Gå til indhold

Påbud om straks at sikre, at en teleskoplæsser anvendes forsvarligt, og at der gives instruktion i dens anvendelse

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at den rette modtager af to påbud var den virksomhed, som havde ladet arbejde udføre i en teleskoplæsser. Påbuddene drejede sig om teleskoplæsserens anvendelse og om, at de beskæftigede skal modtage instruktion i anvendelsen, herunder brug af sele i liften.

Arbejdstilsynet besøgte en byggeplads og konstaterede, at to beskæftigede befandt sig i en teleskoplæsser med kurv. Personerne anvendte ikke line eller sele i liften og oplyste Arbejdstilsynet om, at de ikke var blevet instrueret heri forud for anvendelsen af teleskoplæsseren.

Virksomheden fik herefter påbud om, at virksomheden straks skal sikre, at teleskoplæsseren anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om straks at sikre, at de beskæftigede er instrueret forud for anvendelse af teleskoplæsseren.

Virksomheden klagede over afgørelserne. Virksomheden mente, at der var tale om kontraktarbejde, hvor de beskæftigede arbejdede for en anden virksomhed.

Regler

Det fremgår af § 17, stk. 1 og 2, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Det fremgår af § 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 21, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at en virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.

Det fremgår af § 45, stk. 1, i samme lov, at maskiner skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det fremgår af § 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 9, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

Afgørelse

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at virksomheden var rette modtager af afgørelserne, og fastholdt begge påbud, som skulle efterkommes straks.

Nævnet lagde vægt på, at det er virksomheden, der har planlagt og tilrettelagt arbejdet med teleskoplæsseren og ladet det udføre uden anvendelse af sele i liften uden at give de beskæftigede tilstrækkelig instruktion.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at det var virksomheden, der havde stillet teleskoplæsseren til rådighed, ligesom det var virksomheden, der leverede materialer, og det var virksomheden, der havde sat de beskæftigede til at udføre arbejdet på det pågældende sted.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at de to beskæftigede, som virksomheden havde sat til at arbejde i en teleskoplæsser med kurv, arbejdede i 7 meters højde uden at anvende line eller sele i liften.

Nævnet lagde endelig vægt på, at de to beskæftigede, som virksomheden havde sat i arbejde, og som befandt sig i teleskoplæsseren, oplyste, at de ikke forud for anvendelsen af teleskoplæsseren var blevet instrueret i brugen af teleskoplæsseren og anvendelsen af sikkerhedsudstyr (2013-6042-45747, 2013-6020-45748 og 2013-6199-06687).

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring