillads
Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at den rette modtager af et påbud var en virksomhed, som lod en af sine ansatte arbejde på et stillads, der ikke var opstillet forsvarligt. Påbuddet drejede sig om at sikre ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning, uanset at virksomheden ikke selv havde opsat stilladset.
Mundtlig partshøring fundet tilstrækkelig, og påbud om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisations medlemmer fastholdt
Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at en virksomhed havde været tilstrækkeligt partshørt, inden Arbejdstilsynet traf afgørelse med påbud om at sikre uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Nævnet fastholdt påbuddet og lagde vægt på, at mundtlig høring var tilstrækkelig, fordi sagen vedrørte enkle og forholdsvis overskuelige oplysninger om de faktiske forhold.
Påbud om mekanisk udsugning ved en opvaskemaskine sendt tilbage til fornyet behandling hos Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om mekanisk udsugning ved en opvaskemaskine tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at de ansatte blev udsat for generende påvirkning fra de dampe, der blev dannet, når maskinen blev åbnet.
Fastholdelse af påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en skole
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på en skole på grundlag af en konkret mistanke. Men nævnet ophæ-vede en frist for efterkommelse af påbuddet, fordi reglerne på området ikke næv-ner muligheden for at sætte en frist. Fristen for at melde tilbage på påbuddet blev sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet.
Fastholdelse af påbud om, at arbejde med formaldehyd skal foregå i et lukket anlæg
Arbejdsmiljøklagenævnet har fastholdt et påbud om, at arbejde med formaldehyd i forbindelse med injektion af lig skal foregå i et lukket anlæg eller tilsvarende. Virksomheden blev desuden pålagt at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse arbejdsmiljøproblemet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring