Gå til indhold

Udtalelse fra FN’s Racediskriminationskomité

 

FN’s Racediskriminationskomité har i en udtalelse af 13. december 2018 udtalt, at den tilkendte godtgørelse i Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 13. august 2010 i sagsnr. 2500166-09 ikke var i overensstemmelse med artikel 6 i FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, som fastslår retten til passende erstatning eller oprejsning for enhver skade som følge af racediskrimination.

Ved afgørelsen af 13. august 2010 vurderede Ligebehandlingsnævnet, at det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at klager blev forskelsbehandlet i forbindelse med sin ansøgning om kontanthjælp. Klager blev ved afgørelsen efter en konkret vurdering tilkendt en godtgørelse på 2.000 kr.

Klager indbragte efterfølgende spørgsmålet om godtgørelsens størrelse for domstolene. Ved Vestre Landsrets ankedom af 18. december 2014 stadfæstede landsretten byrettens dom, hvorefter der ikke var grundlag for at udmåle en godtgørelse, der oversteg det niveau på 2.000 kr., som Ligebehandlingsnævnet tidligere havde udmålt.

Læs udtalelsen fra FN's Racediskriminationskomité her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring